HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - страници за Рамазан

Двадесети ден

 

АЙЯТ И ХАДИС НА ДЕНЯ

Ако вие не му помогнете [на Мухаммад], Аллах вече му помогна, когато неверниците го прогониха ­ и бе един от двамата, когато бяха в пещерата; когато рече той на своя другар: “Не страдай! Аллах е с нас.” И низпосла Аллах Своето успокоение над него, и го подкрепи с воини, които вие не видяхте, и стори Той словото на неверниците да е най-презряното, а Словото на Аллах ­ най-възвишеното. Аллах е всемогъщ, премъдър. (Сура Ат-Тауба, 40)

Един човек попитал Божият пратеник (мир нему): "Какво е вярата?" Той отговорил: "Когато едно добро дело се превърне в източник на удоволствие за тебе, а злото дело стане източник на неприязън, то ти си вярващ." Той казал на Божият пратеник: "Какво е грях?" Вследствие на това Пророкът казал: "Когато нещо породи угризение на съвестта ти, то се откажи от него." (Тирмидхи)


ТЕМА НА ДЕНЯ


СВЕТЪТ В НАШИЯ МОЗЪК I

ХАРУН ЯХЯ

 

Когато погледнете през прозореца, вие си мислите, че виждате образите чрез очите си, или по-скоро това е начинът, по който сте научени да мислите. В действителност обаче това не е начинът, по който става това, защото вие не виждате света чрез очите си. Вие виждате създадените в мозъка ви образи. Това не е прозрение, нито пък философска спекулация, а научен факт.

Тази идея би станала по-ясна, ако разберем как функционира зрителната система. Окото е отговорно да превръща светлината в електрически сигнали посредством разположените в ретината клетки. Тези електрически сигнали достигат до зрителния център на мозъка. Сигналите са тези, които формират образите, които виждате, когато погледнете през прозореца. С други думи, всичко, което виждате, се формира в мозъка ви.

Вие виждате формирания в мозъка ви образ, а не гледката, видяна през прозореца. Например, на показаната долу вдясно картина светлината достига до окото на човека отвън. След като очните клетки превърнат тази светлина в електрически сигнали, тя преминава към малкия зрителен център, разположен в задната част на мозъка. Това, което формира картините в мозъка са именно тези електрически сигнали. В действителност, когато отворим мозъка, ние няма да можем да видим никакви образи. Някакъв вид разположено в мозъка, съзнание обаче приема електрическите сигнали под формата на образи. Мозъкът възприема електрическите сигнали във формата на образи, въпреки че няма око, очни клетки или ретина. Следователно, на кого принадлежи разположеното в мозъка съзнание?

Същият въпрос може да бъде зададен и за книгата, която четете сега. Светлината, която достига до очите ви, се превръща в електрически сигнали и се препраща към мозъка ви, където се формира образът на книгата. С други думи, книгата, която четете в момента, не е извън вас, а вътре във вас, в зрителния център, разположен в задната част на мозъка ви. Тъй като усещате твърдостта на книгата чрез пръстите си, то си мислите, че тя е вън от вас. Това чувство на твърдост обаче също се заражда в мозъка ви. Нервите, разположени на върховете на пръстите ви, предават електрическата информация до центъра за осезание в мозъка ви. И когато докоснете книгата, усещате нейната твърдост и плътност, хлъзгавостта на страниците, текстурата на корицата и остротата на ръбовете на страниците, и всичко това в мозъка ви.

В действителност обаче вие никога не можете да докоснете реалната същност на книгата. Въпреки че си мислите, че докосвате книгата, мозъкът ви е този, който възприема осезанието. Освен това вие дори не знаете дали тази книга съществува като материален обект извън мозъка ви. Вие просто интерпретирате образа на намиращата се в мозъка ви книга. Вие не трябва да се заблуждавате обаче от факта, че книгата е написана от автор, страниците са проектирани от компютър и отпечатани от издател. Нещата, които ще ви обясним по-късно, ще ви покажат, че хората, компютрите и издателите във всеки един етап от производството на тази книга са единствено образи, които се появяват в мозъка ви, и никога не бихте могли да знаете дали те съществуват, или не извън вашия мозък.

Следователно можем да заключим, че всичко, което виждаме, докосваме и чуваме, просто съществува в мозъка ни. Това е научен факт, който е доказан с научни доказателства. Важното тук е отговорът на споменатия по-горе въпрос, който този научен факт ни кара да си зададем:

Кой е този, който няма очи, но наблюдава образи през прозореца в мозъка ни, който се радва или бива обезпокоен от тази гледка? Всичко това ще бъде обяснено в настоящия сайт.

Продължението следва...


(За повече информация, моля вижте " Другото наименование на въображението: МАТЕРИЯ " от Харун Яхя)


Вие още можете да прочетете или закупите книгата >> Идеализъм, Философията на "Матрицата" и Истината за материята
Вие още можете да посетите сайта >> Тайната Отвъд Материята
Вие още можете да гледате филма >> Тайната oтвъд материята
ЧУДЕСАТА НА КОРАНА ЗА ДЕН 20

 

ПО-МАЛКИТЕ ОТ АТОМА ЧАСТИЦИ

ХАРУН ЯХЯ

 

След като гръцкият философ Демокрит развива известната теория за атома, хората започват да вярват, че материята се състои от много малки, неделими и неразрушими частици - атоми. Днес съвременната наука излага факта, че и известният като най-малката частица атом може да се разлага на частици. Този факт, който е разкрит едва през миналото столетие е съобщен на хората в Корана преди 1400 години:


... Знаещия неведомото, от Когото нищо не убягва, дори с тежест на прашинка, нито на небесата, нито на земята, нито по-малко от това, нито по-голямо , без да е в ясна книга. (Сура Саба, 3)

 

... И нищо не убягва от твоя Господ, дори и с тежест на прашинка, както на земята, така и на небето, нито по-малко от това, нито по-голямо , без да е в ясна книга . (Сура Юнус, 61)

 

Ако погледнем внимателно, ще видим, че в горните айяти се споменава за частици “с тежест на прашинка” или по-малки от нея. В арабския език думата “зерре” се използва със значение на “най-малка частица, която хората знаят, прашинка, атом”.

Допреди 20 години се смяташе, че най-малките частици, които съставят атомите, са протони и неутрони. Но неотдавна бе открито, че съществуват много по-малки, съставящи тези протони и неутрони, частици. Възникна нов дял във физиката, наречен “физиката на елементарните частици”, която се занимава с изследването на “субчастиците” в атома и характерните за тях движения.

Извършените от физиката на елементарните частици изследвания разкриват следния факт: протоните и неутроните, които изграждат атома, всъщност са съставени от субчастици, наречени кварки. Докато малкият размер на протона надминава границите на човешкия разум, то размерът на съставящите го кварки е изумителен: 10 -18 (0,000000000000000001) метра. (1)

Друго, което трябва да се отбележи по този въпрос, е, че в тези отнасящи се до прашинката айяти се набляга предимно на тежестта. Думата “мискале” от използвания в айята израз “мискале зеррете” (с тежест на прашинка) има значение на тежест. Следователно се открива, че протоните, неутроните и електроните, които правят атома делим, в същото време са и осигуряващите тежестта на атома компоненти. От тази гледна точка фактът, че се обръща внимание не на големината на “прашинките” или някаква друга тяхна характерна особеност, а точно на тежестта, е друго научно чудо на Корана.

 

 

(За повече информация, моля вижте "Чудесата на Корана " от Харун Яхя)

(1) http://i115srv.vu-wien.ac.at/physik/ws95/w9560dir/w9561d10.htm

 

 


ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО - ДЕН 20


СВЕТУЛКИТЕ

ХАРУН ЯХЯ

 

Томас Едисон бе един от великите световни учени. Изминаха около 120 години, откакто той изобрети електрическата крушка. От този ден насам тя се превърна в една от най-незаменимите необходимости на света. Днес, милиони малки крушки, като тази, работейки заедно осветяват огромните градове. Светлината се е превърнала в един от най-съществените символи на тази цивилизация.


Съществува обаче и един друг източник на светлина, но той е доста по-различен от крушката. В действителност това съвсем не е предмет, а едно създание – една светулка.

Това малко същество, въпреки че не притежава никакви крушки, произвежда светлина в тялото си. То също така не използва и електричество, но притежава една дори още по-мощна технология. То е по-ефективно от една крушка, която превръща в светлина само 10% от енергията, която достига до нея, а останалите 90% се превръщат в топлина и изчезват. От друга страна светулката пък произвежда почти 100% светлина със своята енергия. Причината за това е безупречния дизайн в нейната система за производство на светлина.

Тялото й съдържа специален химичен елемент наречен луциферин и ензим на име луцифераз. Когато трябва да бъде произведена светлина, тези два елемента се съединяват и при това съединение се отделя енергия под формата на светлина. Тези комплексни молекули са били специално проектирани, така че да могат да излъчват светлина. Мястото на всеки атом, изграждащ тези молекули, е установено съобразно този план.

Без съмнение този биохимичен дизайн не е случаен. Той е бил специално създаден. Така както Бог е дарил всички живи същества с необикновените им качества, така Той е научил и светулката как да отделя светлина. И така, какво светулката прави със светлината, която създава посредством една толкова висша технология?


За да намерим отговора на този въпрос трябва да разгледаме отблизо един рояк от светулки. Снимката вдясно ни кара да се чувстваме сякаш вървим под звездите. Това, което виждате обаче не са звезди, а стотици хиляди светулки. Тези светлинки са от изключително значение за светулките: средство за общуване.

През цялата история човек е използвал различни средства за осъществяване на общуване. Едно от тях е морзовата азбука, която се състои от къси и дълги сигнали и се използва при телеграмите. Светулките, подобно на морзовата азбука, използват светлинни сигнали, за да комуникират помежду си.

Мъжката светулка светва и изгасва своята светлина, за да изпрати съобщение до женската. Това съобщение съдържа специфичен код. Женската светулка използва същия този код, за да изпрати съобщението обратно на мъжката светулка. В резултат на тези взаими съобщения мъжката и женската светулка се събират.

От момента на своето раждане всяка една светулка знае как да изпраща съобщения по този начин и как да разбира съобщенията, изпратени от другите светулки.

С една дума, всяка една от хилядите светулки, които виждаме събрани в тъмните нощи, представлява едно чудо на дизайна. Създателят на тази изключителна система е Бог, Творецът на всички живи същества.

 


Вие още можете да гледате филма >> За мислещи хора

 ПРОВАЛЪТ НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ ДЕН СЛЕД ДЕН


ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА - XX

ХАРУН ЯХЯ

 

 

ФОРМУЛАТА НА ДАРВИН!

Въпреки всички технически доказателства, които изложихме досега, нека още веднъж с един прост пример, който дори едно дете би разбрало, да разгледаме в какво суеверие вярват еволюционистите.

Еволюционната теория излага твърдението, че животът се е формирал случайно. Според това твърдение неорганичните и несъзнателни атоми се свързват, за да формират клетката и после по някакъв начин образуват други живи организми, включително и човека. Нека помислим върху това. Когато съберем елементи, които са градивните вещества на живота, каквито са въглеродът, фосфорът, азотът и калият, се образува само една маса. Без значение на каква обработка е подложена тази атомна маса, тя не може да образува дори едно живо същество. Ако искате, нека формулираме един “експеримент“, свързан с този въпрос, и нека разгледаме от гледната точка на еволюционистите онова, което те в действителност негласно застъпват под името “Формулата на Дарвин“.

Нека еволюционистите поставят големи количества от материалите, съществуващи в състава на живите организми, като фосфор, азот, водород, кислород, желязо и магнезий, в големи варели. Нещо повече, нека прибавят във варелите дори някои вещества, които не съществуват при нормални условия, но те смятат за нужни. Нека в този разтвор прибавят толкова аминокиселини - които нямат никаква възможност да се образуват в естествени условия – и толкова протеини – всеки от които има 10 -950 вероятност да се формира – колкото пожелаят. Нека изложат този разтвор на желаната от тях температура и влага. Нека ги разбъркват с такъв технологично развит уред, с какъвто поискат. Нека с тези варели се занимават най-видните учени. Нека тези експерти дежурят над варелите в продължение на милиарди и дори трилиони години. Нека им бъде позволено да използват всички видове условия, които вярват, че са необходими за създаването на човека. Без значение какво правят, от тези варели те не могат да произведат никакъв човек. Те не могат да създадат жирафи, лъвове, пчели, канарчета, коне, делфини, рози, орхидеи, лилии, карамфили, банани, портокали, ябълки, фурми, домати, пъпеши, дини, смокини, маслини, грозде, праскови, пауни, фазани, многоцветни пеперуди или милионите други живи същества като тези. Всъщност, те не могат да създадат дори една-единственна клетка на който и да било от тези организми.

С една дума, несъзнателните атоми не могат да формират клетката, като се съединят. Те не могат да вземат ново решение и да разделят клетката на две, после да вземат друго решение и да създадат професорите, които първо са открили електронния микроскоп и после са изследвали собствената си клетъчна структура под тези микроскопи. Материята е несъзнателна, безжизнена маса и тя получава живот чрез висшето Божие сътворение.

Еволюционната теория, която твърди точно обратното, е абсолютна фалшификация, която е напълно противоположна на разума. Дори малко да помислим върху изказаните от еволюционистите твърдения, ще разкрием тази действителност както в горепосочените примери.


(За повече информация, моля вижте "Еволюционната Измама" от Харун Яхя)

 

Препоръчителни сайтове

Еvolutsionataizmama.com >>

Darwinism - Watch>>


 

 

 

 

САЙТ НА ДЕНЯ

 


Исус, Пророк и Месия, е жив и в близко бъдеще ще се върне на Земята. Ние сме мюсюлмани, които обичат Исус, вярват във всички негови чудеса и благороден нрав, знаят, че ще се върне отново на Земята, за да спаси човечеството и с нетърпение очакваме това знаменито и благословено събитие. Ние вярваме, че Исус ще се върне по чуден начин на Земята, през последните времена и ще донесе мир, справедливост и щастие, като обедини християни и мюсюлмани в една обща религия и морал. Посетете сайта >>

 


ЗА ДА ЗАКУПИТЕ НЯКОЯ ОТ ТВОРБИТЕ НА ХАРУН ЯХЯ , МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ: WWW.BOOKGLOBAL.NET