HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - страници за Рамазан

Двадесет и осми ден

 

АЙЯТ И ХАДИС НА ДЕНЯ

О, вярващи, бъдете твърди в справедливостта, свидетели в името на Аллах, дори и срещу вас самите или срещу родителите и най-близките! Дали е богат или беден ­ Аллах е най-достоен за всеки от тях. И не следвайте страстта, за да не се отклоните! И ако изопачите или се откажете [от свидетелстване] ­ сведущ е Аллах за вашите дела. (Сура ан-Ниса, 135)

По-близък до Бог е човекът, който прощава, когато държи някой в ръцете си, някой, който го е наранил. 1 (Пророкът Мохамед (с.а.с.))


ТЕМА НА ДЕНЯ


ОЧАКВАЩИЯТ НЕВЕРНИЦИТЕ АД

ХАРУН ЯХЯ

 

Остави на Мен онзи, когото сътворих самотен и комуто отредих голямо богатство, и синове до него, и всичко му улесних! А после той ламти да му надбавя. Ала не! Пред Нашите знамения той упорства. Ще го подложа на непоносимо мъчение. Размисли той и прецени, и ­ проклет да е! ­ как прецени! И отново ­ проклет да е! ­ как прецени! После погледна. После се намръщи и навъси. После се отвърна и се възгордя. И рече: “Това е само разпространена магия. Това е само хорска реч.” Ще го пека Аз в Преизподнята. И откъде да знаеш ти какво е Преизподнята? ­ Тя нищо не оставя и не пощадява ­ обгаря кожата. (Сура Муддесир, 11-29)

Колкото раят е пълен с прелести и блага, толкова адът е пълен с мръсотии и мъчения. Пропастта, която се обособява между вярващите и невярващите още докато са на Земята, в отвъдното достига своята пределна точка. Онези, които са се отрекли от Аллах – този, който ги е сътворил, позволил им е да живеят и им е дал възможност да достигнат до своята вяра, или които не са му се подчинили, ще бъдат наказани с вечно страдание.

В Корана Аллах определя онези, които са заслужили ада, по следния начин:

А който противоречи на Пратеника, след като му се изясни напътствието, и следва друг, а не пътя на вярващите, него ще насочим накъдето сам се е обърнал и ще го изгаряме в Ада. Колко лоша участ е той! (Сура Ниса, 115)

Остави онези, които взеха своята религия за игра и забавление, и ги съблазни земният живот! И напомняй с този [Коран], та да не погине душата заради това, което е придобила! Тя няма друг покоровител, нито застъпник, освен Аллах. И с какъвто и откуп да се откупва, не ще є бъде приет. Тези са погубените заради това, което са придобили. За тях има вряща вода да пият и болезнено мъчение заради неверието им. (Сура Анам, 70)

О, вярващи, мнозина от правниците и монасите изяждат имотите на хората с измама и възпират от пътя на Аллах. Които трупат злато и сребро, и не раздават от него по пътя на Аллах ­ извести ги за болезнено мъчение в Деня, когато то ще бъде нажежено в Огъня на Ада и ще бъдат жигосани с него челата и хълбоците, и гърбовете им. “Това е, което натрупахте за себе си. Вкусете, каквото сте трупали!” (Сура Тауба, 34-35)

И когато му се каже: “Бой се от Аллах!”, го обзема гордост от греха. Стига му Адът и колко лоша постеля е той! (Сура Бакара, 206)

Общата характеристика на тези, които ще влязат в ада, е, че когато са били призовани към вярата, те са обърнали глава:

И щом се протръби с Рога, всички на небесата и на земята ще паднат безжизнени, освен за когото Аллах не е пожелал. После още веднъж ще се протръби и ето ги ­ станали ­ чакат!

И ще засияе земята със светлината на нейния Господ. И ще бъде положена книгата [на делата], и ще бъдат доведени пророците и свидетелите, и ще се отсъди между хората справедливо, и не ще бъдат угнетени. И напълно ще се въздаде на всеки за онова, което е вършил. Най-добре Той знае техните дела. И на тълпи ще бъдат подкарани към Ада неверниците. Когато стигнат там, вратите му ще се разтворят. И неговите пазители ще им кажат: “Нима не дойдоха при вас пратеници измежду ви, за да ви четат знаменията на вашия Господ и да ви предупредят за вашата среща в този Ден?”

Ще кажат: “Да!” Ала словото за мъчението ще се изпълни спрямо неверниците. Ще бъде казано: “Влезте през вратите на Ада, тук ще пребивавате вечно!” И колко лошо е обиталището на горделивите (Сура Зумар, 68-72)

И онези, които са в Огъня, ще рекат на пазителите на Ада: “Позовете вашия Господ да ни облекчи поне за ден мъчението!” Ще рекат: “Не дойдоха ли при вас вашите пратеници с ясните знаци?” Ще рекат: “Да!” Ще рекат [пазителите]: “Зовете тогава!” Но зовът на неверниците е само напразно (Сура Гафир, 49-50)

Една част от тези, които ще влезнат в ада, още докато са били на земята, не са взели на сериозно Божието мъчение. В Корана е споменато за онези, които прокарват напълно неоснователната си, отдалечена от Корана логика, като: “Дори и да има ад, какво от това, малко ще се помъча и после ще излезна”, по следния начин:

Не видя ли ти дарените с дял от Писанието? Те са позовани към Писанието на Аллах, за да отсъди помежду им. После някои се отвръщат, противейки се. Това е, защото рекоха: “Нe ще ни засегне Огънят, освен само в броени дни.” И ги заслепи в религията им онова, което бяха съчинили. И как ще бъдат, щом ги съберем в Деня, за който няма съмнение, и на всяка душа напълно се изплати онова, което е придобила, и не ще бъдат угнетени (Сура Имран, 23-25)

Някои други айяти, които описват ужаса на обстановката в ада:

Въпреки че ще се виждат. Престъпникът ще желае, да би се откупил от мъчението в този Ден с децата си и съпругата си, и брат си, и рода си, който го подслонява, и всички, които са на земята, само за да се спаси. Ала не! Това е лумнал Огън, смъкващ кожата, зове той всеки, който обръща гръб на вярата и се отвръща, и трупа, и не раздава. (Сура Мааридж, 11-18)

В него ще стенат и не ще чуват (Сура Анбиа, 100)

Пред него е Адът и ще бъде поен с гнойна вода, от която отпива и едва я преглъща, и смъртта го настига от всички страни, ала не е мъртъв и му предстои жестоко мъчение (Сура Ибрахим, 16-17)

В този Ден ще видиш престъпниците заедно, оковани във вериги. Одеждите им ­ от нажежен катран и лицата им покрива Огънят. (Сура Ибрахим, 49-50)

Дървото Зокум е храната на всеки грешник. Подобно разтопен метал тя ще кипи в стомасите, сякаш кипи вряща вода.“Вземете го и го замъкнете в средата на Ада! После излейте върху главата му от мъчението на врящата вода: “Вкуси! Нали ти бе могъщият, знатният.” (Сура Духан, 43-49)

Раят и адът, за които се разказва във всички тези айяти, са безусловна истина. Аллах е този, който е сътворил тази земя и този живот, и ни съобщава, че ще сътвори и рая и ада. Колкото и невярващият да не иска да види тези достоверни истини, той ще се сблъска с тях. Според пример, който ни дава един велик ислямски учен, този, който не мисли за отвъдния живот, е като щрауса. Когато си зарови главата в пясъка, не вижда какво става навън и така си мисли, че и него не го виждат. В действителност обаче Аллах вижда и установява какво прави всеки един човек по земята, без изключение.

Тези, които са призовани към вярата, но които не са я приели и са поели по пътя на безверието, вече са се превърнали в заслужили да пребивават в ада хора. В айятите се съобщава за тези хора по следния начин:

…Нима не дойдоха при вас пратеници измежду ви, за да ви четат знаменията на вашия Господ и да ви предупредят за вашата среща в този Ден?...(Сура Зумар, 71)

Тези, които, въпреки че са били призовани към вярата, са обърнали гръб, ще бъдат “заслужилите мъчението”:

Той нито вярваше, нито отслужваше молитвата, а отричаше и се отвръщаше. После отиваше при своите хора с горделива походка. Горко ти, горко! И отново ­ горко ти, горко (Сура Кийама, 31-35)

Тази книга е написана с цел, използвайки айятите на Аллах, да се припомни и да се предупредят хората, че всеки един от тях ще се сблъска с деня на равносметката.
(За повече информация, моля вижте "Помислихте ли за истината " от Харун Яхя)

ЧУДЕСАТА НА КОРАНА ЗА ДЕН 28

 

ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА КОРАНА В РИМУВАНЕТО

ХАРУН ЯХЯ

 

Един от другите елементи, който поражда невъзможността от имитиране на Корана, произлиза от литературната му структура. Въпреки че Коранът е низпослан на арабски език, той няма никаква прилика с нито един от шаблоните, използвани в арабската литература.

Римуването в Корана се нарича “сежди” и езиковедите приемат употребата на това римуване като чудо. За да докаже, че от лингвистична гледна точка Коранът е едно чудо, известният английски учен проф. Адел М.А.Аббас подготвя книга озаглавена “Научни чудеса” (“ Science Miracles ”) и в нея разглежда подробно използваните в Корана думи чрез подреждане на римуването в чертежи и схеми. В тази книга той установява доста забележителни неща по отношение на римуването в Корана.

Както е известно, 29 сури от Корана започват с една или повече от една символни букви. Тези букви, които са известни като ”муката букви”, също така се наричат и начални букви. В арабския език от 29 букви 14 образуват началните букви: Айн, Син, Каф, Нун, Ра, Йа, Та, Ха, Алиф, Лам, Мим, Хе, Йе, Сад.

Когато погледнем към употребата на буквата “Нун” в сура Калам, ще видим, че в 88.8% от айятите има рима с буквата “Нун”. 84.6% от айятите в сура Шуара, 90.32% от сура Намл и 92.05% от сура Касас са римувани с буквата “Нун”.

Ако вземем под внимание целия Коран, то ще видим, че 50.08% от него е римуван с буквата “Нун”. С други думи, повече от половината от айятите в Корана завършват на буквата “Нун”. Не е възможно повече от половината от текста на литературна творба от същата дължина да бъде римуван с един и същи звук. Това е валидно не само за арабския, но и за всички останали езици.

Когато бъде направено едно цялостно проучване на Корана от гледна точка на римуването, то ще бъде забелязано, че приблизително 80% от римите са съставени от три звука (н, м, а), които произлизат от буквите Алиф, Мим, Йа и Нун. (1) Освен буквата “Нун” 30% от айятите образуват рими с “Мим”, ”Алиф” или ”Йа”.

Четирите най-използвани звука при римуването:

Буква
Общо
Звуци
а
а
м
н
Брой айяти
949
246
666
3123
4984
Процент
(%)
15.22
3.94
10.68
50.03
79.92

В таблицата е изложено пропорционалното разпределение на 4 букви, които формират 79.92% от системата за римуване на Корана.


Римуването с два-три звука в поема от 200-300 реда би могло да придаде такова важно качество на тези звуци, че те да бъдат наречени основи на произведението. Но ако вземем предвид дължината на Корана, информацията и мъдрите обяснения, които съдържа, то ще разберем още по-добре колко необикновено явление e начинът на употреба на тази рима. Това е така, защото Коранът, като религиозна книга, която е пътеводител за хората, наред с цялото си литературно превъзходство, социалните или психологически теми, съдържа и множество сведения от физичните науки. Поради тази причина образуването в Корана, който съдържа толкова разнообразни и религиозни теми, на рима с толкова малко звуци е явление, което не може да се случи с човешки усилия. От тази гледна точка експертите по арабистика определят Корана като “напълно невъзможен за имитиране”.


(За повече информация, моля вижте "Чудесата на Корана " от Харун Яхя)

(1) Dr. Adel M. A. Abbas, Anne P. Fretwell, Science Miracles, No Sticks or Snakes, Amana Publications, Beltsville, Maryland, USA, 2000, s. 13

 


ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО - ДЕН 28


ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА РИБА

ХАРУН ЯХЯ

 


Определени породи от някои видове риби, като змиорка и скат, използват електричеството , произведено в телата им, както да се самозащитават от враговете си, така и да парализират своите жертви. Във всяко живо същество – включително и човека – има малко количество електричество. Човекът обаче не може да управлява и контролира това електричество с цел използването му за различни облаги. Гореспоменатите същества, от друга страна, имат в телата си електрически ток около 500-600 волта и те могат да го използват срещу враговете си. Нещо повече, това електричество не им влияе отрицателно.


Енергията, която използват, за да се защитават, след известно време се регенерира подобно на зареждане на батерия и електрическата сила пак е готова за използване.


Рибите не използват намиращото се в малките им тела високоволтово електричество само с предпазна цел. Наред с подсигуряване на средства за намиране на пътя си в дълбоките тъмни води, електричеството също им помага да усещат предмети без да ги виждат. Рибите могат да изпращат сигнали, използвайки електричеството в телата си. Тези електрически сигнали се отразяват обратно, след като са попаднали на твърди предмети, и това отражение дава информация на рибата за тези предмети. По този начин рибите могат да определят дистанцията и размера на предмета.


 

 ПРОВАЛЪТ НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ ДЕН СЛЕД ДЕН


ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА - XXVIII

ХАРУН ЯХЯ

 

 

ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ НЯМА ЕМБРИОЛОГИЧНА ОСНОВА

Това, което е наричано “теория на рекапитулацията“, дълго време е била отричана от научната литература, но все още представяна като научна действителност от някои еволюционни публикации. Терминът “рекапитулация” е краткото название на израза “ Ontogeny recapitulates phylogeny”, изложена от биолога еволюционист Ernst Haeckel в края на 19 -ти век.

Тази представена от Haeckel теория постулира, че живите зародиши преминават отново през еволюционния процес, през който техните псевдопредшественици са преминали. Например човешкият зародиш по време на развитието си в майчината утроба първо проявява особеностите на риба, после на влечуго и най-накрая на човешко същество.

През последвалите години е доказано, че тази теория е пълна измислица. Известно е, че “хрилете“, които предполагаемо се появяват в ранните стадии на човешкия зародиш, всъщност са първоначалните фази на канала на средното ухо, паращитовидната жлеза и тимуса. Зародишната част, която е оприличавана на “торбичката на жълтъка на яйцето“, излиза, че е торбичка, която произвежда кръв за бебето. Частта, която е отъждествена от Haeckel и неговите последователи на “опашка“, в действителност е гръбнакът, който прилича на опашка единствено защото се появява преди краката.

Това са всеизвестни факти в света на науката и дори самите еволюционисти се съгласяват с тях. George Gaylord Simpson , един от основателите на неодарвинизма, пише:

“ Haeckel предаде неточно еволюционния принцип. Сега със сигурност се знае, че онтогенезата не повтаря филогенезата “. 1

В статия публикувана в “ American Scientist”, четем следното:

“Законът за биогенезата вече е напълно мъртъв. През 50 -те години той беше най-сетне изваден от учебниците по биология. Като тема на сериозни теоретични проучвания изчезва през 20 -те години...” 2

Друг интересен аспект на “рекапитулацията” е, че самият Ernst Haeckel е шарлатанин, който, за да може да докаже теорията си, прави фалшиви рисунки. Фалшификациите на Haeckel целят да оприличат зародиша на рибата с този на човека. Когато истината излиза наяве, единствената защита, с която той си служи е, че други еволюционисти също са извършвали подобни измами:

“След това компромисно признание за “фалшификация“ аз трябваше да съм длъжен да се смятам за порицан и укорен, ако нямах утехата да видя редом до мен на подсъдимата скамейка хиляди обвиняеми, сред които много от най-надеждните изследователи и най-видните биолози. Голяма част от диаграмите в най-добрите учебници по биология, трактати и всекидневници трябва да понесат в същата степен цената на “фалшифицирането“, защото всички те са неточни и в по-голяма или по-малка степен подправени, схематизирани и конструирани “. 3


Да, наистина има “хиляди обвиняеми, сред които много от най-надеждните изследователи и най-видните биолози“, чиито изследвания са пълни с предразсъдни заключения, изкривявания и дори фалшификации. Това е така, защото всички те са задължени да защитават еволюционната теория, въпреки че не съществува научен факт, който да я доказва.


(За повече информация, моля вижте "Еволюционната Измама" от Харун Яхя)


1) Ali Demirsoy, Kalitim ve Evrim, s. 94.
2) Douglas Dewar, Insan: Ozel Yaratik, s. 103-104.
3) Bilim ve Teknik , Temmuz 1989, Cilt 22, sayi.260, s.59


Препоръчителни сайтове

Еvolutsionataizmama.com >>

Darwinism - Watch>>


 

 

 

 

САЙТ НА ДЕНЯ


В този сайт е разгледана масонската организация, която се основава на материалистическата философия и е най-големият архитект на наличната световна система, но която е забулила тази своя самоличност зад една завеса. Тук е изложена философията на масонството и е разказано как тази философия бива внедрена първо в Западния свят, а след това и в останалите цивилизации на света. Разгледаната в този сайт тема може да бъде обобщена и като “история на борбата на масонството срещу религията”. Посетете сайта >>

 


ЗА ДА ЗАКУПИТЕ НЯКОЯ ОТ ТВОРБИТЕ НА ХАРУН ЯХЯ , МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ: WWW.BOOKGLOBAL.NET