HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - страници за Рамазан

Шести ден

АЙЯТ И ХАДИС НА ДЕНЯ

И ви дава от всичко, за което Го молите. И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги изчислите. Човек е голям угнетител, голям неблагодарник. (Сура Ибрахим, 34)

"Другарите от Пещерата ще бъдат помощниците на Исус." "Исус ще се спусне на Земята по времето на Мехди. Мехди ще се обедини с Исус, за да унищожат Антихриста. По време на неговото господстване на 14-ия ден от Рамазан ще има слънчево затъмнение, а през първия ден на месеца Луната ще се затъмни. Тези явления ще бъдат противни на обичайното и изчисленията на астролозите."
(Имам Раббани, Мактубат Раббани, том. II, 380; Мактубат Раббани, стр. 1162-1163)


ТЕМА НА ДЕНЯ


ТОЛЕРАНТНОСТТА, СПРАВЕДЛИВОСТТА И
МИЛОСТИВОСТТА НА ИСЛЯМА

ХАРУН ЯХЯ

 

 

След смъртта на Пророка Мохамед възходът на Исляма продължава също толкова бързо. В рамките на няколко десетилетия Ислямът обхваща цяла Месопотамия и Северна Африка. А на изток достига чак до Индия.

Арабите, които допреди няколко десетилетия се занимават със скотовъдство в арабските пустини, посредством висшия разум, култура и съзнание, получени от Исляма, се превръщат във владетели на една световна империя. Това бил един невиждан по рода си възход. В рамките на 100 години Ислямската империя се разпростира на площ дори по-голяма от тази на Римската империя, и бива създадено едно много по-могъщо управление.

В тази обширна географска област живеели множество различни религиозни общества. Най-вече християни и евреи... Мюсюлманите проявили голяма толерантност към всички тези различни по религия групи, които живеели по завладените от тях земи. Никой не бил принуждаван да променя религията си, проявявано е уважение към самосъзнанието на всеки човек . Църквите и синагогите били старателно закриляни . В период, когато променянето на вярата било много разпространено, не е била виждана толерантност, подобна на мюсюлманската .

Един от най-впечатляващите примери за толерантността на Исляма е от 638 година, когато ислямската армия, предвождана от халиф Юмер, завладява Йерусалим. Патриархът на черквата на Божий гроб, която се намира в града, се страхува мюсюлманите да не я разрушат. Негово превъзходителство Юмер посещава църквата от уважение и съобщава, че няма място за никакво притеснение. Когато настъпва времето за молитва, той моли за позволението на патриарха, напуска църквата и малко по-надолу отслужва молитвата си.

Джамията Ел-Акса щяла да бъде построена точно на това място, където Негово превъзходителство Юмер за първи път отслужва молитвата си в Йерусалим.

Нещо повече, мюсюлманите даряват на Йерусалим едно от най-великолепните архитектурни произведения на света. Куббет-юс Сахра е построен върху големия камък, който се смята за мястото, където Пророкът Мохамед е получавал видения. Куббет-юс Сахра, който е окрасен с уникални мотиви и златен купол, същевременно е и израз на разбирането за изкуство и цивилизованост на Исляма.

В същото време в Европа властват жесток фанатизъм и варварство. Католическата църква оказва голям натиск върху евреите и дори върху християните от различните църкви. Принудително сменяне на вярата, подлагане на изтезания и убийства в името на религията са едни от обичайните действия на западния свят...

От друга страна, мюсюлманите, така както Бог е заповядал в Корана, винаги се отнасят с толерантност и милостивост към хората на Писанието. Църквата “Св. Йоан” в град Дамаск, Сирия, е пример за това. Мюсюлманите, които завладяват областта, започват да отслужват петъчната си молитва в църквата, като в същото време църквата все още е собственост на християните, които от своя страна свободно провеждат собствените си религиозни служби в неделните дни. Ето така членовете и на двете религии използват един и същи храм в мир.

С нарастване на мюсюлманското население в града ислямската управа, получавайки съгласието на християните в града, купува църквата. До църквата веднага бива построена джамия и декорът в двора е обогатен с ислямски мотиви. Върху останалите като наследство от Византия колони се поставят първите смайващи образци на ислямското изкуство.

Толерантността на мюсюлманите към евреите и християните продължава през цялата ислямска история; избягалите от жестоката инквизиция в Испания евреи откриват сигурност и толерантност по османските земи.

Източникът на толерантността, която Ислямът проявява към евреите и християните, е моралът от Корана. В Корана Бог е заповядал на мюсюлманите да се отнасят с доброта към хората на Писанието, т.е. към евреите и християните:

И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: “Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени ”. ( Сура Анкабут , 46)

 

 

Вие още можете да прочетете или закупите книгата >> Съвършената вяра

Вие още можете да посетите сайта >> Възходът на Исляма

Вие още можете да гледате филма >> Ислямът: светлината, която озарява светаЧУДЕСАТА НА КОРАНА ЗА ДЕН 6

ЧЕРНИТЕ ДУПКИ

ХАРУН ЯХЯ

През 20ти век са направени множество нови открития, свързани с небесните тела във Вселената. Едно от телата, които са все още новост днес, е и черната дупка. Черната дупка се образува, когато една звезда, чието гориво е свършило, се свие към центъра си и най-накрая на нейно място се появи едно много голямо поле на привличане, което има безкрайна плътност и нулев обем. Тъй като гравитацията на повърхността е доста голяма и през вътрешността й не може да проникне светлина, черната дупка не може да бъде забелязана дори и чрез най-големите телескопи. Но свилата се в центъра си звезда може да бъде установена единствено по влиянието, което оказва на заобикалящата я среда. В сура Уакиа Аллах се кълне в местата на звездите и привлича вниманието ни към този въпрос така:

Но не, кълна се в залезите на звездите ­ а това е клетва ­ ако знаете ­ велика. (Сура Уакиа, 75-76)

Понятието черна дупка е използвано за първи път от американския физик Джон Уилър през 1969г. Преди си мислехме, че можем да виждаме всички звезди, но по-късно стана ясно, че съществуват звезди, които нямат светлина, чрез която да можем да ги видим. Защото светлината на тези звезди, чиято енергия се е изчерпала, е изчезнала. Долуцитирания айят освен описанието на д еня на възкресението може би сочи и към това научно откритие:

Когато звездите бъдат угасени. (Сура Мурсалат, 8)

  Притежаващите голяма маса звезди предизвикват свиване в космоса. Черните дупки обаче не само предизвикват свиване в космоса, но и пробиват и минават през него. Именно това е и причината тези изгаснали звезди да бъдат наречени черни дупки. Това, че в един от айятите е обърнато внимание и на този факт, е още едно доказателство, че Коранът е Божието слово:

Кълна се в небето и във Вечерницата! А откъде да знаеш ти какво е Вечерницата? ­ Звездата с пронизваща светлина. (Сура Тарик, 1-3)

(За повече информация, моля вижте "Чудесата на Корана " от Харун Яхя)
ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО - ДЕН 6


КУЛИТЕ НА СЛЕПИТЕ ТЕРМИТИ

ХАРУН ЯХЯ

 

Никои не би могъл да не се учуди, когато види мравуняка на термитите, издигнат върху земята. Това е така, защото мравуняците на термитите са чудо на архитектурата, които достигат на височина 5-6 метра. В тези мравуняци са разположени сложни системи, които да подсигурят всички нужди на термитите, които не могат никога да излизат на слънчева светлина поради телесната им структура. В мравуняците има вентилационни системи, канали, помещения за лаврите, коридори, специални дворове за производство на гъби, безопасни изходи, стаи за топло и студено време, с една дума – всичко. (1)

В подземни хамбари, разположени долу, надълбоко в техните мравуняци термитите отглеждат гъби. Страничен продукт на това обаче е въглеродният двуокис. Ако въглеродният двуокис не бъде изкаран от гнездото, то термитите ще се задушат и ще умрат. Благодарение на внушените им от Аллах строителни умения обаче не се случва нищо такова. Високите комини, които достигат до въздушните течения, издърпват нагоре застоeлия в мравуняка въздух и действат като бял дроб на колонията.

Термитът е едно малко насекомо. Ако сравним размера на един термит и този на неговото гнездо, ние виждаме, че термитите успешно се справят с изпълнението на архитектурния проект, който е 300 пъти по-голям от самите тях. Те не притежават нито разум, нито съзнание. Те също така са слепи и глухи. Как тогава това същество научава как да изгради една цяла постройка? Как знае какво му е задължението сред хилядите други термити?Тези мънички същества, които не могат да видят и на сантиметър пред себе си изграждат тези гигантски кули, базиращи се на едни точни инженерни изчисления.

 

Термитите имат още една учудваща характерна черта: ако разделим един мравуняк на термитите на две още в началните стадии на неговото изграждане и след известно време отново го съединим, ще видим, че всички проходи, канали и пътища се прeсичат един с друг. Термитите продължават своята работа като че ли никога не са били разделяни едни от други и като че ли получават нареждане от едно и също място.

Ето тук нека внимателно да помислим: Термитите не разполагат с никакви чертежи. Те не могат да бъдат обучени. Те не са ръководени от видим ръководител. Как тогава хилядите термити биха могли да построят една сграда, имаща толкова превъзходен дизайн, като работят всички заедно и по едно и също време?

Нека за момент си представим хора, които не виждат или не чуват.Нека също така си представим, че тези хора никога не са били обучавани.И нека хиляди от тези хора едновременно започнат изграждането на сграда, без да им бъде дадена заповед или пояснение за това какво трябва да правят.Нещо повече, нека си представим, че сградата, която строят притежава уникален план и дизайн. Едно такова сътрудничество може да бъде обяснено единствено с наличието на сила, която контролира по един чудотворен начин всички тези хора. Същото нещо се отнася и за термитите. Начинът, по който тези глухи и слепи насекоми действат като едно-единствено същество и накрая създават едни безупречни постройки, потвърждава една очевидна истина.

Термитите са сътворени от Аллах и осъществяват своята дейност чрез Божието вдъхновение. В един айят от Корана Аллах повелява така:

Прославата е за Аллах - Господът на небесата и Господът на земята. Господът на световете. Негово е величието на небесата и на земята. Той е Всемогъщият, Премъдрият. ” (Коран, 45:36-37)

(1) James L.Gould, Carol Grant Gould, Olagandisi Yasamlar, Tubitak Populer Bilim Kitaplari, Ankara 1997, s.130-136

Вие още можете да гледате филма >> Саможертвата и разумните постъпки на организмите
Вие още можете да прочетете или закупите книгата >> Любов и сътрудничество между живите същества


 

ПРОВАЛЪТ НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ ДЕН СЛЕД ДЕН


ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА - VI

ХАРУН ЯХЯ

 

ПРИКАЗКАТА НА ЕВОЛЮЦИЯТА ЗА ПРЕХОДА ОТ ВОДАТА КЪМ СУШАТА

Еволюционистите твърдят, че безгръбначните морски организми, появили се през периода камбрий, в рамките на милиони години са се превърнали в риби. Но така както безгръбначните от периода камбрий нямат прародители, така няма и междинна форма, която да покаже, че между тези безгръбначни и рибите е имало еволюция. Трябва да отбележим, че между безгръбначните и рибите съществуват големи структурни различия. Безгръбначните имат твърда част, намиращата се от външната им страна, докато рибите са гръбначни и твърдата им част е разположена във вътрешността на тялото им. За осъществяването на една такава величествена “еволюция” е необходимо приключването на милиарди стадии, ето защо би трябвало да са останали вкаменелости на милиарди на брой междинни форми, отразяващи тези стадии.

За да намерят тези въображаеми форми, еволюционистите в продължение на 140 години разравят фосилните слоеве. Съществуват милиони останки на безгръбначни, милиони останки на риби, но не са открити останки на нито една междинна форма.

Еволюционният сценарий отстоява тезата, че след известно време по някакъв начин и рибите излизат от водата, и се превръщат в сухоземни животни. Но съществуват много физиологични и анатомични фактори, които правят този преход невъзможен. Нещо повече, няма никакви фосилни доказателства, които да подкрепят приказката за прехода от водата към сушата. Според сценария на еволюционистите рибите, произлезли от безгръбначните, по-късно се превръщат в земноводни организми. Но както бихте могли да предположите, за този сценарий също няма никакво доказателство. Не е открита нито една вкаменелост, показваща, че е съществувал организъм полуриба-полуземноводно. Robert L. Carroll, виден еволюционист и автор на книгата “Гръбначна палеонтология и еволюция”, неволно признава този факт, като казва: “Не притежаваме никакви останки на междинни форми между рибите и ранните земноводни.” (1)

Но допреди 50 години се смяташе, че съществува вкаменелост на организъм между риба и земноводно. Тази фосилна риба, наречена Coelacanth и определена на 410 милиона години, в много еволюционни източници бе известна като несъмнена междинна форма. Еволюционистите твърдяха, че Coelacanth е преходна форма, която притежава примитивен бял дроб, развит мозък, готова за излизане на сушата кръвоносна и храносмилателна система и дори примитивен начин за вървене. До 1930 г. тези тълкувания бяха приети като безспорни от всички научни среди.410 милиона годишен фосил на Coelacanth. Еволюционистите твърдели, че това било междинна форма, която представяла прехода от водата към сушата. От 1938 г. насам многократно са били улавяни живи представители на тази риба, като това представлява добър пример за степента, до която достигат спекулациите на еволюционистите.

 

На 22 декември 1938 г. в Индийския океан е направено едно интересно откритие. В дълбините на океана е намерен жив член от семейството на Coelacanth, който беше представян като междинна форма, чиито представители са изчезнали още преди 70 милиона години. Безспорно беше голям шок за еволюционистите да намерят представител на Coelacanth от “плът и кръв”. Палеонтологът-еволюционист J.L.B. Smith бе казал: “Нямаше да се учудя толкова, ако бях срещнал динозавър по пътя.” (2) През следващите години бяха уловени повече от 200 Coelacanth и в други райони.

Благодарение на откриването на тези риби разбираме колко далеч биха могли да стигнат еволюционистите във фантастичните си тълкувания. Противно на твърденията, Coelacanth няма нито примитивен бял дроб, нито голям мозък. Структурата, която изследователите-еволюционисти считат за примитивен бял дроб, не е нищо друго, освен една мастна торбичка, намираща се в тялото на рибата. (3) Нещо повече, става ясно, че Coelacanth, представян като “кандидат-влечуго, готвещо се да излезе на сушата”, всъщност е дълбоководна риба, която живее в най-дълбоките части на океана и почти не излиза на повече от 180 м дълбочина. (4)

Сега нека обобщим защо прехода от водата към сушата е невъзможен:

•  Понасяне на тежестта: Организмите, които живеят в моретата, не се сблъскват с проблеми като този да носят тежестта си. Голяма част от тези, които живеят на сушата, обаче използват 40% от енергията си, за да носят телата си. За да може едно водно животно, преминаващо към земния живот, да си осигури необходимата му енергия, е неизбежно (!) развиването на нова мускулна и костна структура, но дори и тези комплексни структури е невъзможно да бъдат образувани чрез случайни мутации.

•  Задържане на топлина: Топлината на сушата се променя много бързо и с много големи разлики. Едно сухоземно животно притежава такъв метаболизъм, че да може да се пригоди към резките топлинни разлики. В моретата обаче топлината се променя много трудно и разликите при тази промяна не са толкова големи както на сушата. Един организъм, който притежава телесна система, подходяща за постоянната топлина в моретата, за да може да живее на сушата , е принуден да придобие защитна система, която да осигури минимални увреждания от температурните промени на сушата. Без съмнение твърдението, че рибите придобили такава система чрез случайни мутации, веднага след като излезли на сушата, е абсолютна безсмислица.

•  Използването на вода: Важните за метаболизма вода и дори влага трябва да се използват ограничено поради оскъдните водни източници на Земята. Например кожата трябва така да е проектирана, че да може да позволява отделянето на определено количество вода и в същото време да предотвратява прекаленото изпарение. Следователно организмите, обитаващи сушата , трябва да притежават чувство за жажда, нещо, което водните животни не притежават. Освен това кожата на морските организми не е подходяща за живот на сушата.

•  Бъбреците: Поради обилността на водата в средата, която обитават, водните животни могат веднага филтрирайки да изхвърлят натрупаните в телата им излишни вещества и особено амоняка. На сушата обаче водата трябва да бъде използвана икономично. Това е причината тези животни да притежават бъбречна система. Благодарение на бъбреците амонякът се съхранява, за да бъде превърнат в урина и при изхвърлянето се използва минимално количество вода. В допълнение, необходими са нови системи, които да подсигурят функционирането на бъбреците. С една дума, за да може да се осъществи преходът от водата към сушата, организмите, които нямат бъбреци, трябва веднага да се сдобият с развита бъбречна система.

•  Дихателната система: Рибите “дишат”, като поемат разтворения във водата кислород, който преминава през хрилете им. Те не могат да живеят повече от няколко минути извън водата. За да живеят на сушата, рибите трябва веднага да се сдобият със съвършена белодробна система.

Разбира се, всички тези драстични физиологични промени е невъзможно да са се появили в едно и също същество в един и същи момент, и то случайно.

 

(За повече информация, моля вижте "Еволюционната Измама" от Харун Яхя)


1) R. L. Carroll, Vertebrate Paleontology and Evolution, New York: W. H. Freeman and Co. 1988, p. 4
2) Jean-Jacques Hublin, The Hamlyn Encyclopidia of Prehistoric Animals, New York: The Hamlyn Publishing Group Ltd., 1984, p. 120
3) Jacques Millot, "The Coelacanth", Scientific American, Vol 193, December 1955, p. 39
4) Bilim ve Teknik Magazine, November 1998, No: 372, p. 21Препоръчителни сайтове

Еvolutsionataizmama.com >>

Darwinism - Watch>>


 

 

 

САЙТ НА ДЕНЯ


Този сайт е създаден с цел да представи факта, че Исляма се противопоставя на всяка форма на тероризъм и варварство, и мюсюлманите споделят скръбта за жертвите на тероризма.

Нашата цел е да помогнем за дефинирането на понятието “международен тероризъм”, който зае централно място в живота ни след жестокото терористично нападение на 11 септември 2001 год. срещу Съединените американски щати. Това бе един порочен ден, който съсипа живота на хиляди невинни хора. Истина е, че света е изправен пред една голяма опасност наречена международен тероризъм. Изпълнителите и подръжниците на това зло трябва да бъдат осъдени. Но в търсенето на идеологичния източник на този феномен би било голяма грешка да посочваме Исляма. Ислямът не поощрява никакъв вид тероризъм, а напротив той го осъжда. Тези, които използват тероризма в името на Исляма, в действителност не притежават нищо друго освен невежество и омраза. Решението лежи в разбирането на истинския Ислям и представянето му чрез ефективни модели. Посетете сайта >>


 

ЗА ДА ЗАКУПИТЕ НЯКОЯ ОТ ТВОРБИТЕ НА ХАРУН ЯХЯ , МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ: WWW.BOOKGLOBAL.NET