HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - страници за Рамазан

Двадесет и девети ден

 

АЙЯТ И ХАДИС НА ДЕНЯ

А някои от хората приемат за богове други вместо Аллах, обичат ги, както Аллах трябва да се обича. А които вярват, най-силно обичат Аллах. И ако угнетителите можеха да съзрат, когато видят мъчението, че цялата сила е на Аллах и че Аллах е суров в мъчението... (Сура ал-Бакара, 165)

Тези, които съзнават най-добре смъртта и са се подготвили за нея, това са най-умните сред хората. (Муслим)ТЕМА НА ДЕНЯ


РАЙ: ИСТИНСКИЯТ ДОМ ЗА ВЯРВАЩИТЕ

ХАРУН ЯХЯ

 

Надпреварвайте се към опрощение от вашия Господ и към Градината с ширина, колкото ширината на небето и на земята, приготвена за онези, които повярваха в Аллах и в Неговите пратеници! Това е благодатта на Аллах. Дава я Той комуто пожелае. Аллах е Господарят на великата благодат (Сура Хадид, 21)

Ще имат там, каквото пожелаят, а при Нас има повече (Сура Каф, 35)

Вечният дом на вярващите е раят. В замяна на труда, положен на земята, Аллах ще ги приветства в рая. Раят е прелестно място, където има всичко, което човешката душа би пожелала, и дори, както се съобщава в айятите, много повече.

Когато се каже рай обаче, между това, което идва наум на повечето хора, и рая, който е описан в Корана, има голяма разлика. Представата, която изкривеното разбиране за вярата дава за рая, е, че той е един разгърнат образ на източната и най-вече на арабската култура. Според тази представа раят е място, в което има само някои природни прелести като дървета, реки и т.н. Според човек, който мисли по този начин, вилите в рая ще наподобяват османски къщи от 17 ти век, а в представите му за дрехите в рая ще се съживят едни по-модерни модели на шалвари и мантия. Когато се говори за несравнимите прелести на Аллах и за ”красавиците”, които ще сътвори като съпруги на вярващите, в този човек ще се зароди един традиционен образ, съответстващ на описанията на “харема”.

Това е резултат от погрешната представа, че западната култура се е зародила независима от Аллах. Според това разбиране представата на мюсюлманите за естетично и красиво е религиозна, а тази на Запада е напълно нерелигиозна. Фурмите са сътворени от Аллах, но не е ясно как се е образувал ананасът. Ето поради това изкривено разбиране фурмата е “по-ислямска” от ананаса.

Разбира се, че истината не е такава. За да бъде нещо “ислямско”, не е задължително то да съответства на източната култура. Всичко, което е разрешено, след като е средство за благодарност към Аллах и качеството на това средство не е във формата му, а е скрито в гледната точка на самия човек, то то е “ислямско”.

Всичко, което е на Земята, е започнало своето съществувание с Божието сътворение и отново Аллах е този, който ще сътвори, в рая, онези от тях, които пожелае. С Божията воля “вилите” в рая ще бъдат много по-съвършени от най-съвременните вили на света. Олицетворяващите красотата дрехи в рая ще изглеждат много по-качествени и естетични, отколкото тези на най-известните френски или италиански модни къщи. “Красавиците” също не са задължително като жените от арабските хареми, те ще бъдат сътворени по-красиви и по-зашеметяващи и от най-хубавите жени на света.

Когато Аллах описва обстановката в рая, той изброява последователно прелестите, така че хората от всяка епоха да могат да ги разберат. Наред с това съществува една като цяло неизвестна характерна особеност на рая. Това е истината, която Аллах ни съобщава с айята: “Ще бъдат обслужвани с блюда от злато и с чаши, и ще има в тях, каквото душите поискат, и каквото радва очите. Там ще пребивавате вечно”. (Сура Аз-Зухруф, 71) Айятът ни съобщава, че в рая има всичко, което човек би пожелал. Един друг айят пък съдържа следното определение: “Ще имат там, каквото пожелаят, а при Нас има повече.” (Сура Каф, 35)

От тези айяти става ясно, че в рая ще има всичко, което би зарадвало, разсмяло и развеселило един човек – подобно на това, което е на Земята или не, там ще бъдат задоволени всички желания, които биха дошли на ум на един човек, дори и много повече.

В рая на вярващия ще му бъде оказана изключителна почест. В Сура Рахман е съобщено следното за рая:

А за онзи, който се страхува да застане пред своя Господ, има две Градини ­
Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? ­ с разни дървета.
Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? В двете два извора текат.
Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? Там от всеки плод има по два вида.
Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? Облегнати върху килими с подплата от брокат. И плодовете на двете градини ще са близо.
Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? Има там жени с целомъдрен поглед, недокоснати нито от човек преди тях, нито от джин.
Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? Сякаш са рубини и корали...
Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? Нима въздаянието за добрината е друго освен добрина?

Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? И освен тях ­ още две градини ­
Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? ­ тъмнозелени.
Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? В тях има два бликащи извора.
Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? Там има плодове и палми, и нарове.
Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? Там има добродетелни и прекрасни жени ­
Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? ­ хубавици, пазени в шатри ­
Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? ­ недокоснати нито от човек преди тях, нито от джин...
Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? Облегнати върху зелени възглавници и хубави килими...
Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа? Благословено да е името на твоя Господ, Владетеля на величието и почитта (Сура Рахман, 46-78)

В други айяти пък за рая е казано следното:

Където и да погледнеш там, ще видиш блаженство и огромно владение. (Сура Инсан, 20)

Облегнати там на престоли. Не ще виждат там ни зной, ни мраз. (Сура Инсан, 13)

Не ще слушат в нея празнословие (Сура Гашийа, 11)

При тях ще има жени с целомъдрен поглед, с прелестни очи, сякаш са скрити бисери (Сура Саффат, 48-49)

И ще кажат: “Слава на Аллах, Който премахна от нас скръбта! Нашият Господ е опрощаващ, признателен. Със своята благодат Той ни настани в Дома на вечното пребивание. Не ни засяга тук трудност, нито ни засяга тук умора.” (Сура Фатир, 34-35)

А онези, които се боят от своя Господ, ще имат въздигнати обиталища, изградени върху други обиталища, реки сред тях ще текат. Обещано е от Аллах! Аллах не нарушава обещанието (Сура Зумар, 20)

След деня на равносметката призивът на Аллах към праведните му раби ще бъде следният:

О, душа успокоена, завърни се при твоя Господ доволстваща, заслужила благосклонност! Влез сред Моите раби, влез в Моя Рай! (Сура Фаджр, 27-30)
(За повече информация, моля вижте "Помислихте ли за истината " от Харун Яхя)
ЧУДЕСАТА НА КОРАНА ЗА ДЕН 29

 

НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИМИТИРАНЕ (КОПИРАНЕ) НА КОРАНА

ХАРУН ЯХЯ

 

Дотук разгледахме чудотворните особености на Корана от научна и историческа гледна точка. Наред с всичко това от литературна гледна точка Коранът също така притежава пораждащ възхищение, уникален стил.

Първо трябва да отбележим, че съдържанието на Корана е адресирано към всякакъв вид човешки групи от всеки един век. Коранът, независимо от нивото на познание и култура на четящия, притежава разбираем за всеки един човек език. В един айят Аллах повелява следното за Корана:

И сторихме Корана лесен за поучение ... (Сура Камар, 22)

Въпреки че стилът на Корана е толкова лесно разбираем, то не е възможно да бъде имитиран от нито една гледна точка. Някои от айятите, в които Аллах подчертава уникалността на Корана, са следните:

А ако се съмнявате в това, което сме низпослали (Корана) на Нашия раб, донесете една сура, подобна на неговите, и призовете вашите свидетели ­ освен Аллах ­ ако говорите истината! (Сура Бакара, 23)

Или казват [за Мухаммад]: “Той го е измислил.” Кажи: “Донесете една сура подобна на неговите и призовете когото можете освен Аллах, ако говорите истината!” (Сура Юнус, 38)

Една от причините Коранът да бъде дефиниран с думата чудо, произлиза от това, че както се подчертава и в горните айяти, чрез човешко усилие не може да бъде написан подобен на него. Ето така, колкото е по-голяма тази невъзможност, толкова по-голямо е и чудото. Поради тази причина невъзможността в продължение на векове Коранът да бъде имитиран дори от един човек от милиардите хора е и едно от доказателствата за чудотворната му страна.

Ф.Ф.Арбътнот в своята книга, озаглавена “Структурата на Библията и Корана” (“ The Construction of the Bible and the Koran” ), прави следния коментар относно Корана:

Когато бъде оценен от литературна гледна точка, Коранът, който е написан наполовина поетично, наполовина като прав текст, е пример за най-чист арабски език. Въпреки че езиковедите в определени случаи използват закономерности, които да съответстват на дадени шаблони и изрази, използвани в Корана, и правят многобройни опити да създадат подобна на Корана творба, известно е, че до днес никой още не е успял да постигне това. (1)

Коранът както от гледна точка на значението на използваните в него думи, така и от гледна точка на мъдростта и въздействието на стила, е изключително необикновен. Но тъй като Коранът е свещена книга, която съобщава Божиите заповеди и забрани, то тези, които не искат да повярват, излагайки разнообразни оправдания, се обръщат към неверието. В отговор на определенията, които неверниците правят по отношение на Корана, в долния айят Аллах повелява следното:

Мухаммад] нито го научихме на поезия, нито му подобава. Това [на което го научихме] е само напомняне и ясен Коран, за да предупреди онзи, който е жив, и да се сбъдне Словото спрямо неверниците. (Сура Йа Син, 69-70)


(За повече информация, моля вижте "Чудесата на Корана " от Харун Яхя)

(1) [F. F. Arbuthnot, The Construction of the Bible and the Koran, London, 1985, s. 5.]; http://www.islamweb.net/english/quran/miracalous/miracalous1.htm


 


ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО - ДЕН 29


КОАЛИ

ХАРУН ЯХЯ

 


Мазнината, съдържаща се в евкалиптовите листа, е отровна за много бозайници. Тази отрова е химичен защитен механизъм, използван от евкалиптовите дървета срещу техните врагове.


Въпреки това съществува едно много специално същество, което извлича доброто от този механизъм и се храни с отровните евкалиптови листа: двуутробното мече, нареченo коала. Коалите строят своите домове в евкалиптовите дървета, като в същото време се хранят и извличат необходимата им вода от тях.


Подобно на останалите бозайници коалите също не могат да усвоят съдържащата се в дърветата целулоза. Ето защо това зависи от микроорганизмите, усвояващи целулоза. Тези микроорганизми са силно разпространени в конвергентната точка на тънките и дебели черва, сляпото черво, което е задното продължение на чревната система.

Сляпото черво е най-интересната част от храносмилателната система на коалата. Тя частично функционира като ферментираща кухина, където се създават микроби, които да усвоят целулозата, докато преминаването на листата се забавя. Така коалата може да неутрализира отровния ефект от мазнината в евкалиптовите листа.

 ПРОВАЛЪТ НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ ДЕН СЛЕД ДЕН


ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА - XXIX

ХАРУН ЯХЯ

 

 

ЕВОЛЮЦИЯТА Е ЕДНА ИЗМАМА

Еволюционната теория е просто една измама, скрита под маската на науката и защитавана единствено с цел да се съживи материалистическата философия. Тя е една измама, която се основава не на науката, а на промиването на мозъци, пропаганда и фалшификации.

Еволюционната теория е една теория, която се проваля още в основата си. Причината е, че еволюционистите са неспособни да обяснят дори формирането на един-единствен протеин. Нито законите на вероятностите, нито физичните или химични закони предлагат някаква възможност за случайното възникване на живота.

Звучи ли разумно или логично, докато не може да съществува нито един случайно формиран протеин, милиони от тези протеини да се свързват, за да образуват клетката на живия организъм, а милиарди от тези клетки да успеят да се формират и после, свързвайки се случайно, да образуват живите организми, от тях пък да се създадат рибите, след това от тези, които излизат на сушата – влечугите, от тях птиците и по този начин на земята да се образуват милионите различни животински видове?

Дори това да не ви се струва логично, еволюционистите вярват в тази легенда.

Но това е просто едно убеждение – или по-скоро вяра, защото те нямат дори едно-единственно доказателство, с което да подкрепят тяхната история. Те никога не са откривали междинни форми като полуриба полувлечуго или полувлечуго полуптица, нито пък са успели да докажат, че един протеин или дори една аминокиселинна молекула, изграждаща протеина, би могла да се образува при условията, които те наричат “първични“, и дори в своите високотехнологични лаборатории не са успели да направят това. Точно обратно, с всяко тяхно усилие самите еволюционисти са показали, че никога не е протичал никакъв еволюционен процес нито пък би могъл да протече някога на Земята.

Виждайки това, еволюционистите могат единствено да се утешават с мечтата, че науката с течение на времето би могла по някакъв начин да реши тази дилема. Науката обаче, дори и да изминат хиляди години, не може и дума да стане, че би могла да докаже едно такова нелогично и неоснователно твърдение. Дори точно обратно, с развитието на науката тя прави по-ясна и проста абсурдността на еволюционните твърдения.

Ето това е, което се беше случило до сега. Колкото повече детайли относно структурата и функциите на живите клетки биват откривани, толкова по-ясно става, че клетката не е проста и произволно формирана смес, както се е смятало според примитивните биологични разбирания от времето на Дарвин.

При положение, че ситуацията е толкова ясна, да отхвърляш факта за сътворението и да основаваш произхода на живота на изключително неправдоподобни случайности и след това ревностно да защитаваш тези твърдения, по-късно биха могли да се превърнат в източник на огромно унижение. Докато истинският образ на еволюцията все повече и повече излиза наяве и колкото повече общественото мнение вижда истината, толкова повече наближава времето, когато слепите защитници на еволюцията няма да могат да покажат лицата си.

Съществуват много животински видове, които приличат един на друг. Например може да съществуват много живи същества, които приличат на коня или котката, както и много насекоми, които да приличат едно на друго. Тези прилики не учудват никого.

Неизвестно защо някои повърхностни прилики между човека и маймуната привличат голям интерес. Този интерес понякога отива толкова далеч, че кара някои хора да повярват в погрешните еволюционни тези. Всъщност повърхностните прилики между маймуната и човека не означават нищо. Бръмбарът “носорог” и носорогът също имат определени общи повърхностни прилики, но би било смешно само на базата на тази прилика да търсим да създаваме някакъв вид еволюционна връзка между тези две същества, от които едното е насекомо, а другото бозайник.

Освен по повърхностните прилики не може да се каже, че маймуната е по-близка до човека, отколкото другите животни. Всъщност, ако се взима под внимание нивото на интелект, то тогава медоносната пчела, която произвежда геометрично чудотворната структура на медените пити или паякът, който изгражда инженерното чудо на паяжината може да се каже, че са по-близки до човека. Дори в някои аспекти са и по-съвършени.

Нещо повече, между човека и маймуната има голяма разлика. В крайна сметка маймуната си е животно и от гледна точка на съзнанието няма никаква разлика от коня или кучето. От друга страна, човекът е съзнателно същество със силна воля, което може да мисли, говори, разбира, взима решения и отсъжда. Всички тези характерни черти са функции на душата, която човек притежава. Душата е най-съществената разлика, която създава огромна бездна между човека и останалите организми. Нито една физическа прилика не би могла да затвори тази празнота между човека и всяко едно друго живо същество. В природата единственото живо същество, което има душа, е човекът.


(За повече информация, моля вижте "Еволюционната Измама" от Харун Яхя)
Препоръчителни сайтове

Еvolutsionataizmama.com >>

Darwinism - Watch>>


 

 

 

 

САЙТ НА ДЕНЯ


Човек, заобиколен от недостатъци, винаги копнее за един живот, в който има постоянно съвършенство и няма никакви недостатъци. Той жадува за един свят, в който няма болести, смърт, войни, караници, злини, недостатъци, притеснения. Поради тази причина човек търси начините да изгради един безпроблемен, щастлив живот в земните условия. Бог обаче е съобщил на хората в Корана, че един такъв живот може да бъде воден единствено в рая.

Това, което човек трябва да направи, е много просто: Да живее в съответствия с Божието одобрение. След това – с Божие позволение – ще бъде дарен с един живот, за който е бленувал, един съвършен, изпълнен с вечно щастие живот, който е много над това, което той си е мечтал. За да може човек да разбере, че всичко, което търси, желае и обича може да бъде намерено само в рая, в Корана Бог е дал множество сведения за райските блага. В този сайт, под ръководството на айятите от Корана и хадисите на пророка Мохамед (с.a.с.), ще разкажем за уникалните блага, които Бог ни е подготвил. Посетете сайта >>

 


ЗА ДА ЗАКУПИТЕ НЯКОЯ ОТ ТВОРБИТЕ НА ХАРУН ЯХЯ , МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ: WWW.BOOKGLOBAL.NET