HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - страници за Рамазан

Деветнадесети ден

 

АЙЯТ И ХАДИС НА ДЕНЯ

Кълна се в следобеда ­ човекът е в загуба, освен онези, които вярват и вършат праведни дела, и взаимно се наставляват за истината, и взаимно се наставляват за търпението. (Сура Ал-Аср, 134)

Вие няма да станете истински вярващи, докато не бъдете милостиви един към друг. (Букхари и Муслим)ТЕМА НА ДЕНЯ


ИСУС (М.Н.), ПРЕДСТАВЕН В СБОРНИКА
ОТ ТВОРБИ РИСАЛЕ-И НУР

ХАРУН ЯХЯ

Бадиуззаман Саид Нурси, е дин от най-големите Ислямски учени на столетието, в събраните съчинения Рисале-и Нур (“Послания от светлина”), който представлява тълкуване на Корана, е отделил широко място на въпроса за последния период и второто пришествие на Исус (м.н.).

Истина е, че мюсюлманските общества днес имат различни възгледи по много от въпросите. Но също така е и факт, че голям брой мюсюлмани от различни култури приемат, че Бадиуззаман е най-значителният учен на 13ти век (според мохамеданското летоброене). Ето поради тази причина подробните разяснения, които Бадиуззаман прави за последния период, са от голямо значение за мюсюлманите.

В своите разяснения за последния период Бадиуззаман набляга на това, че през този период две големи философски движения ще нанесат сериозни поражения на целия свят и ще положат големи усилия, за да наложат властта на безверието. Първото от тези движения ще се опита да унищожи Ислямския морал отвътре. Второто от тези движения пък се противопоставя открито на Бог. Това са материалистическото и натуралистичното разбиране, т.е. материализмът и натурализмът, според които материята съществува от безкрайността и ще съществува вечно и които защитават тезата, че живите същества са се появили случайно от неживата природа. (Натурализмът е известен и като философски еквивалент на еволюционната теория на Дарвин.)

Разбира се, това определение принципно включва всички идейни движения, които отричат съществуването на Бог. Още от древни времена материалистите се изправят срещу божията вяра, те се борят с всеки, който им се изправи на пътя, угнетяват хората, превръщат се в причина за избухването на войни и заемат челните места във всеки вид дегенерация.

Когато Исус (м.н.) дойде отново на земята, той ще се бори срещу тези материалистически и натуралистични движения и с Божие позволение ще излезе победител. В своята творба Бадиуззаман насочва вниманието ни към това материалистическо движение така:

“Второто движение: Едно тиранично движение, зародило се от материалистическата философия, което през последния период постепенно ще се развие до такава степен, че ще отрече вярата в Бог.” (“Mektubat” /“Писмa”/, стр.53)

Бадиуззаман благовестява хората, че в един такъв период, в който властва неверието, Исус (м.н.) отново ще се върне на земята. Според това, което Бадиуззаман ни съобщава, при второто си пришествие Исус (м.н.) ще управлява заедно с Корана. Исус (м.н.) ще изчисти християнството от всички измислици. И обединявайки се срещу атеистичното движение, мюсюлманите и християните ще живеят според морала, на който ни учи Коранът, и ще надделеят над него. По отношение на този въпрос в “Рисале-и Нур” е казано следното:

“Ето в един такъв момент, когато това движение изглежда толкова мощно, ще се появи истинската християнска вяра, която ще се състои изцяло от добродетелната самоличност на Исус (м.н.). Т.е. тя ще бъде низпослана от небесата на Божието милосърдие. В лицето на тази истина съществуващата днес християнска вяра ще бъде пречистена, ще бъдат отхвърлени всички суеверия и изопачения, тя ще бъде обединена с истинския Ислям. От нравствена гледна точка християнството до известна степен ще се превърне в мюсюлманство. Подчинявайки се на Корана, нравствената индивидуалност на християнството ще бъде в ролята на последовател, а на исляма – на предводител. Благодарение на това обединение истинската вяра ще придобие голяма мощ. Докато християнството и ислямът претърпяват поражение от атеистичното движение, когато са отделени един от друг, то когато се обединят, те ще придобият нужната сила, с която да могат да унищожат това движение. И един праведен вестител ни съобщава, осланяйки се на думите на Всемогъщия, че Исус (м.н.), който тялом се намира на небесата, ще застане начело на тази божия вяра. След като той го е съобщил, следователно е истина; след като е обещано от Всемогъщия, следователно със сигурност ще го изпълни.” (“Mektubat”/“Писма”/, стр. 53-54)

Във всяко едно от описанията на второто пришествие на Исус (м.н.) Бадиуззаман Саид Нурси ни посочва как Исус (м.н.) ще унищожи всички системи на неверниците в този период и извършвайки това, той ще получи голяма подкрепа от мюсюлманите. Обединявайки се с праведникa, който се е натоварил със задачата да лидерства при известяването на Ислямския свят за морала, на който ни учи Коранът, Исус (м.н.) ще премахне тиранията на системата на неверниците:

“Тези, които ще унищожат формираната от материализъм и безбожие гигантска личност на Антихриста, ще са истинските религиозни последователи на Исус (м.н.) – Антихриста ще бъде убит от сабята на Исус (м.н.). И ще разрушат неговите идеи и безверие, които са атеистични. Тези наистина благочестиви християни ще смесят същността на истинското християнство със същността на исляма и ще разгромят Антихриста посредством съвместната им сила. Описанието: “Исус (Бог да го благослови) ще дойде и ще изпълни задължителната молитва след Мехди, и ще го последва” ни загатва за това обединение, за суверенитета на Корана и за това, че ще бъде последван.” (”Проблясъци”, стр. 493)

 


(За повече информация, моля вижте "Исус ще се върне" от Харун Яхя.)Вие още можете да прочетете или закупите книгата >> Исус ще се върне
Вие още можете да посетите сайта >> Исус ще се върне
Вие още можете да гледате филма >> Знамения за Съдния ден
Вие още можете да гледате филма >> Исус ще се върне
ЧУДЕСАТА НА КОРАНА ЗА ДЕН 19

 

ЗЕМНИТЕ ПЛАСТОВЕ

ХАРУН ЯХЯ

 

Някои от данните, които са ни дадени в Корана за земната повърхност, са относно нейната прилика с небето, което се състои от седем слоя:

Аллах е, Който сътвори седем небеса, и от земята ­ също толкова . Повелята се спусна сред тях, за да узнаете, че Аллах за всяко нещо има сила и че Аллах обгражда със знание всяко нещо. (Сура Талак, 12)

Тази подчертана в горния айят информация има място и в научните източници, като се разяснява, че земната повърхност се състои от седем пласта. Учените подреждат земните слоеве така:

1-ви слой: Литосфера (вода)
2-ри слой: Литосфера (суша)
3-ти слой: Астеносфера
4-ти слой: Горна мантия
5-и слой: Долна мантия
6-и слой: Външно ядро
7-и слой: Вътрешно ядро

Литосферата произлиза от гръцката дума хихос , която означава “скала”, и е твърдият скалист пласт, който формира най-горния слой на Земята. В сравнение с останалите слоеве е доста тънък. Литосферата е още по-тънка под океаните и активните от вулканична гледна точка места. Средната дебелина на този земен пласт е около 80 км. Той е по-студен и по-твърд в сравнение с останалите пластове и поради тази причина изпълнява ролята на земна кора.

Под литосферата се намира астеносферата, чието наименование произлиза от гръцката дума Asthenes , която означава “слаб”. Този слой е подвижен и е по-тънък в сравнение с литосферата. Този земен пласт е съставен от топли полутвърди вещества, които, подложени в геоложките времена на висока температура и налягане, омекват и се разтапят. Смята се, че твърдият литосферен пласт плава или се движи плавно по бавно движещия се астеносферен слой. 1

Под тези земни пластове при огромна топлина е разположен слой, наречен земна мантия, който се състои от полутвърди скали и е с дебелина 2900 км. Мантията, която съдържа почти два пъти повече желязо, магнезий и калций от земната кора, е по-топла и плътна, защото с нарастване на дълбочината се увеличават и температурата и налягането вътре в Земята.

В центъра на Земята пък е разположено ядрото, чиято плътност е почти два пъти по-голяма от тази на мантията. Причината за тази плътност е това, че вместо скали ядрото съдържа повече метали (желязно-никелова сплав).

Земното ядро се състои от две части: едната е външното ядро, което е течно и с дебелина 2200 км, а другата е вътрешното ядро, което е твърдо и има дебелина 1250 км. С въртенето на Земята течното външно ядро образува магнитното поле на Земята.

Фактът, че тази прилика на земните пластове с небето, която може да бъде забелязана единствено чрез технологията на 20ти век, е съобщена в Корана, е без съмнение едно от множеството научни чудеса на Корана.

 

 

(За повече информация, моля вижте "Чудесата на Корана " от Харун Яхя)

(1) http://pubs.usgs.gov/publications/text/inside.html

 


ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО - ДЕН 19


СОЛИДАРНОСТ В СЕМЕЙСТВОТО

ХАРУН ЯХЯ

 


Това са малките на австралийски папагал. Те са се появили на бял свят с пет дена разлика помежду си. Ето защо между тях има съществени различия. Първото излюпило се папагалче е много по-голямо от последното. Папагалът-майка обаче се отнася към тях много справедливо. На всяко папагалче се дава толкова храна, колкото му е необходима.


Десет дни по-късно, най-голямото папагалче е все още доста по-едро от останалите. Но по един чудотворен начин то поделя храната си с най-малкото и слабо свое братче, като го храни със собствената си човка.


Защо това малко папагалче прави такава саможертва? Защо дава собствената си храна на безпомощното си братче? Привържениците на еволюционната теория на Дарвин никога не биха могли да отговорят на този въпрос... защото тази остаряла теория почива на предположението, че всичко в природата е себелюбиво и се намира в една безмилостна борба за оцеляване.

Както видяхме обаче дори едно малкото папагалче поделя храната си със своето по-слабо и безпомощно братче, когато това е необходимо. Благодарение на чувствата на споделяне и солидарност, вдъхнати им от Господ, всички папагалчета израстват здрави и силни.


Човката на кълвача представлява една великолепна бормашина . Първоначално той пробива дупка в дървото с човката си, а след това в нея поставя жълъд, който по-късно през зимата да си звеме отново. Това дърво съдържа около 60 000 жълъда, съхранени в него от кълвачите. Не е лесно да се направят 60 000 дупки в кората на дърво.


Кълвач поставя жълъд в направената от него дупка


Кълвачът обаче успява да постигне това с голямо търпение и посветеност, като след това запълва дупките с жълъди. Тяхната цел е да могат да изхранват семействата си по време на суровите зимни дни. Младите членове на семейството помагат в цялата тази подготовка. Всяка една птица извършва точно своето задължение. Нито една от тях не пренебрегва своята задача. Показвайки едно съвършено сътрудничество и солидарност, семейството кълвачи се подготвя за предстоящите трудни дни.

 

 


Вие още можете да гледате филма >> Обич и солидарност при животните (социялния живот на животните)

 ПРОВАЛЪТ НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ ДЕН СЛЕД ДЕН


ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА - XIX

ХАРУН ЯХЯ

 

 

МИТЪТ ЗА “ОТВОРЕНАТА СИСТЕМА“ И “САМООРГАНИЗАЦИЯТА НА МАТЕРИЯТА”

За да може една кола да превърне бензинът в енергия са й необходими мотор, системи за препращане и контролни механизми, управляващи всичко това. Защото не е достатачно навлизане на енергия в една система отвън, за да може тя да работи безупречно.

Изправени пред всички тези истини, еволюционистите прибягват към едно изкривяване, според което вторият закон на термодинамиката е валиден само за “затворените системи“, а “отворените системи“ не се включват в него. Отворената система е термодинамична система, която има вход и изход за идващи отвън енергия и вещества. Еволюционистите твърдят, че Земята е отворена система, която е изложена на един постоянен енергиен приток от Слънцето, поради тази причина Законът за ентропията е невалиден за Земята, т.е. че от разбърканите, прости и неорганични структури могат да се образуват подредени, сложни живи организми. Всъщност тук има едно голямо изкривяване. Фактът, че в една система има енергийно вливане, не е достатъчен, за да я направи подредена. Необходими са специални механизми, които да превърнат енергията в използваем вид. Например една кола, за да превърне енергията от бензина във вид, годен за работа, се нуждае от мотор, трансмисионна система и контролен механизъм. Без такава енергопревръщаща система колата не би могла да използва енергията от бензина.

Същата ситуация важи и за живота. Да, животът черпи своята енергия от Слънцето. Но слънчевата енергия може единствено да бъде превърната в химична енергия чрез изключително комплексната енергопревръщаща система на живите организми (като фотосинтезата при растенията и храносмилателната система при хората и животните). Нито един жив организъм не би могъл да живее без такава енергопревръщаща система. Без енергопреработваща система Слънцето няма да бъде нищо друго освен един източник на унищожителна енергия, която изгаря, изсушава или разтопява.

Както може да се види една термодинамична система, била тя отворена или затворена, не би била благоприятна за еволюцията без енергопреработващ механизъм. Никой обаче не твърди, че в първичните земни условия са съществували такива комплексни и съзнателни механизми. Всъщност истинският проблем, който стои пред еволюционистите, е въпросът как комплексните енергопревръщащи системи като фотосинтезата при растенията, която не може да бъде имитирана дори и чрез съвременната технология, са могли да се самозародят.

Поради тази причина притокът на слънчева енергия в първичния свят също няма никакво влияние, с което да породи подреденост. Защото независимо колко висока може да стане температурата, аминокиселините се въздържат от създаване на връзки в подредени последователности. Самата енергия не е достатъчна, за да накара аминокиселините да формират по-сложни протеинови молекули или да накара протеините да формират по-сложни и организирани структури от клетъчни органели. Истинският и съществен източник на тази организация на всяко едно ниво е съзнателният дизайн, или с други думи казано – сътворението.

Някои учени еволюционисти, които съзнаваха, че вторият закон на термодинамиката прави еволюцията невалидна, за да затворят бездната между този закон и еволюционната теория и да дадат път на еволюцията, полагат усилия за създаване на множество спекулации. Само че тези усилия също показват, че еволюционната теория се сблъсква с една неизбежна безизходица.

Най-често срещаното име, свързано с направените твърдения с цел да се съединят термодинамиката и еволюцията, е това на белгийския учен Ilya Prigogine. Започвайки от Теорията за хаоса, Prigogine представя няколко хипотези, в които редът се формира от хаоса (безредието). Той твърди, че някои отворени системи могат да постигнат намаляване на ентропията благодарение на притока на външна енергия и че идващият отвън ”ред“ е доказателство, че “материята може да се самоорганизира”.

След това твърдение понятието “самоорганизиране на материята” става доста популярно сред еволюционистите и материалистите. Те се държали все едно са открили материалистическия първоизточник на комплексността на живота и материалистическото решение на проблема с произхода на живота.

Но ако погледнем по-отблизо, ще видим, че този аргумент е напълно абстрактен и всъщност е просто едно самозалъгване. Нещо повече, той съдържа една много наивна измама. Измамата е преднамереното объркване на двете напълно различни понятия : “самоорганизиране” и “самоподреждане”. 1

Бихме могли да обясним това с един пример. Представете си един морски бряг с размесени едни с други различни видове камъни. Големи, малки и миниатюрни камъни. Когато силна вълна облее брега, може да ни се стори, че има “подреждане” сред камъните. Водата ще повдигне равни количества от онези, които имат еднаква тежест. Когато вълната се оттегли назад, камъните е възможно да са се подредили от най-малките към най-големите по посока на морето.

Това е процес на самоподреждане: морският бряг е отворена система и притокът на енергия (вълната) може да предизвика “подреждане”. Но забележете, че същият процес не може да построи пясъчен замък на морския бряг. Ако видим замък, направен от пясък, ние сме сигурни, че той е направен от някого. Разликата между замъка и “подредените” камъни е, че замъкът притежава единствена по рода си комплексност, докато вторият пример включва единствено повтарящ се ред. Това е подобно на пишеща машина, печатаща хиляди пъти “аааааааааааааааааа” – защото един предмет (приток на енергия) е поставенвърху клавиша на буквата “а”. Разбира се, една такава повтаряща се поредица от буквата “а” не включва никаква информация и следователно никаква комплексност. Вие се нуждаете от съзнателен разум, за да имате комплексна последователност на букви, които съдържат информация.

Същото нещо се случва, когато в прашна стая духне вятър. Преди това нахлуване прахта може би е била разпръсната навсякъде. Когато вятърът духне вътре обаче, прахта може да бъде събрана в ъгъла на стаята. Ето това е “самоподреждане”. Но прахта никога не може да се самоорганизира и да създаде човешки образ върху пода на стаята.

Тези примери са доста близки до сценария за “самоорганизацията” на еволюционистите. Те твърдят, че материята има тенденция да се самоорганизира и се опитват да объркат двете понятия. Самият Prigogine дава примери за самоподреждане на молекули в резултат на приток на енергия. Американските учени Thaxton, Bradley и Olsen в своята книга, озаглавена “Мистериите на произхода на живота” (The Mystery of Life's Origin), обясняват този факт така:

“….Във всяко обстоятелство случайното движение на молекулите в една течност бива спонтанно заменено от поведение, насочено към голям порядък. Prigogine, Eigen и останалите предположили, че подобен вид самоорганизация би могла да бъде съществена в органичната химия и би могла да бъде потенциално обяснение за висококомплексните макромолекули, значими за живите системи. Но аналогии от този вид не са от особено значение по отношение на въпроса за произхода на живота. Една съществена причина е, че те не правят разлика между подредба и комплексност....


Ако сред дърветата видите последен модел кола, то не бихте си помислили, че в продължение на милиони години различни елементи от гората случайно са се съединили и са произвели такъв автомобил. Защото спонтанната и неочаквана поява на една комплексна структура в завършен вид показва, че тя е сътворена от съзнателен деятел.

Правилността или подредеността не могат да служат за съхраняване на голямото количество информация, от която живите системи се нуждаят. По-скоро е необходима една много несиметрична, но специфична структура, отколкото подредена такава. Това е сериозен недостатък на предложената аналогия. Няма явна връзка между същността на спонтанното подреждане, което се появява в резултат на енергиен приток чрез тези системи, и задачата, изискваща изграждането на периодична информация – интензивни макромолекули като ДНК и протеините. 2

Всъщност самият Prigogine може би е приел, че аргументите му нямат значение за произхода на живота, защото казва:

“Проблемът на биологичното подреждане включва прехода от молекулярна активност до супермолекулярно подреждане на клетката. Този проблем е доста сложен, за да бъде разрешен.” 3

Защо тогава еволюционистите все още се мъчат да вярват в ненаучни сценарии като “самоорганизацията на материята”? Защо те настояват да отхвърлят очевидния разум в живите системи? Отговорът е, че те имат догматична вяра в материализма и вярват, че материята притежава някаква тайнствена сила, с която създава живота. Професорът по химия от Нюйоркския университет и експерт по ДНК Robert Shapiro обяснява тази вяра на еволюционистите и материалистическата догма, лежаща в основата й, така:

“Следователно е необходим друг еволюционен принцип, който да ни преведе през бездната между смесиците от прости естествени химикали и първoтo ефективнo копие . Този принцип още не е детайлно обяснен или демонстриран, но той е предвиден и му се дават имена като химична еволюция или самоорганизация на материята. Според Alexander Oparin във философията на диалектическия материализъм съществуванието на принципа е прието за даденост, каквато е и произходът на живота. ” 4

Цялата тази ситуация ясно показва, че еволюцията е догма, която е против емпиричната наука и това, че произходът на живите същества може да бъде обяснен единствено чрез намесата на свръхестествена сила. Тази свръхестествена сила е сътворението от БОГ, този, който от небитието е сътворил цялата вселена. Науката е доказала, че еволюцията е все още невъзможна, що се отнася до термодинамиката, и съществуванието на живота няма друго обяснение освен Сътворението.

 


(За повече информация, моля вижте "Еволюционната Измама" от Харун Яхя)


1) Norman Macbeth, Darwin Retried: An Appeal to Reason, Harvard Common Press, New York: 1971, s. 33
2) Norman Macbeth, Darwin Retried: An Appeal to Reason, s. 36
3) Loren Eiseley, The Immense Journey, Vintage Books, 1958. s 227.
4) Stuart B. Levy, "The Challange of Antibiotic Resistance, Scientific American, Mart 1998, s. 35.


Препоръчителни сайтове

Еvolutsionataizmama.com >>

Darwinism - Watch>>


 

 

 

 

САЙТ НА ДЕНЯ


Целта на този сайт е да представи редица от характеристиките на пророка Мохамед (м.н.) като показвайки изключителните признаци и качества, на които едно общество би се радвало, ако възприеме една такава нравственост, да окуражи хората да усвоят същият този морал. Пророкът Мохамед (м.н.) е бил пример за цялото човечество със своя морал, към който призовава всички хора. Тези мюсюлмани, които следват пътя на Пророка (м.н.) трябва да са на пъво място със своята нравственост и поведение, и да призовават останалите да усвоят същата нравственост. Посетете сайта >>

 


ЗА ДА ЗАКУПИТЕ НЯКОЯ ОТ ТВОРБИТЕ НА ХАРУН ЯХЯ , МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ: WWW.BOOKGLOBAL.NET