HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - страници за Рамазан

Двадесет и пети ден

 

АЙЯТ И ХАДИС НА ДЕНЯ

Аллах обеща на онези от вас, които вярват и вършат праведни дела, че ще ги остави наследници на земята, както остави и онези преди тях, и непременно ще укрепи тяхната религия, която Той им избра, и в замяна след страха ще им дари сигурност. Те само на Мен ще служат и не ще Ме съдружават с нищо. А който подир това стане неверник, тези са нечестивците. (Сура ан-Нур, 42-43)

Един Мюсюлманин е брат на друг Мюсюлманин; той не се отнася несправедливо с него, нито пък го изоставя сам (за да стане жертва на несправедливост породена от някои друг); и правейки всичко необходимо за своя брат, Аллах прави всичко необходимо за него… (Пророкът Мохамед (с.а.с.))


ТЕМА НА ДЕНЯ


ПРЕДСТАВИТЕ НА ИСЛЯМСКИТЕ УЧЕНИ OТНОСНО "ИСТИНАТА ЗА МАТЕРИЯТА"

ХАРУН ЯХЯ


Истинската природа на материалния свят, който ние наричаме “Вселена”, е била тема на дискусии в продължение на векове. Приемайки материята като единственото безусловно нещо, което съществува, материалистите отричат съществуването на Бог. От друга страна пък тези, които проумяват, че материята е само една илюзия, която няма реалност осъзнават единствеността и съществуванието на Бог.

Тази тема е широко дискутирана в сайта, като са отстоявани следните факти: Това, което се нарича материя, в действителност е само възприятие в мозъка ни. Това е доказана от науката истина. Тъй като материята е само едно усещане, то е очевидно, че е непрекъснато създавана от Бог. Божието сътворение е на ниво сетива и усещания. Той е единственото безусловно същество. Вселената е само една сянка, която се състои от това, което Бог ни разкрива.

Разясняването на този факт в светлината на научните доказателства предизвиква паника и страх у материалистите, които боготворят материята. Твърдото противопоставяне срещу тази идея от страна на материалистични кръгове ясно разкрива това. Подобни реакции са доста естествени, защото този факт предизвиква пълно разочарование и съкрушение у тези, които вярват в материята и отричат съществуването на Бог.

Както и да е, поразителното тук е, че през последните години някои Мсюлмани също така се противопоставят на този факт. Някои хора в резултат на недоразумения или погрешно разбиране отричат факта, че материята е илюзия, а и дори поддържат идеята, че тази представа противоречи на Исляма. Тук тези недоразумения ще бъдат изяснени и ще бъде обяснено как някои велики Ислямски учени всъщност са достигнали до съгласието, че материята е илюзия. Това, което фактически се пояснява с думите “материята е илюзия”, е, че единственото безусловно същество е Бог. Схващането на този факт е много важно от гледна точка на това човек да вярва истински в Господ. Поради тази причина множество Ислямски учени в историята също така са обръщали внимание на този факт и са подчертавали, че целият материален свят е сътворен на ниво сетива и усещания.

Най-значителният от тези Ислямски учени, които разясняват истинската природа на материята, е Имам Раббани, който е високо почитан в Ислямския свят в продължение на хиляди години и приет като “най-големия реформатор на 10ти век по Мохамеданския календар”. В своята книга “Писма” Имам Раббани дава подробно обяснение на този въпрос. В едно от своите писма Раббани казва, че Бог сътворява цялата Вселена на ниво усещания:

“Аллах е определил мястото, където да се прояви всяко едно от качествата му (Всеправдив, Вседаряващ, Всевишен, Всемилостив), и чрез тях е отразил своите характерни черти. Телата на тези същества, които Той е сътворил, за да отрази тези свои качества, са създадени от небитието.... Той е сътворил всичко в една среда на сетива и усещания... Съществуването на Вселената е в една среда на сетива и илюзии и тя не е материална... В действителност отвън няма нищо друго освен Величественото Същество (което е Аллах)... ”. 1

В едно друго писмо Имам Раббани отново подчертава, че всичко, което съществува, е сътворено единствено на равнище сетива и усещания:

По-горе бях използвал изречението “Той е сътворил всичко в една среда на сетива и усещания”. Това означава, че “Божието сътворение е на такова равнище, че освен сетива и усещания няма постоянство и наличие на предмети”. 2

Имам Раббани подчертава, че светът не е такъв, какъвто го виждаме, с други думи, всичко, което съществува, е сътворено на ниво на възприятията. Всичко, което съществува извън това равнище на усещания, представлява Бог. Всъщност това понятие “навън” е хипотетично, защото възприятието няма тяло, нито пък обем. Имам Раббани обяснява, че нещата (с други думи материята) не съществуват отвън:

"Отвън не съществува нищо друго освен Бог… Може би всички творения на Всемогъщия Бог намират постоянство на ниво възприятия… По същия начин материята не съществува във външния свят, навън тя има прозрачен вид… Ако имаше точно определена външност, то тя също щеше да бъде на ниво възприятия. Тя притежава постоянство единствено благодарение на майсторството на Бог на това ниво. Накратко, тя има постоянство и външност единствено на едно равнище. Тя не съществува на една плоскост, а да се появява на друга... Не съществува никакъв признак отвън, който да й позволява да бъде видяна там..." 3

Великият Ислямски учен Мухиддин Ибн ал-‘Араби също вярва, че единственото нещо, което има безусловно съществувание, е Бог, Който е сътворил цялата Вселена единствено на ниво възприятия. Поради задълбочеността в познанията му той става известен като “Най-великия шейх” (Шайкх a л- A кбар) и в своята творба “Същността на мъдростта” (Фусуус ал-Хикам) той разкрива, че Вселената не е нищо друго освен една сянка, която се състои от сътворените от Бог неща:

Казвам ви, че трябва да знаете, че освен Господ всичко, което съществува, или всичко във Вселената е в такава зависимост с Бог, каквато е сянката с човека. Това е положението, всичко освен Бог е Негова сянка... Няма съмнение, че сянката съществува в усещането. 4

Както ти бях обяснил, светът е представа. Той реално не съществува. Ето това е нещото, което илюзията означава. Ти си мислиш, че светът е нещо, което истински съществува, че неговото съществувание зависи от самия него и че то е независимо от Господ. Това обаче не е така. Не виждаш ли, че сянката се поражда от нейния собственик и тъй като е свързана с него, то изглежда невъзможно да я отделим от притежателя й?... При положение, че това е така, то трябва да знаеш, че ти си само една илюзия. Всичко, което възприемаш, и всичко, което твърдиш, че е “независимо от Бог” или “не съм аз”, е също така само една илюзия. Всичко, което съществува, е само едно въображение. Бог е единственият, Който притежава реално съществувание, в самото съществувание. 5

Пророкът Мохамед каза, че "хората спят и се събуждат, когато умрат". Тоест предметите, които хората виждат на земята, докато са живи, са подобни на тези, които виждат, когато спят, докато сънуват, или с други думи казано - въображаеми. 6

Тези обяснения относно факта, че материята е илюзия, са разбрани погрешно от някои хора и са сравнявани с възгледите на някои древногръцки или други нерелигиозни философи. Наистина има философи, които казват, че материята е илюзия, но те се отклоняват от момента, в който не успеят да разберат, че тази илюзия е сътворена от Бог. Например един древногръцки софист казва: “Материята е възприятие, което ние сами сме създали”. Този възглед има недостатък от логическа и научна гледна точка и се отклонява от истинската религия. Както бе подчертано в самото начало, истината е, че материята е възприятие, което е създадено от Бог.

Огромна грешка е да бъркате това погрешно виждане на тези философи с даденото от Ислямските учени обяснение, че “материята е създадено от Господ възприятие”. В действителност Имам Раббани споменава за тези философи, които се отдалечават от истината, когато обсъждат въпроса за материята. Той подчертава, че това, което твърди, е много различно от техните изкривени представи. В своето произведение “Писма” той казва следното:

Когато използвам думата “въображаем”, аз нямам предвид, че тя се създава и оформя от въображението... Разбира се, това, което означава в действителност, е, че Бог е сътворил света на ниво възприятия... Нещо, което е въображаемо, няма определена външност, нито тяло... То може да бъде оприличено на кръг, създаден чрез много бързо въртене около фиксирана точка. Той има външност, но няма тяло... От друга страна, философите, съставящи група от лунатици, всъщност говорят за нещо друго. Това, което те имат предвид, е, че светът е плод на въображението и първият е формиран от второто. Между двете има огромна разлика. 7

Както видяхме, това, че материята е само илюзия, е изключително важен факт, който е оповестен също така и от Ислямските учени. Досега, в продължение на цялата история, тази тема никога не е била достъпна за широката общественост; единствено ограничен брой хора са знаели за това. През настоящия век обаче този факт вече е обясним благодарение на доказателствата, които науката ни предоставя. Фактът, че материалният свят е един свят от възприятия, за първи път в историята е обяснен толкова ясно и разбираемо. Поради тази причина всеки трябва сериозно да обмисли този въпрос. Мюсюлманите, по-специално, трябва да му придадат едно съществено значение, защото проумяването на истинските факти относно материята е важно, за да се постигне истинска вяра в Господа. В противен случай хората ще приемат материята като безусловна действителност, което ще спомогне за развитието на материалистическите философии, които отричат Бог или изкривяват религиите.

Материалистите твърдят, че “Материята е всичко, което съществува, и че няма Бог”. Ние, от друга страна, казваме: “Единственото безусловно същество е Бог, а материята е само възприятие, създадено от Него”. Тъй като материалните неща са само възприятия, то те нямат каквато и да била сила. Цялото могъщество принадлежи на Господ, Който сътворява материята във всеки един момент. Това е истинското значение на “Ля Илаха Иллаллах”, основата на исляма, която означава “няма друго божество освен Аллах”. Не съществува друго божество освен Бог. В действителност не съществува нищо друго освен Него. Съществува единствено Бог и Неговите проявления. Всичко, което виждаме наоколо, са само Негови проявления.

Проумяването на истината отвъд материята е важно, защото то ще помогне на хората да разберат този дълбок смисъл. А фактът, че осъзнаването на тази истина е характерно за хората с дълбока вяра и мъдрост, е съобщен в един айят от Корана така:

Аллах свидетелства, че няма друг бог освен Него. И ангелите, и най-издигнатите в знанието свидетелстват същото ­ Той отстоява справедливостта. Няма друг бог освен Него ­ Всемогъщия, Премъдрия (Коран, 3:18 )За повече информация, моля вижте "Помислихте ли за истината " от Харун Яхя)

1) Imam Rabbani, Letters of Rabbani, Vol II, 470. Letter, p. 517-518
2) Imam Rabbani, Letters of Rabbani, Vol II, 357. Letter, p. 163
3) Imam Rabbani, Letters of Rabbani, Vol II, 470. Letter, p. 519
4) Muhyiddin Ibn al-'Arabi, Fusus al-Hikam, p. 117-18
5) Muhyiddin Ibn al-'Arabi, Fusus al-Hikam, p. 120-22
6) Muhyiddin Ibn al-'Arabi, Fusus al-Hikam, p. 220
7) Imam Rabbani, Letters of Rabbani, Vol II, 480. Letter, p. 543, 545

Вие още можете да прочетете или закупите книгата >> Идеализъм, Философията на "Матрицата" и Истината за материята
Вие още можете да посетите сайта >> Тайната Отвъд Материята
Вие още можете да гледате филма >> Тайната oтвъд материята

 


ЧУДЕСАТА НА КОРАНА ЗА ДЕН 25

 

РЕДЪТ В ОБРАЗУВАНЕТО НА ВЕТРОВЕТЕ

ХАРУН ЯХЯ

 

... и смяната (в определен ред) на ветровете, са знамения за хора проумяващи. (Сура Джасиа, 5) 

Вятърът е въздушно течение, което се формира между два центъра с различна температура. Тъй като в атмосферата различните температури образуват различни въздушни налягания, то въздухът непрекъснато преминава от високо към ниско налягане. Ако разликата между различните центрове на налягане, т.е. между температурите в атмосферата, е голяма, въздушното течение, т.е. вятърът, става много силно. Ето по този начин се образуват и пораждащите големи разрушения урагани.

Учудващото тук е, че въпреки поясите на екватора и полюсите, които имат много различна температура и налягане, благодарение на имащото определен ред Божие сътворение Земята ни не е изправена пред много силни ветрове. Ако въздушното течение, което се образува между екватора и полюсите, не бе смекчено, то Земята щеше да се превърне в една мъртва планета, на която постоянно щяха да се появяват силни урагани.

Използваната в айята арабска дума “тасриф” от израза “тасриф рийах” има значението на “въртене на нещо много пъти, напътване, насочване на дадена работа, ръководене, извършване на разпределение”. Както се вижда, думата, която е избрана за ветровете, много точно описва подредените движения на вятъра. Това обстоятелство също така ясно разкрива как, ако вятърът се образува от само себе си, няма да духа много приятно. Но Аллах е този, който управлява ветровете така, че да позволяват на хората да живеят.


(За повече информация, моля вижте "Чудесата на Корана " от Харун Яхя)

 


ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО - ДЕН 25


КОЗИНАТА НА ПОЛЯРНАТА МЕЧКА

ХАРУН ЯХЯ

 

На полюсите живота и оцеляването е трудна работа, но животните, обитаващи тези места, са снабдени със специални телесни системи, които им помагат да устоят на тези трудни условия.

Полярните мечки имат големи лапи, покрити с козина, и те могат да бягат бързо по леда, благодарение на долната повърхност на лапите си, които се вкопчват здраво в леда.

Очите на тези мечки също представляват едно чудо. Те имат филтър на клепачите си. Този мембраноподобен филтър, който действа като един вид "естествен чифт очила", презпазва мечките от ослепяване.

Затоплянето е най-големия проблем за съществата, живеещи при ниските температури. Но и този проблем е разрешен чрез един много изкусен дизайн. Полярните мечки имат 10 сантиметров плътен слой от мазнина, който им осигурява изолация.

Но истинското чудо е скрито в устройството на косъма, който формира тяхната козина. Тази козина е съставена от дълги косми, заобградени от къси такива. Дългите бели косми, в действителност са прозрачни. Тези мечки изглеждат бели, когато полярната светлина се отрази от космите им. Тези дълги косми действат като оптични тръби, които задържат топлината и не позволяват отделянето й. Те поемат топлината и я прокарват направо към черната кожа на мечката, като не губят нищо от ценната топлина.

Благодарение на тази безупречна система полярните мечки биват предпазвани от студа. Ако погледнем към една мечка през инфрачервена камера, която показва различни цветове за различните температури, ще видим, че тя имат същия цвят като леда. Единственото изключение е, когато издишва поетия въздух.

Това ни показва, че полярните мечки са сътворени от Бог по въможно най-добрия начин за приспособяване към околната среда. Това е още едно доказателство за превъзходното сътворение.

 

Вие още можете да гледате филма >> За мислещи хора

 ПРОВАЛЪТ НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ ДЕН СЛЕД ДЕН


ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА - XXV

ХАРУН ЯХЯ

 

 

АНТИБИОТИЧНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ И ИМУНИТЕТЪТ СРЕЩУ ДДТ
НЕ СА ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ЕВОЛЮЦИЯ

Еволюционистите предполагат, че резистентността на бактериите срещу антибиотиците, и имунитетът, който някои насекоми развиват срещу ДДТ, са доказателства за еволюция. Те твърдят, че това са примери за придобита резистентност и имунитет, които са се появили в резултат на мутации, които от своя страна са протекли в живите организми и са били изложени на тези химични вещества.

Както при бактериите, така и при насекомите тези характеристики не са свойства, които са придобити впоследствие срещу ДДТ или антибиотиците като резултат от мутации. Защото организмите са били носители на тези характеристики и преди да бъдат изложени на антибиотици и ДДТ. ”Scientific American”, въпреки че е напълно еволюционно списание, прави следното признание в свой брой от май 1998 година:

“Много бактерии са притежавали гени за противодействие дори преди промишлените антибиотици да влезнат в употреба. Учените не знаят точно защо тези гени еволюират и после се запазват”. 1

Както може да се види, генетичната информация, която се сдобива със съпротивление и е съществувала преди появата на антибиотиците, не може да бъде обяснена от еволюционистите и доказва твърдението, че теорията им е грешна.


Фактът, че противодействащите бактерии са съществували години преди откриването на антибиотиците, е изразен в “Medical Tribune” – самото то видно научно списание, в броя му от 29 декември 1988 година. Статията третира много интересен случай: при проучване, извършено през 1986 година, били открити запазени в леда трупове на няколко моряци, които умрели по време на полярна експедиция през 1845 година. В тези трупове били открити някои типични за 19 -ти век бактерии и когато били подложени на тест, изследователите останали много учудени, като открили, че те са били способни да противодействат на съвременните антибиотици, които не са съществували преди 20 -ти век. 2

Добре известен факт в медицинските среди е, че този вид съпротива съществува в много бактериални видове, предшестващи откриването на пеницилина. Следователно абсолютно измамливо е резистентността на бактериите да се представя като еволюционно развитие. Как тогава протича така нареченият процес на “бактериално добиване на имунитет “?

Бактериите имат многобройни вариации в своя вид. Някои от тези вариации притежават генетична информация, която може да противодейства на някои лекарства, химикали или други разтвори. Когато бактериите бъдат подложени на въздействието на определен вид лекарство, тези вариации, които не са устойчиви срещу това лекарство, биват унищожени, докато другите, които са устойчиви, оцеляват и придобиват способността да се възпроизвеждат повече. Несъпротивяемите бактерии много скоро изчезват от бактериалния вид и се заменят с такива, които могат да оказват съпротива и бързо се разпространяват. Най-накрая ние завършваме с една бактериална колония, съставена от представители, които са устойчиви на дадения антибиотик, и от този момент нататък даденият антибиотик става неефективен спрямо този вид бактерии. Критичната точка обаче е, че тези бактерии са си все още същите бактерии и видът си е все още същият вид.

Тук е важно да се отбележи, че противно на твърденията на еволюционистите, няма никакъв еволюционен процес, който да протича и в който несъпротивляемите бактерии да мутират и бивайки подложени на антибиотици, да придобият нова генетична информация и да се превърнат в съпротивляеми бактериални породи. Това, което се случва, е единствено отстраняването на определени бактериални вариации от популацията на съпротивляемите и несъпротивляемите вариации, които от самото начало съществуват съвместно. Това не отбелязва появата на нов бактериален вид: Това не е “еволюция“. Точно обратно, един или повече от съществуващите видове изчезват, което е обратен на еволюцията процес, тъй като имаме загуба на генетична информация.

Другият случай, който еволюционистите се опитват да изопачат и да представят като доказателство за еволюцията, е както споменахме и в началото на главата – имунитетът на насекомите срещу ДДТ. Този имунитет се развива по същия начин както и бактериалното противодействие срещу антибиотиците. Имунитетът към ДДТ по никакъв начин не може да се каже, че е “придобит“ от индивидуални представители на насекомовата популация. Някои от насекомите вече са с имунитет към ДДТ. След откритието на ДДТ насекомите, които биват изложени на този химикал, но нямат този вроден имунитет, са отстранени от популацията, или с други думи, те изчезват. Тези, които биват имунизирани, а всъщност по рождение това са много малка част от вида, започват да се увеличават. В резултат на това целият вид насекоми става едно общество от изцяло имунизирани представители. Когато това се случва, ДДТ вече не може да въздейства върху този вид насекоми. Този феномен е известен, но погрешно, сред хората като “придобиване от насекомите на имунитет срещу ДДТ“. Биологът еволюционист Francisco Ayala признава този факт, като казва:

“Генетичните вариации, необходими за противодействие на най-разнообразните видове пестициди очевидно се съдържат във всяка една от популациите, изложени на тези произведени от човека вещества .” 3

Знаейки добре, че по-голямата част от хората нямат възможността да научат нещо за микробиологията или да правят проучвания, свързани с нея, еволюционистите използват една проста измама, където са засегнати темите за съпротивлението и имунитета. Те често изтъкват тези примери като важни доказателства за еволюцията. Досега трябва да е станало ясно, че нито резистентността на бактериите срещу антибиотиците, нито имунитетът на насекомите срещу ДДТ осигуряват доказателство за еволюция. Това, което те осигуряват, е един добър пример за изопачените и изкривените методи, които еволюционистите са използвали, за да оправдаят своята теория.


(За повече информация, моля вижте "Еволюционната Измама" от Харун Яхя)


1) W. R. Bird, The Origin of Species Revisited, s. 98-99, 199-202.
2) Michael Denton. Evolution: A Theory in Crisis, London: Burnett Books, 1985, s. 290-91.
3) G. G. Simpson, W. Beck, An Introduction to Biology, New York, Harcourt Brace and World, 1965, s. 241.


Препоръчителни сайтове

Еvolutsionataizmama.com >>

Darwinism - Watch>>


 

 

 

 

САЙТ НА ДЕНЯТози сайт е създаден с цел да представи факта, че Исляма се противопоставя на всяка форма на тероризъм и варварство, и мюсюлманите споделят скръбта за жертвите на тероризма.

Нашата цел е да помогнем за дефинирането на понятието “международен тероризъм”, който зае централно място в живота ни след жестокото терористично нападение на 11 септември 2001 год. срещу Съединените американски щати. Това бе един порочен ден, който съсипа живота на хиляди невинни хора. Истина е, че света е изправен пред една голяма опасност наречена международен тероризъм. Изпълнителите и подръжниците на това зло трябва да бъдат осъдени. Но в търсенето на идеологичния източник на този феномен би било голяма грешка да посочваме Исляма. Ислямът не поощрява никакъв вид тероризъм, а напротив той го осъжда. Тези, които използват тероризма в името на Исляма, в действителност не притежават нищо друго освен невежество и омраза. Решението лежи в разбирането на истинския Ислям и представянето му чрез ефективни модели. Посетете сайта >>

 


ЗА ДА ЗАКУПИТЕ НЯКОЯ ОТ ТВОРБИТЕ НА ХАРУН ЯХЯ , МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ: WWW.BOOKGLOBAL.NET