HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - страници за Рамазан

Пети ден

АЙЯТ И ХАДИС НА ДЕНЯ

А които вярват и вършат праведни дела, ще отмахнем от тях лошите им постъпки и ще им въздадем според най-хубавото от онова, което са извършили. (Сура Ал-Анкабут, 7)

Ако сте невинни, Аллах скоро ще разкрие вашата невинност. Ако сте извършили грях, разкайте се пред Аллах и Му се помолете да ви прости, защото, когато човек признае своя грях и помоли Аллах за опрощение Аллах ще приеме неговото покаяние. (Букхари)


ТЕМА НА ДЕНЯ


ТЕРОРИЗМЪТ ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ, КОГАТО ХОРАТА
ЗАПОЧНАТ ДА ЖИВЕЯТ СПРЕД
МОРАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ НА ИСЛЯМА

ХАРУН ЯХЯ

В продължение на хиляди години светът е живял съвместно с тероризма. Въпреки че терористичните актове се различават в различните страни, всички терористични организации вземат под прицел безпомощните граждани и изпращат посланията си, използвайки тези хора.

В Корана (32:9) Бог, който е сътворил човека, ни разкрива, че Той му е вдъхнал от Своя дух и го е сторил наследник на земята (Коран, 6:165). Една от най-съществените разлики между човека и животните е, че човек е сътворен както със земни желания, така и със съзнание. Всеки човек притежава желания, които го подтикват към злини, и съзнание, което го насърчава да ги избягва. Наред с вдъхновените от съвестта прекрасни качества като любов, саможертва, състрадание, скромност, привързаност, честност, лоялност и любезност, човек притежава и пагубни и нежелани наклонности, които произлизат от неговите земни желания. Вярващият обаче благодарение на своята съвест може да различи правилното от неправилното и винаги избира това, което е нравствено добро. Силна вяра и страх от Бог, вяра в Отвъдното, огромен страх от вечните мъчения на ада и копнеж към Рая винаги задържат изкушенията от неговите земни желания на разстояние. Така че той винаги се отнася добре към хората, лесно прощава, отвръща на злонамереността с добро, помага на изпадналите в нужда и проявява състрадание, обич, привързаност и толерантност.

От друга страна, терористите са хора, които се подчиняват на своите земни желания, вместо на съвестта си, и са способни да извършват всякакъв вид злодеяния. Те се превръщат в лишени от обич, агресивни хора, които много лесно могат да нараняват останалите без ни най-малко угризение на съвестта. Те не изпитват страх от Господа, не познават и не прилагат истинския религиозен морал. Именно поради тази причина нищо не би ги спряло да извършват престъпления.

Съществуващите в обществото правила могат да възпират хората от лошо поведение и престъпления само до известна степен. Благодарение на своите сили за сигурност държавата би могла да осигури частична защита по улиците и публичните места, да осигури обществен ред и благодарение на една авторитетна правна система би могло да се предприемат необходимите мерки за намаляване процента на престъпността. Но тъй като е невъзможно всеки гражданин да бъде контролиран 24 часа, то именно тук влиза в действие съвестта на човека. Човек, който не се вслушва в гласа на своята съвест, може лесно, когато остане сам или с хора, мислещи като него, да се устреми към престъпление. Ето така се появява един обществен модел, който се състои от хора, прибягващи към лъжи, когато е необходимо, които не се притесняват от получаване на несправедливи печалби и не се чувстват неудобно от това да потъпкват безпомощните. Ясно е, че физическите предпазни мерки и действия няма да дадат никакъв резултат в едно общество, което няма страх от Бог и е загубило всичките си морални ценности. От друга страна, религиозните морални ценности напътват човека да се въздържа от злини, дори той да е сам, дори и никой да не го накаже за злите му деяния. Очевидно е, че човек, който знае, че ще бъде извикан за равносметка за всяко едно свое действие, всяко едно решение и казана дума пред Бог, и че ще получи най-подходящата им равностойност в отвъдния си живот, напълно ще избягва да извършва злини.

В едно общество, в което хората са се научили по своя воля да се въздържат от злото, не е възможно терористичните организации да намерят поле за изява. Защото в общество, в което преобладава религиозният морал, проблемите, които предизвикват появата на организации, подкрепящи прилагането на насилие, ще изчезнат. Ако цялото общество притежава възвишени добродетели като почтеност, самопожертвование, любов и справедливост, то там няма да има място за бедност, неравномерно разпределение на благата, несправедливост, угнетяване на слабите или ограничаване на свободата. Точно обратно, ще възникне социален ред, който ще посрещне потребностите на нуждаещите се; където богатите закрилят бедните и силните – слабите; където всеки би могъл да се радва на най-доброто здравно обслужване, обучение и транспортна система. Там толерантността и разбирателството ще доминират при взаимоотношенията между различните етнически групи, религии и култури.

Ето защо добрите нрави са ключът към решаването на множество социални проблеми. Източникът на тези нрави, от своя страна, е Коранът, който Бог е низпослал като пътеводител за човечеството.

Не трябва да се забравя, че докато не бъдат предприети необходимите мерки, докато не бъдат приложени радикални решения, 21ви век ще продължава да бъде период на терор и насилие, така както беше 20ти век. Домовете на невинни хора ще бъдат бомбардирани, жени и деца ще бъдат убивани жестоко. Поради тази причина идеологическата борба срещу тероризма трябва да започне много бързо и обхващайки много широки маси. Тази борба трябва да бъде проведена на ниво идеи – между хората, които вярват в истинския религиозен морал, които са любящи, милостиви, състрадателни и съзнателни хора; и тези, които черпят своята сила от невежеството, високомерието и жестокостта. В един айят Господ задава въпроса: “Имаше ли сред поколенията преди вас праведни, възбраняващи развалата по земята, освен малцината от тях, които спасихме?” (Коран, 11:16) . Вярващите трябва да притежават добродетелта, която Бог ни е разкрил в горния айят. Докато тероризмът се надява да постигне своите цели посредством насилие, вярващите трябва да знаят, че истинският успех може да бъде постигнат единствено придържайки се здраво към Божията религия и действайки според нея. Ако Евреи, Християни и Мюсюлмани се обединят в тази борба, взаимно уважавайки своите вярвания и идеи, то с Божие позволение, те ще се радват на огромен успех. Това е Божието обещание към всички Негови верни раби, което непременно ще се сбъдне.

Терористичната идеология е изградена върху гнили основи, които могат лесно да бъдат разрушени посредством провеждането на подходяща образователна кампания. Искрените вярващи от всички части на света трябва да помогнат за слагане край на невежеството, което поражда тероризма, като търсят решения, пишат книги и статии, популяризират образователни прояви и разпространяват своето собствено културно наследство. Разпространяването по цял свят на идеите за толерантност, мир и сигурност, така както е заповядал Господ, ще принуди тероризма завинаги да изчезне от страниците на историята. Недопустимо е да се приема една пораженска, песимистична позиция пред лицето на тероризма. Нашата надежда е тези страдания да не се повторят и да бъдат взети необходимите мерки за това.
Вие още можете да прочетете или закупите книгата >> Ислямът порицава тероризма

Вие още можете да прочетете или закупите книгата >> Терорът се унищожава с обич

Вие още можете да посетите сайта >> Ислямът порицава тероризма

Вие още можете да гледате филма >> Ислямът порицава тероризма

 


ЧУДЕСАТА НА КОРАНА ЗА ДЕН 5

ЛЕЧЕБНОТО ДЕЙСТВИЕ НА МЕДА

ХАРУН ЯХЯ

И внуши твоят Господ на пчелите: “Вземете си жилища сред планините и по дърветата, и в онова, което [хората] градят! После яжте от всички плодове и следвайте пътищата на вашия Господ, улеснени [за вас]!” Излиза от стомаха им питие с различен цвят. В него има изцеление за хората. В това има знамение за хора премислящи. (Сура Нахл, 68-69)

Както се подчертава в горецитираните айяти, медът има свойството на “изцеление за хората”. В страните с най-развита наука поради полезността на

меда за човешкото здраве пчеларството и пчелните продукти са се превърнали сами по себе си в отделна сфера за изследване. Основните качества на меда могат да бъдат подредени така :

Лесноусвоим : Поради свойството на съдържащата се в него захар да се превръща в друг вид захар (фруктоза и глюкоза), въпреки че медът съдържа голямо количество киселина, той лесно се усвоява дори и от най-чувствителните стомаси. Същевременно помага за по-доброто функциониране на червата и бъбреците.

Нискокалоричен : Другата характерна особеност на меда е, че когато бъде сравнен със същото количество захар, въпреки че е доста сладък, той доставя 40% по-малко калории на организма. Това, че медът дава голяма енергия на тялото, но в същото време не позволява да се напълнее от него, е достатъчно, за да го направи един хранителен източник с изключително качество.

Бързо навлиза в кръвта : Когато медът бъде разбъркан с хладка вода, той за 7 минути навлиза в кръвта. Поради свободната захар, която съдържа, улеснява работата на мозъка.

Помага при изграждането на кръвта : Медът доставя голяма част от необходимата на организма енергия при производството на кръв. Също така помага и за прочистването на кръвта. Той влияе на кръвообращението както регулиращо, така и спомагащо. Медът е важен защитник срещу втвърдяването на кръвоносните съдове.

Антибактериален : Тази особеност на меда, благодарение на която той не може да съдържа бактерии, се нарича “изолиращо въздействие”. Извършените опити показват, че свойството на меда да убива бактериите се увеличава два пъти, когато той бъде разводнен, спрямо чистия мед. Интересното тук е, че пчелите, на които е възложена задачата да се грижат за ларвите, които ще станат членове на колонията, като че ли знаят за това качество на разводнения мед и затова ги хранят именно с него.

Антиоксидант: Всеки, който иска да живее здравословно, трябва да консумира антиоксиданти. Антиоксидантите са елементи, които почистват вредните странични вещества, получаващи се при нормалния метаболизъм в клетките. Това са елементи, които предизвикват разваляне на храната и могат да забавят химичните реакции на горене, които причиняват множество хронични заболявания. Експертите вярват, че хранителните вещества, които са богати на антиоксиданти, могат да предпазват от болести като рак и сърдечни заболявания. В меда също има много силни антиоксиданти: рinocembrin, pinobaxin, chrisin и galagin . От тях pinocembrin е антиоксидант, който се намира само в меда. 69

Склад за минерали и витамини: Наред със захарта, като фруктоза и глюкоза, медът съдържа и минерали като магнезий, калий, калций, натриев хлорид, сяра, желязо и фосфор. Заедно с промяната на свойствата на източниците на нектар и цветен прашец се променя и съдържанието в меда на витамини B1, B2, B3, B6, B5 и C. В пчелния мед има също и малки количества йод, мед, желязо и цинк. Освен всичко изброено дотук медът съдържа и някои хормони.

Използва се при лечение на рани:

В резултат на извършените клинични наблюдения и експериментални изследвания бива установено, че меда притежава противо-бактериално и противовъзпалително действие. Медът е изключително ефикасен при отстраняването на инфекциите при рани, изчистването на мъртвите клетки от тази област и образуването на нови тъкани. Употребата на меда като лекарство е спомената дори в най-старите исторически ръко-писи. Днес също учените и докторите преоткриват влиянието на меда върху раните

- Когато медът се използва при лечение на рани неговата способност да извлича влага от въздуха ускорява излекуването и предпазва от оставане на белег. Това е така, защото медът ускорява поникването на епителната тъкан, която изгражда новата кожа, която ще покрие раната. Поради тази причина дори при големите рани при използване на мед не става нужда от присаждане на тъкан.

- Медът стимулира бързото образуване на нови тъкани в заздравителния процес. Ускорявайки образуването на нови капиляри, стимулира появата на фибромите, които заемат мястото на разположената по-дълбоко в кожата съединителна тъкан. И увеличава производството на колагенните влакна, които ускоряват излекуването.

- Медът има и противовъзпалителен ефект, който намалява отока около раната. Това увеличава кръвообращението, като по този начин се ускорява заздравителният процес и се намалява усещаната болка.

- Медът не се залепва за тъканите под раната и поради тази причина няма болка при отлепването на превръзката от новообразувалите се тъкани.

- Също така поради споменатия по-рано антимикробен ефект медът образува защитна бариера, предотвратяваща настъпването на инфекция. Настъпилите инфекции пък бързо отстранява. Той е ефикасен дори срещу антибиотичната устойчивост на бактериите. За разлика от антисептичните и антибиотични средства медът не създава отрицателни въздействия върху тъканите на раната. 70

Както става ясно от представената по-горе информация, медът е хранително вещество, но същевременно има доста лечебни свойства. Без съмнение това е едно от чудесата на Корана, който е низпослан от всемогъщия Аллах.

(За повече информация, моля вижте "Чудесата на Корана " от Харун Яхя)

 

 

ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО - ДЕН 5


ЖИВOТНИTE, КОИТО СПЯТ ЗИМЕН СЪН

ХАРУН ЯХЯ

 

Животните, които спят зимен сън могат да продължат да живеят, въпреки че телесната им температура пада на същите градуси както ниските температури навън. Как те успяват да направят това?

Бозайниците са топлокръвни. Това означава, че при нормални условия тяхната телесна температура винаги се запазва постоянна, защото природният термостат в тялото им регулира тази температура. По време на зимния сън обаче нормалната телесна топлина на малките бозайници като катериците – с нормална телесна температура от 40 градуса, спада до малко над точката на замръзване, като че ли е регулирана с някакъв ключ. Телесният метаболизъм силно се забавя. Животното започва да диша много бавно и неговото нормално сърцебиене, което е 300 пъти в минута, спада на 7-10 удара на минута. Неговите нормални телесни рефлекси спират и електрическите дейности в мозъка му се забавят, като стават почти незабележими.

Една от опасностите на неподвижността е замръзването на тъканите при много студено време и това, че могат да бъдат унищожени от ледените кристали. Животните, спящи зимен сън, обаче са защитени от тази опасност благодарение на специалните си характерни черти, с които са надарени. Телесните течности на спящите зимен сън животни се запазват от химични вещества, притежаващи висока молекулярна маса. Така, тяхната точка на замръзване е намалена и те са защитени от вреди.

 


ПРОВАЛЪТ НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ ДЕН СЛЕД ДЕН


ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА - V

ХАРУН ЯХЯ

 

ОСТАНКИТЕ ОТРИЧАТ ЕВОЛЮЦИЯТА

Според еволюционната теория всички живи организми са се видоизменили един от друг. С течение на времето един по-ранен вид се превръща в друг и т.н., докато се появят всички останали видове. Според теорията това превръщане обхваща един процес, продължаващ милиарди години и напредващ стъпка по стъпка.

Например в миналото трябва да са живели организми полуриба – полувлечуго, които, въпреки че все още са били носители на качествата на рибите, са придобили и някои от характерните черти на влечугите. Или пък би трябвало да са се появили влечуги-птици, които, бидейки носители на качествата на влечугите, придобиват и някои от характеристиките на птиците. Тъй като се намират в преходен период, те трябва да бъдат недъгави и с недостатъци. Еволюционистите, които вярват, че тези измислени животни са живели в миналото, ги наричат “междинни форми”.

Ако наистина такъв вид животни са живели в миналото, то броят и разновидностите им трябва да бъдат милиони, дори милиарди. И вкаменелостите на тези чудовищни животни непременно трябва да бъдат сред намерените останки. Това е така, защото броят на тези междинни форми трябва да бъде дори повече от познатите ни днес животински видове и целият свят трябва да бъде пълен с техните останки. В “Произходът на видовете” Дарвин обяснява това така:

Ако теорията ми е вярна, то трябва непременно да са живели междинни форми, които свързват видовете… И доказателствата за тяхното съществуване могат да бъдат намерени единствено сред откритите останки. (1)

Но Дарвин, пишейки тези редове, е съзнавал, че останките на тези междинни форми не са били намерени. Също така е виждал, че това създава една безизходица за неговата теория. Затова, в главата “Трудностите на теорията” (The Difficulties of the Theory) от книгата му “Произходът на видовете”, той пише следното:

Ако наистина видовете са се видоизменили чрез бавни подобрения от другите видове, то защо не попадаме на безброй междинни форми? Защо природата не се намира в един хаос, а е точно подредена и всяко нещо е на мястото си? Трябва да има безброй междинни форми, но защо не ги намираме в нито един от безбройните земни слоеве… Но защо сега не можем да открием тясно свързани междинни видове, при положение, че в преходните периоди е имало преходни условия на живот? Тази пречка от доста време ме обърква. (2)

Единственото обяснение на Дарвин по отношение на тази безизходица е, че откритите по негово време останки били недостатъчни. Той твърди, че когато откритите вкаменелости бъдат изследвани по-детайлно, липсващите междинни форми задължително ще бъдат открити.

 

Вярвайки в това предсказание на Дарвин, еволюционистите от средата на 19 век насам търсят тези междинни форми по цял свят, извършвайки интензивни изследвания на останки. Впрочем тези толкова ентусиазирано издирвани междинни форми никога не бяха открити. Всички доказателства, придобити при разкопките и изследванията, противно на това, което очакват еволюционистите, показват, че живите организми са се появили на земята изведнъж и в съвършен вид. Еволюционистите сами провалят теориите си, опитвайки се да ги докажат.

Известният английски палеонтолог (фосилен учен) Derek V. Ager, въпреки че е еволюционист, представя този факт по следния начин:

Проблемът ни е следният: Когато детайлно изследваме намерените вкаменелости, било то на ниво видове или класове, ние винаги се сблъскваме с един и същи факт; виждаме групи, които не са се развили чрез постепенна еволюция, а такива, които са се формирали отведнъж. (3)

Друг палеонтолог-еволюционист Mark Czarnecki прави следния коментар:

Намерените останки винаги са били една голяма пречка за доказването на теорията (еволюцията)... Тези останки никога не са ни представили нито следа от предполагаемите от Дарвин междинни форми. Видовете се появяват внезапно и отново внезапно изчезват. И тази неочаквана ситуация подкрепя аргумента, че организмите са сътворени от Бог. (4)

Тези празноти във фосилните данни не могат да се обяснят и с утехата, че не са намерени достатъчно останки и че един ден търсените вкаменелости ще бъдат открити. T. Neville George, професор по палеонтология в Университета в Глазгоу, обяснява причината за това така:

Вече не е възможно да се направи разяснение, което да отстрани слабостта на фосилните данни (еволюционни). Защото наличните палеонтологични данни са доста богати и изглежда невъзможно чрез нови открития да се открият нови видове… Въпреки всички видове открития фосилните данни продължават да се формират от празноти. (5)

 

(За повече информация, моля вижте "Еволюционната Измама" от Харун Яхя)


(1) Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, p. 179
(2) Ibid, pp. 172, 280
(3) Derek V. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the British Geological Association, Vol 87, 1976, p. 133
(4) Mark Czarnecki, "The Revival of the Creationist Crusade", MacLean's, January 19, 1981, p. 56
(5) R. Wesson, Beyond Natural Selection, MIT Press, Cambridge, MA, 1991, p. 45

Препоръчителни сайтове

Еvolutsionataizmama.com >>

Darwinism - Watch>>


 

 

 

 

САЙТ НА ДЕНЯ


Най-голямата измама в историята на науката е разкрита...

Много хора мислят, че еволюционната теория на Дарвин е доказан факт. Противно на това традиционно знание последните постижения на науката напълно опровергават теорията. Единствената причина дарвинизма да бъде все още натрапвана на хората чрез средствата на разпространена по целия свят пропагандна кампания лежи в идеологичния аспект на теорията. Всички светски идеологии и философии се опитват да си осигурят някаква основа като се осланят на еволюционната теория.

Този уеб сайт изяснява научното рухване на еволюционната теория по много детайлен, но лесно разбираем начин. Той разкрива фалшификацийте и деформацийте извършвани от еволюционистите, за да “докажат” еволюцията. И накрая в нея са анализирани силите и мотивите, които се стремят да задържат теорията жива и да накарат хората да повярват в нея. Всеки, който иска да научи за произхода на живите същества, включително и човечеството, трябва да посети този сайт. Посетете сайта >>


ЗА ДА ЗАКУПИТЕ НЯКОЯ ОТ ТВОРБИТЕ НА ХАРУН ЯХЯ , МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ: WWW.BOOKGLOBAL.NET