HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - страници за Рамазан

Двадесет и шести ден

 

АЙЯТ И ХАДИС НА ДЕНЯ

Вина имат само онези, които угнетяват хората и престъпват по земята без право. За тях има болезнено мъчение. А който търпи и прощава, това е от значимите дела. (Сура аш-Шура, 42-43)

Общността на правоверните ще бъде по правия път, докато не се натъкне на три неща: докато добротата не изчезне, докато не се увеличи броят на безнравствените деца и докато между тях не се появи ессеккарун… Те попитаха: "Какво е ессеккарун?" Отговориха им: "Това е поколение, което ще се появи през Последния период и между което поздравите ще бъдат заменени с долни ругатни". (Mухаммад ибн 'Aбд aл-Расул Барзанджи, Aл-Иша'aх ли-ашрат aл-сa'aх, стр. 141-142)


ТЕМА НА ДЕНЯ


ЗЕМЯТА И ОТВЪДНОТО I

ХАРУН ЯХЯ

 

Разкрасена е за хората любовта към страстите ­ към жените и децата, и струпаните купища от злато и сребро, и към отбраните коне, и добитъка, и посевите. Това е насладата на земния живот, но най-прекрасният пристан е завръщането при Аллах. Кажи: “Да ви известя ли за по-добро от това?” За богобоязливите при техния Господ има градини, сред които реки текат ­ там ще пребивават вечно, ­ и пречисти съпруги, и благоволение от Аллах. Аллах съзира рабите (Сура Ал-Имран, 14-15)

В действителност всички изкривявания, за които ви разказахме досега, са резултат от това, че човек не може да възприеме истината за отвъдния живот. Според това, което е съобщено в Корана, Аллах е сътворил земята като временен дом за хората - за да може там вярващите да бъдат изпитвани, да се пречистят от порочното и да достигнат до състояние, с което да бъдат достойни за рая, както и да бъдат разобличени злините на неверниците.

Най-съществената от характерните черти на членовете на “невежото” общество е, че те пренебрегват тази истина и се привързват към земния живот, като че ли той никога няма да свърши. Именно от тази концепция се заражда “невежият” морал, за който говорим още от началото на книгата. Според тази гледна точка, изразена с едно изречение: “Човек идва на този свят веднъж“, смъртта означава край. Ето защо, още докато си жив, трябва “да се насладиш на живота” и за да постигнеш това, можеш да използваш всякакви методи. Това е така, защото в “невежото” общество всичко, което би облагодетелствало човека, е разрешено.

Но хората от “невежото” общество, които следват тази логика, не използват дори и малка част от мозъка си. Ясно е, че смъртта е неизбежен край за всеки, но въпреки това те се опитват да държат този въпрос колкото е възможно по-далеч от обществеността. Да говориш за смърт е все едно да предизвикваш “злата участ”. Всички живеят с мисълта, че никога няма да умрат, а в действителност голяма част от тях приемат съществуването на Аллах. Именно поради тази причина твърдят, че вярват и в отвъдния живот, но когато погледнем по-внимателно, ще видим, че в действителност това не е истинската вяра в отвъдното. В айятите този начин на мислене е подчертан по следния начин:

Тези обичат преходността и нехаят за тежкия Ден пред тях. (Сура Инсан, 27)

... Всеки от тях желае да би векувал хиляда години. Ала няма той да се отдалечи от мъчението, дори да векува. Аллах съзира техните дела (Сура Бакара, 96)

Съмняват се в срещата със своя Господ. А Той всяко нещо обгръща. (Сура Фуссилат, 54)

Желанието за вечен живот, което е предизвикано от това, че не се мисли за отвъдния такъв, има голямо въздействие върху културата на “невежите”. Повечето хора се стремят да оставят някакво “произведение”, което да “продължи споменаването им”, след като умрат. Това няма да донесе никаква полза на човека, но поради някаква изкривена нагласа да не бъде забравен той се стреми да остави или голямо богатство, или някакво произведение. И този възглед на отдалечените от религията хора е описан в Корана:

Техният брат Худ им каза: “Не се ли боите? Аз съм доверен пратеник за вас, затова се бойте от Аллах и на мен се покорете! И не искам от вас отплата. Моята отплата е единствено от Господа на световете. Нима градите паметник на всяко възвишение за забавление? И правите дворци, сякаш ще векувате (Сура Шуара, 124-129)

Който трупа богатство и все го брои! Смята, че неговото богатство ще го увековечи (Сура Хумаза, 2-3)

От друга страна, в “невежото” общество на вярата в отвъдния живот като че ли се гледа като на “успокоение”, което да потисне болката, която смъртта носи. Дори и най-вярващите не могат да преминат границата на разбирането ”ами ако съществува”. Нещо повече, такива, които излагат безочливите си разбирания за отвъдния живот като “ами ако съществува”, са напълно сигурни, че ще отидат в рая.

Описаният в една от историите на Сура Кахф човек представя общата гледна точка на “невежото” общество:

И им дай пример с двама мъже. Направихме за единия от тях две градини с грозде, които обградихме с палми, и пръснахме помежду им посеви. И двете градини даряваха своите плодове, без да се погуби нищо от тях. И сторихме река да бликне през двете. И имаше той плодове, и каза на своя другар, говорейки с него: “Аз имам по-голямо богатство от теб и повече хора!” И влезе в своята градина, угнетявайки себе си. Каза: “Не мисля, че това някога ще изчезне. И не мисля, че Часът ще настъпи. А дори да бъда върнат при моя Господ, [там] имам по-добро място за връщане, отколкото тук .” Неговият другар, говорейки с него, му рече: “Нима не вярваш в Онзи, Който те сътвори от пръст, после от частица сперма, после те направи мъж? Ала за мен Той е Аллах, моят Господ, и не съдружавам никого с моя Господ. И защо, когато влезе в своята градина, ти не рече: “Това е, което Аллах пожела. Силата е само от Аллах. Въпреки че ме виждаш с по-малко богатство и деца от теб, моят Господ може да ми даде по-добра от твоята градина и да прати върху нея напаст от небето, та да се окаже тя безплодна пръст. Или водата е да потъне на дъното и ти не ще си в състояние да я издириш.” И плодовете му бяха погубени, и започна той да кърши ръце по онова, което е похарчил за нея, а тя е рухнала до основи. И рече: “О, да не бях съдружавал никого с моя Господ!” И нямаше той хора, които да го защитят от Аллах, нито сам се защити. Там закрилата е от Аллах, Истинния. При Него е най-доброто въздаяние и при Него е най-добрият завършек. (Сура Кахф, 32-44)

В една друга сура хората, които излагат разбирането “ами ако съществува” и след това твърдят, че ще отидат в рая, са описани по следния начин:

А дадем ли му да вкуси милост от Нас подир беда, която го е засегнала, казва: “Аз заслужавам това и не мисля, че ще настъпи Часът. Но дори да бъда върнат при своя Господ, при Него ще имам най-доброто.” Ала Ние ще съобщим на неверниците какво са извършили и ще ги накараме да вкусят сурово мъчение. (Сура Фуссилат, 50)

Ако разгледаме внимателно горецитирания айят, ще видим, че Аллах ни съобщава, че човекът, който изрича тези думи, не е вярващ.

Продължението следва...(За повече информация, моля вижте "Помислихте ли за истината " от Харун Яхя)
ЧУДЕСАТА НА КОРАНА ЗА ДЕН 26

 

ЦИФРАТА 19 В КОРАНА

ХАРУН ЯХЯ

 

Една друга страна на математическото чудо на Корана е зашифрованото използване на цифрата 19 в айятите. Това число, към което ни се насочва вниманието в 30ти айят на сура Мудассир, на някои места в Корана е зашифровано. Можем да изброим следните примери:

•  Коранът се състои от 114 (19x6) сури.
•  Първата низпослана сура (96 сура) е 19та отзад напред.
•  Първите низпослани айяти са първите 5 айята на 96 сура от Корана и общият брой на думите, от които са съставени, е 19.
•  Първата низпослана сура (Сура Алак) се състои от 19 айята, които от своя страна са съставени от 285 (19x15) думи .
•  В 19ти и в кратните на 19 айяти думата “Аллах” е използвана общо 133 (19x7) пъти.

•  Изразът “Служете само на Аллах”, чието арабско значение е “Вахдаху”, е използван само в айятите 7:70, 39:45, 40:12, 40:84 и 60:4. Когато съберем тези числа, без повтарящите се, получаваме числото 361 (19 x 19

•  Думата “Аллах” в Корана е използвана общо 2698 (19x142) пъти.
•  Думата “Милосърден” е използвана общо 114 (19x6) пъти в Корана.
•  В Корана са споменати 30 различни числа.

1
7
19
70
1.000
2
8
20
80
2.000
3
9
30
90
3.000
4
10
40
100
5.000
5
11
50
200
50.000
6
12
60
300
100.000

Когато съберем всички тези числа (без да се взимат под внимание повторенията), се получава числото 162 146.
А това е 8534 пъти числото 19: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+19+20+30+40+50+60+70+80+99+100+200+
300+1000+2000+3000+5000+50000+100000=162146 (19x8534).

•  Като започнем от началото на Корана, първата сура, която се състои от 19 айята, е Сура Инфитар. Друга характерна черта на тази сура е, че последната дума е “Аллах”. В същото време това е 19та употреба отзад напред на думата Аллах в Корана.

•  В 50та сура, която започва с буквата “Каф”, има 57 (19x3) букви “каф”. В 42ра сура, която също започва с буквата “каф”, отново има 57 (19x3) букви “каф”. 50та сура съдържа общо 45 айята. Ако съберем номера на сурата и броя на айятите, като резултат ще получим 95 (19x5). В 42ра сура има общо 53 айята. Ако съберем 42 и 53, отново резултатът ще бъде 95 (19x5).

50. Сура
.
57 (19x3) букви Каф
42. Сура
.
57 (19x3) букви Каф
50. Сура
45 айят
50+45=95 (19x5)
42. Сура
53 айят
42+53=95 (19x5)

•  Численото значение на използваното определение за Корана – “славен”, в първия айят на Сура Каф е 57 (19x3). Както споменахме по-горе, общият брой на използваните в сурата букви “каф” също е 57.

•  Когато съберем номерата на айятите, в които е спомената буквата “каф”, ще получим числото 798, което е 42 пъти числото 19. От друга страна, 42 е и номерът на една от другите сури, които започват с буквата “каф”.

•  Само в началото на 68ма сура е разположена буквата “Нун”. Общият брой на буквите “нун” в тази сура е 133 (19x7).

•  Буквите “Йа” и “Син” се намират в началото на Сура Йа Син. Докато буквата “Син” е използвана 48 пъти, буквата “Йа” 237 пъти. Тези две букви са използвани общо 285 (19x15) пъти.

•  Единствено 7ма сура започва с буквите “Алиф, Лам, Мим, Сад”. В тази сура буквата “Алиф” е използвана 2.529 пъти, “Лам” 1.530 пъти, ”Мим” 1.164 пъти и “Сад” 97 пъти. Ето така четирите букви са използвани общо 2.529 + 1.530 + 1.164 + 97 = 5.320 (19 x 280) пъти.

•  “Алиф”, “Лам” и “Мим” са най-използваните букви в арабския език. Тези букви са използвани едновременно в началото на шест сури – 2, 3, 29, 30, 31 и 32. Броят на употреба на трите букви във всяка една от тези шест сури е кратно на числото 19 [9.899 (19 x 521), 5.662 (19x298), 1.672 (19 x 88), 1.254 (19 x 66), 817 (19 x 43)]. В шестте сури тези три букви са използвани общо 19.874 (19 x 1.046) пъти.

•  Като начални букви “Алиф, Лам, Ра” са използвани в сурите 10, 11, 12, 14 и 15. В тези сури употребата на трите букви е общо 2.489 (19 x 131), 2.489 (19x131), 2.375 (19 x 125), 1.197 (19 x 63) и 912 (19 x 48).

•  Началните букви Алиф, Лам, Мим, Ра са използвани общо 1 482 (19x78) пъти. Буквата Алиф е използвана 605 пъти, буквата Лам 480 пъти, Мим – 260 пъти и буквата Ра 137.

•  Началните букви Каф, Ха, Йа, Айн, Сад са използвани в една сура – 19та сура. В тази сура буквата Каф е спомената 137 пъти, буквата Ха 175, Йа – 343 пъти, Айн – 117 пъти и буквата Сад 26 пъти. Общо петте букви биват използвани 137+175+343+117+26=798 (19x42) пъти.


(За повече информация, моля вижте "Чудесата на Корана " от Харун Яхя)


 


ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО - ДЕН 26


СОНАРНАТА СИСТЕМА НА ПРИЛЕПИТЕ

ХАРУН ЯХЯ

 


Прилепите летят в пълна тъмнина без никаква трудност и имат много интересна навигационна система, за да правят това. Това е нещото, което ние наричаме “сонарна“ система , система според която формите на околните предмети биват определени спрямо ехото от звуковите вълни.

Един млад човек трудно би доловил звук с честото 20,000 трептения в секунда. Прилепът, надарен с тази специално конструирана “сонарна“ система, обаче може да използва звуци, имащи честота между 50,000 и 200,000 трептения в секунда. Той изпраща тези звуци във всички посоки 20 или 30 пъти в секунда.

Ехото от звука е толкова силно, че прилепът не само разбира за съществуването на предмети на пътя му, но и определя местоположението на своята летяща плячка.


 ПРОВАЛЪТ НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ ДЕН СЛЕД ДЕН


ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА - XXVI

ХАРУН ЯХЯ

 

 

ЗАБЛУДАТА ОТНОСНО РУДИМЕНТАРНИТЕ ОРГАНИ

В продължение на един дълъг период от време понятието “рудиментарни органи“ се появява често в еволюционната литература като “доказателство“ за еволюция. В края на краищата, след като се доказва недействителността на еволюцията, тя бива отхвърлена настрана. Но някои еволюционисти все още вярват в нея и от време на време се опитват да изложат “рудиментарните органи“ като важно еволюционно доказателство.


Поради примитивното ниво на науката през 19-ти век, апендикса бил смятан за нефункциониращ и следователно - рудиментарен орган.

Твърдението за “рудиментарните органи“ за първи път е представено преди един век. Според твърдението в телата на организмите имало нефункциониращи органи, наследени от техните прародители, но поради неизползването им с течение на времето те закърнели.

Това е абсолютно ненаучно твърдение, защото се основава на недостатъчно знание. “Нефункциониращите органи“ всъщност са органи, чиито “функции още не били открити“. Най-добрият показател за това е постепенното намаляване на дългия еволюционен списък на рудиментарните органи. S.R. Scadding, бидейки самият той еволюционист, се съгласява с този факт в своята статия, озаглавена “Могат ли рудиментарните органи да представляват доказателство за еволюция?“ и публикувана в списание “ Evolutionary Theory ”:

“Тъй като е невъзможно недвусмислено да определим неизползваемите структури и тъй като твърдението за закърнелите органи не е научно валидно, то аз правя заключението, че рудиментарните органи не съставляват никакво особено доказателство за еволюционната теория “. 1

Списъкът с рудиментарни органи бил съставен от германския анатом R.Wiedersheim през 1895 година и включвал приблизително 100 органа, включително апендикса и опашната кост. С развитието на науката се открива, че всички органи от списъка на Wiedersheim всъщност изпълняват много важни функции в човешкото тяло. Например открива се, че апендиксът, който се е предполагало, че е рудиментарен орган, в действителност е лимфен орган, който се бори срещу инфекции в тялото. Този факт излиза наяве през 1997 година: “Други телесни органи и тъкани - тимус, черен дроб, далак, апендикс, костният мозък и малките набори от лимфни тъкани, като сливиците в гърлото и тънките черва – са също част от лимфната система. Те също помагат на тялото да се бори срещу инфекции “. 2

Всички примери за закърнели органи били своевременно отхвърлени. Например полукръглата гънка в окото, която била спомената в “Произхода” като закърняла структура, в наши дни е доказано, че е напълно функционираща, въпреки че нейната функция е била неизвестна по времето на Дарвин. Този орган смазва очната ябълка.

Също така било открито, че сливиците, които също били вписани в този списък с рудиментарни органи, имат значителна роля при предпазването на гърлото от зарази, особено до юношеска възраст. Било открито, че опашната кост, намираща се в долния край на рудиментарния списък, подпира костите около таза и е конвергентна точка на някои малки мускули. В следващите години става ясно, че тимусът активира имунната система в човешкото тяло, като раздвижва Т- клетките; че епифизната жлеза отговаря за секрецията на някои важни хормони; че щитовидната жлеза е ефективна при осигуряването на здравословен растеж у бебетата и децата, и че хипофизната жлеза контролира правилното функциониране на многобройни хормонални жлези. Всички те, някога били смятани за рудиментарни органи. Полулунната извивка на окото, която била третирана от Дарвин като рудиментарен орган, всъщност служи за почистване и навлажняване на окото.

Има една много важна логическа грешка в еволюционното твърдение за рудиментарните органи. Както обяснихме, еволюционистите твърдят, че рудиментарните органи на организмите са наследени от техните прадеди. Но някои от органите, третирани като “рудиментарни“, не са открити в същества, за които се твърди, че са предшественици на човека: например при някои маймуни, които са смятани от еволюционистите за прадеди на човека, няма апендикс. Биологът H.Enoch, който се противопоставя на тезата за рудиментарните органи, изразява по следния начин тази логическа грешка:

“Хората притежават апендикс, докато техните по-далечни роднини, по-низшите класове маймуни, не притежават такъв. Той се появява отново при низшите бозайници като опосум. Как еволюционистите биха обяснили това? “ 3

Накратко, сценарият за рудиментарните органи, представен от еволюционистите, съдържа сериозни логически грешки и е доказан за научно недействителен. В човека не съществуват никакви наследени рудиментарни органи, тъй като човешките същества не са произлезли от никакви други същества в резултат на случайности, а са били сътворени в своята настояща, завършена и съвършена форма.


(За повече информация, моля вижте "Еволюционната Измама" от Харун Яхя)


1) Keith S. Thompson, "Ontogeny and Phylogeny Recapitulated", American Scientist, Cilt 76, May?s / Haziran1988, s. 273.
2) Francis Hitching, The Neck of the Giraffe: Where Darwin Went Wrong, New York: Ticknor and Fields 1982, s. 204.
3) Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New York Review of Books, 9 Ocak, 1997, s. 28.


Препоръчителни сайтове

Еvolutsionataizmama.com >>

Darwinism - Watch>>


 

 

 

 

САЙТ НА ДЕНЯКато хора, които вярваме в Бог и съблюдаваме Неговите откровения, нека се обединим в едно общо слово – “вяра”. Нека обичаме Бог, Който е наш Творец и Господар, и следваме неговите заповеди. И нека се помолим на Господ да ни поведе по една още по-праведна пътека. Когато мюсюлмани, християни и евреи се обединят в едно общо слово, Когато разберат, че те са приятели, а не врагове, Когато те видят, че истинският им враг е атеизма и езичеството, то тогава светът ще се превърне в едно съвсем различно място.

Тук евреи, християни и мюсюлмани са призовани да се обединят в светлината на една обща цел – да проведат една съвместна борба срещу атеизма, социалната и морална дегенерация, тероризма, и да разпространяват нравственост из целия свят. Този призив е към всички искрени, добросъвестни, благосклонни, милосърдни, скромни, миролюбиви и праведни евреи, християни и мюсюлмани. Посетете сайта >>

 

 


ЗА ДА ЗАКУПИТЕ НЯКОЯ ОТ ТВОРБИТЕ НА ХАРУН ЯХЯ , МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ: WWW.BOOKGLOBAL.NET