HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - страници за Рамазан

Четвърти ден

АЙЯТ И ХАДИС НА ДЕНЯ

Това е Аллах, вашият Господ! Няма друг бог освен Него ­ Твореца на всяко нещо. На Него служете! Той се разпорежда с всяко нещо. (Сура Ал-Анам, 102)

Една група от моя народ няма да спре да се бори за истината и ще възтържествува преди Деня на възкресението. Той каза: Тогава Исус, синът на Мария, ще слезне и техния (Мюсюлмански) пълководец ще го покани да дойде и да ги предводи в молитвата, но той ще каже: ”Не, някой сред вас е водач над някои (сред вас)”. (Сахих Муслим)


ТЕМА НА ДЕНЯ


ИСУС - ПРЕДВЕСТНИКЪТ НА ЗЛАТНИЯ ВЕК

ХАРУН ЯХЯ

Исус (мир нему), така както и всички останали пророци, е избран от Бога раб, който е натоварен със задачата да призовава хората към правия път. Но Исус (мир нему) притежава някои характеристики, по които се различава от останалите пророци и най-важната между тях е, че понастоящем той не е мъртъв, а се е възнесъл при Бог и отново ще се върне на земята.

Обратно на това, което много хора смятат, Исус (мир нему) не е бил разпънат на кръст и не е бил убит, нито пък е умрял по каквато и да била друга причина. В Корана много ясно е съобщено, че не са го разпънали и не са го убили, а Бог го е въздигнал при Себе си. В нито един айят не се споменава за това, че Исус (м.н.) е умрял или е убит. Наред с това за него в Корана са дадени такава сведения, на които никой човек още не е станал свидетел, но засвидетелстването на които ще бъде възможно, когато Исус (м.н.) отново дойде на земята. И няма ни най-малко съмнение, че представените ни в Корана събития ще се случат.

Въпреки това обаче много хора смятат, че Исус (м.н.) е умрял по “някакъв начин” в миналото и няма да се върне отново на земята. Но това е едно погрешно схващане, което се дължи на непознаване на Корана. Едно внимателно изследване на Корана би довело до разкриване на точното значение на айятите за Исус (м.н.).

 

Пророкът Мохамед (м.н.) също ни съобщава, че Исус (м.н.) отново ще бъде изпратен на земята и че в “последният период” – периодат, в който той ще дойде, по целия свят ще цари мир, справедливост, спокойствие и благоденствие. Според Исляма последният период е време близко до деня на възкресението, време през което ще преобладава описаният в Корана морал.

Във въображението на хората винаги съществува една жажда към по-хубавото, към по-доброто. Една по-хубава гледка, едно по-вкусно ядене, един изпълнен със спокойствие живот, в който няма обществени проблеми, изобилие, прелести....

 

Ето така последният период отразява един век, изпълнен именно с тези понятия – “по-добър”, “по-хубав”. Последният период е един благословен период, за който хората от векове са купнели. През него на мястото на финансовите затруднения ще има изобилие и богатство, на несправедливостта – справедливост, на неморалността – добър морал, на безредието – мир и спокойствие. Това е един благословен период, в който моралът на Исляма ще навлезе във всяка област на човешката дейност. (За повече информация, моля вижте "Исус ще се върне" от Харун Яхя.)Вие още можете да прочетете или закупите книгата >> Исус ще се върне
Вие още можете да посетите сайта >> Исус ще се върне
Вие още можете да гледате филма >> Знамения за Съдния ден


ЧУДЕСАТА НА КОРАНА ЗА ДЕН 4

ОБЛАСТТА, КОЯТО КОНТРОЛИРА ДВИЖЕНИЯТА НИ

ХАРУН ЯХЯ

Ала не! Ако не престане, ще го повлечем за перчема ­ перчема лъжлив, грешен. (Сура Алак, 15-16)

Използваният в горния айят израз “ перчема лъжлив, грешен” е изключително забележителен, защото извършените през последните години проучвания показват, че в областта на челото се намира дял, който управлява част от мозъчните функции . Относно информацията за тази област и нейната функция, на които е обърнато внимание в Корана преди 1400 години, съвременните учени успяват да дадат някакво обяснение чак през последните 60 години. Ако проникнем в черепа и погледнем към предната част на главата, ще видим челната част на мозъка. Получената информация , вследствие на извършените във физиологическата сфера проучвания за функциите на тази област в книгата “Основи на анатомията и физиологията” (“ Essentials of Anatomy and Physiologу ”), е описана по следния начин :

“Мотивирането, планирането и поставянето на начало на действията се извършват във фронталната част на челния лоб, която всъщност е челната област (главен мозък). Тук се намира една част от асоциативния кортекс…” (1)

По отношение на тази област в книгата също така пише, че:

“Смята се, че наред с връзката на челната област с поведението, в същото време тя е и функционален център на агресивността…” (2)

Както става ясно и от тези обяснения, челната част на мозъка управлява всички действия, свързани с мотивирането, планирането, извършването на добри или лоши постъпки, казването на лъжа или истина.

Както се вижда, използваният в сура Алак израз: “ перчема лъжлив, грешен” съответства до голяма степен на гореизложените определения. Научни факти като този, които учените разкриват през последните шейсет години, са съобщени на хората от Аллах в Корана преди векове.

(За повече информация, моля вижте "Чудесата на Корана " от Харун Яхя)

(1) Rod R. Seeley, Trent D. Stephens, Philip Tate, Essentials of Anatomy & Physiology, 2. baskэ, Mosby-Year Book Inc., St. Louis, 1996, s. 211; Charles R. Noback, N. L. Strominger, R. J. Demarest, The Human Nervous System, Introduction and Review, 4. baskэ, Lea & Febiger, Philadelphia, 1991, ss. 410-411.
(2) Rod R. Seeley, Trent D. Stephens, Philip Tate, Essentials of Anatomy & Physiology, 2. baskэ, Mosby-Year Book Inc., St. Louis, 1996, s. 211ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО - ДЕН 4


РАЗЛИЧНИТЕ ЗРИТЕЛНИ СИСТЕМИ

ХАРУН ЯХЯ

 

Каламарът е животното с най-големи очи в сравнение с тялото му. Всяко едно с диаметър 40см.

За много животни, обитаващи моретата, зрението е изключително важно за лова и отбраната. Поради това повечето водни животни са снабдени с перфектно проектирани за под вода очи.

Под водата, с увеличаване на дълбочината и особено след 30 метра, способността да виждаш става все повече и повече ограничена. Организмите, живеещи на тази дълбочина, обаче имат очи, сътворени според предоставените им условия.

Морските животни обратно на сухоземните притежават сферични лещи в съвършено съответствие с плътността на водата, която обитават. Сравнени с големите елипсовидни очи на сухоземните животни, тази сферична структура е по-полезна за зрението под вода, тя е настроена така, че да вижда предметите отблизо. Когато един предмет, намиращ се на голямо разстояние, бъде забелязан, цялата лещна система се избутва назад с помощта на специален мускулен механизъм, намиращ се в окото.

Една друга причина очите на рибата да бъдат сферични е пречупването на светлината във водата. Тъй като окото е пълно с течност с почти същата плътност като тази на водата, то въпреки че един образувал се отвън образ се отразява в окото, не се получава никакво пречупване. В резултат на това очната леща напълно фокусира образа на външния предмет върху ретината

и рибите, обратно на хората, виждат много ясно във водата. Някои животни като октопода имат доста големи очи, за да компенсират слабата светлина в морските дълбини. Под 300 метра рибите с големи очи имат нужда да доловят блещукането на заобикалящите ги организми, за да ги забележат. Нещо повече - те трябва да бъдат чувствителни към бледата синя светлина, навлизаща във водата. Поради тази причина в ретината на очите им има много на брой

чувствителни сини клетки.

Както става ясно от този пример, всяко живо същество има характерни за себе си очи – специално проектирани, за да задоволят определените им потребности. Този факт доказва, че всички те са сътворени по начина, по който трябва да бъдат, от Творец, който има необятно знание, разум и сила.
ПРОВАЛЪТ НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ ДЕН СЛЕД ДЕН


ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА - IV

ХАРУН ЯХЯ

 

ФАНТАСТИЧНИТЕ МЕХАНИЗМИ НА ЕВОЛЮЦИЯТА (2):
МУТАЦИИ

Мутациите са дефинирани като нарушения или размествания, проявяващи се в ДНК молекулата, намираща се в ядрото на клетката на живия организъм и съдържаща цялата генетична информация. Тези нарушения и размествания са резултат от външни влияния като радиация или химическо въздействие. Всяка мутация е “злополука”, която или разрушава нуклеотидите, изграждащи ДНК, или променя тяхното разположение. В повечето случаи те предизвикват толкова големи вреди и модификации, че клетката не може да ги поправи.

Поради тази причина мутацията, зад която се крият еволюционистите, не е магически жезъл, който превръща живите организми в по-развити и перфектни форми. Като цяло влиянието на мутациите е вредно. Така че промените, които мутациите биха предизвикали, могат да бъдат само от вида на тези, изпитани от хората в Хирошима, Нагазаки и Чернобил: а именно смърт, недъгавост и “грешки на природата”…

Причината за това е много проста: ДНК има много комплексна структура. Различните случайни влияния, действащи върху тази молекула, могат единствено да предизвикат вреди. Американският генетик B.G. Ranganathan обяснява това така:

Мутациите са малки, случайни и вредни. Те се появяват рядко и най-добрата възможност е да са неефективни. Тези четири характеристики на мутациите показват, че те не могат да предизвикват никакво еволюционно събитие. Една случайна промяна в един до голяма степен развит организъм или е ефективна, или е вредна. Една случайна промяна на часовника не означава подобряване на този часовник. Най-вероятно или ще го повреди, или в най-добрия случай ще бъде неефективен. Земетресението не подобрява града, то го разрушава. (1)

Не е учудващо, че до ден-днешен не е забелязана полезна мутация. Доказано е, че всички мутации са вредни. Ученият-еволюционист Warren Weaver коментира по доклад подготвен от Комитета за генетичните Влияния от атомната радиация, създаден с цел изследване на мутациите, които ядрените оръжия, използвани през Втората световна война, биха предизвикали:

Много хора биха се озадачили от твърдението, че практически всички известни нам мутирали гени са увредени. Това е така, тъй като мутациите са необходима част от еволюционния процес. Как може един полезен ефект – т.е. еволюирането на един организъм в по-висш – да е резултат на мутации, голяма част от които са вредни. (2)

Оттогава досега всички опити да се “породи полезна мутация” завършиха неуспешно. В продължение на десетки години еволюционистите правят опити върху винените мухи, тъй като те се размножават много бързо и така мутациите се проявяват по-бързо. Тези организми милиони пъти бяха подлагани на всякакъв вид мутации. Но не беше забелязана нито една полезна мутация.

ВСИЧКИ МУТАЦИИ СА БОЛЕЗНЕНИ
 

Пагубната последица върху човешкото тяло от мутациите. Момчето вляво е жертва на злополуката в атомната централа в Чернобил.


Същото важи и за човека. Всички мутации, наблюдавани у хората, са вредни. В медицинските книги като примери за мутации са обяснени умствени или физически разстройства като монголоизъм, синдрома на Даун, албинизъм, пигмейство или болести като рака, всяка една от които показва опустошителните влияния на мутациите. Разбира се, един процес, който оставя хората болни или недъгави, не може да бъде “еволюционен механизъм”.

Възможно е в три основни параграфа да се резюмират причините за неспособността на мутациите да подкрепят еволюционната теза:

•  Мутациите винаги са вредни: Тъй като мутациите се появяват случайно, те почти винаги увреждат мутиралия организъм. Разумът ни подсказва, че несъзнателната интервенция в една перфектна и комплексна структура няма да подобри тази структура, а напротив - ще я унищожи. Всъщност “полезна мутация” никога не е била забелязана.

•  В ДНК не се добавя нова информация в резултат на мутацията: Частиците, които формират генетичната информация, се отделят от мястото си, биват унищожени или се преместват на друго място в ДНК. Но мутациите в никакъв случай не прибавят към организма нов орган или ново качество. Единствено могат да станат причина за анормални явления като излизащ от гърба крак, от корема ухо и др.

•  За да може мутацията да се предаде на следващо поколение, то тя задължително трябва да се е появила в оплождащите клетки: Промяната, появила се в която и да било клетка на тялото или в някой от органите, не може да бъде предавана на следващото поколение. Например окото на човек може да бъде засегнато от мутация в резултат на радиация или други подобни влияния и да промени оригиналната си форма, но това няма да се предаде на поколенията след него.

Казано накратко, не е възможно живите организми да са преминали през еволюция, защото в природата няма такъв механизъм, който да ги еволюционира. Всъщност, като погледнем и към регистрираните останки, ще видим, че този невъзможен сценарий никога не се е случвал.

 

(За повече информация, моля вижте "Еволюционната Измама" от Харун Яхя)


(1) B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988
(2) Warren Weaver, "Genetic Effects of Atomic Radiation", Science, Vol 123, June 29, 1956, p. 1159Препоръчителни сайтове

Еvolutsionataizmama.com >>

Evolution Documentary >>
Darwinism - Watch>>


 

 

 

САЙТ НА ДЕНЯ


Исус, Пророк и Месия, е жив и в близко бъдеще ще се върне на Земята. Ние сме мюсюлмани, които обичат Исус, вярват във всички негови чудеса и благороден нрав, знаят, че ще се върне отново на Земята, за да спаси човечеството и с нетърпение очакваме това знаменито и благословено събитие. Ние вярваме, че Исус ще се върне по чуден начин на Земята, през последните времена и ще донесе мир, справедливост и щастие, като обедини християни и мюсюлмани в една обща религия и морал. Посетете сайта >>


ЗА ДА ЗАКУПИТЕ НЯКОЯ ОТ ТВОРБИТЕ НА ХАРУН ЯХЯ , МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ: WWW.BOOKGLOBAL.NET