Voorbeelden van onnadenkendheid in de Qur'an - Harun Yahya
VOORBEELDEN VAN ONNADENKENDHEID IN DE QUR'AN


Over wijsheid.....

Wijsheid is door de eeuwen heen verschillend gedefinieerd. Echter, geen van deze talrijke definities voldoen om mensen van de echte betekenis van wijsheid te voorzien. Dit komt doordat degenen die trachtten informatie te verkrijgen geen nauwkeurige bron hebben geraadpleegd, maar geprobeerd hebben om wijsheid in te schatten met hun eigen beredenering. Zoals eerder genoemd, is de bron waaruit we informatie kunnen halen over wijsheid de Qur'an, zoals geopenbaard door Allah, Die oneindige wijsheid bezit.

Een ieder die Allah vreest en de Qur'an gehoorzaamt is wijs. De meeste mensen zijn zich er echter niet van bewust dat zij zo gemakkelijk deze zegening kunnen bezitten. Doordat zij aannemen dat wijsheid uitsluitend aangeboren is, achten zij het niet waarschijnlijk dat ze meer kunnen verwerven dan dat zij al bezitten.

Het is gelijk aan bijvoorbeeld een kind die gelooft dat de wereld alleen bestaat uit zijn huis, zijn klaslokaal, zijn leraar en zijn speelgoed. Het is kennelijk niet mogelijk voor het kind om zijn kleine wereld te verlaten en de wereld te zien door volwassen ogen. Hierdoor zijn al zijn idealen, zijn zorgen en zijn activiteiten beperkt tot zijn eigen kleine wereld. Terwijl een volwassen persoon, kijkend naar dit kind zijn leven, duidelijk kan zien hoe beperkt de wereld van het kind is. Dit komt doordat de volwassene de ervaring heeft en de kennis bezit dat de wereld niet uit slechts een huis, een klaslokaal en wat speelgoed bestaat.

Een dergelijke vergelijking kan worden toegepast op wijsheid. Iemand die een gebrek heeft aan wijsheid, veronderstelt dat hij over alles de waarheid weet, dat hij de wijste persoon is en het mooiste leven leidt. Als gevolg hiervan, gelooft hij dat hij het meest rechtschapen pad betreedt. Aangezien hij niet de mogelijkheid ziet een beter leven te leiden of een betere manier om te denken, kan hij het niet vergelijken of zich het verschil realiseren. Daarentegen is de gave van wijsheid in de Qur'an genoemd als een geweldige zegening die een voortreffelijk leven verschaft, zowel het denkvermogen als het vermogen om grote kwesties te begrijpen.

Dit boek zal dus wijsheid volgens de Qur'an definiren en aantonen dat wijsheid ons van een helder bewustzijn voorziet en het vermogen om te begrijpen. In n van de verzen gebiedt Allah:

"Dit is een Verkondiging voor de mens opdat zij daardoor gewaarschuwd zullen worden en opdat zij weten dat Hij de enige God is en opdat de bezitters van verstand de vermaningen ter harte zullen nemen." (soera Ibrahim:52)

Wat is echte wijsheid?

Zoals genoemd is aan het begin van het boek, wordt het woord 'wijsheid' in het algemeen gebruikt om een persoon zijn intelligentieniveau aan te duiden. Wijsheid is echter een grotere en diepgaandere manier van begrip dan dat aangeboren intelligentie is.

Intelligentie wordt gewoonlijk omschreven als het vermogen van de mens om te denken en conclusies te trekken. Het vermogen om zich aan te passen aan onbekende of plotseling voorkomende situaties, te begrijpen, te leren, te analyseren, de ontwikkeling van de vijf zintuigen, concentratie, gedachten en aandacht voor detail zijn allemaal mogelijk gemaakt door onze intelligentie. Bijvoorbeeld, een intelligente professor kan direct begrijpen hoe dingen fysiek functioneren en dit formuleren. Of een intelligent persoon met een goed geheugen kan ingewikkelde en gedetailleerde aspecten van situaties begrijpen. En iemand met praktische intelligentie kan op praktische en vereenvoudigde oplossingen komen voor de situaties die hij tegenkomt.

Aan de andere kant, de wijze man maakt naast de voordelen die intelligentie biedt, ook gebruik van het verstand en vermogen dat een intelligent persoon niet bezit.

Een intelligent persoon kan alleen iets bereiken met de kennis en ervaring die hij verkrijgt door bepaalde onderwerpen te onderzoeken of door zichzelf te onderwijzen. Maar dit vermogen is afhankelijk van studeren, memoriseren en ervaring. Als gevolg hiervan, kan hij op een bepaald moment in een impasse geraken, niet in staat oplossingen voor problemen te vinden en te komen tot een bevredigende conclusie.

Een wijs persoon kan echter zonder eerstgenoemde opleiding of ervaring tot passendere en nauwkeurigere conclusies komen voor elk gegeven onderwerp, welke hij in feite nooit eerder is tegengekomen, dan degene die dat onderwerp enkele jaren heeft bestudeerd. Dit komt doordat een wijs persoon de meest praktische oplossing kan vinden, zelfs als hij geen technische kennis heeft van het onderwerp. Indien nodig kan hij zich toeleggen op een persoon met ervaring met het onderwerp om het werk te doen en een oplossing te vinden. In het kort, wijsheid is een vermogen die ons voorziet van een groter begrip dan intelligentie, een dieper begrip, een vermogen om de waarheid te achterhalen en een oplossing te vinden voor elk probleem. Verder geeft wijsheid ons controle over alle aspecten in ons leven en brengt het ons succes.

Het enige wat ons deze kwaliteit verschaft, is geloof. Allah geeft speciaal begrip aan degenen die geloof hebben en Hem vrezen. In de Qur'an wordt het met begrip belonen van degenen die Allah vrezen als volgt uitgelegd:

"O jullie die geloven, als jullie Allah vrezen zal Hij jullie een onderscheidingsvermogen geven en jullie slechte daden uitwissen en jullie vergeven. En Allah is de beste der beramers." (soera al Anfal:29)

Zoals te zien is, komt wijsheid tot stand doordat Allah de waarheid bekend maakt aan degenen die geloven en trouw blijven aan hun geweten. Dit kenmerk die geloof ons verschaft, geeft ons het vermogen om goed van slecht te onderscheiden, correct te denken, solide beoordelingen te maken en de verstandigste beslissingen te maken in elk deel van ons leven. Een wijs persoon kan in een situatie details zien die de meeste mensen niet inzien, subtiliteiten onderscheiden en de meest nauwkeurige en betrouwbare conclusies trekken. Hij of zij kan verziend zijn als het om lange termijn plannen gaat, situaties bepalen waar in de toekomst tegenaan gelopen kan worden en perfecte plannen bedenken. Op dezelfde manier maakt hij het beste gebruik van zijn vroegere ervaringen, door ze te gebruiken waar dit het meest nodig is. Doordat hij gebeurtenissen duidelijk kan evalueren, is alles wat hij doet heilzaam, in alles wat hij zegt zit wijsheid en al zijn reacties zijn ideaal.

Bovendien vormt wijsheid een diepere betekenis in de menselijke geest, welke ons toestaat meer plezier te ontlenen aan de zegeningen van het leven. Hierdoor kunnen mensen van wijsheid de innerlijke schoonheid van dingen zien, terwijl de meeste mensen deze als gewoon zouden beschouwen.

Het is echter niet mogelijk om de definitie van wijsheid te begrenzen omdat wijsheid een privilege is en een betiteling tot superioriteit die elk aspect van ons leven benvloedt. De informatie die in de volgende bladzijdes gegeven wordt staat de lezer toe om de zegeningen behaald door wijsheid, die verworven wordt door geloof, beter te begrijpen.

DE ECHTE BEZITTER VAN WIJSHEID IS ALLAH

Mensen zijn geschapen. Als gevolg hiervan is de wijsheid die in de mens gezien wordt geen inherent vermogen, het is aan hen gegeven. De echte bezitter van wijsheid is de Schepper van de mens: Allah. Allah bezit oneindige en onbeperkte intelligentie en Hij geeft intelligentie wanneer en aan wie Hij wilt, in relatie tot het geloof van het individu.

Mensen aan wie deze zegening gegeven is, kunnen hun wereld op verfijndere manieren evalueren. Naar welk punt in het universum zij ook kijken, ze kunnen zien dat elk detail dat zij tegenkomen vol zit met voorbeelden van de oneindige intelligentie van Allah. In de Qur'an wordt de hulpeloosheid van mensen tegenover de hoogstaande intelligentie en kunstzinnigheid van Allah met een voorbeeld beschreven in de volgende verzen:

"Degene die zeven hemelen in lagen heeft geschapen. Jij ziet in de schepping van de Erbarmer geen onevenwichtigheid. Kijk dan nog een keer, zie jij een afwijking? Kijk dan nog eens tweemaal, jij zult jouw ogen nederig neerslaan, terwijl zij vermoeid zijn." (soera al Moelk:3-4)

Zoals dit vers duidelijk maakt, is er geen enkele tekortkoming in de schepping van Allah. Alle foutloze systemen die we tegenkomen in het heelal zijn een indicatie van Zijn hoogstaande intelligentie. Een reden waarom Allah zulke perfecte systemen aan de mensheid toont, is zodat de mensen weten wie de echte bezitter van wijsheid is, om de grootheid van Allah te begrijpen en om in Hem te geloven door zich aan Hem over te geven.

Het vers "Zij zeiden 'Heilig bent U! Wij hebben geen kennis behalve wat U ons onderwezen heeft: voorwaar, U bent de Alwetende, de Alwijze." (soera al Baqara:32), deelt de voorspraak mee die passend is voor de wijzen, degenen die inzien dat Allah de bezitter van echte kennis is.

WIJSHEID EN GEWETEN

Zoals we vermeld hebben in de voorgaande hoofdstukken, kan ieder die zijn geweten volgt gemakkelijk goed van kwaad onderscheiden. Maar er zijn er die hun geweten proberen de kop in te drukken, zelfs als zij hun geweten kunnen horen en weten dat het de waarheid spreekt. Uiteindelijk zullen de mensen die niet naar hun geweten luisteren onbekwaam worden om goed van kwaad te onderscheiden. Zij denken niet aan de grootheid van Allah of aan hun eigen nederigheid; zij nemen aan dat zij de kwaliteiten die Allah aan hen gegeven heeft zelf verworven hebben en zij worden hooghartig.

Omwille van betoog, laten we kijken naar een bioloog die onbekende geheimen heeft ontdekt van het menselijke lichaam met de intelligentie en kundigheid die Allah aan hem gegeven heeft. Als de bioloog zijn wijsheid niet gebruikt en niet denkt aan Degene Die deze foutloze ordening in het heelal en het menselijke lichaam heeft geschapen, kan hij geen echt geweten en begrip bezitten. In plaats van de perfectie in het fenomeen dat hij ontdekt heeft te waarderen en zich tot Allah te wenden en Hem te prijzen, wordt hij trots op zichzelf en gaat op zoek naar bewondering. Allah vertelt ons in de Qur'an dat de harten van mensen worden verzegeld, als gevolg van dat zij hun grillen en wensen als hun god nemen.

"Heb jij degene gezien die zijn begeerte tot god heeft genomen en die door Allah tot dwaling wordt gebracht op grond van kennis en wiens hart hij verzegeld heeft, en over wiens ogen Hij een bedekking heeft aangebracht? Wie kan hem nog leiding geven nadat Allah (hem heeft doen dwalen)? Laten jullie je dan niet vermanen?" (Soera al Djatsijah:23)

Het vers verklaart dat degene die verwaand wordt door zichzelf als zijn god te nemen, niet meer kan begrijpen wat hij ziet en hoort. Als gevolg hiervan wordt hem een geweldige zegening onthouden, zoals wijsheid.

Laten we als ander voorbeeld een onderzoeker bekijken die de onevenaarbare patronen in de natuur en de foutloze systemen van de levende wezens heeft ontdekt. Als deze onderzoeker beweert dat deze getuigenissen een gevolg van toeval zijn, zit hij ontzettend fout. En het is onmogelijk om te zeggen dat deze persoon wijs is omdat wijsheid het vermogen is om te begrijpen, dat de perfectie in levende wezens en systemen de schepping van Allah is.

Zulke eigenwijze mensen mogen in de schijnwerpers staan met hun uitvindingen, kennis en kundigheid, en zij mogen andermans goedkeuring ontvangen, bewonderenswaardige toespraken geven en superieure posities bekleden in gemeenschappen ver verwijderd van religie, maar dit is allemaal oppervlakkig; de realiteit is dat zulke mensen geen enkel teken van echte wijsheid kunnen laten zien.

Maar het is ook belangrijk om te realiseren dat deze mensen zich niet bewust zijn van de positie waarin zij verkeren. Zij veronderstellen dat hun intelligentie hen tot het hoogst mogelijke niveau heeft gebracht en zij worden trots. Maar de wijze kan duidelijk zien dat het zulke mensen ontbreekt aan echte wijsheid. En zij begrijpen hoe machteloos deze mensen zijn tegenover Allah, ondanks wat zij mogen denken. Allah legt aldus de hulpeloze situatie uit van mensen die niet kunnen nadenken:

"En de gelijkenis van degenen die ongelovig zijn, is als de gelijkenis van degene (een herder) die roept naar iets wat niet luistert behalve naar een roep of een schreeuw. Zij zijn doof stom blind (van haat), daarom begrijpen zij niet." (Soera al Baqara :171)

NEEMT WIJSHEID TOE?

Er is een ander verschil tussen intelligentie en wijsheid. Wijsheid is niet iets dat een vast gegeven is. Integendeel, het is een vermogen dat kan toenemen en ontwikkelen tijdens iemands leven. Dit kenmerk van wijsheid staat in direct verband met vrees voor en bewustzijn van Allah en gehoorzaamheid aan het geweten. In het volgende vers gebiedt Allah de gelovigen om Hem te vrezen en om zoveel mogelijk op te passen: "Vreest daarom Allah volgens jullie vermogen en luistert en gehoorzaamt en geeft bijdragen." (Soera at Taghaboen:16) Hierom zou niemand zijn vrees ten opzichte van Allah als voldoende moeten beschouwen: hij zou altijd op zoek moeten zijn naar manieren zichzelf dichter bij Allah te brengen en trouw te blijven aan zijn geweten.

Allah kan dan zijn begrip vergroten en zijn vermogen om goed van kwaad te onderscheiden, in verhouding naar zijn oprechtheid en de serieuze inspanningen die hij maakt om Zijn goedkeuring te verkrijgen. Dit is de steun van Allah voor degenen die geloven en een belangrijk geheim van de Qur'an. Het individu kan deze mogelijkheid op de best mogelijke manier gebruiken, door de zegeningen te verwerven die wijsheid aanbiedt in zowel deze wereld als in het Hiernamaals.

KAN WIJSHEID NAGEBOOTST WORDEN?

Iemand met intelligentie kan de superioriteit van iemand herkennen die wijsheid heeft en deze persoon open of in het geheim bewonderen. Hij tracht deze wijze persoon te imiteren en om dezelfde superioriteit te bereiken. Maar aangezien hij niet kan inzien dat het wijsheid is, dat hem deze opmerkelijkheid geeft, zoekt hij op de verkeerde plaats voor de oplossing. Hij begint deze persoon zijn gedrag te observeren, zijn gesprekken, zijn manieren en hij probeert zichzelf eveneens zo te gedragen. Hij mag bibliotheken vol met boeken lezen, zijn kennis vergroten en zijn manieren en zijn vaardigheid verbeteren maar hij kan nog steeds niet de bewondering en het respect krijgen, die deze persoon heeft verworven. Dit komt doordat de bron van wijsheid geen kennis, goede manieren, vaardigheden, cultuur of educatie is. Natuurlijk bezit een wijs persoon deze kwaliteiten en gebruikt deze op de meest bruikbare manier. Maar de werkelijke bron van wijsheid is geloof: daarom kan iemand die geen oprecht geloof in Allah heeft, nooit de superioriteit van wijsheid bereiken, wat hij ook doet, noch door imitatie noch op een andere manier.

Bovendien is wijsheid niet beperkt tot bepaalde manieren die alleen op zekere tijden worden gebruikt. Integendeel, het is een kwaliteit van perfectie die verandert door omstandigheden, voorwaarden en situaties. De man met geloof laat duidelijk inzicht zien bij situaties, die hij nooit verwachtte of zelfs nooit tegengekomen is, net als in situaties die hij elke dag tegenkomt.

Het is onmogelijk voor mensen die een gebrek hebben aan wijsheid om zo een perfectie te imiteren. Zij raken gewoonlijk in paniek in situaties die zij voor het eerst ervaren, ze weten niet wat ze moeten doen of kunnen niet bedenken wat ze moeten doen en eindigen dan zonder een oplossing. Zulke mensen bezitten niet de kwaliteiten die wijsheid brengt zoals snelheid, slimheid, vermogen om problemen op te lossen en dynamiek.

In de Qur'an noemt Allah mensen die zichzelf proberen voor te doen als gelovig en zichzelf willen verenigen met gelovigen, ondanks dat zij geen geloof hebben. Deze mensen, hypocrieten zoals Allah hen noemt, kunnen zekere kwaliteiten van de gelovigen imiteren. Bijvoorbeeld, zij kunnen bidden zoals Allah verordent, kunnen aalmoezen geven of religieuze preken geven. Allah refereert aan het uiterlijk vertoon van hun gedrag in de volgende verzen:

".....en (ook voor) degenen die van hun bezittingen uitgeven om de mensen het te laten zien en die niet in Allah en de Laatste Dag geloven..." (Soera an Nisa:38)

"Voorwaar, de huichelaars proberen Allah te misleiden en Hij vergeldt hun (misleiding). En wanneer zij in de salaat staan, staan ze er lui bij, om door de mensen gezien te worden. En zij gedenken Allah slechts weinig. En wanneer jij hen ziet, wekken hun lichamen (hun uiterlijk vertoon) jouw verwondering op; en wanneer zij spreken, dan luister jij naar hun woorden. Zij zijn als planken die gestut worden. Zij denken dat elke schreeuw tot hen gericht is." (Soera al Moenafiqoen:4)

Zoals te zien is, is de reden voor zulke mensen om enkele van de vereisten van de religie uit te voeren, om te pronken. Maar de realiteit is, dat deze mensen niet geheel het gedrag van de wijzen kunnen imiteren. Het wordt duidelijk dat zij geen oprechte moslims zijn door de dingen die ze zeggen en de reacties die zij onopzettelijk geven op situaties. Wijsheid is daarvoor een belangrijke indicator die het ons mogelijk maakt om de echte gelovigen te onderscheiden van degenen die alleen proberen te profiteren van het imago van een gelovige.

De boodschapper van Allah (SAW) vertelde het volgende over de oppervlakkige moraliteit van de hypocrieten en waarschuwde moslims om op hun hoede voor hun te zijn: "Wees niet als de hypocriet, wanneer hij praat leugens vertelt; wanneer hij een belofte maakt, breekt hij het; en wanneer hij vertrouwd wordt, oneerlijk wordt bewezen." (Boekhari en Moeslim)

WIJSHEID BAANT EEN WEG NAAR DE WERKELIJKHEID

Wijsheid is een 'hogere dimensie van bewustzijn", welke veel mensen die geen geloof hebben, niet ervaren hebben. Met zo'n bewustzijn is het verstand van het individu heel helder. Het is echter noch deze helderheid die de capaciteit van de hersenen bepaalt, noch scherpheid van intelligentie, noch vaardigheid. De oorzaak van deze helderheid van verstand, is de persoon zijn geloof in Allah en de Qur'an. Iemand die de Qur'an als gids gebruikt raakt alle incorrecte informatie kwijt die hij eertijds had. Dit is enkel vervangen door correcte kennis.

Het voornaamste onder de kennis die hij verwerft, is de werkelijke betekenis van deze wereld. Iemand met een duidelijk verstand weet uit de Qur'an dat Allah deze wereld gecreerd heeft als een vergankelijke plaats om de mensheid te testen. Hij kan duidelijk zien dat de wereld aantrekkelijk gemaakt is en opzettelijk versierd is met mooie dingen, en dat sommige mensen zichzelf hierin verliezen en hun ware leven vergeten; het Hiernamaals. Maar de gelovige bereidt zichzelf voor op het Hiernamaals, aangezien hij de werkelijkheid van elke situatie bereikt door de Qur'an.

Het is de wijze die de waarheid over de dood echt volledig kan begrijpen. Als een persoon met wijsheid weet hij dat, ook al is hij de rijkste, de aantrekkelijkste, dat dit hem niet zal helpen wanneer hij op een dag komt te overlijden. Maar hij realiseert zich ook dat de dood niet het einde is maar eerder het begin. Mensen die hun leven leiden zoals Allah het wilt, zullen naar het Paradijs gaan en degenen die zich laten meeslepen door het wereldse leven en hun verantwoordelijkheden ten opzichte van Allah vergeten, eindigen in de Hel. Bovendien herkent hij dat het Paradijs oneindig is en dat het meer superieur is dan dit leven, wat de 80-90 jaren niet overschrijdt en vol is met tekortkomingen. Hierdoor ziet hij de dood eerder als het begin van een oneindig leven, waar hij herenigd zal worden met de genade van Allah, dan als een vernietiging die verdriet brengt. Deze kennis maakt het hem ook mogelijk om de werkelijkheid van het Hiernamaals volledig te begrijpen.

Iets anders wat deze mensen met een helder geweten, afkomstig van wijsheid, kunnen begrijpen is de realiteit van het noodlot. Zij weten dat Allah, de bezitter van oneindige wijsheid, alles - klein en groot - geschapen heeft met een doel en een goddelijke reden. Zelfs als zij geconfronteerd worden met een gebeurtenis die op het eerste gezicht nadelig lijkt, vergeten zij nooit dat achter de wolken de zon schijnt en dat dit slechts een test is van Allah. Doordat zij deze werkelijkheid kunnen bevatten, geven zij zich met heel hun hart aan Allah over, vertrouwen ze Hem volledig en accepteren ze hun lot met genoegen.

WIJSHEID VOORZIET VAN JUIST DENKEN

Het vermogen om te denken is een belangrijk kenmerk van mensen, Veel mensen gebruiken dit vermogen echter niet in relatie tot verstandige of nuttige kwesties. In plaats daarvan passen zij het toe op kwesties die niet voor henzelf, noch voor anderen heilzaam zijn. Soms denken zij uren of zelfs dagen achter elkaar, zonder na zo'n lange tijd enige oplossingen te produceren. Echter, Iemand die denkt voordelig na te denken, moet positief gebruik kunnen maken van zijn gehoor, waarneming en gedachten.

De wijze persoon verschilt van de anderen omdat hij niet slechts denkt omwille van het denken. Hij denkt na om een oplossing te bereiken, om behulpzaam te zijn, om de waarheid te vinden en om heilzame resultaten te behalen. Hij bepaalt wat hij verondersteld wordt te denken met zijn wijsheid. Hij houdt zijn verstand niet bezig met zaken die zijn tijd verdoen of hem niet tot oplossingen leiden. Hij maakt zich bijvoorbeeld geen zorgen over de toekomst, over ongegronde verdenkingen of de bedrieglijke influisteringen van de Satan.

Bij dit soort kwesties gebruikt hij de Qur'an als gids en hij baseert zijn gedachten op zaken die Allah de mensen aanmoedigt om te overpeinzen. Het voornaamste op zijn lijst met onderwerpen, is het gedenken van de almachtigheid van Allah Die hem, anderen en alle dingen die hij kent geschapen heeft. Een wijs persoon verzuimt niet om te herinneren dat Allah niet beperkt is tot tijd en plaats, dat Zijn aanwezigheid alles omvat, dat wanneer elk schepsels afhankelijk van Hem is, Hij boven het 'nodig hebben' staat, dat Hij de bezitter en het hoogst in het heelal is, dat Hij alle schepsels elke seconde van hun bestaan ziet, dat Hij weet wat zij zeggen, doen, denken, en dat Hij het verslag van alles bezit, vanaf het begin der tijden tot aan het einde. Onze profeet (vzmh) heeft aldus de helderheid van het verstand van Moslims uitgelegd : "Voor alles is er een middel om roest weg te nemen; het middel voor het hart is het gedenken van Allah." (Boekhari)

En van de dingen waar de wijze het meest over nadenkt is hoe de liefde en goedkeuring van Allah te bereiken, want hij weet dat hij meer verantwoordelijkheid ten opzichte van Allah heeft dan alles en iedereen in de wereld. Op elk moment in zijn leven en bij elke gebeurtenis die hij tegenkomt, denkt hij aan welk gedrag hem het beste dichtbij Allah kan brengen. Hij gebruikt zijn verstand altijd om heilzame en goede dingen te doen, om zich op de best mogelijke manier te gedragen tegenover de mensen om hem heen, om de beste woorden te gebruiken, en te leven volgens de moralen die goedgekeurd zijn door Allah. Door angstvallig te proberen de bevelen en beperkingen te volgen die uitgezet zijn in de Qur'an, verbruikt hij al zijn energie om bij de mensen te horen die het meest geliefd zijn bij Allah. Er wordt beweerd dat zulke mensen, die wijsheid gebruiken als zij nadenken, het meest rechtschapen zijn en het correcte pad bereikt hebben door de grootheid van Allah te erkennen. Hierover wordt uitgeweid in de volgende verzen:

"Degene die Allah gedenken terwijl zij staan, zitten en op hun zij liggen en nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde (zeggende:) 'Onze Heer, U heeft dit (alles) niet voor niets geschapen, Glorie zijt U, bescherm ons dus tegen de bestraffing van de Hel." (Soera al 'Imraan: 101)

"Voorwaar in de schepping van de hemelen en de aarde en de afwisseling van de nacht en de dag en de schepen die over zee varen met wat de mensen voordeel geeft, en het water dat Allah uit de hemel neerzendt, waarmee Hij de aarde tot leven brengt na haar dood, en dat hij daarop allerlei dieren verspreidde, en de besturing van de winden en de wolken die tussen hemel en de aarde dienstbaar zijn gemaakt, zijn zeker tekenen voor een volk dat verstandig is." (Soera al Baqara: 164)

Door te denken dat zulke dingen profijt brengen, vermeerdert de wijsheid en kan er aldus met meer inzicht gehandeld worden. Iemand die zijn verstand gebruikt, moedigt de mensen om hem heen aan om zich beter te gedragen en verzekert zichzelf tevens een grote beloning in het Hiernamaals.

OP WELKE ONDERWERPEN ZOU DE MENS ZIJN WIJSHEID MOETEN TOEPASSEN, VOLGENS DE QUR'AN?

Dit wordt gedetailleerd beschreven in de volgende verzen:

"En in de schepping van jullie en van wat er aan levende wezens (op de aarde) rondloopt zijn Tekenen voor een volk dat overtuigd is. En ook in de afwisseling van de nacht en de dag en in wat Allah heeft neergezonden aan voorzieningen (regen) waarmee Hij vervolgens de aarde doet leven na haar dood, en in de verandering van de winden zijn Tekenen voor een volk dat begrijpt." (Soera al Jathiyya: 4-5)

"En Allah doet water uit de hemel neerdalen en geeft de aarde er leven mee na haar dood. Voorwaar, dat is zeker een Teken voor een volk dat luistert. En voorwaar, voor jullie is er in het vee zeker een lering: Wij geven jullie van wat er in hun buiken tussen mest en bloed is, pure melk, gemakkelijk voor de drinkers. En van de vruchten van de dadelpalm en de druivenstruiken maken jullie een bedwelmende drank en een goede voorziening. Voorwaar, daarin is zeker een Teken voor een volk dat begrijpt." (Soera an Nahl: 65-67)

"En op de aarde zijn streken naast elkaar, en tuinen met druivenstruiken en planten en dadelpalmen, sommige met takken, andere met enkelvoudige stammen begoten met een soort water. Wij doen sommige van hen beter eetbaar zijn dan andere. Voorwaar, daarin zijn Tekenen voor een volk dat begrijpt." (Soera ar Ra'd: 4)

"En tot Zijn Tekenen behoort de schepping van de hemelen en de aarde en het verschillen van jullie talen en kleuren. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor de bezitters van kennis. En tot Zijn Tekenen behoort jullie slaap, 's nachts en overdag en jullie zoeken naar Zijn gunst. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat luistert. En tot Zijn Tekenen behoort dat Hij jullie de bliksem laat zien om vrees en hoop op te wekken. En Hij doet water uit de hemel neerdalen, waarna Hij daarmee de aarde doet leven na haar dood. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat begrijpt." (Soera ar Roem: 22-24)

"Hij is Degene Die water uit de hemel doet neerdalen, waarvan een deel voor jullie om te drinken is en een deel voor de gewassen waarop jullie (vee) weiden. Hij brengt er voor jullie het graan en de olijfbomen en de palmbomen en de druifstruiken mee voort en alle vruchten. Voorwaar, daarin zijn zeker tekenen voor een volk dat nadenkt. En Hij maakte voor jullie de nacht en de dag en de zon en de maan dienstbaar en de sterren zijn dienstbaar met Zijn verlof. Voorwaar, daarin zijn zeker tekenen voor een volk dat begrijpt." (Soera an Nahl: 10-12)

"En Hij is degene die jullie deed groeien op de aarde en tot Hem worden jullie verzameld. En Hij is Degene Die doet leven en doet sterven. En aan Hem behoort het afwisselen van de dag en de nacht. Begrijpen jullie dan niet?" (Soera al Moe'minoen: 79-80)

"Hij geeft jullie een vergelijking met jullie zelf. Zijn er voor jullie die over slaven beschikken deelgenoten in de voorzieningen die Wij jullie hebben geschonken, zodat jullie daarin gelijk zijn? En vrezen jullie Hem zoals jullie elkaar vrezen? Zo leggen Wij de Tekenen uit aan een volk dat begrijpt." (Soera ar Roem: 28)

"Heb ik jullie, O Kinderen van Adam, niet opgedragen om de Satan niet te dienen? Voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand. En aanbidt Mij: dat is het Rechte pad. En voorzeker, hij heeft vele schepselen onder jullie doen dwalen. Gebruikten jullie je verstand dan niet?" (Soera Ya Sin: 60-62)

"Hij is Degene Die jullie uit de aarde heeft geschapen en daarna uit een druppel, daarop uit een bloedklonter, vervolgens deed Hij jullie naar buiten brengen als een kind om jullie daarna jullie volwassenheid te doen bereiken, om jullie tenslotte oud te doen worden. En onder jullie zijn er die eerder overlijden, opdat jullie de vastgestelde tijd zullen bereiken. En hopelijk willen jullie het begrijpen." (Soera Ghafir: 67)

"Voor degenen die aan hun Heer gehoor geven is er het goede (Paradijs) en degenen die Hem geen gehoor geven: al hadden zij alles op aarde en nog eens zoveel daarbij, zij zouden zich daarmee willen vrijkopen. Zij zijn diegenen voor wie er een slechte afrekening zal zijn. En hun verblijfplaats is de Hel, dat is de slechtste plaats! Is iemand die weet dat wat aan jou is neergezonden van jouw Heer de Waarheid is, gelijk aan degene die blind is? Het zijn slechts de bezitters van verstand die er lering uit trekken" (Soera ar R'ad: 18-19)

"Is de gehoorzame die een gedeelte van de nacht zich neerknielend en staand (in de salaat doorbrengt), die het Hiernamaals vreest en hoopt op de barmhartigheid van Zijn Heer beter (...of de ongelovige?) Zeg:'Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?' Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van verstand die er lering uit trekken." (Soera az Zoemar: 9)

"Zie jij niet dat Allah water uit de hemel doet neerdalen en het daarna doet samenstromen in bronnen die zich in de aarde bevinden? Vervolgens brengt Hij daar planten met verschillende kleuren mee voort en daarna worden zij droog en zie jij dat ze geel worden, dan laat Hij ze tot stof worden. Voorwaar, daarin is zeker een lering voor de bezitters van verstand." (Soera az Zoemar: 21)

"Hij (Allah) geeft de Wijsheid aan wie Hij wilt en wie de Wijsheid geschonken wordt: aan hem wordt inderdaad veel goeds gegeven. En niemand laat zich vermanen dan de bezitters van verstand." (Soera al Baqara: 269)

"Hij is degene Die het Boek aan jou heeft neergezonden, met daarin eenduidige Verzen, zij zijn de grondslag van het Boek, andere zijn voor meer uitleg vatbaar. Maar degenen die in hun harten een neiging (tot valsheid) hebben, misbruiken de (Verzen) met meerdere betekenissen om beproevingen te zaaien en de 'ware' betekenis ervan te zoeken. En de uitleg ervan is bij niemand bekend dan bij Allah. En degenen die stevig gegrondvest in kennis staan, zeggen: 'Wij geloven erin, alles is van onze Heer.' En niemand laat zich vermanen, behalve de bezitters van verstand." (Soera al 'Imraan: 7)

"O jullie die geloven! Neemt geen boezemvrienden van buiten jullie kring; zij zullen jullie voortdurend schade berokkenen, zij wensen slechts dat jullie lijden. De vijandschap is duidelijk geworden door wat er uit hun monden voortkomt en wat hun harten verbergt is nog erger. Waarlijk, Wij hebben de tekenen voor jullie duidelijk gemaakt, als jullie begrijpen." (Soera al 'Imraan: 118)

"Zeg:'Komt, ik zal voorlezen wat jullie Heer jullie verboden heeft verklaard: dat jullie iets als deelgenoot aan Hem toekennen. Wees goed voor jullie ouders en doodt niet jullie kinderen uit (angst voor) armoede. Wij schenken voorzieningen aan jullie en aan hen. En nadert niet de zedeloosheid, de openlijke noch de verborgene, en doodt niet de ziel die Allah verboden heeft verklaard; tenzij volgens het recht. Dat is wat hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie het begrijpen.' " (Soera al An'am: 151)

"Wij hebben vr jou niemand gezonden, behalve mannen van de bewoners van de steden aan wie wij openbaarden. Reizen zij dan niet rond op de aarde zodat zij zien hoe het einde was van degenen vr hen? En het Huis van het Hiernamaals is beter voor degenen die (Allah) vrezen. Denken jullie dan niet na? " (Soera Yoesoef: 109)

"En toen Onze gezanten naar Loet kwamen was hij bedroefd vanwege hen en hij had geen macht om hen te beschermen. Maar zij zeiden:'Wees niet bang en treur niet. Voorwaar, wij redden zeker jou en jouw familie, behalve jouw vrouw. Zij zal tot de achterblijvers behoren. Voorwaar, wij zullen een zware bestraffing uit de hemel neerzenden op de bewoners van deze stad omdat zij zware zonden begingen.' En voorzeker, Wij hebben een duidelijk teken achtergelaten voor een volk dat begrijpt." (Soera al 'Ankabut: 33-35)

 


    


Home | Boeken | Video's | Artikelen | Audio boeken | Contact | Word lid | Email een vriend deze pagina

Alle materiaal op deze site mag gratis gecopieerd, geprint en verspreid worden. info@harunyahya.com
2004 Harun Yahya International