HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - страници за Рамазан

Седми ден

АЙЯТ И ХАДИС НА ДЕНЯ

Аллах повелява справедливост и благодетелност, и поддържане на връзките с роднините, и възбранява покварата и порицаваното, и гнета. Наставлява ви Той, за да се поучите. (Сура Ан-Нахл: 90)

Ей, народе! Вашият Бог е един и вашият праотец (Адам) е един. Арабинът не е по-добър от неарабинът и неарабинът не е по-добър от арабинът, и червенокожият (или мелез между белокож и червенокож) човек не е по-добър от чернокожият, нито пък чернокожият от червенокожият, освен по благочестие. Всъщност най-благородният сред вас е този, който е дълбоко отдаден на Бог. (Пророка Мохамед (с.а.с.) - Моснад Ахмад, N-22978)


ТЕМА НА ДЕНЯ

РАЗКРИТАТА ОТ БОГ РЕЛИГИЯ

ХАРУН ЯХЯ

През човешката история Бог е изпращал пророци при различните народи. Божиите пратеници са призовавали хората, при които са били изпратени, към правия път и са ги известявали за божията религия. Днес обаче хората мислят, че в миналото заедно с различните пророци са низпослани и различни религии. Но това е много погрешна представа, защото религията, която Бог е низпослал на различните народи през различните периоди, е една. Така например, Исус (м.н.) е премахнал някои от забраните на религията преди него. Но в своята основа низпосланите от Бог религии не се различават кой знае колко много. Религиите, които са низпослани на пророците Мойсей (м.н.) и Исус (м.н.), и дори тази, която е низпослана на последния пророк Мухаммед (м.н.), са една и съща. В айятите, които съобщават това, е предписано следното:

Кажи: “Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете [му], и в дареното на Муса и на Иса, и на пророците от техния Господ. Разлика не правим между никого от тях и на Него сме отдадени.”А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите. (Сура Ал-Имран, 84-85)

Това, което разбираме от Корана е, че всички пророци призовават своя народ към един съвместен път.Бог отправя вниманието ни към този факт чрез следния айят:

Той предписа за вас в религията онова, което завеща на Нух и онова, което разкрихме на теб [о, Мухаммад], и онова, което завещахме на Ибрахим и на Муса, и на Иса: “Привържете се към религията и не се разединявайте в нея!” За съдружаващите е тежко онова, към което ги зовеш. Аллах избира за Себе Си когото пожелае и напътва онзи, който се обръща към Него. (Сура Шура: 13)

Бог изпраща Своите пратеници да проповядват тази религия, която Той е одобрил, на народите си и така да предупредят човечеството. Всеки човек, на който е съобщено Божието послание, и който по този начин е призован към тази религия, носи отговорността да я спазва.

Обаче, докато някои учени приемат това послание, други го отричат. От друга страна пък в някои общества след смъртта на изпратените им пророци праведния път бива превърнат в изопачени вярвания.

Единият от народите, за който ни се съобщава, че се е откъснал и отдалечил от низпосланата му вяра, са синовете на Израил. Според това, което Коранът ни известява, при синовете на Израил Бог е изпратил много пророци и Божията вяра им е била съобщена. Но те всеки път или се изправяли срещу пророците, или след тяхната смърт покварявали Божията вяра и я превръщали в някакво извратено вярване. От Корана разбираме, че дори когато Мойсей (м.н) все още бил жив, но се бил отделил от синовете на Израил за известно време, те започнали да се молят на някакви идоли. (Сура Та Ха, 83-94) За да предупреди и сплаши синовете на Израил, които след Мойсей (м.н.) се отдалечили от Божията вяра и се отклонили от правия път, Бог им изпратил различни пророци. Единият от тях е Исус (м.н.).

Исус (м.н.) непрекъснато призовавал синовете на Израил да живеят според първородната религия, която Бог им е низпослал, и да бъдат искрени раби. Той ги учел на Евангелието, което потвърждава първоизточните заповеди на променената Тора (книгата, която е низпослана на Мойсей (м.н.)). Той е критикувал неправилното учение на равините, които са отговорни за израждането на Божията вяра, и е премахнал правилата, които те били прибавили към религията, за да задоволят собствените си интереси. Исус (м.н.) е призовавал хората към единство в името на Бог, към вярност и целомъдрено поведение. Бог ни съобщава това в Корана по следния начин:

[И дойдох] в потвърждение на Тората, [низпослана] преди мен, и за да ви разреша част от онова, което ви бе възбранено... И ви донесох знамение от вашия Господ. И бойте се от Аллах, и ми се покорете! (Сура Ал-Имран, 50)


Известно време след като Исус (м.н.) напуснал земята, този път последвалите го християни започнали да покваряват вярата си и бидейки повлияни от някои идолопоклоннически убеждения, те развили вярата в “светата троица” (Отца, Сина и Светия дух), въпреки че тя не се съдържала в Евангелието. Под названието “християнство” започнала да се изповядва една съвсем друга религия. Днес една четвърт от населението на земята изповядва тази вяра, която се смята, че се базира на проповедите на Исус (м.н.). В действителност обаче това не е така. Божията вяра, която Исус (м.н.) е проповядвал, е била променена. Що се отнася до достигналите до днешни дни Евангелиета, те са били написани от неизвестни автори много години след Исус (м.н.) и след това са били събрани от историци, които живели през следващите векове. Именно поради тази причина християнството напълно се е отклонило от вярата, която Бог е низпослал на Исус (м.н.).

След Исус (м.н.) Бог изпратил още един пророк, но при друг народ, за да разкрие отново на целия свят Божията вяра и му низпослал книга, която нямало да бъде променена до Деня на възкресението. Последният пророк, който Бог избрал за хората, е Мухаммед (м.н.), а книгата, с която го дарил, е Коран.

Коранът е изпратен на цялото човечество. Това е книга, за която хората от всички страни – от изток до запад и от север до юг – носят отговорност и за която ще бъдат разпитвани в деня на равносметката. С развитата технология днес всички държави по света са се обединили и в известен смисъл са се превърнали в един общ народ. Поради тази причина днес по цялата земя няма човек, който да не знае за Корана и за разкрития чрез него Ислям. Въпреки всичко това обаче само една част от хората са повярвали в Корана. А голяма част от тези, които са повярвали, пък не изповядват Божията вяра така, както тя е предписана в Корана.

Ето за това се очаква Исус (м.н.) да дойде още веднъж на земята, да сложи край на изкривеното вероизповедание и да призове хората към Божията книга – Корана. Това е новината, с която Бог благовестява мюсюлманите в Корана. Така както ще видим и в следващите глави от книгата, Исус (м.н.) не е умрял, а се е въздигнал при Бог. След известно време отново ще се завърне на земята и ще направи ислямската вяра господстваща. От стотици години целият християнски и мюсюлмански свят се подготвя да не повтори допуснатите в миналото грешки и да посрещне този свещен гост.


(За повече информация, моля вижте "Исус ще се върне" от Харун Яхя)

Вие още можете да прочетете или закупите книгата >> Знамения за Второто пришествие на Исус
Вие още можете да посетите сайта >> Исус ще се върне
Вие още можете да гледате филма >> Исус ще се върне

 


ЧУДЕСАТА НА КОРАНА ЗА ДЕН 7

 

СВЕТЕНЕ БЕЗ ОГЪН

ХАРУН ЯХЯ

 

Аллах е Светлината на небесата и на земята. Сиянието Му е като ниша, в която има светилник . Светилникът е в стъкло . Стъклото е сякаш блестяща звезда . Разпалена е от [маслото на] благословено маслиново дърво, нито източно, нито западно . Едва докоснато от огъня, маслото му озарява . Светлина върху светлина. Аллах напътва към Своята светлина когото пожелае и дава Аллах примерите за хората ­ Аллах всяко нещо знае . (Сура Нур, 35)

В този айят от сура Нур се споменава за някакво тяло, което отделя светлина. Това светлинно тяло пък е оприличено на звезда. Това, че горивото на споменатото в айята отделящо светлина тяло не принадлежи нито на изтока, нито на запада, може да бъде знак, че това тяло не се намира във физическото измерение. Ако се приеме, че източникът на горивото е в измерението на енергията, то описаното в айята гориво е много вероятно да показва електрическата енергия, а тялото, което отделя светлина – електрическата крушка.

Крушката отговаря напълно на описанието направено в айята. Тя е тяло, състоящо се от стъклен балон, свети като звезда и отделя светлина. Крушката не се пали с газ както кандилниците, газовите лампи и подобни на тях, а и, както е описано в айята, свети, без да има огън.

В резултат на вибрацията между атомите на устойчивата на топлина волфрамова жичка, която се намира в крушката, се образува загряване, надминаващо 2000 0 С. Тази разтопяваща другите метали топлина е толкова голяма, че причинява появяването на видима с просто око светлина. Но въпреки тази висока температура, тъй като в крушката няма кислород, то тя може да осъществи светене, което отговаря на описанията от айята. Също така намиращата се в средата на крушката светеща жичка отдалеч много прилича на бляскава звезда.

Ако вземем предвид, че електричеството е едно от най-големите открития в човешката история и целият свят се осветява с крушки, работещи с почти всякакъв вид електрически ток, то можем да приемем, че айятът сочи към това важно откритие. (Аллах знае най-добре)

Като друго обяснение на въпроса може да бъде приета светлината, която бива отделена в резултат на ядреното взаимодействие между звездите. Звездите са изключително топли, ярки и въртящи се газови маси, които разпръскват много голямо количество топлина и светлина, произлизащи от ядрените взаимодействия. В повечето случаи новообразувалите се звезди започват да се свиват от собствените си сили на притегляне. Поради тази причина ядрата им стават по-плътни и по-топли. Когато материята, намираща се в центъра на звездата, се затопли достатъчно, когато стане най-малко 7000000 киловатчаса, започват ядрените реакции. Явлението, което се извършва в една звезда, може да предизвика чрез огромна енергия (синтез) превръщането на водорода в хелий. Силата на привличане на звездата, която зависи от големината на масата й, се съединява така, че да образува 4 водородни атома и 1 хелиев атом. Енергията, която се отделя през това време, се разпръсква по повърхността на масата под формата на светлина и топлина и тези реакции продължават до изчерпване на всичкия хелий от звездната маса.

Но тъй като при протичащите в звездите реакции не се използва кислород, то когато светят, нямаме обикновено горене. Светенето при звездите, което изглежда като огромни пламъци, в действителност не произлиза от огъня. Всъщност в айята се посочва точно такъв вид горене. Ако също така приемем, че в айята се споменава за една звезда, за нейното гориво и светене без наличие на огън, т.е. чрез извършването на реакции, то казаното в айята може да се приеме и като описание на начина на образуване на светлина при звездите и начина й на светене. (Аллах знае най-добре)

(За повече информация, моля вижте "Чудесата на Корана " от Харун Яхя)


 

ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО - ДЕН 7


ДИЗАЙНЪТ НА КОМАРА

ХАРУН ЯХЯ

 

Аллах не се свени да дава пример всякакъв ­ и колкото комар, и по-голям от него. Които са повярвали, знаят, че това е истината от техния Господ. А които са неверници, изричат: “Какво цели Аллах с този пример?” Заблуждава с него Той мнозина и напътва с него Той мнозина. Ала заблуждава с него само нечестивците. (Сура Бакара, 26)

Комарът е същество, на което почти всеки човек гледа с “фамилиарност” (фамилиарността можем да я определим като: приемане на нещо, което в действителност е с изключителни и дивни качества, като естествено; не учудване; не удивление и не възхищение поради привикване с това нещо), на което не отдава значение и за чиято забележителност не е помислил. Но в айятите на Аллах вниманието на хората се насочва към това малко същество.

Ние познаваме комара като летящо животно. Всъщност той прекарва своите стадии на развитие във водата и излиза от подводния свят с изключителен “дизайн“, с всички необходими за сухоземния живот органи. Комарът започва да лети, подсигурен със специални сетивни системи, с които да определя мястото на своята жертва. С тези системи той прилича на военен самолет, оборудван с детектори за топлина, час, влага и миризма.


Комарите са оборудвани с изключително чувствителни детектори. Те могат да възприемат в различни цветове съществата около тях според тяхната топлина. Тъй като това възприемане не е свързано със светлината, те могат лесно да открият вените ти дори в тъмна стая. Топлинните детектори на комара са толкова чувствителни, че могат да засекат дори топлинни промени от една хилядна от градуса.

Комарът, който каца върху плячката си, с помощта на устничките, разположени на хоботчето му, първо си избира една точка. Иглата на насекомото, която наподобява спринцовка, се съхранява в специален калъф и по време на процеса на смучене на кръв този калъф се отделя от иглата. Кожата не се пробива, както се смята, чрез метода на пробождането с игла. Тук започват да функционират горната челюст, която е остра като бръснач, и долната челюст, върху която са разположени наклонените назад зъби. Долната челюст, подобно на трион, се мърда напред - назад, а с помощта на горната челюст се изрязва кожата. Когато пъхнатата в отворената цепка игла достигне до вената, процесът на рязане се прекратява и комарът вече може да

започне да смуче кръв. Но както е известно, тялото на човека съдържа ензим, който при най-малкото нараняване на вените съсирва кръвта и спира кръвотечението към тази област. Това би трябвало да създаде голям проблем на комара, защото тялото веднага ще реагира, дори и на малката дупка, и ще започне да съсирва кръвта и да възстановява нараненото място. Разбира се, това би означавало насекомото въобще да не може да смуче кръв.

За комара обаче този проблем не съществува. Преди да започне да смуче кръв, в направения в човешката вена процеп той изпуска специален, отделен от тялото му секрет. Този секрет неутрализира ензима, чрез който става съсирването, и по този начин безпроблемно комарът може да достигне до храната си. Причината мястото, където комарът ви е ухапал, да се подуе и да сърби е именно този спиращ съсирването секрет.

Този процес несъмнено е изключително необикновен и пробужда следните въпроси у нас:

 

•  Откъде комарът знае, че в човешкото тяло има ензим, който съсирва кръвта?

•  За да може да развие в собственото си тяло секрет срещу този ензим, комарът трябва да знае химичния състав на ензима. Как е възможно това?

•  Дори и да достигне по някакъв начин до тази информация, как става така, че след като произведе в собственото си тяло един такъв секрет, той може да създаде такова техническо оборудване, с което да прехвърля този секрет върху иглата си?

Всъщност отговорите на тези въпроси са лесни. Комарът не би могъл да постигне нито едно от тези неща. Той не притежава нито необходимия за това разум, нито знания по химия, нито пък “лабораторно” оборудване, за да произведе секрета. Съществото, за което говорим, е едно непритежаващо никакъв разум неколкомилиметрово насекомо и нищо повече!...

Този, който е сътворил комара така, че да притежава толкова невероятна, изключителна и предизвикваща възхищение система, е “владетелят на небесата и на земята и на всичко между тях” – Аллах.

(За повече информация, моля вижте "Помислихте ли за истината " от Харун Яхя)

 


ПРОВАЛЪТ НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ ДЕН СЛЕД ДЕН


ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА - VII

ХАРУН ЯХЯ

 

 

ПРОИЗХОДА НА ПТИЦИТЕ

Тъй като еволюционистите вярват, че по някакъв начин птиците трябва да са се развили от нещо, то те твърдят, че тези организми са произлезли от влечугите. Всъщност нито един от телесните механизми на птиците, които имат коренно различно устройство от това на сухоземните животни, не може да бъде обяснен чрез модела на постепенната еволюция. Преди всичко качеството, което прави птицата птица, т.е. крилете, са голяма дилема за еволюцията. Турският еволюционист Engin Korur изразява по следния начин невъзможността на крилете да еволюират:

“Общото между очите и крилете е, че те могат да извършват своята работа само ако са напълно развити. С други думи, с дефектно око не се вижда, с половин крило не се лети. Фактът как са се образували тези органи е останал като една все още неразкрита тайна на природата.” 1

Както се вижда, без абсолютно никакъв отговор остава въпросът как се е появила съвършената структура на крилете в резултат на последователни, случайни мутации. Няма начин да бъде обяснено как предните крайници на едно влечуго биха могли да се превърнат в съвършено функциониращи криле в резултат на деформация в гените му (мутация). Нещо повече, за да се превърне едно сухоземно животно в птица, не е достатъчно да има само криле. Сухоземните организми са лишени и от други структурни механизми, които птиците използват, за да летят. Например костите на птиците са много по-леки от тези на сухоземните животни. Белите им дробове имат доста по-различно устройство и начин на функциониране. Притежават различна структура на мускулите и скелета и имат много по-специализирана кръвоносна система. Тези механизми не могат да се образуват много бавно и с “натрупване”. Поради тази причина теорията за превръщането на сухоземните организми в птици е абсолютно празнословие.

След всичко това възниква още един въпрос: Дори ако приемем за вярна тази ненаучна история, то защо не са намерени останките на многобройните “еднокрили” или “полукрили” организми, които би трябвало да я докажат. В отговор на въпроса защо не са намерени “еднокрили” или “полукрили” организми, еволюционистите дават името на един единствен организъм. Това е фосилната птица, наречена Archaeopteryx, която е най-известната от малкото междинни форми, които те все още настойчиво защитават. Според еволюционистите Archaeopteryx е прародител на съвременните птици и е живял преди 150 милиона години.

Всъщност последните изследвания направени върху останките на Archaeopteryx, показват, че това животно в никакъв случай не е междинна форма, а е вид птица, чиито представители са изчезнали и която притежава малко по-различни характеристики от тези на съвременните птици.

Тезата, че Archaeopteryx е лошо летяща “полуптица”, се обсъждаше доста по-често в еволюционните среди до неотдавна. Като най-голямо доказателство за това, че тази птица не може да лети, се посочва липсата на sternum, т.е. на гръдна кост. (Гръдната кост се намира под гръдния кош и за нея са закрепени мускулите, необходими за летене.) Само че откритата през 1992 година седма вкаменелост на Archaeopteryx предизвиква голям смут в еволюционните среди. Защото тази вкаменелост има гръдна кост, наличието на която еволюционистите дълго време отричаха.

От друга страна, едно от най-важните доказателства, че Archaeopteryx е птица, способна да лети в истинския смисъл на думата, е структурата на перата й. Асиметричната структура на перата на Archaeopteryx, която не се различава от тази на съвременните птици, показва, че животното може перфектно да лети. Както твърди известният палеонтолог Carl O. Dunbar , “благодарение на своите пера Archaeopteryx трябва да бъде класифициран като птица.” 2

Друг факт, който произтича от наличието на пера у Archaeopteryx е, че този организъм е топлокръвен. Както е известно, влечугите и динозаврите са студенокръвни животни, т.е. те са организми, които сами не могат да регулират телесната си температура, а тя се влияе от околната среда. Друга важна функция на перата на птиците е да поддържат телесната температура. Това, че Archaeopteryx има пера, означава, че за разлика от динозаврите, той е топлокръвен, т.е. той е истинска птица, която се нуждае от поддържане на телесната температура.

Двете най-съществени точки, върху които се опират еволюционистите, като представят Archaeopteryx като междинна форма, са ноктите върху пръстите на предните крайници и зъбите в устата на това животно.

Това, че Archaeopteryx има нокти и зъби, е вярно, но тези особености не доказват, че този организъм има нещо общо с влечугите. По същия начин и двата вида птици - Taouraco и Hoatzin, срещани днес, имат нокти, служещи им за захващане за клоните. Но нито един от тези организми не притежава отличителните черти на влечуго, те са просто птици. Поради тази причина твърдението, че Archaeopteryx е междинна форма, защото притежава нокти върху пръстите на предните си крайници, е неоснователно.

Най-съществената страна на въпроса е, че структурата на зъбите на Archaeopteryx и другите птици със зъби силно се различава от тази на динозаврите, смятани за еволюционни предци на тези птици. Известните орнитолози Martin, Stewart и Whetstone забелязали, че Archaeopteryx и другите птици със зъби имат зъби с гладка горна повърхност и големи корени. Докато горната повърхност на зъбите на динозаврите Theropod, смятани за прародители на птиците, са назъбени като трион и корените им са тесни. 3

Всичко това показва, че Archaeopteryx не е междинна форма, а просто спада към отделен клас наречен “птици със зъби”.

(За повече информация, моля вижте "Еволюционната Измама" от Харун Яхя)


1) Engin Korur, "Gozlerin ve Kanatlaryn Syrry" (The Mystery of the Eyes and the Wings), Bilim ve Teknik, No. 203, October 1984, p. 25
2) Carl O. Dunbar, Historical Geology, New York: John Wiley and Sons, 1961, p. 310
3) L. D. Martin, J. D. Stewart, K. N. Whetstone, The Auk, Vol 98, 1980, p. 86


Препоръчителни сайтове

Еvolutsionataizmama.com >>

Darwinism - Watch>>


 

 

 

САЙТ НА ДЕНЯ


Целта на тази страница е да разгледа знаменията за Часът чрез айяти от Корана и хадиси на пророка Мохамед (м.н.), и да покаже, че тези знамения са започнали да се сбъдват в наши дни.

Фактът, че настъпването на тези знамения е разкрито преди четиринадесет века ще увеличи вярата на вярващите в Бог и предаността им към Него. Страницата е изготвена като не се забравя обещанието на нашия Господ:“И кажи: “Слава на Аллах! Ще ви покаже Той Своите знамения и вие ще ги узнаете…” (Сура Намл: 93)

Посетете сайта >>


 

ЗА ДА ЗАКУПИТЕ НЯКОЯ ОТ ТВОРБИТЕ НА ХАРУН ЯХЯ , МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ: WWW.BOOKGLOBAL.NET