HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - Категории - Истинският Ислямски морал

 КНИГИ
Значението на саможертвата в разкрития в Корана морал

В тази книга, разглеждайки понятието саможертва от всяка една гледна точка, ще разкрием как саможертвата е едно от най-важните морални качества, което трябва да преобладава всяка една минута в живота на вярващите, и как тази, съобщена в Корана, морална ценност трябва да бъде изживяна по най-подходящия начин. Ясно е, че ако вярващите се надпреварват в добрините в едно разбиране на сериозна саможертва и с това свое качество бъдат за пример един на друг, то както в земния, така и в отвъдния живот ще постигнат голямо благополучие. Тези, които предпочитат временните облаги на земния живот пред Божието одобрение и се въздържат от проявяването на саможертва, рано или късно, както в земния, така и в отвъдния живот ще бъдат от губещите. В тази книга ние искаме да припомним значението на този въпрос и да призовем всички съвестни вярващи, както Бог е низпослал в айята: “Кажи: “Моята молитва и моето служене, и моят живот, и моята смърт са за Аллах, Господа на световете.“(Сура Анам, 162), да водят един изпълнен със саможертва живот.

Пълен текст (в оригинал)
Мръсната култура на простодушието

Когато се каже “простодушен човек” в повечето случаи си представяме един модел на човек, който няма понятие от добри обноски, който е невеж, неук, който не знае къде как да се държи и как да говори, който е невъздържан. Темата, която е разгледана тук обаче не е “простодушието” със значението му използвано сред хората, а какво душевно състояние представлява то от гледна точка на религиозния морал. Простодушието, което е разгледано тук, е доста по-съществено и дълбоко болестно състояние от известното му значение. Това произведение е подготвено с цел подробното представяне на тази мръсна култура, в която изпадат някои отдалечени от религиозния морал хора – независимо от това, че те твърдят, че са вярващи – и излагане на изхода от нея.

Пълен текст (в оригинал)
Безмълвието на злото

Безмълвието на злото е една потайна реч, която позволява на хората по потаен начин да извършват грозни постъпки, които открито не биха могли, да казват лоши думи, които открито не биха могли да изрекат. Някои хора в повечето случаи избягват да разкрият намиращата се в тях злина. Защото ако един такъв вид поведение бъде проявено открито, то то може да стане причина за критики от страна на околните и да навреди на облагите им. Те вярват, че при положение, че се извършва потайно, тъй като се използват много деликатни и детайлни средства, риска за доказването им до голяма степен изчезва. Наистина нещата, които се иска да бъдат казани посредством този безмълвен език, се разбират много ясно, но на яве не остава никакво доказателство за злините, които съдържа, и поради тази причина почти не е възможно да бъдат доказани.
Целта на тази книга е да опише детайлно безмълвието на злото, системата, в която дяволът подтиква към зло и тайно кара човека да живее с това зло, както и да разкрие на хората изходът, който ще провали всичките капани на дявола.

Пълен текст (в оригинал)
Човешка вяра

Съществува една скрита религия, която е обсебила хората. Тя няма нито едно написано правило. Но хората без да осъзнават това, през целия си живот, следват нейните правила. Тази вяра представя на онези, които са се обвързали към нея, като своя цел “да бъдеш човек”. “Да бъдеш човек” означава да приемаш и другите възгледи на тази вяра. За да можем да се освободим от въздействието на човешката вяра, която е обхванала всичко около нас, преди всичко трябва да можем да я разпознаваме и описваме. Именно това е целта на тази книга.

Пълен текст (в оригинал)
Подигравката наречена тирания

По време на цялата човешка история хората, които не вярват в Аллах и в отвъдния живот биват склонни да осмиват религията и хората, които изповядват тази религия, за да докажат, че те са тези, които са на правия път. С подигравателното отношение към вярващите, със саркастичните и изпълнени със злословия думи, тези хора насочват себе си към едно вечно мъчение. В тази книга са описани клопките, в които попадат неверниците докато се опитват да се подиграват.

Пълен текст (в оригинал)
Да бъдеш отдаден на Аллах

Живота на всеки вярващ е изграден върху това да спечели Божието благоволение. Той подрежда всеки един етап от своя живот по начин, по който да се хареса на Аллах. Но някои хора от невежото общество са си избрали идоли: като например парите и славата. Поради тази причина един вярващ избрал да се отдаде на Аллах, преди всичко, така както пророка Ибрахим е казал: “Уф и на вас, и на онова, на което служите вместо на Аллах!...”(Сура Ал-Анбиа, 67), трябва да се откаже от всички тези идоли. “Да бъдеш отдаден на Аллах” е една покана за пълното унищожаване на тези идоли...

Пълен текст (в оригинал)
Истинския дом на вярващите: РАЙ

Повечето хора под рай разбират едно свръхестествено и абстрактно понятие. Най-съществената причина за това недоразумение е недостатъчното познаване и разбиране на Корана. Тази книга ни представя рая така както е описан в Корана, по един реален начин, и призовава хората да помислят за този вечен дом.

Пълен текст (в оригинал)
Тези, които пропиляват благата в земния си живот

Целта на тази книга е да представи какъв живот, изпълнен с лишения, липса на блаженство и притеснения, водят хората, които не живеят според религиозния морал, да покаже положението, в което са изпаднали тези хора, както и да ги призове към избавление от тази загуба на блага и болезнения край, с който ще се сблъскат в отвъдното. Също така, с това произведение се цели да се напомни на хората, че земния живот е изпълнен с множество блага и прелести, но единствено чрез вярата те могат да изпитат истинското удоволстие от тях, както и да се прикани всеки един човек да живее спазвайки религията, съблюдавайки Божия път и подчинявайки се на Корана.

Пълен текст (в оригинал)
Най-големият позор: Идолопоклоничеството

Много хора гледат на идолопоклонничеството като на нещо отдалечено от тях. Езичниците са смятани за хора, които се кланят пред изваяни от камък или дърво идоли. В действителност обаче идолопоклонничеството не се ограничава само до многобожието и е много по-разпространено отколкото се смята в обществото, в което живеем. Тази книга описва истинското значение на идолопоклонничеството, така както е обяснено в Корана, и предупреждава хората за тази заблуда.

Пълен текст (в оригинал)

Значението да се придържаш към добрите думи

Кои думи са най-добри е съобщено в Корана така: “И кой има по-хубаво слово от онзи, който зове към Аллах и върши праведни дела, и казва: “Аз съм отдаден!”(Сура Фуссилат, 33) В тази книга, чрез айяти от Корана, е обяснено значението да се придържаш към добрите думи, както и загубите, както на земята, така и в отвъдното, които претърпяват онези, които избягват да правят това.

Пълен текст (в оригинал)
Да виждаш полза във всичко

“...Но може да мразите нещо, а то да е добро за вас, и може да обичате нещо, а то да е зло за вас. Аллах знае, вие не знаете.” (Сура Ал-Бакара, 216)
Аллах създава всяка дума, която човек произнася, всяка подробност, с която се сблъсква, всяка случка, която изживява, от момента на раждането му на земята. Когато на някой, който вярва в Аллах, му се случи нещо, което изглежда като проблем, той знае, че всъщност това е най-доброто нещо за него. За вярващите, които разбират това обстоятелство, непрекъснатата наслада от вярата се превръща в неизменно житейско качество. Не бива да се забравя, че съдбата, която Аллах ни е отредил, е съвършена.

Пълен текст (в оригинал)
Тайната на изпитанието

Докато човек живее на земята, той е подложен на изпитания от своя Създател. Задължение на всеки вярващ е да отговаря на злото с добро, да бъде търпелив и да се отнася морално към другите. Да знае, че всичко, което му се случва, е просто изпитание от Господа, да изпитва удоволствие от всичко и да се обръща с радост и охота към всяка ситуация - това са тайни, известни единствено на вярващите. Тази книга описва тайните на изпитанието, на което сме подложени по време на земния ни живот.

Пълен текст (в оригинал)
Дяволът

Независимо кой си, ти имаш един изключително опасен враг, който иска да те отведе във вечния пъкъл и който е посветил своето съществувание на тази цел: неговото име е Сатана. Той има единствено желание - заедно с него да отведе колкото се може повече хора, включително и теб, в ада. Вие трябва да познавате както него самия, така и неговите методи, за да можете да се предпазите. Настоящата книга е написана именно с тази цел.

Пълен текст (в оригинал)
Вяра за обожествяване на хората

През цялата човешка история в някои общества е било от по-голямо значение не това какво Бог иска от хората, а какво хората очакват едни от други. Хората са си поставили като условие задоволяването на очакванията на обществото и социалната общност, в която живеят, без да имат ни най-малко понятие от законите, които Бог е съобщил в Божията книга, от начина на живот, според който е повелил те да живеят.
В това произведение, давайки някои примери от съвременния живот, ще разкрием структурата на тази дяволска система, която въвлича както земния, така и отвъдния живот на хората в голяма опасност и ги принуждава да се прекланят не пред Бог, а пред сътворените от Него хора, и ще опишем как тази система овладява хората. Посредством айяти от Корана ще обясним какво човек трябва, докато още не е станало твърде късно, да направи, за да се отърве от магията на тази еритична вяра.

Пълен текст (в оригинал)
Съвършената вяра

Прилагателното “съвършен” има значение на идеален, цялостен, безукорен. От своя страна “съвършената вяра”, която е предмет на настоящата книга, изразява най-напредналата и най-безукорна зрялост и дълбочина на вярата, до която може да стигне един човек. Целта за написването на тази книга е да дефинира “съвършената вяра” и да стане повод всеки човек, който е прегърнал искрено вярата, да изживее тази възвишена нравственост.

Пълен текст (в оригинал)

Моралните ценности в Корана
“Моралните ценности в Корана” е труд, който разглежда и се стреми да ни припомни основните морални принципи на Корана и по-точно онези от тях, които е най-вероятно да бъдат забравени или пренебрегнати.
Това произведение е преведено на английски език и публикувано в чужбина.

Пълен текст (в оригинал)
Истинската мъдрост според Корана

В тази книга се разказва за мъдростта и неразумността, за печалбата на разумните и загубата на неразумните хора. Разкрити са мъдростта, която властва над целия човешки живот и го приближава до всички прелести, блаженства, спокойствие и спасение, както и облекчението, което мъдростта внася в човешкия живот. Не трябва да забравяме обаче, че мъдростта е благодетел, с която Аллах дарява единствено онези, които са повярвали искрено.

Пълен текст (в оригинал)
Правосъдието и снизходителността в Корана

За да може справедливостта да властва на Земята, то трябва да съществува един морал, който би накарал хората да се откажат от собствените си интереси в полза на правосъдието. Този морал, е моралът от Корана, на който ни учи и ни повелява Аллах. Моралът от Корана ни повелява едно непорочно правосъдие, без никаква дискриминация между хората, и в полза на законното и правдивото. Целта на тази книга е да представи на хората истинското правосъдие от Корана.

Пълен текст (в оригинал)
Молитвата в Корана

Молитвата е едно от най-непорочните и откровени изрази на отдадеността на човек на Аллах. Важното обаче е когато човек се моли, да прави това така както е описано в Корана. В тази книга се разказва, за това каква молитва Аллах иска от нас. Молитвата на човек трябва да представлява една искрена и чистосърдечна молба към Аллах.

Пълен текст (в оригинал)
Искреността в Корана

В тази книга е засегната искреността, която е едно от важните качества на вярващите, за да може извършените от тях дела да добият значение и стойност при Бог. Искреността представлява това човек да върши всяко едно нещо без да се интересува от никаква изгода, без да има никакви други очаквания, а само заради това, че Бог е повелил той да прави това. В Корана Бог благовестява искрените хора с вечен живот в рая.

Пълен текст (в оригинал)
Характерът на лицемера в Корана

Лицемерите не са хора, които са живяли единствено по времето на Пророка. Според правилото на Корана те ще съществуват до Деня на възкресението и ще продължават да извършват своите задачи “да всяват смут”. Поради тази причина трябва много добре да ги познаваме. “Характерът на лицемера в Корана” е написана с тази цел.

Пълен текст (в оригинал)
Значението на търпението в Корана

Търпението, на което ни учи Корана, се различава от търпението, такова каквото бива възприемано от невежите хора. Истинското търпение изисква човек да показва решителност такак както в трудните моменти, така и във всичко приятно, да живее без да се отказва от тях нито за секунда. Целта на тази книга е да представи на хората това превъзходно морално качество чрез дадените в Корана примери и да ги призове към изживяване на истинското търпение.

Пълен текст (в оригинал)
Предаността в Корана

Понятието “преданост”, което е тема на настоящата книга, е качество, което хората живеещи отдалечени от разкрития в Корана морал, преценяват по един напълно погрешен и изкривен начин, а някои от тях дори въобще не знаят истинското му значение и никога не са го изживявали. Както по отношение на всяка една тема, така и по отношение на предаността, между вярващи и невярващи съществува голяма разлика в разбиранията. Разбирането за преданост в обществото на невежите може да бъде определено като: “привързването на човек към хора, които обича и усеща близки до себе си, или от които очаква определена изгода, и независимо от условията той винаги трябва да изпълнява нарежданията и желанията на тези хора”. Предаността на хората, които са усвоили вярванията на невежите, се е отклонила от истинското си значение и се е превърнала в преданост използвана за разнообразни светски облаги.

Пълен текст (в оригинал)
Усърдието и eнтусиазма в Корана

Темата на тази книга е усърдието на вярващите, което нараства постоянно до края на техния живот. Нашата цел е да представим на всички хора каква голяма благодетел е усърдието, както и да ги въодушевим още повече, като им покажем, че старанието е едно качество, което увеличава силата на вярващите. Книгата също така съобщава добрата новина за предвещаното благополучие за онези, които са посрещнали трудностите с търпение и смиреност, без да прекратят усърдието си.

Пълен текст (в оригинал)
Проповедта и спора в Корана

В тази книга са разгледани две напълно противоположни форми на общуване и мислене: проповед и спор. Едната напълно съответства на религиозния дух, а другата е резултат от себичната страст. В книгата е разгледано подробно как трябва да бъде извършвана проповедта според Корана и представяйки злостното естество на спора е обяснено защо всеки искрен вярващ трябва го избягва.

Пълен текст (в оригинал)
Надеждата в Корана

Независимо от това с какви трудности се сблъскват вярващите, те проявяват една много голяма зрялост, сдържаност, сила на духа и компетентност. Най-забележителното им качество в една такава ситуация е, че никога не изпадат в отчаяние.
Всеки вярващ човек, в резултат на произлизащото от вярата му, изпълнено с надежда, душевно състояние, живее спокойно и щастливо. От друга страна тези, които не са се отдали на Бог, винаги са в отчаяние, тревога и притеснения. Поради тази причина те водят един мрачен, нещастен и изпълнен с притеснения живот.
Тази книга е важен шанс за тези, които до днес са водили един отдалечен от Корана живот, да се откажат от изкривения начин на мислене и душевност, и да спечелят щастието на земния и отвъдния живот.

Пълен текст (в оригинал)
Значението на съвестта в Корана

Съвестта има много по-различно значение и важност от това, което е широко разпространено сред хората. Тази книга, давайки примери от Корана, представя истинското съзнание и насочва вниманието ни към начина на мислене, разбиране и мъдрост, която истински съзнателният човек притежава. Книгата ще ви помогне да разпознавате гласа на съвестта си и да можете да го различавате от другите източници на внушение.

Пълен текст (в оригинал)
Методите на лъжците в Корана

Тази книга е подготвена, за да предпази хората от лъжите, които те смятат за малки, невинни и безвредни, но които всъщност представляват една голяма опасност за тях, както и да им припомни, че изричането на лъжи е забранено от религията. Наред с теми като защо хората прибягват към лъжата, как могат да се откажат да лъжат, какво честността ще донесе на човека, в книгата е разказано и за теми като душевното състояние на лъжците, тактиките за спасяване на лъжите им. Тъй като с дешифрирането на тактиките на лъжците ще им бъдат отнети методите, на които се опират, то до известна степен това би ги принудило да бъдат честни.

Пълен текст (в оригинал)
Да използваш Корана като пътеводител

Тази книга е написана, за да обясни на хората, че Корана е Божието слово и е техния пътеводител към правоверието, че е адресиран към всички хора на земята и обхваща всички векове – от деня на неговото низпославане чак до днешни дни. Следователно това е най-важният източник, към който човек трябва да се обърне. За да може хората да намерят правилния път, е необходимо да се познава добре ислямската религия и да се разбират правилно айятите на Корана.

Пълен текст (в оригинал)
Храбростта на вярващите

Истинската храброст, която се базира на Корана, представлява да се спазват изцяло и безусловно поставените в Корана ограничения, да не се изпитва страх от друг освен от Аллах, да се показва непоколебима решителност, както и при никакви условия или обстоятелства да не се отстъпва от морала на Корана. В тази книга се разказва за обичта и страха на вярващите към Аллах, както и за храбростта, която се основава на искреното им желание да спечелят Божието благоволение.

Пълен текст (в оригинал)
Щастието на вярващите

Голяма част от хората днес се оплакват от това, че по една или друга причина не могат да получат спокойствие, въпреки огромните усилия, положен труд и умора не могат да бъдат щастливи. Причината да се сблъскват с един такъв резултат е това, че хората вярват в това, че ще открият щастието на неправилното място и в неправилните хора. Ето така в тази книга, в светлината на айяти от Корана, ще разкрием какъв е истинския източник на щастието, къде и при какви условия един човек наистина може да бъде щастлив и спокоен.

Пълен текст (в оригинал)
Милосърдието на вярващите

В тази книга са описани теми като какво представлява разбирането на вярващите за основано на Божията обич милосърдие, как в рамките на законите от Корана вярващите включват този морал във всеки един момент от живота си и към кой проявяват тази милосърдност. Сред включените в произведението теми са и такива като проявяване на милосърдие към родителите, към нуждаещите се и пътниците [в неволя], към жените и хората, които са под тежестта на дълг. Също така са разгледани и нравствените особености, които показват милосърдието на вярващите.

Пълен текст (в оригинал)
Тайните на лицемера

Лицемерите са една група, на която Аллах обръща внимание в стотици айяти от Корана и припомня, че към тях трябва да се отнасяме с изключителна предпазливост. В тази книга са разгледани детайлно, една по една, всяка от характерните черти на лицемерите, по начинът, по който са описани в Корана. Също така е обяснена и разликата между лицемерите и класическите неверници.

Пълен текст (в оригинал)
Да говориш по Мюсюлмански

Тази книга, спирайки се на разкритото в Корана значение на говоренето по Мюсюлмански, насърчава всички хора да използват способностите си да говорят така, че да спечелят Божието одобрение. Излагайки острите разлики между съвършенството на начина на говорене по Мюсюлмански и начина на общуване на тези, които са отдалечени от религията, хората биват приканени да говорят по начин съотвествуващ на морала, на който ни учи Корана.

Пълен текст (в оригинал)
Отправяните през цялата човешка история обвинения към мюсюлманите

Темата на тази книга са клеветите , които през цялата човешка история онези, които отричат религията, са отправяли към вярващите, за да им причинят материални и морални щети. В Корана се съобщава, че всички пратеници на Аллах и праведни хора са били обвинявани в използвачество, лудост, суетност, кражби, прелюбодеание и др. С позволението на Аллах обаче всички тези обвинения се оказали напразни. От своя страна, тези благословени хора през цялото време приемали отправените към тях обвинения с една примерна смиреност, и продължили да живеят с морала, който Аллах им е повелил.

Пълен текст (в оригинал)
Смърт, Възкресение, Ад

Една от основните измами, подтикваща хората към престъпност и караща ги да преследват желанията си, е пренебрежението им към смъртта. Както човекът, така и вселената, в която той живее, са смъртни. Това, което очаква неверниците в отвъдното, е по-ужасно: вечният гняв на ада.
Тази книга, основана на айяти от Корана, подробно описва момента на смъртта, деня на равносметката и страданията в ада. Тя звучи като предупреждение за голямата опасност, която ни грози.

Пълен текст (в оригинал)
Самонадеяността на Дявола

Самонадеяността означава човек да забрави отдадеността си към Аллах, като се увлече по високомерието и гордостта. Първия представител на самонадеяността е дяволът, който поради своето високомерие се разбунтувал срещу Аллах. През цялата човешка история хората, които поради своето високомерие почитат само себе си, в действителност вървят по пътя на дявола и подражават на неговото поведение.

Пълен текст (в оригинал)
ФИЛМИ
Да бъдеш отдаден на Аллах
Тайната на изпитанието

ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ

Провала на Еволюцион-      ната Теория
Тъмната Страна на      Дарвинизма
Природа и Сътворение
Вселена и Сътворение
Микросвят и Сътворение
Коран и Наука
Мъдростта от Корана
Истинският Ислямски      Морал
Живота на Пророците
Последният период и      Съдния ден
Вяра и Размисъл
Тайната отвъд материята
Мир и Толерантност в      Исляма
Решение на Социалните      Проблеми
Историа, Политика и      Стратегия
Заблудата на Масонст-      вото
Отзиви от Света