HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - Категории - Мъдростта от Корана

КНИГИ
Знаци от Корана

В един айят Бог ни съобщава, че “...е сътворил всяко нещо, и го е премерил с точна мяра”(Сура Фуркан, 2). На земята има безброй много знаци, показващи този безупречен ред и измерване. В Корана Бог дава различни примери за тези знаци.
Вода, храна, слънчева светлина, ден и нощ, красива гледка, планини, пътища, красиво човешко лице, изящни места...
Това са само една малка част от знаците по земята.
Качествата на организмите, които в повечето случаи дори не можем да копираме, са знаци на изкуството на Божието сътворение. Темите, които са засегнати в книгата, са само няколко примера за изкуството на възвишеното Божие сътворение и ни показват безпределността на Божията мощ.

Пълен текст (в оригинал)
Обич към Бог

Целта на тази книга е да напомни на хората за значението на обичта към Всемилостивия Господ, към Божиите творения и вярващите и да покаже как липсата на обич, което е една особеност характерна за неверниците, представлява голямо безпокойство и мъка за човека. Всеки вярващ трябва да избягва да изпадне в такова състояние, трябва да започне да изживява обичта, която ще изпитва в рая, още докато е на земята, и трябва да се привърже с обич и вярност към вярващите и Бог, който е единственият му приятел и Закрилник.

Пълен текст (в оригинал)
Пасивност в религията

В тази книга са разгледани скритите и открити методи, които хората живеещи между вярващите и опитващи се да ги подтикват към пасивност използват, и същевременно с това са разкрити характерните особености на неверниците, които биха могли да си сътрудничат с тях. По този начин ще бъдат разшифровани характерите на всички видове личности, които полагат усилия, за да подтикват вярващите към пасивност. Дълг на всеки мюсюлманин е да води, както е споменато в Корана, една идейна борба срещу тези злонамерени хора, които искат да създадат в религията един пасивен и с липса на ентусиазъм модел на вярващи, и да им попречат да карат хората да проявяват склонност към пасивността.

Пълен текст (в оригинал)
Прелестите, които Коранът поднася на живота

Знаете ли за прелестите, които Коранът поднася на човешкия живот? Някога помислили ли сте колко голяма полза би имал човекът или цялото общество, ако изпълняват повелите на Корана? С тази книга вие ще оцените прелестите поднесени на живота от Корана.

Пълен текст (в оригинал)
Познаване на Корана

За да може един вярващ да изпълнява стриктно Божийте закони, да подхожда към нещата с гледната точка на Корана, да оценява хората и ситуацийте според Корана, той преди всичко трябва да има доста широки познания за Корана. “Познаване на Корана”, в която айятите от Корана са класифицирани по теми, е подготвена с тази цел.

Пълен текст (в оригинал)
Указател на Корана

Този обширен указател, в който айятите от Корана са систематизирани в групи под едно всеобхватно тематично заглавие, е незаменим източник за онези, които искат да изучават Корана или да научат някои правила от Корана на точно определена тема.

Пълен текст (в оригинал)
Пренебрегваните закони на Корана

Въпреки че някои хора са религиозни и почти всеки ден четат Корана те много лесно могат да пренебрегват една част от написаните в Корана айяти. Някои от тях допускат тази грешка несъзнателно, докато други повлияни от създадени от самите тях, нерелигиозни убеждения не зачитат тези, вписани в Корана, закони.
Целта на тази книга е да бъдат разгледани една част от законите от Корана, които често биват пренебрегвани от голяма част от обществото, и по този начин да бъдат призовани вярващите да живеят според всички Божии закони и да се въздържат от споменатото в айятите мъчение.

Пълен текст (в оригинал)
Пренебрегващите Корана

За всички, които могат да го оценят по подобаващ начин, призивът, който пророкът Мохамед отпраща към хората посредством Корана, е благоприятна възможност, една много голяма благодат и дар от Бога. Това, което се очаква от всеки съвестен и разумен човек, е да оцени внимателно тази благоприятна възможност, да размисли отдавайки й значение и да се възползва по подобаващ начин от нея.
Едно обратно поведение би било, споменатото в Корана, пренебрегване на истините или отбягване от тях чрез отхвърлянето им. Но една от страните на това бягство в земния живот, на която трябва да се обърне най-голямо внимание, е това, че хората, въпреки че не знаят какво пише в Корана, се противопоставят на това да го слушат и му обръщат гръб. Това отричане е първата стъпка, която води хората към една голяма гибел.

Пълен текст (в оригинал)
Основни принципи на Исляма

Всеки човек има различни познания и убеждения относно исляма, но по-голямата част от тях произлизат от непълни или погрешни източници. Това, което трябва да се направи, за да се опознае ислямът, е да се опознае Коранът, който е източникът и основата на исляма, и цялата информация относно исляма да се взима отново от Корана. В тази книга, основавайки се на познанията, които Аллах ни дава в Корана, са обяснени качествата на Аллах; целта на земния живот; това, което трябва да се направи, за да се постигне тази цел; смъртта, която ни очаква, и особеностите на живота, който ни очаква след смъртта.

Пълен текст (в оригинал)
Чудесата на Корана

Преди 14 века Бог разкри Корана, книга, напътстваща хората, и призова цялото човечество да потърси спасение, следвайки заповедите й. Това ще бъде последната свещена книга, единственият пътеводител на човечеството до Съдния ден. Неповторимият стил и висшата мъдрост, присъща на Корана, е убедително доказателство, че той е Божието Слово. В тази книга са включени не само научните чудеса на Корана, но и някои послания, отнасящи се до бъдещето, както и примери, свързани с неговото “математическо чудо”.
“Чудесата на Корана” е издадена на английски и босненски език.

Acrobat pdf документ (.zip) MS Word документ (.zip)
Ислямът: удобна религия

“...Аллах иска да ви улесни и не иска да ви затрудни....” (Сура Ал-Бакара, 185)
Ислямът е религията, която Бог избира за хората като най-подходяща за тяхната природа. Скъпият ни Пророк винаги съветва мюсюлманите около себе си да “улесняват” вярата си. Праведните мюсюлмани трябва да се подчинят на тази повеля и да не влизат в грях, представяйки пред хората лесното като трудно. В книгата авторът ни показва колко просто е да живееш според религията на Аллах и колко подходяща е ислямската религия за човешката природа, спокойствие и щастие.

Пълен текст (в оригинал)
Имената на Аллах

Целта на тази книга е да представи Бог, който е по-близко до човек дори и от вената на шията му, така както е описан в Корана. Стремежът ни е да заличим неясната, несигурна и двусмислена информация, която хората имат в главите си, и да я заменим с изложената в Корана истинска вяра към Бог.

Пълен текст (в оригинал)
Отговори от Корана

Ако човек се е запознал с исляма наскоро, то той несъмнено би си задавал много въпроси, тъй като току-що е напуснал обществото на невежите и все още не е придобил способността да мисли според Корана. Поради тази причина на въпросите, които най-вероятно ще му минат през ума, и мнителността, която би го притеснила, трябва да бъдат дадени надеждни отговори според принципите на Корана. “Отговори от Корана” е написана, за да задоволи тази необходимост.

Пълен текст (в оригинал)
Някои тайни на Корана   

“В този [Коран] има послание за хората, служещи на Аллах.” (Сура Ал-Анбиа, 106)
В Корана Аллах разкрива много тайни на хората. Коранът е единственият източник на тези тайни, които дори най-образованият, най-интелигентният, най-любознателният и най-наблюдателен човек на света не знае. А животът на тези, които научат тайните на Корана, е много по-лесен, изпълнен с радост и вълнение. В тази книга са включени теми, отнасящи се до някои айяти, които Аллах представя на хората като тайни.

Пълен текст (в оригинал)
Как глупавият тълкува Коранът ?

“И дадохме разяснение в този Коран, за да се поучат, а това им надбави само ненавист.” (Сура Ал-Исра, 41)
Коранът бе изпратен като книга, лесно разбираема от всеки. Всеки, който вярва в Аллах и следва своята съвест, може да се посъветва от айятите на Корана и да се подчинява на техните заповеди. Тези, които следват плътските си копнежи, не са благодарни на Аллах и се съмняват в отвъдното, тълкуват погрешно айятите на Корана с изкривеният си начин на мислене.
В тази книга са разгледани причините за погрешното тълкуване на Корана, примери от глупавите тълкувания и възражения, които те правят относно айятите, както и се дава отговор на всичко това.

Пълен текст (в оригинал)
Основни понятия в Корана

Коранът ни бе разкрит, за да можем да го четем и размишляваме върху него. “Основни понятия в Корана” е много полезен източник, подготвен да помага на мисловния процес. В тази книга някои основни ислямски понятия като душа, съвест, разум, верност, покорство към Бог, братство, скромност, молитва, търпение, многобожие, са описани в светлината на айяти от Корана.
Тази творба на Харун Яхя е преведена на английски език и издадена в чужбина.

Пълен текст (в оригинал)
ФИЛМИ
Чудесата на Корана 1-2-3
Отговори от Корана
Имената на Аллах
 СРОДНИ СТРАНИЦИ
http://www.chudesatanakorana.com/
http://www.kuranfihristi.net/

ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ

Провала на Еволюцион-      ната Теория
Тъмната Страна на      Дарвинизма
Природа и Сътворение
Вселена и Сътворение
Микросвят и Сътворение
Коран и Наука
Мъдростта от Корана
Истинският Ислямски      Морал
Живота на Пророците
Последният период и      Съдния ден
Вяра и Размисъл
Тайната отвъд материята
Мир и Толерантност в      Исляма
Решение на Социалните      Проблеми
Историа, Политика и      Стратегия
Заблудата на Масонст-      вото
Отзиви от Света