HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - Категории - Последният период и Съдния ден

КНИГИ
Знамения за Второто пришествие на Исус

С Божие позволение второто пришествие на Исус ще допринесе за разпростирането на религиозния морал по цял свят и осигуряване на сигурност за всички искрено вярващи хора. Така както на всички вярващи, така и нашето желание е Бог да ни окаже честа да се срещнем с Исус и в настоящия период, преди неговото пристигане, Господа да ни предостави възможността да се подготвим по най-добрия начин за посрещането на този свят гост.

MS Word документ (.zip)
Блага вест за Месията

Когато четете тази книга, от една страна ще получите информация за изпълнения с чудеса живот на Исус разказан в айятите от Корана и хадисите, а от друга ще осъзнаете, че живеем в един много специален период от време. Една от целите на това произведение е наред с насочването на вниманието ви към едно много важно, съдържащо се в айятите на Корана, чудо, извършването и на една дейна молитва за това, че може да сме от успелите да достигнат до второто пришествие на Иса, сина на Мариам, – благословения пратеник, който е възхваляван в Корана по множество различни поводи. Никога не трябва да забравяме, че пришествието на Исус е едно свръхестествено, чудотворно и метафизично събитие, което ще засегне целия свят. Ето поради тази причина всички вярващи трябва незабавно да преминат в действие и в единство да мобилизират всички средства, с които разполагат, за да могат да посрещнат Исус по най-добрия начин. Това голямо приготовление, което ще бъде направено с вълнение, любов и ентусиазъм, всъщност ще бъде една дейна молитва, а тези, които не направят това, без съмнение, когато Исус се върне на земята, ще изпитат едно голямо съжаление. Всички знамения ни показват, че второто пришествие на Исус е много близко и за започване на приготовленията няма време за губене.

Пълен текст (в оригинал)
Последният период и "Звярът"

Според Исляма последния период ще настъпи в едно близко до Съдния ден време. Това е период, през който моралните ценности от Корана ще бъдат широко разпространени сред хората. Що се отнася до "Звярът" (Даббетул-арз), това е едно от най-важните знамения, което се очаква да се появи преди да настъпи Съдния Ден. В тази книга знаменията за последния период, както и въпроса за "Звярът" са представени според хадиси и айяти от Корана.

Пълен текст (в оригинал)
Златният век
В много от хадисите на нашия пророк се разказва за благоприятен период, в който в цял свят ще преобладава ислямската нравственост. Тъй като в хадисите този век е обрисуван по подобие на рая, то той бива наречен “Златният век”.
Основните характеристики на този век са изобилие от всички продукти и блага; установяване на доверие и справедливост, мир и блаженство; използване на всякакъв вид технологични постижения за комфорта, удоволствието и мира на хората; отсъствие на нуждаещи се хора; възможност всеки да получи всичко, което пожелае.
В тази книга се разказва за средата и разкоша, в които хората ще живеят през “Златния век”, като са включени и съответни цитати от Корана.

Пълен текст (в оригинал)
Исус ще се върне

Една от радостните вести, която Бог обещава на мюсюлманите в Корана, е второто пришествие на Исус и призивът му към всички хора да приемат Божията книга – Корана. Всички християни и мюсюлмани от столетия се подготвят за посрещането на този виден гост. В тази книга са преразказани детайлите, съдържащи се в Корана, относно миналия живот на Исус и неговото повторно завръщане на земята.

Acrobat pdf документ (.zip) MS Word документ (.zip)
Знаменията за Последният период от сура Кaхф

Кaхф е сура, която е привлекла вниманието не само на Пророка Мохамед (с.а.с.), но и на много други Ислямски учени. Целта за написването на тази книга обаче е да се разгледат внимателно айятите на сура Кaхф, в които се намират важни за настоящето знамения, да се положат усилия за узнаването на тези тайни чрез дълбок размисъл и да се изпълнява съвета на Пророка.

Пълен текст (в оригинал)
Знамения за Съдния ден

Една част от хадисите на Пророка Мoхамед са свързани със знаменията за Деня на възкресението. Пророкът не само е съобщил за тези знамения, но е описал и периода, който ще настъпи непосредствено преди Деня на възкресението. Тази книга разглежда знаменията според айяти и хадиси.

Пълен текст (в оригинал)
Съдният ден

Както човек е смъртен, така и вселената има край. В този ден хората ще разберат, че всяко сътворено нещо е временно и незначително, а независимото и вечно съществувание е на Господа. Тази книга описва, основавайки се на Корана, това, което ще се случи в деня на възкресението, и призовава хората още отсега да осъзнаят този факт.

Пълен текст (в оригинал)
Последният период и Махди

Знаменията от Корана и обширните обяснения от хадисите свързани с последния период ни карат да направим едно много важно заключение. В тази книга последният период е разгледан под светлината на хадиси и айяти. Очевидно е, че съответните знамения вече са започнали да настъпват един по един, точно както е описано в тези разкази. Низпославането на тези знамения преди 14 века е голямо събитие, което увеличава вярата и предаността на вярващите към Бог. Със сигурност не е случайност, че в рамките на един толкова кратък период от време всички тези знамения се случват едно след друго. Тези знамения представляват блага вест за вярващите.

Пълен текст (в оригинал)
ФИЛМИ
Исус ще се върне
Последният период и Махди
Златният век
Знамения за Съдния ден
СТАТИИ
В очакване на Исус: Блага вест за всички християни и мюсюлмани
Филмът, който изправи на крака целия свят, и Исус
 СРОДНИ СТРАНИЦИ
http://www.ochakvaniatmesia.com/
http://www.ahirzaman.net/
http://www.kiyametalametleri.com/

ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ

Провала на Еволюцион-      ната Теория
Тъмната Страна на      Дарвинизма
Природа и Сътворение
Вселена и Сътворение
Микросвят и Сътворение
Коран и Наука
Мъдростта от Корана
Истинският Ислямски      Морал
Живота на Пророците
Последният период и      Съдния ден
Вяра и Размисъл
Тайната отвъд материята
Мир и Толерантност в      Исляма
Решение на Социалните      Проблеми
Историа, Политика и      Стратегия
Заблудата на Масонст-      вото
Отзиви от Света