HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - страници за Рамазан

Осемнадесети ден

 

АЙЯТ И ХАДИС НА ДЕНЯ

Които раздават и в радост, и в беда, и за сдържащите гнева си, и за извиняващите хората, - Аллах обича благодетелните. (Сура Ал-Имран, 134)

Вие притежавате две качества, които Аллах харесва. Това са милосърдие и толерантност. (Муслим)


ТЕМА НА ДЕНЯ


ПРОРОКЪТ СЮЛЕЙМАН И ЦАРИЦАТА НА САБА

ХАРУН ЯХЯ

 

Рече й се: “Влез в двореца!” И когато го видя, помисли го за вир, и оголи глезените си. Рече [Сулайман]: “Това е гладък дворец от кристал.” Рече тя: “Господи мой, бях угнетила себе си, но заедно със Сулайман се отдавам на Аллах, Господа на световете.” (Сура Намл: 44)

Историческите сведения относно срещата на Пророка Сюлейман (Соломон) и с царицата на Саба са разкрити на бял свят при разкопките, извършени в древната държава Саба в Южен Йемен. Проучвания, извършени върху намерените останки, разкриват, че една “царица”, живяла в региона между 1000 и 950 пр.Хр., е извършила пътешествие на север (към Йерусалим).

Подробностите относно това какво се е случило между тези двама владетели, икономическата и политическа мощ на техните страни, техния начин на управление и още някои други детайли са съобщени в сура Намл от Корана. Разказът, който покрива една голяма част от сурата, започва своето описание на царицата на Саба с новините, които Папуняка (птица), член на армията на Сюлейман, носи на своя владетел:

Но [папунякът] не се забави дълго и рече: “Узнах нещо, което ти не си узнал. Донесох ти от Саба сигурна вест. Намерих една жена, която ги управлява. Всичко й е дадено и има велик трон.

Заварих нея и народа й да се покланят на слънцето, а не на Аллах, и сатаната е разкрасил за тях делата им, и така ги е заблудил, и те не са напътени да се покланят на Аллах, Който изважда скритото на небесата и на земята, и знае какво спотайвате и какво разкривате. Аллах! Няма друг бог освен Него ­ Господа на великия Трон!” Рече [Сулайман]: “Ще видим истина ли говориш или си лъжец. (Сура Намл: 22-27)

След като получил тези вести от Папуняка, Пророкът Соломон му дал следното нареждане:

Върви с това мое послание и им го спусни, после се отдръпни от тях и виж какво ще отговорят!” (Сура Намл: 28)

След това в Корана е разказано за събитията, случили се, след като царицата на Саба получила писмото:

Рече тя: “О, знатни, спуснато ми бе достопочтено послание. То е от Сулайман и е: “В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! Не се възгордявайте и елате при мен отдадени на Аллах!”

Рече тя: “О, знатни, посъветвайте ме в делото ми! Не съм решила никое дело без ваше присъствие.” Рекоха: “Ние имаме сила и огромна мощ. А повелята е твоя, ти реши какво ще повелиш!” Рече тя: “Царете, когато нахлуят в някое селище, го разрушават и унизяват най-благородните му обитатели. И те така ще постъпят. Ще им изпратя подарък и ще видя с какво ще се върнат пратениците.”

И когато дойдоха при Сулайман, той рече: “Нима ще ми помогнете с имот? Не, онова, което Аллах ми е дал, е по-добро от онова, което на вас е дал. А вие с вашия подарък ликувате. Върни се [водачо] при тях! И ще отидем там с войски, за които нямат сили, и ще ги прогоним оттам унизени и жалки.”

И рече: “О, знатни, кой от вас ще ми донесе нейния трон, преди да дойдат при мен отдадени на Аллах?” Исполин от джиновете рече: “Аз ще ти го донеса, преди да станеш от мястото си. Имам сила за това и съм достоен за доверие.”

Един, който имаше знание от Писанието, рече: “Аз ще ти го донеса, преди да мигнеш с око.” И когато [Сулайман] видя трона при себе си, рече: “Това е от благодатта на моя Господ, за да ме изпита дали съм признателен, или неблагодарен. Който е признателен, той е признателен за себе си. А който е неблагодарен, моят Господ е над всяка нужда, прещедър.”

Рече: “Преобразете за нея трона й, да видим дали тя ще го познае, или не!”

И когато тя дойде, бе казано: “Такъв ли е твоят трон?” Рече тя: “Прилича на него.” [Сулайман си каза:] “Знанието ни бе дарено преди нея и бяхме отдадени на Аллах.” А тя бе отклонена от онова, на което служеше вместо на Аллах. Тя наистина бе от хора-неверници. Рече й се: “Влез в двореца!” И когато го видя, помисли го за вир, и оголи глезените си. Рече [Сулайман]: “Това е гладък дворец от кристал.” Рече тя: “Господи мой, бях угнетила себе си, но заедно със Сулайман се отдавам на Аллах, Господа на световете.” (Сура Намл: 29-44)

В сурите и айятите, в които се разказва за царицата на Саба, също се споменава и за Пророка Сюлейман (Соломон) (мир нему). Наред с това, че е притежавал един прелестен дворец и царство, в Корана също така са дадени и още множество други детайли относно този пророк.

Според тях Сюлейман е притежавал най-развитата технология на онова време. В двореца му е имало зашеметяващи произведения на изкуството и други ценни вещи, които силно впечатлявали всеки, който ги видел. Входът на двореца бил изработен от стъкло. В Корана този дворец и въздействието, което е оказал върху царицата на Саба, са описани така:

Рече й се: “Влез в двореца!” И когато го видя, помисли го за вир, и оголи глезените си. Рече [Сулайман]: “Това е гладък дворец от кристал.” Рече тя: “Господи мой, бях угнетила себе си, но заедно със Сулайман се отдавам на Аллах, Господа на световете.” (Сура Намл: 44)

В Еврейската литература дворецът на Пророка Сюлейман (Соломон) е наричан "храм на Соломон". Днес се е запазила единствено "Западната стена" на т.нар. храм или дворец, като това същевременно е и наречената от Евреите "Стена на плача". Причината, поради която този дворец, както и множество други места в Йерусалим са били разрушени, е злонамереното и високомерно поведение на Евреите. В Корана ние сме информирани за това по следния начин:

Предрекохме Ние на синовете на Исраил в Писанието: “Ще рушите по земята два пъти и ще потискате с огромен гнет.” И когато настъпи обещаното за първото от двете, изпратихме срещу вас Наши раби, които имаха огромна мощ, и ви издириха сред домовете. И това обещание бе изпълнено. (Сура Исра: 4-5)

После ви дадохме надмощие над тях и ви подпомогнахме с имоти и синове, и ви отредихме повече воинска сила. Ако благодетелствате, за себе си благодетелствате, а ако вършите зло, то пак е за вас. И когато настъпи обещаното за втория път ­ [изпратихме други], за да ви унижат и да влязат в храма, както влязоха там първия път, и съвсем да унищожат онова, което надвиха... (Сура Исра: 6-7)

Всички народи, описани в предходните глави, заслужават наказание заради тяхното недоволство и неблагодарност към Божиите блага, ето защо и те биват сполетени от нещастия. Скитайки се от място на място, без собствен дом или държава в продължение на векове, по времето на Сюлейман Евреите най-накрая се сдобили с дом в светите земи, по-късно обаче те отново били унищожени поради тяхното прегрешение, поквара и непокорство. Съвременните Евреи, които в близкото минало се заселиха по същите земи, отново сеят поквара и "рушат по земята", така както са правили и преди първото предупреждение.

За повече информация, моля вижте "Погубените народи " от Харун Яхя)Вие още можете да посетите сайта >> Погубените народи
Вие още можете да гледате филма >> Погубените народи 1
Вие още можете да гледате филма >> Погубените народи 2
Вие още можете да прочетете или закупите книгата>> Пророкът Соломон
Вие още можете да гледате филма >> Пророкът Соломон
ЧУДЕСАТА НА КОРАНА ЗА ДЕН 18

 

ТАЙНАТА В ЖЕЛЯЗОТО

ХАРУН ЯХЯ

 


Желязно блокче

Желязото е един от елементите, на които е обърнато внимание в Корана. В сура Хадид, т.е. “Желязото”, се казва следното:

... И изсипахме желязото. В него има огромна сила и облаги за хората... (Сура Хадид, 25)

Специално използваната в айята дума за желязо “ензелна”, т.е. “изсипва”, погледната в преносен смисъл, може да се приеме със значение като предоставяне в служба на хората. Но когато вземем предвид буквалното значение на думата, което е “физическо изсипване от небето”, ние осъзнаваме, че айятът съдържа едно много голямо научно чудо. Това е така, защото откритията на съвременната астрономия разкриват, че желязото, което се намира на Земята, е дошло от гигантски звезди от космическото пространство. 1

Не само желязото на Земята, но и това в цялата Слънчева система произхожда от космическото пространство. Защото температурата на Слънцето не е достатъчна за възникването на елементите на желязото. Желязото може да се формира единствено от много по-големи от Слънцето звезди, където температурата достига няколкостотин милиона градуса. Когато желязото при тези, т. нар. “нови” или “свръхнови”, звезди надмине определено ниво, то те не могат повече да го носят и експлодират. В резултат на тази експлозия съдържащите в себе си метал метеори се разпръскват и обикалят свободно, докато не попаднат в гравитационното поле на някое небесно тяло. 2

Един научен източник ни дава следната информация по този въпрос:

“Eл-Хадид” е 57-а сура от Корана. Численото значение на арабската дума “ел-хадид” е също “57”. Численото значение само на думата “хадид” е 26. Както се вижда на менделеевата таблица вляво числото 26 е и атомният номер на желязото. С айята, който низпослава в сура Хадид, Всемогъщият Аллах подчертава както начина на образуване на желязото, така и посредством математическите шифри, които съдържа айята, ни разкрива едно научно чудо.

Съществуват и доказателства за по-стари случаи на свръхнова (експлозия на масивна звезда): натрупалото се върху морското дъно желязо-60 се приема като доказателство за случилата се преди около 5 милиона години на 90 светлинни години от Слънцето експлозия на една свръхнова. Желязо-60, което се формира от експлозията на супернова, представлява радиоактивен изотоп, който има 1,5 милиона години полуразпад. Изотопът желязо-60, който се намира в подземните слоеве на Земята, се е формирал в резултат на частици от близкия космос, които, претърпявайки ядрен синтез, първо преминават през земната атмосфера, а после проникват в подземните слоеве. 3

От всичко това можем да направим извод, че находищата на желязо не са се образували на Земята, а точно както е съобщено в айята, са “изсипани на Земята” с помощта на метеори, които пренасят свръхновите. Очевидно е, че през 7 век, когато е низпослан Коранът, е било невъзможно този факт да бъде установен. Но тази истина се съдържа в Корана, който е словото на обгръщащия всичко с безпределната си мъдрост Аллах.

Наред с това 25 айят на сура Хадид, в която се споменава за желязото, съдържа два доста интересни математични кода:

“Ел-Хадид” е 57-а сура от Корана. Численото значение на арабската дума “ел-хадид”, т.е. числото, което получаваме в резултат на извършеното изчисление чрез ебджед, е също “57”. (Повече информация за изчисленията чрез ебджед ще получите в главата “Изчислението “Ебджед” в Корана”)

Численото значение само на думата “хадид” е 26. Числото 26 е атомният номер на желязото.

 

(За повече информация, моля вижте "Чудесата на Корана " от Харун Яхя)

(1) Dr. Mazhar, U. Kazi, 130 Evident Miracles in the Qur'an , Crescent Publishing House, New York, 1997, ss. 110-111; http://www.wamy.co.uk/announcements3.html; from Prof. Zighloul Raghib El-Naggar's speech.
(2) http://www.wamy.co.uk/announcements3.html
(3) http://www.istanbul.edu.tr/fen/astronomy/populer/cevre/cevresi.htm; Yard. Doc. Dr. Yuksel Karatas, Istanbul Universitesi Fen Fakultesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bolumu, Populer Bilim (Popular Science Magazine), no. 92, 2001, ss. 38-43, [American Scientist , vol. 88, 1].

 

 


ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО - ДЕН 18


САМОЖЕРТВАТА НА БИВОЛИТЕ

ХАРУН ЯХЯ

 


В биволските стада новородените телета се отглеждат не само от техните родители, но и от цялото стадо. Като поемат всякакви рискове, за да ги защитят. Дори и лъвовете...


Когато лъвовете наближат, цялото стадо дава тревога. Както виждате, те оформят защитен обръч около телетата. Те използват собствените си тела като щитове, за да защитят телетата от лъвовете. В това стадо има само две телета. За тяхната защита обаче рискуват живота си не само техните родители, но и цялото стадо. Тези биволи биха могли просто да си помислят да избягат и да се спасят. Ето така лъвовете биха се отправили към изостаналите назад телета, отколкото към притежаващите остри рога възрастни.


В такъв случай, както еволюционната теория на Дарвин гласи, слабите биха били пробрани и отстранени, а себелюбивите силни биха оцелели. Но това не е нещото, което се случва. Биволите не изоставят безпомощните телета. Благодарение на вселеното им от Бог чувство за саможертва, те защитават телетата дори с цената на своя живот. Стадото биволи защитава не само младите, но и старите.


Снимката по-долу е от кадри заснети от един турист по време на сафари в Кения. Една група лъвове устройва засада на по-възрастен, отдалечил се от стадото, бивол. Изглежда, че смъртта ще бъде неизбежна последица. Но се случва едно чудотворно събитие. Викът за помощ на възрастния бивол достига до стадото. И те веднага се отправят към мястото на действие. След това, за да спасят своя другар, смелите биволи се доближават до лъвовете по заплашителен начин. И лъвовете побягват. Биволите се събират около раненото животно и се опитват да го вдигнат на крака. Минутите минават...

Нещата изглеждат безнадеждни за изтощения бивол. Лъвовете все още чакат в засада.

И последните няколко бивола останали назад, смятайки, че другарят им вече е мъртъв, го оставят и започват да се отдалечават. И точно тогава се случва едно друго чудо.

Раненият бивол изкрещява още веднъж, като че ги моли да не го изоставят. Стадото веднага се връща обратно. Биволите още веднъж прогонват наближаващите лъвове.

С последно усилие възрастният бивол става на крака. И смесвайки се със своите спасители изчезва от поглед.

 


Вие още можете да гледате филма >> Обич и солидарност при животните (социялния живот на животните)

 ПРОВАЛЪТ НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ ДЕН СЛЕД ДЕН

 

ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА - XVIII

ХАРУН ЯХЯ

 

 

ТЕРМОДИНАМИКАТА ПРЕИНАЧАВА ЕВОЛЮЦИЯТА

Вторият закон на термодинамиката, който е приет като един от основните закони на физиката, твърди, че при нормални условия всички системи, оставени самостоятелно, са склонни да се разбъркат, разпръснат и регресират пропорционално на изминалото време. Всичко живо и неживо се износва, разваля, изгнива, разпада и разпръсква. Това е безусловният край, с който всяко същество ще се сблъска по един или друг начин и според закона от този неизбежен процес няма връщане назад.

Това е нещо, на което всички ние сме били свидетели. Например, ако вземете една кола и я оставите в пустинята, вие едва ли бихте очаквали да я намерите в добро състояние, когато се върнете там след години. Напротив, ще видите, че гумите й са омекнали, стъклата счупени, шасито й е ръждясало и моторът й е изгнил. Същият неизбежен процес важи и за живите организми, дори при тях протича по-бързо.

Вторият закон на термодинамиката е средството, с което този естествен процес се дефинира чрез физически уравнения и изчисления.

Този важен физически закон е известен също като “Закон за ентропията“. Ентропията във физиката е размерът на разбъркването в една система. Ентропията на една система нараства с движението й от подредено, организирано и планирано към по-разбъркано, разпиляно и непринудено състояние. Колкото е по-разбъркана една система, толкова по-голяма е ентропията. Законът за ентропията поддържа становището, че цялата вселена неизбежно се е отправила към по-разбъркано, разпиляно и непланирано състояние.

Валидността на втория закон на термодинамиката или, т.нар. Закон за ентропията, е експериментално и теоретично доказана. Най-видните учени на нашите времена се съгласяват с факта, че Законът за ентропията ще се прояви като водеща парадигма в следващите години. Алберт Айнщайн, най-известният учен на столетието, казва, че това е “първият закон на всички науки“. Sir Arthur Eddington също го третира като “най-висшия метафизичен закон в цялата вселена“. 1

Алберт Айнщайн - най-видният учен на столетието.

Еволюционната теория е твърдение, напълно игнориращо този основен и обхващащ цялата вселена физически закон. Механизмът, представен от еволюцията, напълно противоречи на този закон. Еволюционната теория твърди, че разбърканите, разпилени и неорганични атоми и молекули внезапно са се свързали навреме в определен ред и планирали да формират изключително сложни молекули като протеините, ДНК и РНК, след което постепенно образували милиони различни животински видове с много по-сложна структура. Според еволюционната теория този предполагаем процес, който във всеки един стадий води до една все по-планирана, по-подредена, по-комплексна и по-организирана структура, е формирал всичко сам в природните условия. Законът за ентропията изяснява, че този т.нар. природен закон напълно противоречи на законите на физиката. Поради тази причина абсолютно никой стадий, предложен от процес като еволюцията, не може да се реализира . Учените еволюционисти знаеха за това ясно противоречие. J.H. Rush казва следното:

“В комплексния ход на своята еволюция животът разкрива един забележителен контраст с тенденцията представена от втория закон на термодинамиката.Там, където вторият закон изразява необратимо движение към нарастваща ентропия и безпорядък, животът въвежда постоянно нарастващи нива на подреденост “. 2

Ученият еволюционист Roger Lewin изразява по следния начин термодинамичната безизходица на еволюцията в статия в списание “Science”:

“Проблемът, с който се сблъскват биолозите, е очевидното противоречие на еволюцията с втория закон на термодинамиката. С течение на времето системите трябва да се разпадат, като създават по-малък, а не по-голям порядък “. 3

Друг учен еволюционист George Stravropoulos изразява по следния начин термодинамичната невъзможност за спонтанно зараждане на живота и невъзможността да се обясни съществуването на комплексни живи механизми чрез природните закони в известното еволюционно списание American Scientist :

“При нормални условия никоя сложна органична молекула не може да се образува спонтанно, а по-скоро би се разложила според втория закон. Всъщност колкото по-сложна е тя, толкова е по-нестабилна и все някога със сигурност ще се разпадне. Фотосинтезата , всички жизнени процеси и самият живот, въпреки неясния или умишлено объркания език, все още не могат да бъдат разбрани посредством термодинамиката или други точни науки “. 4

Както се вижда, еволюционното твърдение е напълно противоречащо на всички закони на физиката. Вторият закон на термодинамиката образува едно физически непреодолимо препятствие за еволюционния сценарий от гледна точка както на науката, така и на логиката. Неспособни да представят нито едно научно и логично обяснение, за да премахнат тази пречка, еволюционистите можеха да я превъзмогнат единствено посредством своите фантазии. Например известният еволюционист Jeremy Rifkin отбелязва своята убеденост, че еволюцията превъзмогва този закон с магическа сила.

Законът за ентропията гласи, че еволюцията разсейва цялата налична жизнена енергия на тази планета. Нашата идея за еволюцията е точно обратна. Ние вярваме, че еволюцията някак си магически създава по-голяма енергия и ред на земята “. 5

Тези думи ясно показват, че еволюцията е изцяло догматично вярване.

 


(За повече информация, моля вижте "Еволюционната Измама" от Харун Яхя)


1) Pierre-P Grasse, Evolution of Living Organisms, New York: Academic Press, 1977, s. 103.
2) Pierre-P Grasse, Evolution of Living Organisms, s. 107.
3) Norman Macbeth, Darwin Retried: An Appeal to Reason. Boston: Gambit, 1971, s. 101.
4) Loren Eiseley, The Immense Journey, Vintage Books, 1958, s. 186.
5) Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 184.


Препоръчителни сайтове

Еvolutsionataizmama.com >>

Darwinism - Watch>>


 

 

 

 

САЙТ НА ДЕНЯ


Днес продължава една безмилостна борба между двата народа живеещи по земите на Палестина. От едната страна добре въоръжената израелска армия, която следва политика на всеобщо унищожение, а от другата страна радикалните палестински групировки, които извършват самоубийствени бомбандировки срещу невинни израелски граждани. И най-съществения факт, който не трябва да бъде пренебрегван: палестинците са подложени на жестокост и унижение, докато целият свят само наблюдава.

В тази страница се дискутира огромната грешка да се прави опит да се решат съществуващите проблеми с насилие и как може да бъде постигнато истинското решение. Посетете сайта >>

 


ЗА ДА ЗАКУПИТЕ НЯКОЯ ОТ ТВОРБИТЕ НА ХАРУН ЯХЯ , МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ: WWW.BOOKGLOBAL.NET