HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - страници за Рамазан

Трети Ден

АЙЯТ И ХАДИС НА ДЕНЯ

Благодетелните ще имат Най-прекрасното, и дори повече, и не ще почерни техните лица нито прах, нито унижение. Те са обитателите на Рая, там ще пребивават вечно. (Сура Юнус, 26)

Където и да си помни своя дълг към Аллах; и след злото извърши добро, то ще заличи първото (злото); и се отнасяй добре с хората. (Тирмидхи)


ТЕМА НА ДЕНЯ


НЕВИЖДАНОТО ИЗОБИЛИЕ ПРЕЗ ЗЛАТНИЯ ВЕК

ХАРУН ЯХЯ

Златният век ще бъде период на огромно изобилие на продуктите и културите, така че на нуждаещия ще се дава много повече от това, което е поискал. Технологията ще създаде едно такова изобилие на стоки, че гладуването ще бъде премахнато завинаги и всеки един човек ще бъде снабден с всички жизнени потребности. Всички природни богатства ще излезнат наяве и новите селскостопански технологии ще доведат до нечувано нарастване на реколтата. Вярващите ще получат огромно възнаграждение в замяна на всяко едно свое добро дело както в този свят, така и в отвъдното. Изобилието и богатството, които ще проникнат във всеки момент от живота на човека, ще представляват милостта, която Аллах ще прояви към тези, които живеят според разкрития в Корана морал.

Множество хадиси разкриват, че ще има невиждано изобилие в реколтата и продукцията, които ще бъдат разпределени без мярка:

През този период моя народ ще води един охолен и безгрижен живот, за какъвто никога преди това не е чувал. (Земята) ще даде своята реколта и няма да скрие нищо от хората. (1)

През тези години моя народ ще се радва на толкова щастливо време, каквото никога преди това не е изживявал. Небето ще изсипе върху тях поройни дъждове, земята няма да задържи нито една от своите култури и ще има богатство за всеки. Човек ще каже: "Дай ми Мехди!", а той ще му отвърне "Вземи". (2)

Земята ще изхвърли навън своите богатства. (3)

Човек ще посее едно количество пшеница, а ще пожъне 700… Хората ще хвърлят няколко шепи семе, а ще пожънат 700 шепи… Въпреки че ще има обилни дъждове, нито една капка от тях няма да отиде напразно. (4)


Тези хадиси са насочени към повишаването на селскостопанската производителност през Последния период в резултат на съвременните селскостопански техники, развитието на нови производствени методи, проучванията за подобряване на семената и по-доброто използване на дъждовната вода чрез построяването на нови язовири и изкуствени езера

Всъщност днес технологията напредва с бързи крачки. Количеството и качеството на продуктите силно са се увеличили. Бързото развитие и особено в генетичната наука създава една революция в селскостопанската технология, така както и в други аспекти на технологията. Без съмнение тази продуктивност ще продължи да нараства, докато не достигне своя връх през Златния век.

През Последният период всяко технологическо развитие ще бъде използвано от всички хора, без изключение. През нашето време само някои групи или общества се възползват от технологията, през Златния век обаче независимо от своята етничност, възраст, пол или език, всеки човек ще се радва на нейните облаги. Никой няма да се ползва от специална превилегия, както богатите, така и бедните ще имат равен достъп до тези услуги. Никой няма да страда от глад и бедност, защото изобилието и благоденствието ще характеризират тази епоха. Технологията ще осигури прехода към една селскостопанска система, която гарантира здравословна, вкусна, дълготрайна, евтина и изобилна реколта. Настоящите научни развития и особено в генетиката вече ни подсказват за естеството на тези технологични постижения и вида на изобилието, до което те ще доведат.

Генетиката има едно широко поле на приложение в хранителното производство. Благодарение на генетиката гените, които предизвикват аномалии в генетичните кодове (ДНК) на растенията могат да бъдат отстранени и да бъдат установени тези, които подобряват качеството и трайността на растенията. Имайки предвид, че хранителните селскостопански продукти могат да бъдат получени единствено от качествен суров материал, то тези методи, които осигуряват устойчивостта на растенията на прекалена сол и температура, ще доведат до една селскостопанска революция. Нивото на протеин или витамин на едно растение може да бъде повишено посредством инжектирането на ДНК части в неговите клетки. Чрез същия метод могат да бъдат произведени растения устойчиви на вредители, хебрициди, заболявания, екстремни климатични условия и бедна почва. Генетичните изследвания върху семената имат за цел да минимизират всичко, което би навредило на семето, и да подпомогнат целогодишната селскостопанска индустрия. Завършването на тези проучвания ще доведат до едно голямо благополучие и изобилие в земеделието.

През Последният период господстващия разкрит в Корана морал ще гарантира всеки да получи полагаемата му част от стоки. В действителност тези стоки ще бъдат в такова изобилие, че всеки ще получи това, което е поискал, а дори и много повече. Подобно на генетиците, научните изследователи работят върху производството на плодове и зеленчуци, които могат да се запазят пресни по-дълго време, и семена, които могат да виреят при екстремни климатични условия. Дълготрайното съхраняване и запазване на храната, както и елиминирането на факторите пораждащи гниене и мухлясване, ще бъдат признак на изобилието, на което хората ще станат свидетели през Последния период. Неотдавнашните постижения в технологията и новите методи (например облъчване, висока температура, високо налягане и генетични проучвания) правят бактериите неефективни и по този начин дават възможност продължителността на съхранение на храната да се удължи с месеци. Така например гама и електрон-излъчването намалява или премахва предизвикващите заболявания фактори, като микроби, бактерии и гниди. Храната, която бива подложена на действието на методи като тези, става по-дълготрайна и не притежава никакъв риск от хранително натравяне. Нещо повече, обработената храна може да поддържа своя аромат, свежест, вкус и цвят във форма много подобна на неговото природно състояние и никога не загубва своя сок. Една облъчена ягода може да бъде съхранявана благополучно в хладилника в продължение на месеци, а картофите пък могат да бъдат държани за един дълъг период от време без да прораснат.

Едни такива процеси ще сложат край на прахосването и ще осигурят оптимална употреба на ресурсите. Технологическите развития от този вид, които все още са в един ранен стадии, имат много ограничено приложение днес. Те обаче ще бъдат много ефективни в придобиването на аграрно изобилие през Последния период. Хората ще могат да разпределят ресурсите разумно и да намалят прахосването, земеделците ще могат да произвеждат огромни количества дълготрайни и качествени селскостопански продукти. (За повече информация, моля вижте "Златният век " от Харун Яхя.)

1. Ibn Majah.
2.At-Tabarani
3.Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qawl al-Mukhtasar fi `Alamat al-Mahdi al-Muntazar, p. 45
4.Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qawl al-Mukhtasar, p. 24


Вие още можете да прочетете или закупите книгата >> Златният век
Вие още можете да посетите сайта >> Последният период
Вие още можете да гледате филма >> Знамения за Съдния ден

ЧУДЕСАТА НА КОРАНА ЗА ДЕН 3

РАЗЛИЧИЯТА В СТРУКТУРИТЕ НА СЛЪНЦЕТО, ЛУНАТА И ЗВЕЗДИТЕ

ХАРУН ЯХЯ

И съградихме над вас седем непоклатими небеса, и сторихме [слънцето] горящ светилник , и изсипваме от дъждовните облаци обилна вода. (Сура Наба, 12-13)

Както е известно на всеки, Слънцето е единственият източник на светлина в Слънчевата система. С развитието на технологичните средства астрономите откриват, че Луната не е източник на светлина, а само отразява светлинните лъчи, идващи от Слънцето. Използваната в горния айят дума “светилник” пък е превод на арабската дума "сирадж", която описва най-добре източника на топлина и светлина – Слънцето.

В Корана Аллах използва различни думи, когато говори за Луната, Слънцето и небесните тела като звездите. Разликата между структурата на Слънцето и Луната е изразена по следния начин в Корана:

И стори Той там от луната сияние, и стори от слънцето светилник. (Сура Нух, 16)

В горния айят за Луната е използвана думата сияние (на арабски "нур"), а за Слънцето – светилник (на арабски " сирадж "). Думата, която определя Луната, се използва за маса, която отразява светлината, която е ярка и неподвижна. А думата, която е използвана за Слънцето, означава небесно образувание, което постоянно свети и е източник на топлина и светлина. От друга страна, думата “звезда” на арабски език произлиза от корена на думата "неджеме", която от своя страна означава “появяващ се, изникващ, видим”. Освен това в долуцитирания айят виждаме, че звездата е изобразена и чрез думата "сакиб", която има значението на нещо, което пронизва тъмнината със светлината си, която блещука, изчерпва се и започва да свети от само себе си:

Звездата с пронизваща светлина. (Сура Тарик, 3) 

Днес е известно, че Луната не разпръсква собствената си светлина, а отразява идващата от Слънцето светлина. За Слънцето и звездите пък знаем, че разпръскват собствената си светлина. Коранът съобщава за тези факти тогава, когато познанията на хората за тези небесни тела са били най-ограничени, т.е. преди 14 века.


(За повече информация, моля вижте "Чудесата на Корана " от Харун Яхя)

 


ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО - ДЕН 3


АЛБАТРОСИТЕ

ХАРУН ЯХЯ

Прелетните птици минимизират енергийния си разход, като използват различни “летателни техники“. Такъв вид полет се забелязва и при албатросите. Тези птици, които прекарват 92 % от живота си върху морето, имат разпереност на крилата 3,5 метра. Най-важната характеристика на албатросите е техният стил на летене: те могат да летят с часове, без да ударят крилата си. Те правят това, като се носят във въздуха, държейки крилете си неподвижни и използвайки вятъра.

За да може да държи една птица постоянно отворени крилете си с разпереност 3,5 метра, й е необходимо голямо количество енергия. Албатросите обаче могат да стоят в тази позиция с часове. Това се дължи на специалната анатомична система, с която те са надарени още от момента на излюпването им. По време на полета крилете на албатроса се блокират. Следователно той няма нужда да използва каквато и да било мускулна сила.

Крилете се повдигат само от мускулни слоеве. Това много помага на птицата по време на полета u. Албатросът не използва енергия, защото не удря крилете си, нито пък изразходва енергия, за да държи крилете си разперени. Летенето с часове с изключително използване на вятъра му осигурява един неограничен източник на енергия. Например един 10-килограмов албатрос губи единствено 1% от телесната си маса по време на 1000 км пътуване. Това всъщност е един много малък процент.

Хората са произвели хидропланите, вземайки за модел албатросите и прилагайки тяхната пленяваща летателна техника. (1)

(1) "Treaties Concerning the Principle of Human Knowledge", 1710, Works of George Berkeley, vol. I, ed. A. Fraser, Oxford, 1871

 

ПРОВАЛЪТ НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ ДЕН СЛЕД ДЕН


ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА - III

ХАРУН ЯХЯ

 

ФАНТАСТИЧНИТЕ МЕХАНИЗМИ НА ЕВОЛЮЦИЯТА (1):
ЕСТЕСТВЕН ОТБОР

Неодарвинисткият модел, познат ни днес като еволюционна теория, изтъква, че живите организми са се развили благодарение на два основни механизъма: “естествен отбор” и “мутация”. Основното твърдение на теорията е следното: Естественият отбор и мутацията са два механизъма, които се допълват взаимно. Източникът на еволюционните промени са случайни мутации, които се пораждат в генетичната структура на организма. Качествата, породили се в резултат на мутациите, се подбират чрез механизма на естественият отбор и по този начин организмите се развиват.

Когато проучим по-задълбочено тази на пръв поглед доста естествена теория ще видим, че всъщност не съществува никакъв еволюционен механизъм. Защото нито естественият отбор, нито мутациите ни най-малко не подпомагат твърдението, че видовете са се диференцирали и са се образували един от друг.

Естественият отбор предполага, че тези организми, чието устройство е най-подходящо за природните условия и географското им разположение, ще продължат своя живот и потомство, а останалите ще изчезнат. Например от едно стадо елени, застрашено от хищници, разбира се, ще оцелеят тези елени, които тичат най-бързо. Но без значение колко време ще трае този процес, той не може да превърне елените в друг вид организми. Елените си остават винаги елени.

Книгата на Douglas Futuyma , озаглавена “Еволюционна биология” и издадена през 1986 година, се приема като един от източниците, които най-добре обясняват теорията на естествения отбор. Най-известният пример, който Futuyma дава, е потъмняването на багрите на пеперудите в Англия по време на индустриалната революция. Преди да започне индустриалната революция в Англия, кората на дърветата в околностите на Манчестър била светла. Поради тази причина тъмните пеперуди-молци, които кацали на тези дървета, били лесно разпознавани от птиците, хранещи се с тях, и затова шансът им да оцелеят силно намалява. Но след 50 години в резултат на индустриалното замърсяване кората на дърветата потъмнява и така този път светлите молци стават жертва на птиците.


Индустриалният меланизъм със сигурност не е никакво доказателство за еволюция, защото процесът не възпроизвежда никакви нови видове молци. Селекцията се извършва единствено между вече съществуващи видове. Нещо повече, класическата история на меланизма е лъжлива. Горе показаните картинки, извадени от учебник (представени като оригинални снимки) , всъщност са на мъртви екземпляри, залепени или закачени от еволюционистите за стволовете на дърветата.

В резултат на това броят на светлите пеперуди намалява, а тъмните, бивайки незабелязани, се размножават. Еволюционистите обаче твърдят, че този процес на постепенно превръщане и еволюиране на светлите пеперуди в тъмни е важно доказателство на теориите им.

Всъщност очебийно е, че този пример не може да се използва в полза на еволюционната теория, защото естественият отбор не е създал нито един вид, който да не е съществувал в природата. Единствено се е променил броят на съществуващите вече видове пеперуди. Пеперудите не са придобили нито нов орган, нито ново качество, които биха породили “промяна на вида”. Всъщност, за да може една пеперуда да се превърне в друг вид организъм, например в птица, в нейните гени трябва да бъдат осъществени безброй промени, т.е. трябва да се инсталира съвсем отделна генетична програма, която включва информацията, свързана с физическата характеристика на птицата.

Естественият отбор с нищо не подпомага еволюционната теория, защото този механизъм никога не предизвиква еволюция в един вид, като обогатява генетичната му информация.

Един от подвеждащите методи, които еволюционистите използват във връзка с естествения отбор, е опитът им да представят този механизъм като съзнателен творец. Всъщност естественият отбор няма никаква съзнателност. Не притежава разум, с който да може да разграничи кое е добре за организмите и кое не е. Поради тази причина естественият отбор в никакъв случай не може да обясни системите и органите, притежаващи комплексно устройство. Системите и органите, за които става дума, се образуват от едновременното действие на много вложени една в друга части и дори една от тях ако липсва или е дефектна, то те не вършат никаква работа. Тези видове системи се характеризират с т.нар. “опростена комплексност”. Например окото на човек не може да се опрости повече от това, което е, защото не може да функционира, ако не са налице всички детайли

Естественият отбор отделя от един животински вид само тези индивиди, които са недъгави, слаби или не отговарят на условията на околната среда. Той не може да създава нови организми, нова генетична информация или нови органи. Дарвин също приема тази истина, като казва:

"Докато не възникнат полезни промени, естественият отбор не върши никаква работа." (1)

(За повече информация, моля вижте "Еволюционната Измама" от Харун Яхя)

(1) Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, p. 189

Препоръчителни сайтове

Еvolutsionataizmama.com >>
Evolution Documentary >>
Darwinism Refuted >>


 


 

САЙТ НА ДЕНЯ

Това, което е описано в тази страница е важна истина, която е изненадала много хора и е променила възгледа им за живота. Тази истина може да бъде обобщена така: "Всички събития и предмети, с които се сблъскваме в реалния живот - сгради, хора, градове, коли, местности - всъщност всичко, което виждаме, държим, докосваме, помирисваме, вкусваме и чуваме, възникват като образи и усещания в нашия мозък." Посетете сайта >>ЗА ДА ЗАКУПИТЕ НЯКОЯ ОТ ТВОРБИТЕ НА ХАРУН ЯХЯ , МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ: WWW.BOOKGLOBAL.NET