HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - страници за Рамазан

Двадесет и четвърти ден

 

АЙЯТ И ХАДИС НА ДЕНЯ

Онова, което те изразходват в земния живот, прилича на мразовит вихър, поразил и погубил посева на хора, угнетили себе си. И не Аллах ги е угнетил, а те сами се угнетяват. (Сура Ал-Имран, 117)

Благословено е богатството на Мюсюлманинът, от което дава на бедните, сираците и пътниците в нужда. (Букхари)


ТЕМА НА ДЕНЯ


ПОЗНАВАНЕ ИСТИНСКАТА СЪЩНОСТ НА МАТЕРИЯТА
ОЗНАЧАВА КРАЙ НА МАТЕРИАЛИЗМА II

ХАРУН ЯХЯ

 

През цялата история материалистите предават един на друг едно наследство от неверие и методите на неверието. Например много материалисти днес използват горецитираните думи на Ленин и убеждават другарите си да не слушат за тази действителност, нито пък да четат за нея. Фактът обаче, че науката обяснява ясно същността на материята, заедно с факта, че е много лесно да се използва технология като интернет, за да може тази информация да бъде разпространена по цял свят, свежда всичките им усилия до нула. Хората четат за тази истина, научават неща, свързани с нея, и започват да я разбират. Тези, които до неотдавна са приемали материализма като най-добре обоснования възглед, сега са изключително изненадани да научат истината за материята и живота на този свят. Ето това е един забележителен капан, в който Бог улавя неверниците. Независимо от това какви капани неверниците са поставяли за Божията религия, като са създавали материални идоли просто за да отрекат Господа, в замяна Бог подготвя среда, в която техните идоли да им бъдат отнети и където те самите ще попаднат в подготвените от тях капани. В Корана Бог разкрива как през цялата история е отвръщал на положените от неверниците капани:

... лукавстват, а Аллах проваля тяхното лукавство. Аллах е над лукавите. (Сура Анфал, 30)

Бог улавя в капан материалистите, като ги кара да вярват, че материята съществува, и правейки това, ги унижава по невиждан начин. Материалистите смятат своите притежания, статус, титли, обществото, към което спадат, целия свят и всичко останало за съществуващо, дори нещо повече, осланяйки се на всичко това, те стават все по-високомерни спрямо Бога. Те се изправят срещу Бога, като се проявяват като самохвалци и продължават своето неверие. Правейки това, те изцяло разчитат на материята.

Те до такава степен са лишени от способност да разбират, че не успяват да си дадат сметка, че Бог ги заобикаля от всички страни. Бог съобщава за състоянието, в което неверниците изпадат в резултат на тяхната твърдоглавост:

Или кроят хитрина? Ала онези, които не вярват, те ще са надхитрените. (Сура Тур, 42)

Материалистите още не са осъзнали, че се придвижват стъпка по стъпка към най-голямото поражение в тяхната история. Например, когато открили, че всички образи са възприятия в мозъка, те не са могли да преценят, че това ще стане причина за рухването на тяхната вяра. Когато един учен материалист, в края на своите проучвания, открива, че нещата не се състоят от материални вещества, както вярвал, той със собствените си ръце нанася удар на материализма. В един друг айят Бог е повелил, че неверниците несъзнателно ще попаднат в капана, който те самите са подготвили:

Така сторихме във всяко селище големци да са неговите престъпници, за да лукавстват там. Ала лукавстват само със себе си, но не усещат. (Сура Анам, 123)

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ СТРАХ НА МАТЕРИАЛИСТИТЕ

Не е ръката тази, която усеща книгата, която държи човека от илюстрацията, и не е тя, която усеща краищата и плътността на страниците. Усещането, че държи кн гата, се формира от нервни импулси, които той възприема в сетивния център на своя мозък. Съзнанието, което възприема това осезание, не са нервите или мазнините в мозъка. В такъв случай кой е този, който се намира в човешкия мозък и без да са му необходими ръце и пръсти, кара човека да усеща, че държи книгата? Това същество, отвъд материята, е душата на човека. Бог позволява на човешката душа да възприема всяко едно усещане, без да са й необходими каквито и да било органи. Така например душата, дори без пръсти, може да усети, че докосва книга, памук, камък или козината на животно. Това е факт, който поражда силен страх у материалистите. Те смятат, че прекарват целия си живот обвързани с материята, но когато научат, че не могат дори веднъж през целия си живот да докоснат или видят истинската материя, или да излязат от мозъка си, те разбират, че са попаднали в една огромна безизходица. Поради тази причина те полагат всякакви усилия, за да скрият това необикновено и забележително чудо от останалите хора. Но за хората от 21ви век Бог е създал условия, при които те биха могли да разберат този важен факт, който те изживяват всеки един момент, и Той е направил научните постижения една изключително съществена подкрепа за неговото разбиране.

Несъмнено разбирането на този факт е най-ужасното нещо, което може да се случи на един материалист. Фактът, че всичко, което притежават, не е нищо друго освен една илюзия, е равносилен на, както те казват, “да си мъртъв, преди да си умрял” на този свят. Този факт ги оставя сами с Бог. Със следния айят Бог иска да насочи вниманието ни към това, че всяко човешко същество в действителност е само о да е с ударение с Него:

Остави на Мен онзи, когото сътворих самотен. (Сура Мудассир, 11)

Този забележителен факт е повторен в много други айяти:

Идвате при Нас поединично, както ви сътворихме първия път, и оставяте зад гърбовете си онова, което Ние ви дарихме... (Сура Анам, 94)

И всеки от тях сам-самичък ще се яви при Него в Деня на възкресението. (Сура Мариам, 95)

В един друг айят Бог разкрива, че в Съдния ден към неверниците ще бъдат отправени следните думи:

Един Ден ще съберем всички, после ще речем на онези, които съдружаваха: “Къде са ви съдружниците, за които твърдяхте?” (Сура Анам, 22)

След това неверниците ще видят изчезването и погиването на всички неща, на които са гледали като на по-важни от Бог, неща, които си мислели, че съществуват, такива като имущество, деца и всичко около тях. Бог разкрива тази истина така:

Виж как лъжат против себе си и от тях изчезна онова, което са измисляли! (Сура Анам, 24)

21ви век е повратна точка, в която тази истина ще бъде разпространена сред всички хора и материализмът ще бъде заличен от лицето на земята. Не е важно в какво са вярвали хората или какви идеи са защитавали в миналото. Важното е, след като видят истината, да не й се противопоставят и да не закъсняват при нейното разбиране, защото след смъртта те ще я разберат напълно. Не трябва да забравяме, че не можем да избягаме от истината.(За повече информация, моля вижте " Другото наименование на въображението: МАТЕРИЯ " от Харун Яхя)

 

Вие още можете да прочетете или закупите книгата >> Да знаеш истината
Вие още можете да посетите сайта >> Тайната Отвъд Материята
Вие още можете да гледате филма >> Тайната oтвъд материята

ЧУДЕСАТА НА КОРАНА ЗА ДЕН 24

 

МОРЕТАТА НЕ СЕ СМЕСВАТ ЕДНО С ДРУГО

ХАРУН ЯХЯ

 


В Средиземно море и Атлантическия океан има големи вълни, силни течения и приливи и отливи. Водите на Средиземно море се срещат с Атлантическия океан при Гибралтарския проток. Но тази среща не води до промяна на температурните, солни и плътностни характеристики, защото между двете морета съществува една невидима граница.

Една от характерните особености на моретата, която изследователите разкриват неотдавна, е съобщена в сура Рахман от Корана така:


Сателитна снимка на Гибралтарския проток...

 

Пусна Той двете морета да се срещнат, но между тях има преграда, която не престъпват. (Сура Рахман, 19-20)


Това, съобщено в айята, свойство на моретата да се съединяват, без да се смесват едно с друго, бе открито наскоро от океанографите. Поради наличието на физическата сила, наречена “повърхностно напрежение”, водите на две съседни морета не се смесват. Породено от различието в плътността на водите, повърхностното напрежение точно като поставена между тях стена не им позволява да се смесят. (1)

Интересното тук е, че в период, когато хората са нямали познание по физика, повърхностното напрежение или океанография, това е разкрито в Корана.

 

 

(За повече информация, моля вижте "Чудесата на Корана " от Харун Яхя)

(1) Richard A. Davis, Principles of Oceanography , Addison-Wesley Publishing Company, Don Mills, Ontario, ss. 92-93

 


ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО - ДЕН 24


СЪТВОРЕНИЕТО НА КАМИЛАТА

ХАРУН ЯХЯ

 

55 градуса по Целзий е изключителна горещина. Безкрайни пясъчни дюни се простират в далечината. Там има пясъчни бури, които поглъщат всичко, което им се изправи на пътя, и правят дишането невъзможно. Пустинята означава неизбежна смърт за беззащитното човешко същество, попаднало в нея. На тези пустинни условия могат да издържат само превозните средства, специално създадени за тази цел. Всяко едно превозно средство, което се планира да работи в горещите условия на пустинята, трябва да бъде проектирано, така че да издържи на тях и да е непроницаемо за пясъчни бури.

Нещо повече, то трябва да може да изминава дълги разстояния с много малко гориво и да изразходва малко вода. Машината, която най-добре може да устои на тези тежки условия съвсем не е превозно средство, а едно животно. През цялата история камилата е служила на хората в пустинята и едва ли не се е превърнала в символ на пустинята. Горещината в пустинята е убийствена за другите същества. Там не могат да живеят никакви организми освен някои насекоми, влечуги и други малки животинки. Камилата е единственото голямо животно, което може да оцелее там. Бог я е сътворил специално, за да живее в пустинята и да служи на хората. Всъщност Бог насочва вниманието ни върху сътворението на камилата със следния айят:

“И нима не виждат как бяха сътворени камилите?” (Коран, 88:17)

Когато погледнем към това как камилата е била сътворена, то виждаме, че всеки един нейн детайл представлява едно чудо на сътворението.

Най-важното нещо в страшната жега на пустинята е жаждата, но там е трудно да се намери вода. Също така, сред безкрайните пясъци, практически е невъзможно и откриването на нещо за ядене. Ето така стоят нещата, всяко едно животно, което може да живее там, трябва да може да издържа на глад и жажда.

И наистина, камилата е сътворена, така че да издържа и на двете. Камилата може да издържа без храна и вода 8 дена на 50 градусова температура. Когата камилата, която може да издържи без вода един дълъг период от време, намери воден източник, тя веднага го складира. За 10 минути камилата може да изпие вода, равняваща се на 1/3 от теглото й. Това означава около 130 литра на един път.

Мястото за складиране е гърбицата на камилата. Там са съхранени около 40 кг. мазнина. Благодарение на това камилата може да пътува с дни в пустинята без да яде нищо.

Повечето от хранителните източници в пустинята са сухи и бодливи. Храносмилателната система на камилата обаче е сътворена съобразно тези сурови условия. Зъбите и устните на животното са създадени по начин, който да му позволява да яде с лекота дори и острите тръни. Нейния стомах, който сам по себе си притежава един специален дизайн, е достатъчно издръжлив, че да може да смели почти всички растения в пустинята.

Пустинните ветрове започват внезапно и в повечето случаи биват последвани от пустинни бури. Остро идващия пясък задушава и заслепява. Но Бог е сътворил една специална защитна система в камилата, която да й позволи да издържи в тези трудни условия. Клепачите на камилата предпазват очите й от праха и песъчинките. Те обаче също така са и прозрачни, което й позволява да вижда дори и със затворени очи. Нейните дълги и гъсти мигли са сътворени, така че да предотвратяват навлизането на прах в очите. Носът на камилата също е устроен по специален начин. Когато настъпят пустинни бури, тя затваря ноздрите си със специални капачета.

Една от най-големите опасности, която може да сполети което и да е пътуващо в пустинята превозно средство, е това да затъне в пясъка. Но, въпреки че носи товари от стотици килограми, за камилата такава опасност не съществува, защото нейните крака са сътворени специално за пустинята. Широките пръсти на животното му пречат да потъне в пясъка и служат като снегоходки. Дългите му крака пък предпазват тялото от нагорещените пясъци. Тялото на камилата е покрито с гъста и твърда козина. Тя предпазва животното както от жарките слънчеви лъчи, така и от пустинния студ, настъпващ след залез слънце.

Някои части на тялото на камилата са покрити с дебели, защитни слоеве кожа. Тези дебели слоеве са разположени по тези места, които ще се допрат до земята, когато тя седне на нагорещения пясък. Това предпазва кожата на камилата от изгаряне. Тези дебели слоеве кожа не са втвърдености, които са се оформили с времето; камилата е родена с тях.

Нека помислим в светлината на цялата тази информация. Камилата ли е приспособила собственото си тяло към пустинната среда? Тя сама ли е формирала носната си лигавица и сама ли е образувала и поставила гърбиците си? Или пък сама е проектирала предпазващото от бури и виелици устройство на очите и носа си? Тя ли е създала структурата на кръвта и клетките и е организирала отделянето на вода? Камилата сама ли е избрала вида на козината си? Тя сама ли е превърнала себе си в “пустинен кораб”?

Разбира се, че както и всички останали животни камилата не може да направи всички тези неща. Тя не може сама да приеме вида, с който да бъде полезна на хората.

Наистина айятът: “и нима не виждат как бяха сътворени камилите” обяснява по най-добрия начин съществуванието на това изключително животно. И камилата като всичко останало е сътворена, надарена е с разнообразни качества и е изпратена на Земята като доказателство за величието на Божието сътворение. На сътворената с толкова превъзходни физически качества камила е възложена задачата да служи на човека. А на човека - виждайки из цялата Вселена подобните на това чудни сътворения - да научи за твореца на всички същества – Аллах, и да Го опознае.

 

(За повече информация, моля вижте "Помислихте ли за истината " от Харун Яхя)
Вие още можете да гледате филма >> За мислещи хора

 ПРОВАЛЪТ НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ ДЕН СЛЕД ДЕН


ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА - XXIV

ХАРУН ЯХЯ

 

 

ГЕНЕТИЧНАТА ПРИЛИКА НЕ ДОКАЗВА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ

Едно от твърденията, които еволюционистите често изтъкват през последните години, е, че гените на един човек и едно шимпанзе имат 98% прилика и че това било доказателство, че шимпанзетата и хората произлизат от един общ прародител. Но това е едно подвеждащо твърдение, защото, за да се твърди, че генната структура на хората и шмпанзетата си приличат 98%, трябва така както днес е разкрита генната карта на човека, да се състави и тази на шимпанзетата, да се сравнят и да се представи полученият от това сравнение резултат. В наличност обаче няма такъв резултат, защото досега е разкрита само генната карта на човека. За шимпанзетата все още не е предприето такова действие.

Добре, но откъде се е появило това съотношение на прилика? Тази прилика е изключително преувеличено обобщаване, което е извършено, тръгвайки от приликата на аминокиселинни пермутации в някои от основните протеини, около 30-40, намиращи се в шимпанзетата и хората. Докато в човека има около 35 хиляди гена и повече от 10 хиляди протеина, които са кодирани в тези гени. Поради тази причина твърдението, че гените на хората и маймуните са 98% еднакви при положение, че от толкова много протеини само 40 от тях си приличат, няма абсолютно никаква научна основа.

Нещо повече, спорно е дори ДНК сравнението, направено върху тези 40 протеина. Това сравнение е извършено през 1987 г. от двамата биолози Сибли и Ахълкуист и е публикувано в списание “ Джърнълъф Молекюлър Еволюшън” . ( Journal of Molecular Evolution, брой 26, стр . 99-121 ) Докато ученият Сарич, който по-късно изследва тези данни, достига до заключението, че надеждността на метода на получаване на данните е спорна и че самите данни са изтълкувани преувеличено. ( Sarich et al. 1989, Cladistics 5:3-32 )

Освен това съответните основни протеини са общи жизнени молекули, които се намират в множество различни живи организми. Не само тези на шимпанзето, но и структурата на намиращите се в напълно различни организми протеини от същия вид си приличат с тези на човека.

Така например според генните анализи, предадени от списание “ Ню Сайънтист” ( New Scientist ), приликата между ДНК на хората и червеите нематод (клас цилиндрични червеи) е 75%. ( New Scientist, 15 май 1999, стр . 27 ) Това несъмнено означава, че между човека и този червей съществува разлика само от 25%! Ако погледнем към измисленото от еволюционистите родословно дърво, ще видим, че дори преди 530 милиона години класът гръбначни (Chordata), към които принадлежи човекът, и класът нематоди (Nematoda) се различават един от друг.


Всички мостове по света са изградени от подобни материали (тухли, стомана, цимент и др.). Но това не означава, че те са се "еволюирали" един от друг. Мостовете са били изградени, използвайки едни и същи материали, но отделно един от друг. Случаят с животните е подобен. Но разбира се, че структурата на живите организми е много по-комплексна от тази на мостовете. Живота не е възникнал в резултат на несъзнателни случайности, както еволюционистите твърдят, а в следствие на сътворението на Всемогъщият Аллах, който притежава безгранична мъдрост и разум.

От друга страна, ако погледнем към извършените върху някои протеини анализи, ще видим, че те представят човека като близък до много по-различни живи организми. В едно проучване, проведено от изследователи от Кембриджкия университет, са сравнени някои протеини на сухоземните животни. Изумителното е, че от почти всички проби човекът и птицата се нареждат като най-близката една до друга роднинска двойка. Следващият близък роднина е крокодила. ( New Scientist, том 103, 16 август 1984, стр . 19 )

Всички тези примери показват, че общата представа за генетична прилика не може да представлява доказателство за еволюционната теория. Това е така, защото генетичните прилики не отговарят на отстояваната еволюционна схема, а напротив, показват точно противоположни резултати.

Следователно, когато погледнем на случая като на едно цяло, ще видим, че “биохимичните прилики” не са доказателство на еволюцията, а обратно – теорията остава безпомощна. Д-р Кристян Шуабе, който е изследовател по биохимия в медицинския факултет в Севернокалифорнийския университет, много пъти бива принуден да признае, че в нито едно от своите проучвания не е могъл да получи каквото и да било доказателство за еволюцията. В една статия в списание “ Сайънс” ( Science ) д-р Шуабе казва следното:

Молекулярната еволюция започна да се смята едва ли не за по-висш метод за откриване на еволюционното роднинство, отколкото палеонтологията. Бидейки молекулярен еволюционист, аз би трябвало да се гордея с това. Но напротив, докато молекулярните прилики трябваше да показват постигането на едно равномерно развитие на видовете, наличието на множество изключения изглежда твърде обезпокоително. Тези изключения са толкова много, че си мисля, че в действителност изключенията и необичайностите са носители на едно много по-съществено послание. ( Christian Schwabe, "On the Validity of Molecular Evolution", Trends in Biochemical Sciences, том 11, юли 1986 )

Вследствие на извършените в областта на молекулярната биология открития известният биохимик проф. Майкъл Дентън прави следния коментар:

“На молекулярно ниво всеки клас е уникален, изолиран и не е свързан посредством междинни форми. Така позоваването на молекулите, подобно на фосилните останки, се проваля при осигуряването на изплъзващите се междинни форми, които дълго време са издирвани от еволюционната биология... На молекулярно ниво нито един организъм не е “ предшественик “ или “ първичен “, или “ по-развит “ в сравнение със своите роднини... Съществува известно съмнение, че ако това молекулярно доказателство беше налице преди един век,..... идеята за органичната еволюция никога нямаше да бъде призната.” ( Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis, London: Burnett Books, 1985, стр . 290-91 )

Тук трябва да подчертаем следното: разбира се, че човешкото тяло ще има молекулярна прилика с останалите живи организми, защото те са изградени от едни и същи молекули, използват една и съща вода и атмосфера, приемат хранителни вещества, които са образувани от еднакви молекули. Разбира се, че метаболизмът и следователно генетичната им структура ще си приличат. Но това не е доказателство, че те са еволюирали от един общ прародител.

В действителност този “общ материал” не е резултат от еволюция, а от “общ дизайн”, т.е. всички те са сътворени по еднакъв план.

 

(За повече информация, моля вижте "Еволюционната Измама" от Харун Яхя)


Препоръчителни сайтове

Еvolutsionataizmama.com >>

Darwinism - Watch>>


 

 

 

 

 

САЙТ НА ДЕНЯНай-голямата измама в историята на науката е разкрита...
Много хора мислят, че еволюционната теория на Дарвин е доказан факт. Противно на това традиционно знание последните постижения на науката напълно опровергават теорията. Единствената причина дарвинизма да бъде все още натрапвана на хората чрез средствата на разпространена по целия свят пропагандна кампания лежи в идеологичния аспект на теорията. Всички светски идеологии и философии се опитват да си осигурят някаква основа като се осланят на еволюционната теория.

Този уеб сайт изяснява научното рухване на еволюционната теория по много детайлен, но лесно разбираем начин. Той разкрива фалшификацийте и деформацийте извършвани от еволюционистите, за да “докажат” еволюцията. И накрая в нея са анализирани силите и мотивите, които се стремят да задържат теорията жива и да накарат хората да повярват в нея. Всеки, който иска да научи за произхода на живите същества, включително и човечеството, трябва да посети този сайт. Посетете сайта >>

 


ЗА ДА ЗАКУПИТЕ НЯКОЯ ОТ ТВОРБИТЕ НА ХАРУН ЯХЯ , МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ: WWW.BOOKGLOBAL.NET