HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - страници за Рамазан

Петнадесети ден

 

АЙЯТ И ХАДИС НА ДЕНЯ

Ще бъдат обслужвани с блюда от злато и с чаши, и ще има в тях, каквото душите поискат, и каквото радва очите. Там ще пребивавате вечно.
(Сура Аз-Зухруф, 71)

Възползвайте се от пет, преди да стане пет; от младостта ви, преди да остареете, от здравето ви, преди да се разболеете, от богатството ви, преди да обеднеете, от свободното ви време, преди да станете заети и от вашия живот, преди да умрете.
(Ал Муттакоон)


ТЕМА НА ДЕНЯ


БОГ Е ЕДИНСТВЕНОТО БЕЗУСЛОВНО СЪЩЕСТВО

ХАРУН ЯХЯ

 

Някои хора под влиянието на материалистическата философия си мислят, че материята е безусловно съществуваща. Някои от тези хора вярват, че Бог съществува, но когато стане дума за Неговото съществуване и това къде е Той, то тогава те проявяват своето невежество. Така например, ако бъдат запитани "Къде е Бог?", те ще отговорят: "Покажи ми своя разум. Не можеш. Ето така Бог е реалност, както и разумът, но не можеш да го видиш". Други казват (Пречист е Бог!), че Бог има химерично съществувание, както радиовълните. Според тяхната представа, както самите те, така и притежаваните от тях предмети са безусловно съществуващи, а съществуванието на Бог обгръща тази материя като радиовълни. В действителност обаче това, което е химерично, са самите те и нещата, които притежават. Единственото безусловно Същество е Бог. Той обхваща всичко. Тъй като човек не може в никакъв случай да бъде безусловен, то той е само един образ.

Този факт е разкрит в Корана така:

Аллах! Няма друг Бог освен Него – Вечноживия, Неизменния! Не Го обзема нито дрямка, нито сън. Негово е онова, което е на небесата и което е на земята. Кой ще се застъпи пред Него, освен с Неговото позволение? Той знае какво е било преди тях и какво ще бъде след тях. От Неговото знание обхващат само онова, което Той пожелае. Неговият Престол вмества и небесата, и земята, и не Му е трудно да ги съхрани. Той е Всевишния, Превеликия. (Сура Ал-Бакара, 255)

Разбирането на тази истина, отбягвайки съдружаването на Бог и приемането Му за Единствено и Безусловно Същество, съставляват цялостната вяра. Човек, който знае, че всичко освен Бог са сенки, ще каже с непоколебима вяра (на ниво Хакк-ал якин - сигурна истина), че единствено Бог съществува и няма друго божество (или друго същество, притежаващо мощ) освен Него.

Материалистите не вярват в съществуването на Бог, защото те не могат да Го видят с очите си. Но техните твърдения напълно се обезсилват, когато истинската същност на материята бъде разбрана. Човек, който узнае тази истина, разбира, че неговото собствено съществуване има качеството на илюзия, и осъзнава, че същество, което е само един образ, не може да види същество, което е безусловно. Както е низпослано в Корана, човешките същества не могат да видят Бог, но Той ги вижда.

Не Го достигат погледите, ала Той достига погледите. Той е Всепроникващия, Сведущия. (Сура Ал-Анам, 103)

Разбира се, ние не можем да възприемем съществуването на Бог с нашите очи, но Той ни е обхванал изцяло – отвътре, отвън, нашата външност и мисли. Поради тази причина Бог е разкрил в Корана, че "владее слуха и зрението". (Сура Юнус, 31) Ние не можем да произнесем дори дума без Божието знание, нито пък бихме могли да си поемем въздух. Следователно Бог знае за всичко, което правим. Това е разкрито в Корана така:

Нищо не е скрито от Аллах нито на земята, нито на небето. (Сура Ал-Имран, 5)

От изключително значение е фактът, че Бог ни наблюдава, вижда ни и ни чува във всеки един момент. Всеки, който осъзнае това, дори да не вижда Господ със собствените си очи, знае, че Той го следи във всеки един момент. Поради тази причина, независимо какво върши човек, той знае, че Бог го наблюдава. Следователно хората се стараят да не извършат нещо, с което да си навлекат Божия гняв, и внимават в това какво правят, казват или мислят. В Корана е разкрито, че Бог е близко до нас във всяко едно нещо, което вършим, че Той ни наблюдава и нищо не може да му убегне:

С каквото и да се заемеш, и да четеш за него от Корана, и каквато и работа да вършите, над вас Ние сме свидетели, още щом навлезете в него. И нищо не убягва от твоя Господ, дори и с тежест на прашинка, както на земята, така и на небето, нито по-малко от това, нито по-голямо, без да е в ясна книга. (Сура Юнус, 61)

Разбира се, че Господ, който е Безусловното Същество, познава всяка една страна на хората, които е сътворил като образи. За Бог това е много просто. Но някои хора, поради невежеството си, се затрудняват да разберат това. Когато наблюдаваме сетивните си възприятия, които смятаме за "външен свят", в процеса на живота ни, най-близко до нас не е нито едно от тези усещания, а самият Бог. Тайната на следния айят от Корана е свързана с тази действителност:

Сътворихме Ние човека и знаем какво му нашепва неговата душа. Ние сме по-близо до него, отколкото вената на шията [му]. (Сура Каф, 16)

Когато човек си мисли, че тялото му е изградено от "материя", той не може да разбере този важен факт; същото е и когато той си мисли, че най-близко до него е тялото му. Така например, ако човек приеме мозъкът му да бъде "себе си", то тогава той не би трябвало да приеме вероятността да съществува нещо по-близко до него от вената на шията му. Но когато приеме, че не съществува нищо такова като материя и че всичко е факсимиле, което той изживява в мозъка си, то тогава понятията като вътре, вън, близко или далеч се обезсмислят. Вената на шията му, мозъкът му, ръцете и краката му, неговата къща и кола, които си мисли, че са извън него, а дори и Слънцето, Луната и звездите, които приема за толкова отдалечени от него, всички те са в една и съща равнина. Бог го обгръща от всички страни и е безкрайно близко до него.


Човек, който прегръща своето дете, своята съпруга или разговаря със своята майка, си мисли, че тези хора са му по-близки, отколкото който и да било друг. Бог обаче е по-близък до човек, отколкото неговите приятели, съпруга, деца или дори от самия него. Както е разкрито в Корана, Бог е по-близко до човека, отколкото вената на шията му. (Сура Каф, 16)

Фактът, че Бог е безкрайно близко до човешките същества, е разкрит и в айята: "И когато Моите раби те питат за Мен - Аз съм наблизо...". (Сура Бакара, 186) В един друг айят е спомената същата реалност: "...Твоят Господ обгражда хората..." (Сура Исра, 60) . Въпреки това обаче хората продължават да грешат, като мислят, че най-близкото нещо до тях са те самите. Бог обаче е по-близко до нас, дори и отколкото ние до нас самите .

Фактът, че Бог е най-близкото Същество до човека, е подчертан отново в следния айят: "И когато [душата на умиращия] стигне гърлото, тогава вие само гледате, а Ние сме по-близо до него от вас, ала не виждате." (Сура Уакиа,83-85) Всъщност един човек, който всеки момент ще умре или лежи в болница, може да си мисли, че най-близкото същество до него е лекарят до леглото му, майка му, която го прегръща, или неговите приятели, които му държат ръцете. Но както е казано в горецитирания айят, в този момент Бог е по-близко до него от който и да било друг. Нещо повече, Бог е единственото най-близко Същество до него не само в този момент, но и във всяка една минута от съществуването му. Но хората не знаят за тази действителност, тъй като те не я виждат със собствените си очи.

Фактът, че Бог не е ограничен от пространството и че обхваща всичко заобикалящо ни, е показан в следния айят:

На Аллах принадлежи и изтокът, и западът, и накъдето и да се обърнете, там е Ликът на Аллах. Аллах е всеобхватен, всезнаещ. (Сура Бакара, 115)

В един друг айят Бог описва тази реалност така:

Той е, Който сътвори небесата и земята в шест дни, после се въздигна [безподобен] Той на Трона. Той знае какво прониква в земята и какво излиза от нея, и какво пада от небето, и какво се издига на него. Той е с вас, където и да сте. Аллах съзира вашите дела. (Сура Хадид, 4)

Всичко това обхваща в себе си факта, че Бог е Единственото, Истинско и Безусловно Същество. Със своя разум Бог обхваща човешките същества, които са сенки, и всичко останало. Този факт също е отбелязан в един айят така:

Аллах е вашият бог. Няма друг бог освен Него. Той всяко нещо обхваща със знание. (Сура Та Ха, 98)

В един друг айят от Корана Бог предупреждава хората да не бъдат небрежни:

Съмняват се в срещата със своя Господ. А Той всяко нещо обгръща. (Сура Фуссилат, 54)(За повече информация, моля вижте " Другото наименование на въображението: МАТЕРИЯ " от Харун Яхя)


Вие още можете да прочетете или закупите книгата >> Да знаеш истината
Вие още можете да посетите сайта >> Тайната Отвъд Материята
Вие още можете да гледате филма >> Тайната oтвъд материятаЧУДЕСАТА НА КОРАНА ЗА ДЕН 15

 

НАМАЛЯВАНЕ НА АКТИВНОСТТА ПРЕЗ НОЩТА

ХАРУН ЯХЯ

 

Той разпуква зазоряването и Той създаде нощта за покой , а слънцето и луната ­ за изчисление... (Сура Анам, 96)

Използваната в горния айят арабска дума “секенен” има значението на “време за отдих, почивка, отмора”. Както Аллах подчертава в айята, нощта е време за отдих за хората. Хормонът мелатонин, който се отделя вечерно време, подготвя човека за сън. Този хормон забавя физическите действия на човека, прави го сънлив и изтощен. Той е естествено успокоително, което успокоява душевното състояние. (1)

По време на сън биенето на сърцето и ритъмът вдишване-издишване на въздух се забавят, кръвното налягане спада. Когато настъпи утрото, производството на този хормон се прекратява и тялото бива стимулирано да се събуди. (2)

В същото време сънят дава възможността да се възстановят мускулите и другите тъкани в тялото, да се подновят остарелите или мъртви клетки. Тъй като по време на сън изразходването на енергия намалява, то през нощта се натрупва енергия. По време на съня също така се отделят някои важни за имунната система вещества и хормонът за растеж. (3)

Поради тази причина, когато човек не е спал достатъчно дълго, имунната му система веднага се повлиява и тялото става по-уязвимо на болести. Когато един човек не спи две нощи, неговата концентрация се затруднява, вниманието намалява, нараства процентът на допуснати грешки. Ако човек не спи три нощи, той започва да халюцинира и изгубва способността да мисли логически. (4)

Нощта както за хората, така и за останалите живи същества е време за отдих. Тази ситуация, която Аллах ни съобщава с айята “ създаде нощта за покой”, сочи към един важен факт, който не може да бъде забелязан с просто око: множество дейности, които се извършват на земята през деня, вечерно време се забавят, преминават в състояние на покой. Така например при растенията с изгряването на слънцето започва изпотяване на листата и свързаната с това фотосинтеза започва да се ускорява. Следобед обаче това явление протича обратно, т.е. фотосинтезата се забавя и дишането се ускорява, защото с увеличаване на температурата се засилва и изпотяването. Вечерно време със спадане на температурата намалява изпотяването и растението се облекчава. Ако дори само веднъж не настъпи нощ, то голяма част от растенията ще умрат. От тази гледна точка нощта както за хората, така и за животните означава почивка и освежаване. (5)

Нощно време намалява активността и на молекулярно ниво. Радиацията, която Слънцето разпръсква през деня, раздвижва атомите и молекулите в земната атмосфера и в резултат те достигат до по-високи енергийни равнища. С увеличаване на тъмнината атомите и молекулите спадат на по-ниски енергийни равнища и започват да разпръскват радиация. (6)

Твърде вероятно е 96ти айят на сура Анам от Корана да сочи именно към гореобсъжданата научна информация и това е още едно от безбройните чудеса на Корана. (Аллах знае най-добре)

 

(За повече информация, моля вижте "Чудесата на Корана " от Харун Яхя)

(1) http://www.bodyandfitness.com/Beauty/Anti-Aging/melatonin1.htm
(2) http://www.stenlake.com.au/ShowDocument.asp?DocumentId=53
(3) http://wildcat.arizona.edu//papers/90/22/05_1_m.html
(4) http://fitness.howstuffworks.com/sleep.htm?printable=1
(5) http://aggie-horticulture.tamu.edu/greenhouse/ornamentals/light.html
(6) http://beta.physicsweb.org/article/news/5/1/10

 

 


ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО - ДЕН 15


МИГРАЦИЯТА НА ПЕПЕРУДИТЕ МОНАРХ

ХАРУН ЯХЯ

 

В Южна Канада живее един забележителен вид пеперуди: прочутия вид пеперуди Монарх. Всяка една пеперуда Монарх, подобно на всички останали пеперуди, се появява на бял свят след преминаването през една съвършено замислена поредица от промени. Първо, пеперудата-майка поставя яйцата си върху едно листо. Преди да се превърнат в гъсеници, ларвите, които се излюпват, известно време се хранят върху листата. По-късно те си изграждат убежище наречено какавида. Какавидата на пеперудата Монарх е едно чудо на дизайна. Тя е закачена за клона на дървото с много тънка, но здрава нишка. Гъсеницата се развива в тази какавида и постепенно излиза навън като едно прекрасно, напълно ново същество: една пеперуда. Първоначално крилата й са плоски и безжизнени, но с изпълването им с кръв те се издуват и пеперудата Монарх става готова за полет.

Съществува едно много интересно поведение на пеперудата Монарх, което я разграничава от останалите видове пеперуди. В продължение на една година възникват 4 различни поколения пеперуди Монарх. Първите три поколения имат средна продължителност на живота около пет - шест седмици. Четвъртото поколение обаче е много различно. Това поколение ще остане живо до завършването на осеммесечната им миграция.

Миграцията започва от различните центрове на пеперудите Монарх в северна Канада и продължава на юг. Една група отива в Калифорния, а друга продължава по на юг и достига чак до Мексико. Интересното е, че всички пеперуди Монарх се срещат по пътя, като че са получили заповед от един-единствен център, и след това продължават миграцията си заедно. Началото на миграцията на пеперудите Монарх също е запланувано от един-единствен център; те не започват своето пътешествие, в който и да било ден, а в този ден от есента, в който има есенно равноденствие, тогава когато деня и нощта са с равна продължителност. След като летят цели два месеца, те достигат до горещите южни гори. Милионите пеперуди Монарх покриват дърветата като мека покривка и в продължение на 4 месеца, от декември до март, стоят там без да ядат нищо.

Те оцеляват благодарение на мазнината складирана в телата им и пият единствено вода. Цветята, които започват да разцъфват през пролетта, са от голямо значение за пеперудите Монарх. След 4-месечното чакане, с нектара от цветята те си устройват една гощавка. Сега вече са събрали необходимата им енергия за завръщане към Северна Америка. В края на март, преди да започнат пътешествието си, те се чифтосват.

Колонията започва своя полет на север в деня, в който има пролетно равноденствие, т.е. когато деня и нощта са с равна продължителност. В края на пътуването си те достигат до Канада и малко след това умират. Но преди да умрат, те дават живот на първото поколение за годината, което ще остане живо за около месец и половина. След това, второто и трето поколение ще бъдат последвани от четвъртото, което отново ще започне миграцията. Това поколение отново ще живее 6 месеца по-дълго от останалите и веригата така ще продължава...

Тази поразителна миграция води със себе си множество въпроси. Как става така, че всяко четвърто поколение се ражда, така, че да живее 6 месеца повече от останалите? Как става така, че това продължително поколение винаги съвпада със зимните месеци? Как става така, че пеперудите винаги започват миграцията си в деня, в който деня и нощта са с равна продължителност, и как биха могли да извършат това точно изчисление? Как новото поколение пеперуди Монарх, което никога преди това не е извършвало миграционен полет, знае пътя?

Всичко това показва, че пеперудите Монарх са били сътворени според един специален миграционен план и те стриктно следват този план. Ако в този план имаше някаква грешка, то те нямаше да могат да завършат миграцията си. При това положение всички пеперуди Монарх щяха да умрат през зимата и видът Монарх щеше да изчезне.

Очевидно е, че тези същества са били създадени с това конкретно качество и че тази необикновена годишна миграция им е била внушена. Бог, Господарят на небесата и земята, Създателят и Владетелят на всички същества, е Авторът на това чудно сътворение.

 


Вие още можете да гледате филма >> За мислещи хора

 ПРОВАЛЪТ НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ ДЕН СЛЕД ДЕН


ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА - XV

ХАРУН ЯХЯ

 

 

ЕКСПЕРИМЕНТЪТ НА МИЛЪР

Целта на Стенли Милър била да направи експериментално откритие, с което да покаже, че аминокиселините, които са градивни вещества на протеините, е било възможно да се образуват “случайно” в неживата природа преди милиарди години.

В този експеримент Милър използвал смес от газове, която смятал, че е съществувала в първичната земна атмосфера (по-късно ще бъде доказано, че не е съществувала), съставена от амоняк, метан, водород и водни изпарения. Тъй като тези газове не можели да си въздействат при естествени условия, за да предизвика протичането на реакция между тях, той пропускал електрически ток. Предполагайки, че това електричество би могло да дойде от светкавици в първичната атмосфера, за да го подсигури, той използвал изкуствен източник на електричество.

Милър нагрявал до 100оС своята смес от газове в продължение на 1 седмица и пускал електрически ток. В края на тази седмица той анализирал химичните вещества, които се формирали на дъното на колбата, и забелязал, че от 20-те вида аминокиселини – основен елемент на протеините – са се синтезирали само три.

Стенли Милър със своя апарат

Този експеримент породил голямо вълнение сред еволюционистите и бил обявен за изключителен успех. Нещо повече, в състояние на радостно опиянение много от медиите тиражирали заглавието: “Милър създаде живот”. Всъщност молекулите, които Милър успял да синтезира, били единствено няколко неорганични молекули.

Окуражени от този експеримент, еволюционистите веднага създали нови сценарии. Бързо са изградени хипотези за етапите, които следват аминокиселините. Според новия сценарий по-късно аминокиселините в резултат на случайности се свързват в подходящи последователности и образуват протеините. Една част от тези случайно образували се протеини се настанява в клетъчната мембрана, която “по някакъв” (!) начин се е появила, и формират една примитивна клетка. С течение на времето клетките се съединяват и изграждат живите организми.

Експериментът на Милър, който е най-голямата опора на този сценарий, не е нищо друго освен една измама, чиято нищожност е доказана от много аспекти.

Милър извършва своя експеримент с цел да докаже, че аминокиселините могат да се самообразуват в първичните земни условия, но се сблъсква с редица противоречия. Може да ги подредим така:

•  Използвайки механизъм, наречен “студен капан” (“cold trap”), Милър, веднага след като аминокиселините се формират, ги изолира от околната среда. Той прави това, защото условията в околната среда, в която аминокиселините са се образували, веднага биха унищожили тези молекули.

Без съмнение в първичните земни условия такъв съзнателен механизъм за изолиране не съществува. Дори ако се добие една аминокиселина, без такъв механизъм в същата среда тя ще бъде моментално унищожена. Химикът Richard Bliss обяснява това противоречие така:

“Всъщност без този “студен капан” химическите вещества биха били унищожени от източника на електричество.” 1

В действителност със своя експеримент Милър не е могъл да създаде нито една аминокиселина, използвайки същите вещества, но без механизма “студен капан”.

•  Първичната атмосферна среда, която Милър се опитва да копира и приложи в своя експеримент, не е истинска. През 1980 г. учените постигат съгласие относно възгледа, че в първичната атмосфера вместо метан и амоняк би трябвало да е съществувал азот и въглероден двуокис. След един дълъг период на затишие самият Милър признава, че атмосферната среда, която той използва в своя експеримент, не била истинска. 2

Добре, но защо Милър настояваше за тези газове? Отговорът е прост: без амоняк не било възможно да се синтезират аминокиселините. Kevin Mc Kean ни разказва за това в статия, публикувана в списание “Discover”:

“Miller и Urey пресъздали първичната земна атмосфера със смесица от метан и амоняк. Според тях Земята била абсолютно хомогенна комбинация от метал, скала и лед. В последните изследвания обаче става ясно, че по онова време земята е била много топла и се е състояла от разтопен никел и желязо. Следователно химичната атмосфера по онова време е трябвало да се състои от азот (N 2 ), въглероден двуокис (СО 2 ) и вода (НО 2 ). Те обаче не са толкова подходящи за производството на органични молекули, както е метанът.” 3

Всъщност американските учени J.P. Ferris и C.T. Chen повторили експеримента на Милър, като използвали комбинация от азот, въглерод, въглероден двуокис и вода, но не могли да получат нито една аминокиселинна молекула.

•  Друг важен аспект, който обезсилва експеримента на Милър, е наличието на обилен кислород, който би унищожил всички аминокиселини в атмосферата в периода, в който се смята, че те са се формирали . Този пренебрегнат от Милър факт е разкрит със следите от окислено желязо и уран, намерени в скали, датирани на 3,5 милиарда години. 4

Изкуствената среда създадена посредством опита на Милър, в действителност няма никаква прилика с първичните земни условия.

Съществуват и други открития, които показват, че количеството кислород в този период е било доста по-голямо, отколкото еволюционистите твърдят. Проучвания показват, че в този период количеството на ултравиолетовото лъчение, на което е била подложена Земята, е било около 10 хиляди пъти повече от предположенията на еволюционистите. Би било неизбежно при такова ултравиолетово лъчение в резултат на разграждането на водата и въглеродния двуокис в атмосферата да се освобождава кислород.

Тази ситуация напълно анулира опита на Милър, в който кислородът е бил пренебрегнат. Ако в експеримента беше използван кислород, то метанът щеше да се превърне във водород и вода, а амонякът в азот и вода. От друга страна, в атмосфера, където няма кислород, няма и озонов слой, следователно аминокиселините биха били незабавно унищожени, тъй като без защитата на озоновия слой щяха да бъдат изложени на интензивно ултравиолетово лъчение. С други думи, и да е имало, и да е нямало кислород в първичната земна атмосфера, условията все щяха да бъдат с унищожителна сила за аминокиселините.

•  В края на експеримента на Милър се формират много органични киселини, чиито характеристики са вредни за структурата и функциите на живите същества. Ако аминокиселините не бяха изолирани и бяха оставени в същата среда заедно с тези химични вещества, то неизбежно щеше да последва тяхното унищожаване или превръщането им в други съединения чрез химични реакции.

Освен това в резултат на експеримента се формират голям брой дясноизомерни аминокиселини. 5 Съществуването на тези аминокиселини опровергава еволюционната теория дори по нейната собствена логика, защото дясноизомерните аминокиселини са тези, които не могат да се използват в структурата на организмите. В заключение трябва да кажем, че обстоятелствата, при които аминокиселините се формират чрез опита на Милър, не са подходящи за живот, а точно обратно, тази среда се превръща в смес от киселини, които разрушават и окисляват получените полезни молекули.

Има една - единствена истина, към която сочи всичко това: експериментът на Милър не може да докаже, че живите организми са се появили случайно в първичните земни условия. Целият експеримент е просто един съзнателен и контролиран лабораторен опит, който има за цел да синтезира аминокиселини. Количеството и видът на използваните газове са идеално подбрани, за да могат да бъдат формирани аминокиселините, и количеството енергия, което е доставено на системата, не е нито много голямо, нито много малко, а точно определено, за да позволи протичането на необходимите химични реакции. Експерименталният апарат е изолиран, така че да не позволява достъпа на каквито и да било вредни, унищожителни или друг вид съединения, които биха попречили на образуването на аминокиселините, и които най-вероятно са се съдържали в първичните земни условия. Кислородът, който не позволява образуването на аминокиселини, защото ги окислява, е само един от тези вредни елементи. Дори при идеални лабораторни условия е невъзможно произведените аминокиселини да продължат своето съществувание, без да бъдат унищожени при липсата на механизма “студен капан”.

Всъщност с този експеримент самите еволюционисти опровергават еволюцията, защото ако този опит доказва нещо, то това е, че аминокиселините могат да бъдат произведени единствено в контролирана лабораторна среда, където всички условия са специално подготвени от съзнателна намеса. Т.е. силата, която създава живота, не може да бъде несъзнателна случайност, а напротив – съзнателно сътворение.

Причината еволюционистите да не приемат тази явна действителност са някои техни предразсъдъци, които изцяло противоречат на науката. Доста интересно е признанието, което прави Harold Urey, който подготвя експеримента на Милър заедно със своя ученик Стенли Милър:

“Всички ние, които изучаваме произхода на живота, откриваме, че колкото повече го изследваме, толкова повече се засилва чувството ни, че той е прекалено комплексен, за да може да е еволюирал. Ние всички вярваме, че животът е произлязал от неживата материя на тази планета. Но неговата сложност е толкова голяма, че ни е трудно да си представим как е станало това.” 6


(За повече информация, моля вижте "Еволюционната Измама" от Харун Яхя)


1) Richard B. Bliss & Gary E. Parker, Origin of Life, California: 1979, s. 14.
2) Stanley Miller, Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small Molecules, 1986, s. 7.
3) Kevin Mc Kean, Bilim ve Teknik, Say? 189, s. 7.
4) "New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life", Bulletin of the American Meteorological Society, cilt 63, Kas?m 1982, s. 1328-1330.
5) Richard B. Bliss & Gary E. Parker, Origin of Life, California, 1979, s. 25.
6) W. R. Bird, The Origin of Species Revisited, Nashville: Thomas Nelson Co., 1991, s. 325.Препоръчителни сайтове

Еvolutsionataizmama.com >>

Darwinism - Watch>>


 

 

 

 

САЙТ НА ДЕНЯ


Като хора, които вярваме в Бог и съблюдаваме Неговите откровения, нека се обединим в едно общо слово – “вяра”. Нека обичаме Бог, Който е наш Творец и Господар, и следваме неговите заповеди. И нека се помолим на Господ да ни поведе по една още по-праведна пътека. Когато мюсюлмани, християни и евреи се обединят в едно общо слово, Когато разберат, че те са приятели, а не врагове, Когато те видят, че истинският им враг е атеизма и езичеството, то тогава светът ще се превърне в едно съвсем различно място.

Тук евреи, християни и мюсюлмани са призовани да се обединят в светлината на една обща цел – да проведат една съвместна борба срещу атеизма, социалната и морална дегенерация, тероризма, и да разпространяват нравственост из целия свят. Този призив е към всички искрени, добросъвестни, благосклонни, милосърдни, скромни, миролюбиви и праведни евреи, християни и мюсюлмани. Посетете сайта >>

 


ЗА ДА ЗАКУПИТЕ НЯКОЯ ОТ ТВОРБИТЕ НА ХАРУН ЯХЯ , МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ: WWW.BOOKGLOBAL.NET