HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - страници за Рамазан

 

Втори ден

АЙЯТ И ХАДИС НА ДЕНЯ

Те искат да угасят светлината на Аллах с уста. Но Аллах ще стори да засияе в пълнота Неговата светлина, дори неверниците да възненавиждат това. Той е, Който изпрати Своя Пратеник с напътствието и с правата религия, за да я издигне над всички религии, дори съдружаващите да възненавиждат това.
(Сура Ас-Сафф: 8-9)

Както добрите, така и злите от моя народ ще притежават невиждано много блага. Въпреки изобилието на дъждове, нито капка няма да отиде напразно. Земята ще стане по-плодородна и ще дава без да иска и едно-единствено семе... (1)
(Пророкът Мохамед (с.а.с))


ТЕМА НА ДЕНЯ

ЗЛАТНИЯТ ВЕК

ХАРУН ЯХЯ

Последният период (или Последното време) за много хора може да не е познато понятие. Поради тази причина ще е от полза първо да му направим едно кратко описание. Последният период означава "последният век". Според Ислямската литература този период е време близко до Съдния ден, време през което ще преобладава описаният в Корана морал и хората ще живеят според религиозните ценности.

В края на този период ще бъдат установени всички условия, които ще осигурят един мирен и сигурен живот, и нищетата, характеризираща предходните периоди, ще бъде заменена с богатство, изобилие и справедливост. Всички форми на неморалност, мошеничество и дегенерация ще изчезнат. Това е благословеният период, характеризиран с Ислямския морал, за който хората от векове копнеят.

В хадисите на Пророка Мохамед (Бог да го благослови и с мир да го дари) се съдържа подробна информация за този период. След него, множество Ислямски учени също правят важни пояснения относно Последния период. Тези описания посочват, че след една огромна поквара и безчинство, света ще навлезне в един период на спасение, отличаващ се с изобилие и блаженство, дължащи се на господството на истинската религия. През този период науката, медицината и технологията ще постигнат невиждан напредък и ще донесат големи облаги на човечеството, чувството за изкуство и естетика ще процъфти по един невиждан дотогава начин.

През първите части на Последния период, поради влиянието на някои философски системи като атеизъм, материализъм и расизъм, по целия свят ще властва една морална деградация. Хората ще забравят целта на своето съществуване и в резултат на това ще попаднат в една духовна празнота и морална деградация. Едно след друго ще се случват големи нещастия. Войните и непреодолимите беди ще накарат човечеството да потърси отговор на въпроса: "Как ще намерим изход?". Но Аллах ще спаси хората от тази огромна бъркотия и ще им предостави възможността да навлезнат в един благословен период. Всъщност едно такова свято време е в сила за всяко едно живеещо според разкрития в Корана морал общество, за всеки един период. Аллах винаги е възнаграждавал с големи блага Своите раби, които се боят от Него и добросъвестно съблюдават Неговите заповеди. Той е направил, така че тези хора да живеят в охолство.

Това, което знаем относно Последното време произлиза от думите на Пророка Мохамед (с.а.с.) и творбите на Мюсюлманските учени. Няма никаква причина да се съмнявате в достоверността на тези източници защото хадисите съдържат подробни описания на този период. Факта, че едни толкова детайлни описания са извършени преди 14 века и че всички тези събития се случват едно подир друго в един определен период от време е само по себе си чудо и така заличава всички съмнения относно произхода на тези думи.

Всъщност, докато Аллах ни дава някои сведения относно Последния период, като глобалното господство на разкрития в Корана морал или Второто пришествие на Исус (м.н.) на Земята, то няма никакво основание за съмнение в тяхната правилност. В следният айят Аллах дава благата вест, че морала от Корана ще властва по цял свят:

Аллах обеща на онези от вас, които вярват и вършат праведни дела, че ще ги остави наследници на земята, както остави и онези преди тях, и непременно ще укрепи тяхната религия, която Той им избра, и в замяна след страха ще им дари сигурност. Те само на Мен ще служат и не ще Ме съдружават с нищо. А който подир това стане неверник, тези са нечестивците. (Сура Ан-Нур: 55)

Множество айяти разказват за световното господство на споменатите в Корана ценности през Златния век - по-късните години на Последния период. Тези айяти са в голяма паралелност с думите на Пророка Мохамед (с.а.с.) за Златния век. Тъй като до днес такова събитие не се е случило, то е очевидно, че съобщеното в Корана господство сочи към Златния век, съобщен от Пророка Мохамед (с.а.с.).

Множество хадиси сочат съществуването на период, през който по света ще властва Ислямския морал. Този период известен като Златен век ще продължи повече от полувин век и в много аспекти ще прилича на "Века на благоденствието" от времето на Пророка Мохамед (с.а.с.). Ние наричаме този период "Златен век", защото, когато Пророка Мохамед (с.а.с.) го обрисувал, той използвал множество особености наподобяващи рая. Той ще се отличава с изобилието на всякакъв вид продукти и култури, установяването на сигурност, справедливост, мир и щастие, както и с използването на развита технология за удобството, облекчението и мира на човечеството. Никой няма да бъде в нужда, защото всички продукти и услуги ще бъдат в наличие, за да задоволяват материалните нужди на хората. В множество хадиси се казва, че "оръжията ще замлъкнат", като по този начин е дадена и благата вест, че целия свят ще се изпълни с мир. През Златния век нациите-врагове ще станат събратя и ще възстановят мира, приятелството и любовта между своите лидери и народи.

Технологията ще достигне своя връх и хората ще се възползват от всичките й облаги. Медицината, земеделието, комуникацията, транспорта и индустрията ще преминат през едно огромно развитие и хората постоянно ще стават свидетели на все по-нови и по-нови открития. Всяко едно откритие ще бъде тласък за всяко следващо и по този начин ще бъде постигнато цялостно ускорение в откритията.

Изкуството ще процъфти и широките хоризонти и задълбоченото мислене, възникнали от вярата в Аллах, ще породят възход във всички сфери на изкуството. Един такъв дух ще даде възможност на хората да създават очарователни музикални, театрални и художествени творби. Според един хадис хората ще бъдат толкова задоволени, че ще прекарват дните си без да усещат как тече времето и как единия ден преминава в друг. Те ще се молят на Аллах да им удължи живота, за да могат да се възползват по-дълго от тези блага. В един друг хадис на Пророка Мохамед (с.а.с.) се казва, че "малките ще искат да са пораснали, а възрастните да са млади… Доброто става още по-добро, а лошото бива превърнато в добро." (2) (За повече информация, моля вижте "Златният век " от Харун Яхя.)

1. Ибн Хаджар Хайтахами, Aл-Каул aл-Мукхтасар фи'aламат ал-Mахди ал-Mунтазар, стр. 23
2. Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi `Alamat al-Mahdi Akhir az-Zaman, p. 17.


Вие още можете да прочетете или закупите книгата >> Златният век
Вие още можете да посетите сайта >> Последният период
Вие още можете да гледате филма >> Знамения за Съдния ден


ЧУДЕСАТА НА КОРАНА ЗА ДЕН 2

СЪВЪРШЕНОТО РАВНОВЕСИЕ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА

ХАРУН ЯХЯ

Който сътвори седем небеса на слоеве. Не ще видиш несъразмерност в творението на Всемилостивия .
Пак обърни взор! Нима виждаш пукнатини? После пак обърни взор веднъж и още веднъж.
Взорът ще се върне към теб безсилен и морен. (Сура Мулк, 3-4)

Милиардите звезди и галактики от Вселената се движат в специално предназначените им орбити в една съвършена хармония. Звездите, планетите и спътниците се въртят не само около себе си, но и заедно със системите, с които са свързани. Понякога дори галактики, които съдържат около 200-300 милиарда звезди, минават и отминават една през друга. При този преход не става никакъв сблъсък, който би нарушил съвършения ред във Вселената.

Когато понятието бързина, погледнато във Вселената, бъде сравнено със земните измерения, то достига трудни за разбиране размери. Тежащите милиарди тонове звезди, планети и галактики и галактични маси, числовата стойност на големината на които може да бъде разбрана единствено от математиците, се придвижват в космоса с изключителна скорост.

Например Земята се върти около оста си с 1670 км/ч. Когато си представим, че днес скоростта на най-бързия куршум е около 1800 км/ч, то бихме добили ясна представа за скоростта на движение на Земята, въпреки огромните й размери. Скоростта на движение на Земята около Слънцето е около 60 пъти скоростта на куршум: 108000 км/ч. (Ако можеше да бъде изобретено транспортно средство, движещо се с тази бързина, то то би обиколило цялата Земя за 22 минути). Гореспоменатите стойности са само за Земята. Слънчевата система е още по-интересна. Скоростта на тази система е толкова голяма, че би затруднила границите на разума. С разширяването на системите във Вселената нараства и скоростта им. Скоростта на въртенето на Слънчевата система около центъра на галактиката е точно 720000 км/ч. Скоростта в космоса на галактиката “Млечен път”, която е разположена сред около 200 милиарда звезди, е 950000 км/ч.

Без съмнение в една такава сложна и бърза система вероятността за случването на огромни сблъсъци е изключително висока. Но такова нещо не се случва и ние живеем в сигурност. Защото всичко, което се намира във Вселената, действа според съвършеното равновесие, което Аллах е устроил. Ето поради тази причина, така както е съобщено в айята, в цялата тази система няма никаква “несъразмерност”.

 

(За повече информация, моля вижте "Чудесата на Корана " от Харун Яхя)

 

 

ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО - ДЕН 2


СПЕЦИАЛНИ ЗАМРАЗЯВАЩИ СИСТЕМИ

ХАРУН ЯХЯ


Една замръзнала жаба притежава необикновена биологична структура. Тя не дава никакви признаци на живот. Нейното сърцебиене, дишане и кръвообръщение са напълно спрели. Когато ледът се разтопи обаче, същата жаба се връща към живота, като че ли се е събудила от сън.

Обикновено едно живо същество в състояние на замръзване е изправено срещу много рискове, които могат да имат фатален край. Жабата обаче не се сблъсква с нито един от тях. Една от нейните основни характерни черти е произвеждането на голямо количество глюкоза, докато се намира в това състояние. Точно както при диабетиците, нивото на кръвната захар на жабите достига много високи равнища. Понякога тя може да достигне до 550 милимола / литър. (Това количество обикновено за жабите е между 1 – 5 милимола / литър, а за хората 4 – 5 милимола / литър.) Тази прекалена концентрация на глюкоза при обикновени условия може да породи сериозни проблеми.

В замръзналата жаба обаче това прекалено количество глюкоза не позволява отделянето на вода от живите клетки и предотвратява свиването. Клетъчната мембрана на жабата е силно пропусклива за глюкоза, затова тя има лесен достъп до клетките. Високото ниво на глюкоза в тялото намалява температурата на замръзване, като позволява единствено на много малко количество от вътрешнотелесната течност на животното да се превърне в лед в студа. Изследвания показват, че също така глюкозата може да храни замръзналите клетки. По време на този период наред с това, че е естествена храна за тялото, глюкозата също така спира много метаболични реакции като синтеза на урея и по този начин предизвиква бързото изчерпване на различните източници на храна за клетката.

Как така изведнъж в тялото на жабата се появява толкова голямо количество глюкоза? Отговорът е доста интересен: това живо същество е надарено с много специална система, отговорна за тази задача. Веднага след като се появи лед върху кожата, бива изпратено съобщение до черния дроб, което го кара да превърне известно количество от складирания гликоген в глюкоза. Природата на това съобщение, пътуващо до черния дроб, все още не е известна. Пет минути след като съобщението бива получено, нивото на захар в кръвта започва равномерно да нараства. (1)

Несъмнено животните, които притежават система, напълно променяща метаболизма им с цел задоволяване на всичките им потребности точно когато това е необходимо, е възможно единствено чрез безупречния план на Всемогъщия Творец. Никаква случайност не може да генерира толкова съвършена и комплексна система.

(1) Orhan Hancerlioglu, Dusunce Tarihi, Remzi Kitabevi, Istanbul: 1987, s.447


ПРОВАЛЪТ НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ ДЕН СЛЕД ДЕН


ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА - II

ХАРУН ЯХЯ

 

БЕЗНАДЕЖДНИТЕ УСИЛИЯ НА ЕВОЛЮЦИОНИСТИТЕ

Имайки предвид генетичните закони, открити през първата половина на 20 век, теорията на Дарвин попада в задънена улица. Една група учени, решени да останат верни на Дарвин, се събират през 1941 г. на събрание, организирано от Американския съвет на геолозите.

Тези хора дават отговора “случайни мутации” на въпроса: “кой е източникът на полезните промени, развиващи организмите”, който дарвинизмът не е могъл да обясни и с който се опитва да се справи, основавайки се на Ламарк. Тази нова теория, появила се в резултат на добавения към тезата за естествения отбор на Дарвин термин “мутация”, бива наречена Модерна синтетична еволюционна теория. За кратко време тази нова теория става известна като “неодарвинизъм”, а тези, които я поддържат, започват да се наричат неодарвинсти.

Следващото десетилетие щеше да се превърне в ера на безнадеждните опити да се докаже неодарвинизмът. Вече беше известно, че мутациите, т.е. “злополуките”, които се появяват в резултат на въздействие на външните фактори върху гените на организмите, винаги пораждат вреди. Въпреки това неодарвинистите отново правят хиляди опити, за да създадат пример за “полезна мутация”. Но всички тези усилия завършиха с провал. От друга страна, неодарвинистите се опитват да докажат, че първите живи организми, както твърди и самата теория, са се появили случайно при първичните земни условия. Само че и в тази област бе изживян провал.

Детайлното изследване на клетката става възможно единствено с откриването на електронния микроскоп. По времето на Дарвин с по-долу показания първичен микроскоп е било възможно да се види единствено външната част на клетката.

ПРИМИТИВНОТО НИВО НА НАУКАТА ПО ВРЕМЕТО НА ДАРВИН

По времето, когато Дарвин излага своите възгледи, научните дисциплини като генетика, биохимия, математика все още не са съществували. Ако те бяха открити, преди Дарвин да изложи своята теза, той щеше да види, че теорията му е напълно ненаучна и нямаше да се осмели на такова абсурдно твърдение. Информацията, определяща видовете, вече се съдържа в гените, и не е възможно природната селекция да формира нови видове чрез промяна в гените.

Отново в този период научният свят притежавал доста плитки и необмислени разбирания за структурата и функциите на клетката. Ако Дарвин притежаваше електронен микроскоп, сам би станал свидетел на комплексността и изключителната структура на клетъчните органели. Със собствените си очи би видял, че тази комплексна система не може да се появи чрез малки случайни промени. Ако имаше някакво понятие от биоматематика, той би разбрал, че не само клетката, а дори една-единствена протеинова молекула не би могла да се образува чрез случайности.

 

Неодарвинистката теория, от една страна, претърпява поражение и по отношение на намерените останки. Между останките, намерени по време на дългогодишните археологически разкопки, не са открити никъде по света тези, които да покажат как първичните животински видове постепенно са се развивали. По същото време относителната анатомия показва, че организмите, които се смята, че са се развили един от друг, притежават много различни анатомични характеристики и в никакъв случай не могат да бъдат прародители или наследници един на друг.

Но, разбира се, неодарвинизмът не е научна теория, а идеологическа догма, дори един вид “вяра”. Ето поради тази причина защитниците на еволюционната теория, въпреки всички противни доказателства, продължават да я защитават. Според тях еволюцията е вярване, от което никога не могат да се откажат. Единствената разлика в идеите им са различните модели по отношение на това как е станала еволюцията. А най-важният пример от тези различни модели е фантастичният сценарий, познат като “нарушено равновесие”.

По-голямата част от учените, които вярват в еволюцията, приемат неодарвинистката теория за бавно и постепенно развитие. Но в последните няколко десетилетия се ражда нов модел, наречен “нарушено равновесие” (punctuated equilibrium).


Стивън Джей Гауд

Този модел започна гласно да се защитава от двама американски палеонтолози -Niles Eldredge и Stephen Jay Gould, в началото на 1970 година. Тези двама учени еволюционисти осъзнаваха, че твърденията на неодарвинистката теория са напълно опровергани от намерените останки. Вкаменелостите доказват,че организмите не са се формирали изведнъж и без никакви недостатъци. Неодарвинистите живеели с надеждата един ден търсените останки да бъдат намерени – и все още живеят с тази надежда, – но Eldredge и Gould бяха запознати с невъзможността на тази надежда. Изправени пред този проблем и неспособни да се откажат от еволюционната догма, са принудени да изложат нов модел. Нарушено равновесие, т.е. еволюцията се е формирала не чрез малки постепенни промени, а чрез внезапни и големи такива…

Всъщност този модел беше един модел на фантазиите. Например европейският палеонтолог О. H. Shinderwolf, предхождащ Eldredge и Gould, когато дава пример за “нарушено равновесие”, твърди, че първата птица се е излюпила от яйцето на огромно влечуго в резултат на една “гросмутация” или, с други думи казано, чрез една огромна промяна, появила се случайно в генетичната структура. Според същата теория някои сухоземни животни, претърпявайки внезапни и всеобхватни промени, биха могли изведнъж да се превърнат в огромни китове. Тези твърдения, противоречащи на всички известни генетични, биофизични и биохимични закономерности, са толкова научни, колкото детските приказки, разказващи за жабите, които се превръщат в принцов. Но, за да се отърват от притесненията, породени от кризата, в която изпада неодарвинистката теза, някои учени-палеонтолози се вкопчиха в още по-абсурдна от неодарвинизма теория.

Единствената цел на този модел, както по-рано споменахме, е да обясни липсата на останки, което неодарвинизмът не може да направи. Само че едно е сигурно, а именно, че е абсолютно неразумно липсата на вкаменелости да се обяснява с “внезапното излюпване на птиците от яйца на влечуги” или подобни на това твърдения. Защото, за да може един вид да се диференцира от друг вид, са необходими в много по-голямо количество и много по-полезни промени. Но нито една мутация не развива генетичната информация, нито прибавя нова такава. Мутациите единствено довеждат до намаляване и разрушаване на генетичната информация. Що се отнася до “огромните мутации”, за които мечтаят защитниците на “нарушеното равновесие”, те предизвикват огромно намаляване и разрушаване на генетичната информация.

Получава се така, че въпросът, които проваля неодарвинисткия модел още в началния му стадий, т.е. въпросът “как са се появили първите организми”, също така още в самото начало проваля и модела на “нарушено равновесие”. След като дори само един протеин не може да се образува случайно, а организмите се формират от трилиони протеини, то няма никакъв смисъл и отговорът на въпроса дали те са претърпели “прескачащо” или “последователно” развитие.

(За повече информация, моля вижте "Еволюционната Измама" от Харун Яхя)

Препоръчителни сайтове

Еvolutsionataizmama.com >>
Evidences of Creation >>
Darwinism Refuted >> 

 

САЙТ НА ДЕНЯ

Много общества, въстанали срещу волята на Господа и отнесли се вражески към изпратените от Него Пророци, били напълно заличени от лицето на земята. Всички те били погубени – някои с избухване на вулкан, други с пагубен потоп, а трети с пясъчна буря.... Тези общества, според казаното в Корана, трябва да ни бъдат за урок.
В този сайт са разгледани тези поучителни наказания, опирайки се на айяти от Корана и археологически открития.
Посетете сайта >>


ЗА ДА ЗАКУПИТЕ НЯКОЯ ОТ ТВОРБИТЕ НА ХАРУН ЯХЯ , МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ: WWW.BOOKGLOBAL.NET


за връзка с нас: infobg@harunyahya.com