HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - Статии - Рай

РАЙ
Всички айяти от Корана свързани с рая

Харун Яхя


  Печатна версия     Изпрати страницата на друг по е-mail

И благовествай онези, които вярват и вършат праведни дела, че за тях са Градините, сред които реки текат! Всякога, щом бъдат нахранени с плод оттам, казват: “Това е [същото], с което и преди бяхме хранени.” А ще са дарени с негово подобие. Там за тях има пречисти съпруги и там ще пребивават вечно. (Сура Бакара, 25)

И рекохме: “О, Адам, пребивавай с жена си в Рая и яжте оттам в доволство, откъдето пожелаете, но не приближавайте до онова дърво, та да не станете угнетители!” (Сура Бакара, 35)

А които вярват и вършат праведни дела, тези са обитателите на Рая, там ще пребивават вечно. (Сура Бакара, 82)

…Съдружаващите зоват към Ада, а Аллах зове към Рая и опрощението с Негово позволение. И обяснява Той знаменията Си на хората, за да се поучат. (Сура Бакара, 221)

Кажи: “Да ви известя ли за по-добро от това?” За богобоязливите при техния Господ има градини, сред които реки текат ­ там ще пребивават вечно, ­ и пречисти съпруги, и благоволение от Аллах. Аллах съзира рабите. (Сура Ал-Имран, 15)

И надпреварвайте се към опрощение от своя Господ и към Градината с ширината на небесата и на земята, приготвена за богобоязливите. (Сура Ал-Имран, 133)

На такива наградата им е опрощение от техния Господ и Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно. И колко прекрасна е отплатата за дейните! (Сура Ал-Имран, 136)Или смятахте да влезете в Рая, без Аллах да е изпитал кои от вас се борят и без да е изпитал търпеливите? (Сура Ал-Имран, 142)

Всяка душа ще вкуси смъртта и вашите награди напълно ще ви се изплатят в Деня на възкресението. Който бъде отдалечен от Огъня и бъде въведен в Рая, той ще сполучи. А земният живот е само измамна наслада. (Сура Ал-Имран, 185)

А техният Господ им отвърна: “Не ще погубя деяние на никого от вас, нито на мъж, нито на жена ­ вие сте един от друг ­ а онези, които участваха в преселението и бяха прогонени от домовете им, и бяха мъчени по Моя път, и се сражаваха, и ги убиваха, от тях ще отмахна лошите им постъпки и ще ги въведа в Градините, сред които реки текат ­ награда от Аллах. При Аллах е прекрасната награда. (Сура Ал-Имран, 195)

Ала за онези, които се боят от своя Господ, са Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно ­ прием от Аллах. А при Аллах е най-доброто за праведниците. (Сура Ал-Имран, 198)

…. А който се покорява на Аллах и на Неговия Пратеник, Той ще го въведе в Градините, сред които реки текат. Там ще пребивават вечно. Това е великото спасение. (Сура Ниса, 13)

А онези, които вярват и вършат праведни дела, ще въведем в Градините, сред които реки текат и там ще пребивават вечно и завинаги. Ще имат там пречисти съпруги. И ще ги настаним под дебела сянка. (Сура Ниса, 57)

Не са равностойни онези от вярващите, които си седят вкъщи, без да им се навреди, и онези, които се борят по пътя на Аллах чрез своите имоти и души. Аллах отреди на борещите се чрез своите имоти и души да са с едно стъпало над седящите. На всеки Аллах обеща Най-прекрасното, но Аллах отличи борещите се пред седящите ­ с огромна награда: (Сура Ниса, 95)

А които вярват и вършат праведни дела, ще ги въведем в Градините, сред които реки текат. Там ще пребивават вечно и завинаги ­ истинно обещание от Аллах. А кой е по-верен от Аллах в словата? (Сура Ниса, 122)

А който върши праведни дела, мъж или жена, и е вярващ, тези ще влязат в Рая и не ще бъдат угнететени дори с браздица по костилка на фурма. (Сура Ниса, 124)

Аллах прие обета от синовете на Исраил и проводихме от тях дванадесет старейшини. И рече Аллах: “Аз съм с вас. Щом отслужвате молитвата, давате милостинята закат, вярвате в Моите пратеници, подкрепяте ги и заемате на Аллах добър заем, Аз ще отмахна от вас лошите ви постъпки и ще ви въведа в Градините, сред които реки текат. А който от вас след това е неверник, той се е отклонил от правия път.” (Сура Маида, 12)

И ако хората на Писанието повярваха и се побояха, щяхме да ги избавим от лошите им постъпки и да ги въведем в Градините на блаженството. (Сура Маида, 65)

Бяха неверници онези, които рекоха: “Аллах, това е Месията, синът на Мариам.” А Месията рече: “О, синове на Исраил, служете на Аллах ­ моя Господ и вашия Господ! За онзи, който съдружава с Аллах, възбрани му Аллах Рая и неговото място е Огънят. Угнетителите нямат закрилници.” (Сура Маида, 72)

И ги възнагради Аллах за техните думи с Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно. Това е въздаянието за благодетелните. (Сура Маида, 85)

Рече Аллах: “Това е Денят, когато за искрените ще е от полза искреността им.” Техни ще са Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно и завинаги. Аллах ще е доволен от тях и те ще са доволни от Него. Това е великото спасение. (Сура Маида, 119)

А които вярват и вършат праведни дела ­ на всяка душа възлагаме само по силите є. Тези са обитателите на Рая. Там ще пребивават вечно.И ще премахнем от сърцата им всяка омраза. Ще текат сред тях реките. И ще казват: “Слава на Аллах, който ни напъти за това! Нямаше да сме на правия път, ако Аллах не бе ни напътил. Пратениците на нашия Господ дойдоха с истината.” И ще бъдат призовани: “Ето го Рая, оставен ви в наследство заради онова, което сте вършили.”И обитателите на Рая ще извикат към обитателите на Огъня: “Открихме, че онова, което ни обеща нашият Господ, е истина, а дали и вие открихте, че онова, което ви обеща вашият Господ, е истина?” Ще кажат: “Да.” И глашатай ще прогласи сред тях: “Проклятието на Аллах е върху угнетителите, които възпират от пътя на Аллах, стремейки се да изкривят пътя, и отвъдния живот отричат.”Между тях ще има преграда, а върху Стената ­ мъже, които узнават всеки по неговия белег. Те ще викат към обитателите на Рая: “Мир вам!” Не са влезли там, а копнеят.И когато погледите им бъдат обърнати към обитателите на Огъня, ще рекат: “Господи наш, не ни слагай заедно с хората­угнетители!” (Сура Араф, 42-47)

Тези ли са, за които се клехте, че Аллах не ще ги дари с милост?” [А на хората от Стената ще се рече:] “Влезте в Рая! Не ще има страх за вас и не ще скърбите.” И обитателите на Огъня ще викат към обитателите на Рая: “Излейте за нас от водата или от онова, с което ви препитава Аллах!” Ще рекат: “Възбрани ги Аллах за неверниците. (Сура Араф, 49-50)

Възрадва ги техният Господ с вест за милосърдие от Него и за благоволение, и за Градини, в които ще имат постоянно блаженство, там ще пребивават вечно и завинаги. При Аллах има огромна награда. (Сура Тауба, 21-22)

Аллах обеща на вярващите мъже и жени Градините, сред които реки текат ­ там ще пребивават вечно, ­ и приятна обител в Градините на Адн. Благоволението на Аллах е още по-голямо. Това е великото спасение. (Сура Тауба, 72)

Аллах е приготвил за тях Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно. Това е великото спасение. (Сура Тауба, 89)

Най-предните, първите от преселниците и помощниците, и онези, които ги следват с добрина... Аллах е доволен от тях и те са доволни от Него. Той е приготвил за тях Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно и завинаги. Това е великото спасение. (Сура Тауба, 100)

Аллах изкупи от вярващите душите и имотите им. Сражават се по пътя на Аллах, убиват и биват убивани, за да е техен Раят ­ Негово истинно обещание, дадено в Тората, Евангелието и Корана. А кой е по-верен в своето обещание от Аллах? Радвайте се на размяната, която направихте с Него! Това е великото спасение. (Сура Тауба, 111)

Които вярват и вършат праведни дела ­ техният Господ ще ги напъти заради тяхната вяра. Ще текат сред тях реките в Градините на блаженството. Зовът им там ще бъде: “Пречист си Ти, о, Аллах!”, а поздравът им там ще бъде: “Мир!”, а краят на зова им ще бъде: “Слава на Аллах, Господа на световете!” (Сура Юнус, 9-10)

Благодетелните ще имат Най-прекрасното, и дори повече, и не ще почерни техните лица нито прах, нито унижение. Те са обитателите на Рая, там ще пребивават вечно. (Сура Юнус, 26)

Но които вярват и вършат праведни дела, и се смиряват пред своя Господ, тези са обитателите на Рая ­ там ще пребивават вечно. (Сура Худ, 23)

А онези, които са ощастливени, ще бъдат в Рая, там ще пребивават вечно, докато съществуват небесата и земята, освен ако не пожелае друго твоят Господ ­ дар неизчерпаем. (Сура Худ, 108)

Градините на Адн. Ще влязат в тях и те, и който е праведник сред техните бащи и съпруги, и потомци. И ангелите ще влязат при тях от всички врати: “Мир вам, че изтърпяхте! И колко прекрасна е Последната обител!” Раят, обещан на богобоязливите, е такъв ­ сред него реки текат, препитанието там е постоянно, както и сянката. Това е въздаянието за онези, които се боят от Аллах. А въздаянието за неверниците е Огънят. (Сура Раад, 23-24)

Раят, обещан на богобоязливите, е такъв ­ сред него реки текат, препитанието там е постоянно, както и сянката. Това е въздаянието за онези, които се боят от Аллах. А въздаянието за неверниците е Огънят. (Сура Раад, 35)

А онези, които вярват и вършат праведни дела, ще бъдат въведени в Градините, сред които реки текат ­ там ще пребивават вечно с позволението на своя Господ. Поздравът им там ще бъде: “Мир!” (Сура Ибрахим, 23)

Богобоязливите ще бъдат сред градини и извори: “Влезте там с мир ­ в безопасност!”И ще премахнем от сърцата им всяка омраза ­ братя на престоли един срещу друг. Не ще ги засегне там умора и не ще бъдат оттам изведени. (Сура Хиджр, 45-48)

И ще се каже на богобоязливите: “Какво е низпослал вашият Господ?” Ще кажат: “Добро.” За благодетелните има добрина на този свят, а отвъдният дом е най-доброто. И колко прекрасен е Домът на богобоязливите! ­ градините на Адн, в които ще влязат ­ сред тях реки текат. Там ще имат, каквото пожелаят. Така Аллах възнаграждава богобоязливите ­ на които ­ пречисти ­ ангелите прибират душите. Ще им кажат: “Мир вам!” Влезте в Рая заради онова, което сте вършили!” (Сура Нахл, 30-32)

Които вярват и вършат праведни дела ­ Ние не ще погубим наградата на никой благодетелен. За тези са градините на Адн, сред които реки текат. Ще носят там украшения ­ гривни от злато, и ще са облечени в зелени одежди от коприна и брокат, облегнати там на престоли. Колко хубаво е за въздаяние и колко прекрасно място е там за отсядане! (Сура Кахф, 30-31)

А онези, които вярват и вършат праведни дела, техни ще са Градините на Фирдаус ­ прием [от Аллах], там ще пребивават вечно и никога не ще пожелаят да се преместят оттам. (Сура Хиджр, 107-108)

Освен онези, които се покаят и вярват, и вършат праведни дела. Те ще влязат в Рая и с нищо не ще бъдат угнетени, ­ в Градините на Адн, които Всемилостивия обеща на Своите раби от неведомото. Неговото обещание винаги се изпълнява. Не слушат там празнословия, а само “Мир!”, и имат там препитание и сутрин, и вечер. Това е Раят, който оставяме в наследство на всеки от Нашите богобоязливи раби. (Сура Мариам, 60-63)

А който дойде при Него като вярващ, вършил праведни дела, за такива са висшите степени ­ Градините на Адн, сред които реки текат. Там ще пребивават вечно. Това е въздаянието на всеки, който се е пречистил. (Сура Та Ха, 75-76)

Не ще чуват от него дори шумолене. В това, което са желали, те ще пребивават вечно. (Сура Анбиа, 102)

Аллах ще въведе онези, които вярват и вършат праведни дела, в Градините, сред които реки текат. Аллах прави, каквото пожелае. (Сура Хадж, 14)
Аллах ще въведе онези, които вярват и вършат праведни дела, в Градините, сред които реки текат. Ще носят там украшения ­ гривни от злато и бисери, и одеждата им там ще е коприна. Те бяха водени към благото слово и бяха водени към пътя на Всеславния. (Сура Хадж, 23-24)
Владението в този Ден принадлежи на Аллах. Той ще отсъди между тях. А онези, които са вярвали и вършели праведни дела, те ще са в Градините на блаженството. (Сура Хадж, 56)

Тези са наследниците, които ще наследят Градините на Фирдаус, там ще пребивават вечно. (Сура Муаминун, 10-11)

Благословен е Онзи, Който ако пожелае, ти отрежда по-доброто от това ­ Градините, сред които реки текат, и дворци ти отрежда. (Сура Фуркан, 10)

Кажи [о, Мухаммад]: “Това ли е по-доброто, или Градината на вечността, обещана за богобоязливите? Тя за тях ще бъде въздаяние и място за пребивание.” Там ще пребивават вечно и ще имат, каквото пожелаят. Това е обещание, измолено от твоя Господ. (Сура Фуркан, 15-16)

Обитателите на Рая в този Ден ще имат най-добрата обител и най-хубавото място за отдих. (Сура Фуркан, 24)

 

На тези ще се въздаде най-издигнатото място в Рая, защото са търпели, и там ще бъдат посрещнати с поздрав и мир. В него ще пребивават вечно. И колко прекрасно е то за обиталище и пребиваване! (Сура Фуркан, 75-76)

И ме стори да бъда от наследниците на блажения Рай! (Сура Шуара, 85)

И Раят ще бъде приближен за богобоязливите. (Сура Шуара, 90)

Които вярват и вършат праведни дела, ще ги настаним във висините на Рая, сред който реки текат. Там ще пребивават вечно. Как прекрасна е наградата за дейните. (Сура Анкабут, 58)

Онези, които вярват и вършат праведни дела, ще бъдат възрадвани в Градината. (Сура Рум, 15)

Който е неверник, против него е неверието му, а които вършат праведни дела, за себе си готвят, за да възнагради Той от Своята благодат онези, които вярват и вършат праведни дела. Той не обича неверниците. (Сура Рум, 44-45)

За онези, които вярват и вършат праведни дела, са Градините на блаженството, там ще пребивават вечно ­ истинно обещание от Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия. (Сура Лукман, 8-9)

Нима онзи, който вярва, е като онзи, който е нечестивец? Не са равни те. Които вярват и вършат праведни дела, техни са Градините на обителта ­ гостоприемство за онова, което са вършили. (Сура Саджда, 18-19)

После оставихме Книгата в наследство на онези, които Ние избрахме сред Нашите раби. Някои от тях сами угнетяват себе си, други са умерени, а трети изпреварват в добрините с позволението на Аллах. Това е великата благодат. В градините на Адн ще влязат с украшения ­ гривни от злато и бисери, и дрехата им там ще е коприна. И ще кажат: “Слава на Аллах, Който премахна от нас скръбта! Нашият Господ е опрощаващ, признателен. Със своята благодат Той ни настани в Дома на вечното пребивание. Не ни засяга тук трудност, нито ни засяга тук умора.” (Сура Фатир, 32-35)

Речено му бе: “Влез в Рая!” Рече: “Ах, да знаеше моят народ как ме опрости моят Господ и ме стори от удостоените!” (Сура Йа Син, 26-27)

Днес никой не ще бъде угнетен с нищо и ще ви се въздаде само за онова, което сте вършили. Обитателите на Рая Днес ще са заети с наслади. Те и съпругите им ще са на сянка, облегнати на престоли. Там ще имат плодове и ще имат, каквото пожелаят. [И ще им се каже:] “Мир!” ­ Слово от милосърдния Господ. (Сура Йа Син, 54-58)

Но не и за преданите раби на Аллах. За тях ще има знайно препитание ­ плодове. И ще са удостоени в Градините на блаженството, на престоли един срещу друг. Ще им поднасят чаши от извор кристален, приятен за пиещите. От него нито боли глава, нито се опияняват. При тях ще има жени с целомъдрен поглед, с прелестни очи, сякаш са скрити бисери. (Сура Саффат, 40-49)

Това е напомняне. За богобоязливите има прекрасна обител ­ градините на Адн с разтворени за тях врати. Облегнати там, пожелават разни плодове и питиета. И ще има при тях връстнички с целомъдрен поглед. “Това ви е обещано за Деня на равносметката. Това е Нашата награда. Няма тя изчерпване.” (Сура Сад, 49-54)

А онези, които се боят от своя Господ, ще имат въздигнати обиталища, изградени върху други обиталища, реки сред тях ще текат. Обещано е от Аллах! Аллах не нарушава обещанието (Сура Зумар, 20)

А богобоязливите ще бъдат поведени към Рая на групи. Когато стигнат там, вратите му ще се разтворят. И неговите пазители ще кажат: “Мир вам! Бяхте праведни, затова влезте, тук ще пребивавете вечно!”
А те ще кажат: “Слава на Аллах, Който изпълни към нас Своето обещание и ни остави в наследство тази земя, в Рая да се настаним, където пожелаем.” И колко прекрасна е наградата за дейните!
И ще видиш ангелите, обградили Трона, прославящи с възхвала своя Господ. И ще се отсъди между творенията справедливо, и ще се каже: “Слава на Аллах, Господа на световете!”?? (Сура Зумар, 73-75?)

Онези [ангели], които носят Трона, и онези, които са около него, прославят с възхвала своя Господ и вярват в Него, и молят опрощение за вярващите: “Господи наш, Ти обгръщаш всяко нещо с Твоята милост и знание. Опрости онези, които се покаят и следват Твоя път, и ги опази от мъчението на Ада! Господи наш, и въведи ги в Градините на Адн, които си обещал на тях и на праведниците сред бащите им и съпругите им, и потомците им! Ти си Всемогъщия, Премъдрия. И опази ги от злините! И когото опазиш от злините в този Ден, него си помилвал. Това е великото спасение.” (Сура Гафир, 7-9?)

Който върши зло, ще му се въздаде само колкото него. А който върши праведно дело, мъж или жена, и е вярващ, тези ще влязат в Рая и ще бъдат наградени там безмерно. (Сура Гафир, 40)

При онези, които казват: “Аллах е нашият Господ!” и следват правия път, ангелите ще слязат: “Не се страхувайте и не скърбете! И се радвайте на Рая, който ви е обещан! Ние сме вашите покровители и в земния живот, и в отвъдния. Ще имате там, каквото пожелаят душите ви и ще имате там, каквото поискате ­ прием от опрощаващ, милосърден.” (Сура Фуссилат, 30-32)

Така разкрихме на теб Коран на арабски, за да предупредиш Майката на градовете [Мека] и онези около нея, и да предупредиш за Деня на сбора, в който няма съмнение. Някои ­ в Рая, други ­ в Пламъците... (Сура Шура, 7)

Ще видиш угнетителите да се ужасяват от онова, което са придобили, щом то ги сполети. А които вярват и вършат праведни дела, ще бъдат в Градините на Рая. Ще имат каквото пожелаят при своя Господ. Това е великата благодат. С това Аллах благовества Своите раби, които вярват и вършат праведни дела. Кажи [о, Мухаммад]: “Не искам от вас отплата за това, а само любов към ближните.” А който стори добрина, ще му въздадем с по-добро за нея. Аллах е опрощаващ, признателен. (Сура Шура, 22-23)

“О, раби Мои, Днес няма страх за вас и не ще скърбите! Вие, които повярвахте в Нашите знамения и бяхте мюсюлмани ­ влезте в Рая, вие и съпругите ви, възрадвани!” Ще бъдат обслужвани с блюда от злато и с чаши, и ще има в тях, каквото душите поискат, и каквото радва очите. Там ще пребивавате вечно. Това е Раят, който ви е оставен в наследство заради вашите дела! Има там за вас много плодове, от които ще ядете. (Сура Зухруф, 68-73)

Богобоязливите ще са на сигурно място ­ сред градини и извори, ще са облечени в коприна и брокат, един срещу друг. Така! И ще им дадем за съпруги красавици с големи очи. Ще пожелават там всякъкъв плод ­ в сигурност. Не ще са вкусили там друга освен първата смърт [в земния им живот]. Ще ги опази Той от мъчението на Ада ­ благодат от твоя Господ. Това е великото спасение. (Сура Духан, 51-57)

За онези, които казват: “Нашият Господ е Аллах!”, после следват правия път ­ не ще има страх за тях и не ще скърбят. Те са обитателите на Рая, там ще пребивават вечно ­ въздаяние за техните дела. (Сура Ахкаф, 13-14)

На такива ще приемем хубавите дела и ще им опростим лошите постъпки. Те са от обитателите на Рая ­ истинно обещание, което им е обещано. (Сура Ахкаф, 16)

Той ще ги напъти и ще подобри положението им. И ще ги въведе в Рая, за който ги е известил. (Сура Мухаммад, 5-6)

Аллах ще въведе онези, които вярват и вършат праведни дела, в Градините, сред които реки текат. А неверниците се наслаждават и ядат, както добитъкът яде. И Огънят ще им е обиталище. (Сура Мухаммад, 12)

Нима Раят, обещан на богобоязливите, с реки от вода, която не застоява, и реки от мляко с вкус, който не се променя, и реки от вино приятно за пиещите, и реки пречистен мед, и в който има за тях от всякакви плодове, и опрощение от техния Господ, е като онзи, който ще бъде вечно в Огъня... И ще им се дава вряща вода, която разкъсва червата. (Сура Мухаммад, 15)

Той е, Който низпосла спокойствие в сърцата на вярващите, за да подсили тяхната вяра. На Аллах принадлежат войнствата и на небесата, и на земята. Аллах е всезнаещ, премъдър ­ и за да въведе вярващите мъже и жени в Градините, сред които реки текат ­ там ще пребивават вечно, ­ и да ги избави от лошите им постъпки. Това е велико спасение при Аллах. (Сура Фатх, 4-5)

За слепеца не е грях, нито за куция е грях, нито за болния е грях, [ако не излязат на сражение]. А който се подчинява на Аллах и на Неговия Пратеник, ще го въведе Той в Градините, сред които реки текат. А който се отметне, ще го накаже Той с болезнено мъчение. (Сура Фатх, 17)

И не след дълго Раят ще бъде приближен за богобоязливите. Това е, което ви бе обещано ­ за всеки покайващ се, спазващ [повелите], който и в уединение се бои от Всемилостивия, и идва със сърце, молещо за прошка. “Влезте тук в мир! Това е Денят на вечността!” Ще имат там, каквото пожелаят, а при Нас има повече. (Сура Каф, 31-35)

Богобоязливите ще бъдат сред градини и извори, ще взимат онова, което им дарява техният Господ. Преди това те вършеха добро. (Сура Зарийат, 15-16)

Богобоязливите ще са в градини и в блаженство, радостни с онова, което им е дарил техният Господ и ги е предпазил техният Господ от мъчението на Ада. Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили! Облегнати на подредени престоли... И ще им дадем за съпруги хубавици с големи очи. (Сура Тур, 17-20)

И ще им дарим в изобилие плодове и месо, каквито пожелаят. Ще си подават там един на друг чаша, от която не ще има нито празнословие, нито подбуда към грях. И ще им прислужват юноши, които сякаш са скрити бисери. И ще се обръщат един към друг, разпитвайки се. Ще рекат: “Бояхме се [от Аллах] и преди, когато бяхме сред своите роднини. Но Аллах ни облагодетелства и ни опази от изгарящото мъчение. Ние Го зовяхме и преди. Той е Владетеля на доброто, Милосърдния.” (Сура Тур, 22-28)

И отново го видя при друго спускане до лотосовото дърво на крайния предел, където е Градината на обителта. Когато дървото бе покрито с онова, което го покрива... И не се отклони погледът [на Мухаммад], и не се откъсна. Той видя някои от най-големите знамения на своя Господ. (Сура Наджм, 13-18)Богобоязливите ще пребъдат сред градини и реки. (Сура Камар, 54)

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? А за онзи, който се страхува да застане пред своя Господ, има две Градини ­ та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? ­ с разни дървета. Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? В двете два извора текат. Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? Там от всеки плод има по два вида. Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? Облегнати върху килими с подплата от брокат. И плодовете на двете градини ще са близо. Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? Има там жени с целомъдрен поглед, недокоснати нито от човек преди тях, нито от джин. Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? Сякаш са рубини и корали... Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? Нима въздаянието за добрината е друго освен добрина? Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? И освен тях ­ още две градини ­ та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? ­ тъмнозелени. Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? В тях има два бликащи извора. Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? Там има плодове и палми, и нарове. Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? Там има добродетелни и прекрасни жени ­ та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? ­ хубавици, пазени в шатри ­ та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? ­ недокоснати нито от човек преди тях, нито от джин... Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Облегнати върху зелени възглавници и хубави килими... Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? Благословено да е името на твоя Господ, Владетеля на величието и почитта! (Сура Рахман, 45-78)

И първенците [в богобоязливостта], ­ те са първенците [в Рая] ­ тези са приближените [на Аллах] в Градините на блаженството ­ повечето са от предците ­ и малцина от сетните ­ на украсени престоли, облегнати там един срещу друг. Вечномлади юноши им поднасят бокали и кани, и чаши [вино] от извор. Не ще ги боли глава от това и не ще губят ум. И плод, какъвто изберат, и птиче месо, каквото обичат. И ще имат хубавици с големи очи, подобни на скрити бисери ­ въздаяние за делата им. Не ще слушат там нито празнословие, нито подбуда към грях, а само словото: “Мир! Мир!”. А онези отдясно... Какво ще е за онези отдясно? ­
Сред лотоси без бодли и натежали бананови дървета, и просторна сянка, и лееща се вода, и обилен плод,
несекващ и невъзбранен, и въздигнати постели. Сътворихме ги Ние с [прекрасно] сътворяване и отредихме да са девици любещи, връстнички ­ за онези отдясно ­ група от предците ­ и група от сетните. (Сура Уакиа, 10-40)

И ако [умиращият] е от приближените [на Аллах], тогава ­ покой и удовлетворение, и Градината на блаженството. А ако е от онези отдясно, тогава [ще му се каже]: “Мир на теб, защото си от онези отдясно!” (Сура Уакиа, 88-91)

В Деня, когато видиш вярващите мъже и жени с тяхната светлина, устремена пред тях, и в десниците им [тогава ще им се каже:] “Радостната вест за вас Днес са Градините, сред които реки текат. В тях ще пребивавате вечно. Това е великото спасение.” (Сура Хадид, 12)

Надпреварвайте се към опрощение от вашия Господ и към Градината с ширина, колкото ширината на небето и на земята, приготвена за онези, които повярваха в Аллах и в Неговите пратеници! Това е благодатта на Аллах. Дава я Той комуто пожелае. Аллах е Господарят на великата благодат. (Сура Хадид, 21)

Не ще намериш хора, които вярват в Аллах и в Сетния ден, да обичат противящите се на Аллах и на Неговия Пратеник, дори да са бащите или синовете им, или братята, или роднините им. На тези Той вложи вярата в сърцата им и ги подкрепи с дух от Себе си. И ще ги въведе в Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно. Аллах е доволен от тях и те са доволни от Него. Те са привържениците на Аллах. А привържениците на Аллах са сполучилите. (Сура Муджадала, 22)

Не са равни обитателите на Огъня и обитателите на Рая. Обитателите на Рая са спасените. (Сура Хашр, 20)

Тогава Той ще ви опрости греховете и ще ви въведе в Градините, сред които реки текат, и в хубави жилища в Градините на Адн. Това е великото спасение. И друго, което обичате ­ помощ от Аллах и близка победа. И възрадвай вярващите! (Сура Сафф, 12-13)

Когато Той ви събере за Деня на събирането, това е Денят, в който ще се разкрие заблудата. От онези, които вярват в Аллах и вършат праведни дела, Той ще отмахне прегрешенията и ще ги въведе в Градините, сред които реки текат. Там ще пребивават вечно. Това е великото спасение. (Сура Тагабун, 9)

[Чрез] Пратеник, който ви чете знаменията на Аллах ­ разясняващи, за да изведе от тъмнините към светлината онези, които вярват и вършат праведни дела. Онези, които вярват в Аллах и вършат праведни дела, Той ще ги въведе в Градините, сред които реки текат. Там ще пребивават вечно. Аллах е приготвил за тях хубаво препитание. (Сура Талак, 11)

О, вярващи, покайте се пред Аллах с искрено покаяние и вашият Господ ще отмахне от вас прегрешенията, и ще ви въздаде в Градините, сред които реки текат ­ в Деня, в който Аллах не ще посрами Пророка и вярващите заедно с него. Светлината им ще се устремява пред тях и в десниците им [отвсякъде]. Ще казват: “Господи, придай ни още светлина и ни опрости! Ти над всяко нещо имаш сила.” (Сура Тахрим, 8)

И даде Аллах пример на вярващите с жената на Фараона, която рече: “Господи мой, построй ми при Теб дом в Градината и спаси ме от Фараона и от неговите дела, и спаси ме от хората-угнетители!” (Сура Тахрим, 11)

Наистина за богобоязливите при техния Господ са Градините на блаженството. (Сура Калам, 34)

И онзи, чиято книга му се даде в десницата, ще каже: “Ето ви, прочетете моята книга! Предполагах, че ще получа своята равносметка.” И ще живее в доволство сред въздигната Градина. Плодовете є ще са сведени. Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили преди, в отминалите дни! (Сура Хакка, 19-24)

Те ще бъдат на почит в Градините. Какво им е на неверниците, втренчили в теб погледи отдясно и отляво на тълпи? Нима всеки от тях копнее да влезе в Градината на блаженството? (Сура Мааридж, 35-38)

Всеки е заложник на онова, което е придобил, освен владелците на десницата. В градини те ще разпитват. (Сура Мудассир, 38-40)

Но Аллах ще ги предпази от злото на този Ден, и ще им дари сияние и щастие. И ще ги възнагради ­ защото бяха търпеливи ­ с Градина и с коприна, облегнати там на престоли. Не ще виждат там ни зной, ни мраз. Близо над тях ще са нейните сенки и ще са сведени плодовете є ниско. Ще бъдат обслужвани със съдове от сребро и с кристални чаши от сребърен кристал. Ще им се отмерва с мярка. И ще им се дава там да пият от питие, смесено с джинджифил, от извор там, наречен Салсабил, и ще ги обикалят вечномлади юноши ­ когато ги видиш, ще ги помислиш за разпръснати бисери. Където и да погледнеш там, ще видиш блаженство и огромно владение. Ще бъдат облечени в зелени одежди от коприна и брокат, и ще носят украшения ­ гривни от сребро, и ще им дава техният Господ да пият от чиста напитка. “Това е награда за вас. Вашето старание заслужи признание.” (Сура Инсан, 11-22)

За който се е страхувал да не застане пред своя Господ [с грях] и е въздържал душата от страстта, обиталището е Раят. (Сура Назиат, 40-41)

И когато Раят бъде приближен, тогава всеки ще узнае какво е извършил. (Сура Такуир, 13-14)

Праведниците ще са в блаженство. (Сура Инфитар, 13)

От престоли гледат [към техния Господ]. (Сура Мутаффифин, 23)

И когато ги виждаха, казваха: “Тези са заблудени.” (Сура Мутаффифин, 32)


За онези, които вярват и вършат праведни дела, за тях са Градините, сред които реки текат. Това е голямото спасение. (Сура Бурудж, 11)

А други лица в този Ден ще са блажени, поради своето старание ­ доволни, във възвишена Градина.
Не ще слушат в нея празнословие. Има там течащ извор. Има там въздигнати престоли и готови чаши, и подредени възглавници, и разстлани килими. (Сура Гашийа, 8-16)

О, душа успокоена, завърни се при твоя Господ доволстваща, заслужила благосклонност! Влез сред Моите раби, влез в Моя Рай! (Сура Фаджр, 27-30)

Онези, които вярват и вършат праведни дела, те са най-добрите от творенията. Въздаянието им при техния Господ ще са Градините на Адн, сред които реки текат, там ще пребивават вечно и завинаги. Аллах ще е доволен от тях и те ще бъдат доволни от Него. Това е за всеки, който се страхува от своя Господ. (Сура Байина, 7-8)