HАЧАЛО ЗА СТРАНИЦАТА ЗА КОНТАКТ


Изберете Категория
 Име
Общо 8 книги 
Дата 
 

ЗНАМЕНИЯ ЗА ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ НА ИСУС (М.Н.)  ФИЛМ 
 

Коранът и свързаните с него хадиси ни съобщават, че Исус (мир нему) ще се завърне отново на Земята през Последния период - времето преди Съдния ден. Освен това знаменията за това събитие, така както са разкрити в Новия Завет, съответстват на тези, споменати в хадисите. Второто пришествие на Исус (м.н.), едно вярване, прието както от Християни, така и от Мюсюлмани, ще сложи край на цялата широко разпространена жестокост и несправедливост по света и ще го превърне в едно място на мир, изобилие и справедливост.

Тази книга разглежда знаменията относно Второто пришествие на Пророка Исус (м.н.) според Ислямските източници и това как знаменията, които те ни съобщават, настъпват едно след друго. Хората, които стават свидетели на тези знамения, с Божие позволение, биха могли да се надяват, че това пришествие е близко.

Светът също се подготвя социологически за едно такова велико събитие. Поредицата от събития, през които човечеството е преминало през последните две столетия както подсъзнателно, така и публично, повишава очакването за спасител у хората по цял свят. Хората все повече и повече виждат, че материалистическите идеологии и начин на живот не могат да спасят човечеството, а по-скоро го доближават до една катастрофа и суета. Тази ситуация е станала причина много хора да се обърнат към религиозния морал. Не е съвпадение, че тази социологическа инфраструктура е установена по време, когато знаменията за Второто пришествие на Пророка Исус (м.н.) настъпват едно подир друго.

С Божие позволение, завръщането на Исус (м.н.) ще допринесе религиозният морал да стане преобладаващ из целия свят и всички искрени вярващи да се сдобият със сигурност. Наред с всички останали вярващи ние се надяваме Господ да ни почете, като ни позволи да посрещнем неговия свят гост и да ни даде възможност да се подготвим за това по най-добрия начин.


За четене онлайн

Buy Now, MS Word (rtf)
Също налични Турски, Английски


Погубените народи
 

Много общества, въстанали срещу волята на Господа и отнесли се вражески към изпратените от Него Пророци, били напълно заличени от лицето на земята. Всички те били погубени – някои с избухване на вулкан, други с пагубен потоп, а трети с пясъчна буря.... Тези общества, според казаното в Корана, трябва да ни бъдат за урок. “Погубените Народи” разглежда тези поучителни наказания, опирайки се на айяти от Корана и археологически открития.


За четене онлайн

Buy Now, MS Word (rtf)
Също налични Индонезийски, Турски, Френски, Английски, Албански, Португалски, Испански, Немски, Холандски, Руски


СВЕЩЕНИЯ КОРАН
 
 


За четене онлайн

Buy Now, MS Word (rtf)
Също налични Арабски, Английски, Български


Другото наименование на въображението: МАТЕРИЯ
 

Това, което е описано в тази книга, е важна истина, която е изненадала много хора и е променила възгледа им за живота. Тази истина може да бъде обобщена така: "Всички събития и предмети, с които се сблъскваме в реалния живот - сгради, хора, градове, коли, местности - всъщност всичко, което виждаме, държим, докосваме, помирисваме, вкусваме и чуваме, възниква като образи и усещания в нашия мозък".
Ние сме научени да мислим, че тези образи и усещания са предизвикани от един триизмерен свят, който е извън мозъка ни, където съществуват материални неща. В действителност обаче ние никога не виждаме реално съществуваща материя и никога не докосваме реални предмети. С други думи, всеки материален обект, който вярваме, че съществува в нашия живот, всъщност е само един създаден в мозъка ни образ.
Това не е философска спекулация. Това е доказан от съвременната наука емпиричен факт. Днес всеки учен, който е специалист по медицина, биология, неврология или която и да било друга област, занимаваща се с мозъчни изследвания, когато бъде запитан как и къде виждаме света, ще ни отговори, че виждаме целия свят в разположения в мозъка ни визуален център.
Този факт е научно доказан през двадесети век и въпреки че може да изглежда изненадващо, той неизбежно съдържа в себе си отговорите на два въпроса: "Ако нашият живот представлява образи, създадени в мозъка ни, то кой е този, който създава тези образи? Също така кой е този, който вижда тези образи в мозъка ни, без да има очи, който изпитва удоволствие, вълнува се и се радва?". В настоящата книга ще откриете отговорите на тези два важни въпроса.

За четене онлайн

Buy Now, MS Word (rtf)
Също налични Турски, Немски, Английски


ЧУДЕСАТА НА КОРАНА
 

Преди четиринадесет века Бог низпослава Корана като книга, която да напътва хората. И призовава цялото човечество да сe придържа към тази книга, за да получи спасение. От деня на нейното низпославане до деня на равносметката тази божествена книга ще остане единственият пътеводител за човечеството.
Уникалният стил на Корана и възвишената мъдрост, която съдържа, са ясно доказателство за това, че той е Божие слово. В допълнение, Коранът съдържа множество чудотворни особености, които доказват, че той е низпослан от Бог. Една от тези особености е фактът, че голяма част от научните истини, които сме успели да разкрием единствено чрез технологията на 20ти век, са споменати в Корана преди 1400 години.
Разбира се, Коранът не е научна книга. Доста научни факти, които са изразени по един изключително кратък и задълбочен начин в неговите айяти, можаха да бъдат открити само чрез технологията на 20ти век. Тези факти не са били известни в периода на низпославането на Корана и това е още едно доказателство, че Коранът е Божие слово.
В книгата, която държите, освен научните чудеса на Корана са представени и някои сведения относно минали и бъдещи събития, математическото чудо, които съдържа Корана и съвършенството му от литературна гледна точка.


За четене онлайн

Buy Now, Acrobat (pdf), MS Word (rtf)
Също налични Немски, Малайски, Турски, Френски, Испански, Урду, Английски, Албански, Арабски, Руски, Китайски


ПОМИСЛИХТЕ ЛИ ЗА ИСТИНАТА
 

Най-сериозната грешка, която човек допуска, е да не размишлява. Не е възможно да открие истината, ако не помисли върху основни въпроси като “Как съм се появил?”, “Кой е моят създател?”, “Накъде отивам?”. Ако откаже да направи това, той ще се задуши в порочния кръг и алчността на ежедневието.
“Помислихте ли за истината?” призовава хората да размишляват по тези основни въпроси и да разберат истинския смисъл на живота.


За четене онлайн

Купи сега, MS Word (rtf), Acrobat (pdf)
Също налични Френски, Английски, Турски


Исус ще се Върне
 

Исус Христос (мир нему), така както и всички останали пророци, е избран от Бога раб, който е натоварен със задачата да призовава хората към правия път.
Но Исус (м.н.) притежава някои характеристики, по които се различава от останалите пророци и най-важната между тях е, че понастоящем той не е мъртъв, а се е възнесъл при Бог и отново ще се върне на земята.
Обратно на това, което много хора смятат, Исус (мир нему) не е бил разпънат на кръст и не е бил убит, нито пък е умрял по каквато и да била друга причина. В Корана много ясно е съобщено, че не са го разпънали и не са го убили, а Бог го е въздигнал при Себе си.
В Корана са дадени такава сведения за него, на които никой човек още не е станал свидетел, но засвидетелстването на които ще бъде възможно, когато Исус (м.н.) отново дойде на земята.
В тази книга, в светлината на айятите от Корана, ще разгледаме доказателствата за това, че Исус Христос (м.н.) не е умрял, че е въздигнат при Бог и че през последния период отново ще дойде на земята.


За четене онлайн

Купи сега, Acrobat (pdf), MS Word (rtf)
Също налични Италиански, Турски, Албански, Немски, Английски, Френски, Руски


ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА
 

За някои хора еволюционната теория или дарвинизма имат единствено научно значение, с привидно никакво пряко участие във всекидневния им живот. Това, разбира се, е едно общо недоразумение. Еволюционната теория далеч не е само тема в сферата на биологията, тя формира основата на една измамлива философия, която е повлияла на огромен брой хора: Материализъм.
Материалистическата философия, която приема съществуването единствено на материята и предполага, че човека е “една материална маса”, отстоява позицията, че той не е нищо повече от едно животно, “противоречи” на единственото правило за неговото съществувание. Въпреки че е пропагандирана като съвременна философия, основаваща се на науката, в действителност материализма е една древна догма без никаква научна основа. Възникнала в древна Гърция, догмата била преоткрита от живялите през 18ти век философи атеисти. По-късно, през 19ти век, тя била внедрена в някои научни дисциплини от мислители като Карл Маркс, Чарлс Дарвин и Сигмънд Фроид.
Във всяка идеология, която възприема различията между хората като “причина за конфликт”, могат да бъдат открити следите на тази философия, която трябва да даде доста отговори що се отнася до предизвиканите през последните два века бедствия от човека.
Еволюционната теория, или с други думи казано дарвинизма, идва точно навреме като завършва пъзела. Тя измисля мита, че материализма е научна идея. Ето защо Карл Маркс, основателят на комунизма и диалектическия материализъм, пише, че дарвинизма “съдържа основите на реалната история” на неговите възгледи.
Тези основи обаче изгниват. Съвременните научни открития разкриват отново и отново, че всеобщото вярване, свързващо дарвинизма с науката, е погрешно. Научни доказателства отхвърлят изцяло дарвинизма и разкриват, че началото на нашето съществувание не е еволюцията, а интелектуален дизайн, т.е. сътворение. Бог е сътворил вселената, всички живи същества и човека.
Тази книга е написана, за да съобщи този факт на хората. От първото публикуване на книгата, първоначално в Турция и след това в много други страни, тя е прочетена и оценена високо от милиони хора. Освен на турски език, книгата е издадена и на езици като английски, италиански, испански, малайски, арабски, албански, босненски, индонезийски и руски. (Безплатен достъп до текста на книгата на всички езици може да се получи на адрес: www.evolutsionataizmama. com)
Надяваме се “Еволюционната измама” да продължи още дълго време своя принос за отхвърлянето на материалистическата-дарвинистка догма, която заблуждава хората още от 19ти век. Книгата ще припомня на хората съдбоносните факти от нашия живот, като например как сме се появили на този свят и какви са ни задълженията към нашия Творец.


За четене онлайн

Купи сега, MS Word (rtf), Acrobat (pdf)
Също налични Унгарски, Немски, Испански, Китайски, Турски, Сръбски, Албански, Холандски, Индонезийски, Френски, Италиански, Малайски, Хауса, Английски, Арабски, Китайски


  1  

БЕЛЕЖКИ:

Книгите на Харун Яхя в оригинал са на турски език. Общия брой на тези книги (на турски език) е около 230 заглавия. Превода на тези произведения на български език е един продължителен процес. В тази страница виждате само преведените до момента книги на български език. За да видите цялата поредица от произведения на Харун Яхя погледнете Каталога.

За да видите книгите преведени на различни езици от български или турски език моля посетете страниците ни от менютоДруги езици.

За да отворите документите от вид PDF вие се нуждаете от Adobe Acrobat Reader. Натиснете тук, за да свалите Adobe Acrobat Reader