HOME ABOUT THIS SITE CONTACT US
KOMUNIZAM U ZASJEDI- Harun Yahya
KOMUNIZAM U ZASJEDIUVOD

Komunizam je ideologija koja je udarila pe~at na proteklo, XX stolje}e. Me|utim, ovaj pe~at je ispunjen samo presijama, zulumom, krvlju i suzama. Prema predvi|anjima histori~ara, tokom XX stolje}a je, zaslugama jedino ove ideologije, ubijeno 120 miliona ljudi! Nije rije~ o vojnicima koji su poginuli na rati{tima ve} su to civili koje su komunisti~ke dr`ave pobile u vlastitom narodu. Sto dvadeset miliona mu{karaca, `ena, staraca, djece i beba `ivote je izgubilo samo zbog ove hladne, bezdu{ne, okrutne i brutalne ideologije! [tavi{e, jo{ desetine miliona ljudi je, od strane komunisti~kog re`ima, ostalo uskra}eno za slobodu i osnovna ljudska prava, prisiljeno na seobu, sistematski iznurivano gla|u, hap{eno i kori{teno kao robovi u radnim kampovima. Milioni ljudi su bili meta ili su `ivjeli pod strahom da }e biti meta hitaca grupa komunisti~kih gerilaca, odnosno teroristi~kih organizacija.

Koji su korijeni ove ideologije? Kako se moglo dogoditi da jedna toliko krvava i nemilosrdna ideologija na|e pristalice {irom Svijeta, da revolucijom do|e na vlast i da za sobom povu~e milione ljudi? Gdje je ro|en komunizam, kako se razvio i kako je okon~ao? Da li je zaista okon~ao ili i dalje predstavlja opasnost po Svijet?

U ovoj knjizi iznijet }emo neke odgovore na ova pitanja.

[to je jo{ bitnije, skrenut }emo pa`nju na jednu veliku opasnost! Komunisti~ka ideologija je tokom proteklog stolje}a bila razlog patnji i svakojakih neda}a, cijeli Svijet je bio svjedok pokolja i opakosti komu-nisti~kih lidera. Da li je sada sa lica Zemlje izbrisana ova opasnost? Na`alost, nije! KOMUNIZAM JE U ZASJEDI!

Ova "jama za prolijevanje krvi", koja je `ivota ko{tala 120 miliona ljudi, jo{ postoji. Ulaz je zatvoren, okolo je stavljeno ne{to {to kamuflira jamu sa strana, ali je jama u polo`aju otvorene klopke. Lukavo se skrivaju}i, komunizam nastavlja sa svojim aktivnostima. U razli~itom obliku i pod razli~itim imenima nastavlja `ivjeti i ~eka dan kada }e na}i priliku da ~ovje~anstvu priredi patnje sli~ne onima iz pro{losti.

Upravo iz tog razloga je krajnje zna~ajna du`nost otkriti stvarno lice komunisti~ke ideologije, cijelom ~ovje~anstvu objelodaniti patnje i nesre}e koje je ona prouzrokovala i zbaciti masku ove opasnosti koja je u tajnom narastanju. Ova knjiga je napisana sa tim ciljem.