HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - страници за Рамазан

Тридесети ден

 

АЙЯТ И ХАДИС НА ДЕНЯ

Ще рекат: “О, горко ни! Кой ни събуди от нашите гробове?” [Ще им се каже:] “Това е, което Всемилостивия обеща, и пратениците говореха истината.”  (Сура Йа Син, 52)

Появата на Антихриста, Яджудж и Маджудж, изгряването на Слънцето от запад, спускането на Пророка Исус (м.н.) от небесата и други знамения за Съдния ден са истински и неизбежни според достоверните хадиси. (Разказано от Абу Ханифа)ТЕМА НА ДЕНЯ


ИСУС ЩЕ СЕ ВЪРНЕ НА ЗЕМЯТА

ХАРУН ЯХЯ


Темата за Второто пришествие на Исус на земята през последните месеци се превърна в един актуален въпрос. За да научим истината относно този въпрос, разбира се, трябва да разгледаме разкритите в Корана факти.

В Корана има важни доказателства за това, че Исус ще дойде за втори път на земята. Можем да ги представим, както следва:

1. Доказателство “... и до Деня на възкресението ще сторя онези, които те последваха, над онези, които не повярваха...”

Първият от айятите, които съдържат знамения относно второто пришествие на Исус, е 55ти айят от Сура Ал-Имран:

Когато Аллах рече: “О, Иса, Аз ще те прибера и ще те въздигна при Мен, и ще те пречистя от невярващите, и до Деня на възкресението ще сторя онези, които те последваха, над онези, които не повярваха. После при Мен ще се завърнете и ще отсъдя между вас в онова, по което сте били в разногласие.” (Сура Ал-Имран, 55)

Тук се споменава за съществуването на една група, която ще се покори на Исус, и до Деня на възкресението Бог ще ги стори превъзхождащи онези, които не са повярвали. По времето на Исус хората, които го последвали, били много малко. След неговото напускане на земята в религията започнала една бърза дегенерация. През следващите две хиляди години хората, които вярват в Исус (християни) биват лишени от всякаква политическа сила и биват подложени на голям натиск. При това положение не бихме могли да твърдим, че живелите в миналото християни са превъзхождали неверниците, както и че този айят се отнася за тях.

Когато погледнем към живеещите днес християни, пък виждаме, че същността на християнството се е променила и се е формирала една вяра, различна от проповядваната от Исус божия религия. При това положение изразът “до Деня на възкресението ще сторя онези, които те последваха, над онези, които не повярваха” съдържа едно ясно знамение. Това трябва да е една група, която ще се подчини на Исус и ще живее до Съдния ден. И тези, които ще се подчинят на този свят човек, по време на повторното му идване на земята, до Съдния ден ще бъдат поставени над неверниците.

2. Доказателство “...няма такъв, който да не повярва в него преди неговата смърт...”

След айятите 156-158 от сура Ниса, в 159ти айят Бог ни съобщава следното:

“Сред хората на Писанието няма такъв, който да не повярва в него преди неговата смърт, а в Деня на възкресението той ще е свидетел против тях.” (Сура Ан-Ниса, 159)

Изразът “няма такъв, който да не повярва в него преди неговата смърт” в тези айяти е изключително забележителен. Някои от тълкувателите, смятайки, че местоимението “него” се отнася за Корана, а не за Исус, правят интерпретации, според които хората на Писанието, преди да умрат, ще повярват в Корана. Но използваното в този айят местоимение “него” е същото като тези, използвани в предходните два айята, които безспорно се отнасят за Исус. Защото в предходните два айята се говори единствено за Исус.

Второто нещо, което ще отбележим по отношение на значението на айята, е свързано с интерпретирането на израза “преди неговата смърт”. Някои хора смятат, че този израз означава, че хората на Писанието ще повярват преди своята смърт. Според тази интерпретация всеки човек от хората на Писанието преди своята собствена смърт непременно ще повярва в Исус. До днес обаче са живяли милиони Евреи – хора на Писанието, които не са повярвали в Исус и които са умряли без да му повярват. Поради тази причина в айята се има предвид смъртта не на хората на Писанието, а на Исус.
И в заключение, след като направихме тази съдържателна оценка на айята, можем да кажем, че смисълът му е следният: “Преди Исус да умре, всички хора на Писанието ще му повярват”. А това ще бъде възможно единствено след като Исус се завърне и заживее за втори път на земята и през този негов втори живот всички хора на Писанието му повярват. Всъщност предсказанията от хадитите са точно така. (Бог знае най-добре)

3. Доказателство: “Той е знак за Часа...”

Един друг айят, свързан с повторното пристигане на Исус през последните времена, е 61ви айят на сура Зухруф. Този айят ни съобщава, че Исус е знамение за Съдния ден:

Той е знак за Часа. И не се съмнявайте в него, и Ме следвайте! Това е правият път. (Сура Аз-Зухруф, 61)

Големите Ислямски учени, осланяйки се на айяти или достоверни хадиси, също твърдят, че с местоимението “той” се има предвид Исус. В коментарите на Елмалъ Хамди Язър е дадено следното обяснение:

Той със сигурност е знак за Часа, той е знамение, доказателство за това, че часът ще настъпи и мъртвите ще бъдат възкресени. Защото взимайки под внимание било то чудотворната поява, било то съживяването на мъртвите или известяването за възкресението, Исус (м.н.) е доказателство за това, че Денят на възкресението ще настъпи и както в хадисите се приема, той е знамение за Съдния ден.” (Елмалъ Хамди Язър, http://www.kuranikerim.com/telmalili/zuhruf.htm)

Исус е живял приблизително шест века преди низпославането на Корана. Поради тази причина ние не можем да определим неговата първа поява като “знак за Часа”, т.е. като знамение за настъпването на Съдния ден. Това, което този айят в действителност ни показва, е фактът, че Исус отново ще дойде на земята през последният период, т.е. в периода преди настъпването на Съдния ден, и това ще бъде знак за приближаването на Часа. (Бог знае най-добре)

4. Доказателство: "... Ще го научи на Тората, на Евангелието и на Книгата..."

В айята се съобщава, че Бог ще научи Исус на Тората, на Евангелието и на “книгата”. Безспорно от изключително значение е да знаем коя е тази “книга”. Същият израз е употребен и в 110ти айят на сура Маида:

" Когато Аллах рече: “О, Иса, сине на Мариам, помни Моята благодат към теб и към майка ти, как те подкрепих със Светия дух, та с хората да говориш в люлката и като възрастен! И как те научих на книгата и на мъдростта, и на Тората, и на Евангелието...” (Сура Ал-Маида, 110)
Когато разгледаме внимателно думата “книга”, ще видим, че тук се има предвид Коранът. Освен Тората и Евангелието на земята е известна още само една божия книга, а тя е Коранът. (Низпосланите на Дауд (м.н.) Псалми са включени в Стария Завет) В още един айят от Корана, наред с Тората и Евангелието е използвана думата “книга”, с която се означава Коранът. (Сура Ал-Имран, 2-3)

При това положение ние спокойно можем да смятаме, че третата “книга”, на която Исус ще бъде научен, е Коранът и че това ще бъде възможно единствено при неговото второ пришествие през последния период. Това е така, защото Исус е живял 600 години преди низпославането на Корана и не може и дума да става да е бил научен на него отпреди това. Когато погледнем към хадисите на Пророка Мухаммед (м.н.), разбираме, че при завръщането на Исус на земята той ще властва не с Евангелието, а с Корана. А това напълно съответства на смисъла на айята. (Бог знае най-добре)


Исус е вършел множество чудеса с Божие позволение. Първото от чудесата на Исус (м.н.), за които е споменато в Корана, е неговото необикновено раждане – без баща, и това, че още докато бил в люлката, обявил своето пророчество.

5. Доказателство: " Примерът с Иса пред Аллах е като примера с Адам..."

Aйятът: “Примерът с Иса пред Аллах е като примера с Адам...” (Сура Ал-Имран, 59) също може да ни показва, че Исус ще се върне на земята. Като цяло тълкователите обръщат внимание на факта, че и двамата пророци са се родили без бащи. Така както Адам (м.н.) е бил сътворен от пръст единствено посредством изречената от Бог дума “Бъди!”, така и Исус е роден без баща само с думата “Бъди!”. Но айятът може да съдържа и още един знак. Подобно на Адам (м.н.), който е бил спуснат на земята от рая, така през последният период може би и Исус ще бъде спуснат. (Бог знае най-добре.)

6. Доказателство: "... в деня, в който съм роден, и в деня, когато ще умра, и в Деня, когато ще бъда възкресен..."

Друг айят от Корана, който съобщава за смъртта на Исус (м.н.), е следният айят от сура Мариам:

“И мир на мен в деня, в който съм роден, и в деня, когато ще умра, и в Деня, когато ще бъда възкресен!” (Сура Мариам, 33)

Когато разгледаме този айят заедно с 55ти айят от сура Ал-Имран ще видим, че те сочат към един много важен факт. В айята от сура Ал-Имран се съобщава, че Исус се е възнесъл при Бог. В този айят не се съобщава нито за умиране, нито за убиване. Но в 33ти айят от сура Мариам се споменава за деня, когато Исус ще умре. Тази смърт от своя страна е възможна само след като Исус се появи за втори път на земята, поживее известно време и след това умре. (Бог знае най-добре.)

7. Доказателство: "... с хората да говориш в люлката и като възрастен (кехлен)..."

Друго доказателство за това, че Исус отново ще се върне на земята, е думата “кехлен” (възрастен), която е използвана в айятите 110 и 46 на съответно сурите Маида и Ал-Имран:

Когато Аллах рече: “О, Иса, сине на Мариам, помни Моята благодат към теб и към майка ти, как те подкрепих със Светия дух, та с хората да говориш в люлката и като възрастен (кехлен)!... (Сура Маида, 110)
“И ще говори на хората още в люлката, и като възмъжее (кехлен), и ще бъде от праведниците.” (Сура Ал-Имран, 46)

В Корана това представяне е използвано единствено в горните два айята и единствено за Исус. Значението на думата “кехлен”, която е употребена, за да ни представи Исус като възрастен, е “човек на възраст между тридесет и петдесет години, който е напуснал юношеската възраст и е навлязъл в периода на зрялост”. Ислямските учени интерпретират тази дума като “периодът след 35-годишна възраст”.

Според хадиса с разкази на Ибни Аббас Исус се е възнесъл на небето още докато е бил млад, на около 30 години, и след като се върне на земята, ще живее още четиридесет години. Осланяйки се на този хадис, Ислямските учени твърдят, че Исус ще достигне своята старост след второто си пришествие на земята и затова тези айяти са доказателство за пришествието на Исус. (Мухамед Халил Херрас, Фаслу'л-Макал фи Реф'л Иса Хайен и Нюзулихи и Kaтлихи'д-Деджал, Мектебетю'с Сюнне, Кайро, 1990, стр.20)

На кратко, чудото на второто пришествие на Исус на земята, което ясно се съобщава в не малко хадити, е съобщено и в Корана. Исус не е умрял и ще се върне отново на земята.


(За повече информация, моля вижте "Исус ще се върне" от Харун Яхя.)Вие още можете да посетите сайта >> Исус ще се върне
Вие още можете да прочетете статията >> Филмът, който изправи на крака целия свят, и Исус
ЧУДЕСАТА НА КОРАНА ЗА ДЕН 30

 

СЪВРЕМЕННИТЕ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

ХАРУН ЯХЯ

 

[Сътвори] и конете, и мулетата, и магаретата ­ за да ги яздите и за украса. И сътвори Той каквото не знаете. (Сура Нахл, 8)

В горния айят е подчертано, че освен животните, които използват като транспортни средства, ще съществуват и други средства, за които човек няма знание. В долния айят пък е посочено, че ще има масови превозни средства, наподобяващи кораб:

И знамение за тях е, че пренесохме бащите им [с Нух] в натоварения Ковчег. И създадохме за тях негови подобия, на които се возят. (Сура Йа Син, 41-42)

 

ЛЕТАТЕЛНАТА ТЕХНОЛОГИЯ

И подчинихме на Сулайман бурния вятър, който духаше по волята му към земята, която Ние благословихме. Ние всяко нещо знаем. (Сура Анбиа, 81)

Както става ясно от горния айят, Аллах е подчинил вятъра на Сулайман (Соломон) (м.н.) и му е предоставил възможността да го използва като средство за осъществяване на разнообразни дейности. Твърде вероятно е с този айят да се посочва, че както по времето на Сулайман (м.н.), така и в бъдеще вятърната енергия ще бъде използвана в техниката.

И на Сулайман ­ вятъра... Утринният му ход бе колкото месец [ход на другите], и вечерният ­ колкото месец... (Сура Саба, 12)

С използвания в горецитирания айят израз: "…утринният му ход бе колкото месец [ход на другите], и вечерният ­ колкото месец…" , може би се подчертава фактът, че Сулайман (м.н.) е пътувал много бързо от едно място на друго. Най-вероятно Сулайман (м.н.), използвайки технология, подобна на днешните самолети, изработил транспортни средства, които се движат с вятъра и благодарение на тях е изминавал дълги разстояния за кратко време . Без съмнение Аллах знае най-добре.

Поради тази причина с горните айяти може би се обръща внимание на високата летателна технология днес.

 

ВИЗУАЛЕН ТРАНСПОРТ

Един, който имаше знание от Писанието, рече: “Аз ще ти го донеса, преди да мигнеш с око.” И когато [Сулайман] видя трона при себе си, рече: “Това е от благодатта на моя Господ, за да ме изпита дали съм признателен, или неблагодарен... (Сура Намл, 40)

Човекът, за когото се споменава в айята като “един, който имаше знание от Писанието”, казва на Сулайман (м.н.), че “преди да мигне с око”, т.е. за много кратко време, ще му донесе трона на кралицата на Саба. Твърде вероятно е донасянето на трона на кралицата на Саба да е знак за използваното днес чрез високата технология визуално транспортиране. Друг айят, свързан с темата, е следният:

Исполин от джиновете рече: “ Аз ще ти го донеса, преди да станеш от мястото си . Имам сила за това и съм достоен за доверие.” (Сура Намл, 39)

Днес посредством интернет е възможно всякакъв вид информация като статии, картини, филми, да изминава много дълги разстояния за няколко минути, дори секунди. Например с разказа за бързото транспортиране на трона на кралицата на Саба на далечно място може да се има предвид това, че посредством интернет едно такова действие (например изпращането на триизмерен образ или картина на трон) ще бъде възможно за време колкото мигване с очи.


Днес посредством интернет е възможно всякакъв вид информация като статии, картини, филми, да изминава много дълги разстояния за няколко минути, дори секунди.

Нещо повече, в една новина по новинарския канал Си Ен Ен (CNN) от 17 юли 2002 г. бе съобщено, че екип, състоящ се от физици от Националния австралийски университет в Канбера, са разчленили един лазерен лъч и са го “осветлили” на няколко метра по-нататък. Също така бе съобщено, че ръководителят на екипа Пинг Кой Лам казал, че все още не са започнали да осветляват материята, но това не е невъзможно и твърдите материи, които са под формата на атоми, ще е възможно да бъдат осветявани в рамките от 3 до 5 години.


(За повече информация, моля вижте "Чудесата на Корана " от Харун Яхя)


 


ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО - ДЕН 30


ТОВА, ЗА КОЕТО ХРАНИТЕ НИ КАРАТ ДА СЕ ЗАМИСЛИМ

ХАРУН ЯХЯ

 

Бог е създал множество блага, които човешките същества да могат да ядат и пият. Вкусът на всяко едно от тях се различава от останалите. Тези блага са проявления на Божието качество на Дарител:

“Аллах е, Който... ви дава препитание от благата Това е Аллах, вашият Господ. Благословен е Аллах, Господът на световете!” (Коран, 40:64)

Ако Бог бе пожелал на земята можеше да има само един вид храна. Но, за да може човешките същества да са Му признателни, Бог е сътворил множество блага. Това са Божието милосърдие и благосклонност към човечеството.

Във всяка една храна и напитка съществуват знаци, които да ни напомнят, че те са дар от Бога.

Така например повечето плодове са сътворени с обвивка. Тази обвивка или кора ги защитава от разваляне или загниване, и ги съхранява чисти, хубави и приятно ухаещи. Разделените на парчета портокали, грейпфрути и други подобни плодове, с високо съдържание на витамин С, са приготвени за лесна консумация. Тези плодове растат през зимата, точно когато хората се нуждаят от витамин С...

През лятото има по-голяма необходимост от вода. Ето защо през този сезон има изобилие от утоляващите жаждата дини, пъпеши, праскови и грозде. Всички тези детайли доказват, че Бог е сътворил плодовете специално за човешките същества...

Изгледа на плодовите цветове и клоните на дърветата натежали от плодове е друго прекрасно нещо, с което Бог е дарил човешките същества. Чепки от грозде, зелени и червени ябълки, праскови...

Когато разрежете едно киви на две ще видите една изкусно изработена тъкан. Друг плод известен с естетичната си външност е ягодата, която със своя червен цвят лежи сред зелените си листа.

Въпреки факта, че всички тези плодове излизат изпод тъмната почва, всеки един от тях притежава различен вкус, аромат и прекрасен цвят. Те още веднъж ни показват Божието изкуство, Неговите безпределни знание и умение.

В един айят от Корана, Бог съветва хората да размишляват над тези блага така:

“Той е Онзи, Който изсипва вода от небето и изваждаме Ние с нея кълн за всяко нещо, и изваждаме от него зеленина; от нея изваждаме струпани зърна, и от палмите, от техния завръз ­ близки гроздове, и градини с лози и маслини, и нарове ­ сходни и несходни. Вижте плодовете на всяко, когато връзва плод, и неговото зреене! В това има знамения за хора вярващи.” (Коран, 6:99)

 

 ПРОВАЛЪТ НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ ДЕН СЛЕД ДЕН


ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА - XXX

ХАРУН ЯХЯ

 

 

СМЪРТТА НА МАТЕРИАЛИЗМА

Съставяйки философската основа на еволюционната теория, материализмът на 19 ти век внушавал, че Вселената съществува още от вечността, че тя не е била сътворена и че органичният свят може да бъде обяснен посредством взаимодействията на материята. Научните открития на 20 ти век обаче правят напълно невалидни тези хипотези.

Предположението, че Вселената е съществувала още от вечността, било отхвърлено след откритието, че Вселената се е появила в резултат на огромна експлозия (т.нар “Big Bang”), която се е случила преди около 15 милиарда години. Big Bang показва, че всички физически същества на Вселената са се появили от небитието: с други думи, те са били сътворени. Един от водещите защитници на материализма, философът-атеист Anthony Flew, признава:

“Общоизвестно е, че признанието се отразява добре на душата. Следователно аз ще започна, признавайки, че атеистът Стратонист трябва да бъде притеснен от съвременното космологично единодушие (Big Bang). Защото изглежда, че космолозите са намерили научно доказателство..., че Вселената е имала начало.” 1

Big Bang също така показва, че Вселената във всеки един стадий е била оформяна от контролирано сътворение. Това е станало ясно от подредеността, която настъпва след Big Bang, която била твърде съвършена, за да е била образувана от неконтролирана експлозия. Известният физик Paul Davies обяснява тази ситуация така:

“Трудно е да се противопоставиш на това, че настоящата структура на Вселената, очевидно толкова чувствителна към дребните числови промени, е била доста внимателно обмислена... Привидното свръхестествено съгласуване на числовите стойности, които природата е приписала на основните си константи, би трябвало да остане най-непреодолимото доказателство за стихията на космическия дизайн.” 2

Същата действителност кара американския професор по астрономия George Greenstein да каже:

“Тъй като огледахме всички доказателства, то настойчиво възниква мисълта, че една свръхестествена сила, или по-скоро Сила, трябва да е взела участие.” 3


Ако трябва да изпишем кодираната в ДНК информация, то трябва да съставим една огромна библиотека, съдържаща 900 тома енциклопедии, всяка от които да е по 500 страници. Но тази огромна информация е кодирана в частиците на ДНК, наречени гени.

Ето така материалистическата хипотеза, че животът може да бъде обяснен единствено със средствата на взаимодействията на материята, също се проваля в светлината на научните открития. В частност, произходът на генетичната информация, която определя всички живи организми, не може по никакъв начин да бъде обяснена посредством каквато и да била изцяло материална сила. Един от водещите защитници на еволюционната теория, George C. Williams, признава този факт в статия, която пише през 1995 г.:

“Биолозите еволюционисти се провалят, като не могат да разберат, че работят в две повече или по-малко несъизмерими сфери: тази на информацията и тази на материята... генът е пакет от информация, а не предмет... Тези недостатъчни обяснения правят материята и информацията две отделни сфери на съществувание, които трябва да бъдат дискутирани отделно, всяка от собствената си гледна точка.” 4

Тази ситуация е доказателство за съществуването на свръхфизически Разум, който създава генетичната информация. Невъзможно е материята да произведе информация в себе си. Ректорът на германския федерален институт по физика и техника, проф. Werner Gitt, отбелязва:

“Всички опити показват, че е необходимо съществуването на мислещо същество, което да изразява свободно собствената си воля, знание и изобретателност. Не съществува известен природен закон или известен процес или последователност от събития, които биха могли да предизвикат появата на информация в материята от само себе си.” 5

Всички тези научни факти показват, че Вселената и всички живи същества са били сътворени от Творец, който притежава безкрайна мощ и знание, т.е. те са сътворени от Бог. Що се отнася до материализма, един от най-видните философи на нашия век казва: “Той повече не може да твърди, че е научна философия”. 6


(За повече информация, моля вижте "Еволюционната Измама" от Харун Яхя)

1) Henry Margenau, Roy A. Vargesse. Cosmos, Bios, Theos. La Salle IL: Open Court Publishing, 1992, p. 241
2) Paul Davies. God and the New Physics. New York: Simon & Schuster, 1983, p. 189
3) Hugh Ross. The Creator and the Cosmos. Colorado Springs, CO: Nav-Press, 1993, pp. 114-15
4) George C. Williams. The Third Culture: Beyond the Scientific Revolution, New York, Simon & Schuster, 1995, pp. 42-43
5) Werner Gitt. In the Beginning Was Information. CLV, Bielefeld, Germany, p. 107, 141
6) Arthur Koestler, Janus: A Summing Up, New York, VintageBooks, 1978, p. 250

 
Препоръчителни сайтове

Еvolutsionataizmama.com >>

Darwinism - Watch>>


 

 

 

 

САЙТ НА ДЕНЯ

 


Най-голямата измама в историята на науката е разкрита...

Много хора мислят, че еволюционната теория на Дарвин е доказан факт. Противно на това традиционно знание последните постижения на науката напълно опровергават теорията. Единствената причина дарвинизма да бъде все още натрапвана на хората чрез средствата на разпространена по целия свят пропагандна кампания лежи в идеологичния аспект на теорията. Всички светски идеологии и философии се опитват да си осигурят някаква основа като се осланят на еволюционната теория.

Този уеб сайт изяснява научното рухване на еволюционната теория по много детайлен, но лесно разбираем начин. Той разкрива фалшификацийте и деформацийте извършвани от еволюционистите, за да “докажат” еволюцията. И накрая в нея са анализирани силите и мотивите, които се стремят да задържат теорията жива и да накарат хората да повярват в нея. Всеки, който иска да научи за произхода на живите същества, включително и човечеството, трябва да посети този сайт. Посетете сайта >>

 


ЗА ДА ЗАКУПИТЕ НЯКОЯ ОТ ТВОРБИТЕ НА ХАРУН ЯХЯ , МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ: WWW.BOOKGLOBAL.NET