HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - страници за Рамазан

Единадесети ден

 

АЙЯТ И ХАДИС НА ДЕНЯ

О, вярващи, когато станете за молитвата, измийте лицето и ръцете си до лактите, и обършете главата, и измийте нозете си до глезените. И ако сте омърсени, почистете се; и ако сте болни или на път, или някой от вас е дошъл от нужника, или сте обладавали жени, а не сте намерили вода, тогава потърсете чиста земя и натрийте с нея лицата и ръцете си. Аллах не иска да ви притесни, а иска да ви пречисти и да изпълни Своята благодат към вас. Дано сте признателни!
(Сура Маида, 6)

Най-обичаният и близък до Всемогъщият Аллах в Деня на равносметката е човекът, който е справедлив управник. А най-ненавижданият и отдалечен от Всемогъщият Аллах в Съдния ден е несправедливият владетел. (Тирмизи)


ТЕМА НА ДЕНЯ

 

ОПИСАНИЯТ В КОРАНА ВЯРВАЩ I

ХАРУН ЯХЯ

 

“Вярващите са онези, които щом бъде споменат Аллах, сърцата им тръпнат, и щом им бъдат четени Неговите знамения, те усилват вярата им, и на своя Господ се уповават.”( Сура Ал-Анфал, 2)
“...Предпочете ви Той и не ви наложи притеснение в религията ­ вярата на баща ви Ибрахим. Назова ви Той отдадени ­ и [в Писанията] преди, и в този [Коран]...”( Сура Ал-Хадж, 78)
“И кой има по-хубаво слово от онзи, който зове към Аллах и върши праведни дела, и казва: “Аз съм отдаден!””( Сура Фуссилат, 33)

Ислямът има един-единствен принцип: да се служи само на Аллах. В исляма изпълнението на това правило в живота е първостепенно. Всички останали неща, които не са базирани на този принцип, са извън исляма и принадлежат на “невежеството”. Но в действителност тази изразена с едно изречение истина носи много по-дълбоко значение, отколкото хората си мислят. Това е така, защото някои хора от “невежото общество” се смятат за вярващи и си мислят, че не се прекланят на никой друг освен на Аллах. И тъй като нито един от тях не слага срещу себе си статуя, на която да се прекланя, когато отслужва молитвата (тя обикновено бива отслужвана от байрам на байрам или в по-добрия случай от петък на петък), то те си въобразяват, че са напълно прави да си мислят, че служат единствено на Аллах.

Но истината съвсем не е такава. Това погрешно схващане за “преклонението” се дължи на факта, че е разбирано единствено като “да се поклониш пред някого”. Не трябва да търсим значението на думата “преклонение” в погрешното и ограничено определение, което “невежото общество” дава, а в айятите на Корана:

“Сътворих Аз джиновете и хората единствено за да Ми служат.”(Сура Аз-Зарийат, 56)

В горния айят се съобщава, че Аллах е създал джиновете и хората, “за да служат единствено на Него”. Разбира се, вярващият отговаря на това описание, т.е. той е човек, който “се прекланя на Аллах” в съгласие с Божието сътворение и както е казано в айята, не прави нищо друго освен да Му служи. В долу цитирания айят се обяснява какво означава да си божий раб и как се става раб на Аллах:

“Кажи: “Моята молитва и моето служене, и моят живот, и моята смърт са за Аллах, Господа на световете.”( Сура Ал-Анам, 162)

Както ни съобщава айятът, служенето на Аллах не обхваща само молитвата и преклонението на човек, а целия му живот, дори и неговата смърт. Вярващият е човек, който прекарва целия си живот в служене на Аллах. В замяна на това той ще получи Божието благоволение, милост и вечния рай – нещо, чиято стойност е трудно да бъде разбрана от някой, който е чужд на исляма. От друга страна, да насочиш живота си към цели, различни от служенето на Аллах е (според езика на Корана) “идолопоклонничество”, т.е. съдружаване с Аллах. През цялата човешка история пророците са призовавали хората да се откажат от съдружаването с Аллах. Според това, което съобщава Коранът, всички “невежи общества” са съдружаващи общества. Поради тази причина голяма част от хората по света днес са последователи на една религия с много богове. В този многобожен свят вярващите общества могат да изживеят истинската вяра само ако служат единствено на Аллах. Вярващите казват само това:

“Кажи: “О, хора, ако се съмнявате в моята религия, то аз не ще служа на онези, на които вие служите вместо на Аллах, а ще служа на Аллах, Който ви прибира душите. И ми бе повелено да съм от вярващите.””(Сура Юнус, 104)

Добре, тогава как човек служи на Аллах? Как той прекарва живота си, който се състои единствено от тази служба? Дали той прекарва целите си дни в “мъчение” в някоя “обител на дервиши” или “място за размишление”, както се смята в невежите общества. Дали той следва модела на бездеен, апатичен и затворен в себе си човек?

Не... Той не живее според образеца за “вярващ”, който “невежите” са измислили, а според модела за “вярващ”, на който Аллах ни учи в Корана. Тъй като той не изпитва необходимост да се представя пред другите за “вярващ”, то той не се изтощава от това да следва традиционния модел за “вярващ”, който е вън от Корана. Той живее единствено за Аллах, работи единственно за Аллах и използва всички възможности, които му се предоставят, за да склони Аллах.

Трябва да се знае, че – противно на това, което си мислят тези, които не познават истинския ислям – това не е път, който въвлича човека в затруднения и който го лишава от “сладостите на живота”. Точно обратно, само човек, който е Божий раб, може да бъде изключително свободен, спокоен, жизнерадостен и щастлив. Той се е освободил от оковаващото го робство на “фалшивите богове”. От него са се отдалечили милионите страхове като: “какво мислят хората за мен?”, “ако еди кой си не ме обича, аз какво ще правя?”, “какво ще стане, ако ме изхвърлят от работа?”. Освобождавайки се от натиска от служенето на милионите безпомощни, жестоки, безмозъчни и непосилни въображаеми богове, той се привързва към Аллах – всесилния, притежателя на вечния разум и красота, държащия всичко под контрола си, притежателя на вечната нежност и справедливост. Той, както ни се съобщава в Корана “, се обвързва с най-здравата връзка”. В айята е казано следното:

“Няма принуждение в религията. Отличи се вече истината от заблудата. Който отхвърли сатаните и повярва в Аллах, той се обвързва с най-здравата връзка, която не се къса. Аллах е всечуващ, всезнаещ.”(Сура Ал-Бакара, 256)

Всъщност, за способността на пророците, които приканват за служене единствено на Аллах, да освобождават и “снемат бремето и оковите” в Корана е съобщено така:

“Онези, които следват Пратеника, неграмотния Пророк, когото откриват записан у тях в Тората и Евангелието. Той им повелява одобряваното и ги въздържа от порицаваното, и им разрешава благините, и им възбранява скверностите. И снема бремето и оковите, които са на тях. Които повярват в него и го почитат, и го подкрепят, и следват Светлината, низпослана с него, тези са сполучилите.”(Сура Ал-Араф, 157)

В един друг айят Аллах описва вярващите така:

“За мюсюлманите и мюсюлманките, вярващите мъже и вярващите жени, набожните мъже и набожните жени, искрените мъже и искрените жени, търпеливите мъже и търпеливите жени, смирените мъже и смирените жени, мъжете, раздаващи милостиня, и жените, раздаващи милостиня, говеещите мъже и говеещите жени, и целомъдрените мъже и целомъдрените жени, и мъжете, често споменаващи Аллах, и споменаващите жени ­ Аллах е приготвил за тях опрощение и огромна награда.”(Сура Ал -Ахзаб, 35)

Вярващият има една чувствителна и близка връзка с Аллах. Аллах е единственият му приятел, единственият му помощник. В Корана е описан по следния начин примерът за вярващия, който живее със спокойствието от това, че служи единствено на Аллах, и човека, който съдружава с Аллах безброй много богове.

“Аллах дава пример за човек с [много] господари, каращи се помежду си, и човек, подчинен само на един мъж. Нима двамата са равни? Слава на Аллах! Ала повечето от тях не знаят”(Сура Аз-Зумар, 29)

Продължението следва...За повече информация, моля вижте "Помислихте ли за истината " от Харун Яхя)


 

ЧУДЕСАТА НА КОРАНА ЗА ДЕН 11

 

САМОЛИЧНОСТТА В ОТПЕЧАТЪКА ОТ ПРЪСТИТЕ

ХАРУН ЯХЯ

 

Докато в Корана се обяснява, че за Аллах е много лесно да съживи хората след смъртта им, се обръща внимание особено на върховете на пръстите на хората:

Наистина Ние можем да възстановим и върховете на пръстите му . (Сура Кийама, 4)


Наблягането в айята на върховете на пръстите има много дълбоко значение. Това е така, защото фигурите и детайлите по отпечатъка от пръстите са напълно индивидуални за всеки човек. Отпечатъците от пръстите на всички хора, които живеят днес на земята и които са живели в миналото, са различни. Нещо повече, дори еднояйчните близнаци, които притежават еднаква пермутация ДНК, имат различни отпечатъци. 1

Отпечатъкът от пръстите приема окончателната си форма върху плода преди раждането и до края на живота остава непроменен. Ето поради тази причина отпечатъкът от пръстите е уникален за всеки един човек, възприема се като “идентификационна карта” и науката за изследването им се използва като единствения непроменлив и сигурен метод за установяване на самоличността на човек.

Но важното тук е, че характерните особености на отпечатъка от пръстите са установени чак в края на 19ти век. Преди това хората са гледали на отпечатъка си като на чертички, които нямат никаква особеност и смисъл. Но в период, когато отпечатъците от пръстите все още не са представлявали интерес за никой, в Корана биват подчертани човешкият отпечатък и неговото значение, което става известно едва през нашия век.


(За повече информация, моля вижте "Чудесата на Корана " от Харун Яхя)

(1) http://www.ridgesandfurrows.homestead.com/fingerprint.html

 


ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО - ДЕН 11


СМИСЛЕНИЯТ ПЛАН НА ЖИВОТНИТЕ: КАМУФЛАЖ

ХАРУН ЯХЯ

 

Една от характерните черти, които животните притежават, за да могат да продължават своето съществувание, е изкуството да се прикриват – т.е, “камуфлаж“.

Животните изпитват необходимостта да се прикриват по две причини: за да ловуват и за да се защитават от хищниците. Камуфлажът се различава от всички останали методи със своето индивидуално въвеждане на най-голям интелект, умения, естетика и хармония.


Камуфлажните техники на животните са изключително изумителни. Почти невъзможно е да разпознаеш едно насекомо, което се е скрило на ствола на дърво, или друго същество, скрито под листо.

Листната въшка, която изсмуква сока на растенията, се храни със стеблата на растенията, като се преструва, че е трън. Чрез този метод тя цели да заблуди птиците, нейните най-големи врагове, и да бъде сигурна, че те няма да кацнат на това бодливо растение.

 

Сепията

 

Под кожата на сепията е разположен плътен пласт от еластични пигментни торбички, наречени “хроматофори”.

Те обикновено са жълти, червени, черни и кафяви. При сигнал клетките се разширяват и покриват кожата с подходящия цвят. Ето така сепията приема цвета на скалата, върху която стои, и изработва един перфектен камуфлаж.
Тази система действа толкова ефективно, че сепията може дори да създава толкова правилни линии колкото тези на зебрите. 1

 


(За повече информация, моля вижте "Еволюционната Измама" от Харун Яхя)

(1) Bertrand Russell, Rolativitenin Alfabesi, Onur Yay?nlar?, 1974, s.161-162

 ПРОВАЛЪТ НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ ДЕН СЛЕД ДЕН


ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА - XI

ХАРУН ЯХЯ

 

 

БЕЗИЗХОДИЦАТА НА ЕВОЛЮЦИЯТА: ХОДЕНЕТО НА ДВА КРАКА

Наред с фосилните данни, с които се занимавахме досега, непреодолимите анатомични бездни между хората и маймуните също така обезсилват въображаемата човешка еволюция. Една от тези бездни е начинът на ходене.

Човешкото същество върви изправено и на два крака. Това е много специфичен начин на придвижване, който не се наблюдава при други живи същества. Някои животни могат да извършват единствено определени движения, докато стоят на двата си крака. Животни като мечките и маймуните могат да се движат по този начин само рядко, когато искат да достигнат някаква храна, и то за много кратко време. Обикновено техните скелети са наведени напред и те вървят на четири крака.

Добре тогава, но дали двуногите са се развили от четириногите маймуни, както твърдят еволюционистите?

Разбира се, че не... Изследванията показват, че еволюцията на двуногите никога не се е случвала, нито пък е възможно да се случи. Преди всичко ходенето на два крака не е еволюционно преимущество, тъй като начинът на придвижване на маймуните е по-лесен, бърз и ефективен от ходенето на два крака. Човек нито може да се придвижва, скачайки от дърво на дърво, без да стъпва на земята като шимпанзе, нито пък може да тича със 124 км/ч като леопард. Напротив, тъй като човек върви на два крака, той се придвижва много по-бавно и поради тази причина е едно от най-беззащитните същества в природата. Поради тази причина, според еволюционната логика, няма никакъв смисъл маймуните да се приспособят към ходенето на два крака. А точно обратно, според еволюцията би трябвало хората да се превърнат в четириноги.

Неотдавнашни открития показаха, че е невъзможно за наведения маймунски скелет, който съответства на четириногата крачка, да еволюира до изправен човешки скелет, съответстващ на ходенето на два крака.

Друга задънена улица, в която попада еволюционната теория, е, че двуногите не служат на модела за “постепенно развитие” на Дарвин. Този модел, който съставя основите на еволюцията, изисква съществуването на “смесена” походка между ходенето на два и на четири крака. Извършените през 1996 г. от английския палеонтолог Robin Crompton компютризирани изследвания показват, че една такава “смесена” походка е невъзможна. Crompton достига до следното заключение: “Едно живо същество може да върви или изцяло изправено, или изцяло на четири крака.” 1 Не е възможен никакъв междинен начин на ходене поради прекаления енергиен разход. Ето защо е невъзможно съществуването на полудвуного същество.

Огромната бездна, която съществува между човека и маймуната, не се изчерпва само с ходенето на два крака. Много други характеристики като мозъчния капацитет, способността за говорене и др. все още остават необяснени от еволюционистите. Палеонтологът-еволюционист Elaine Morgan прави следното признание:

“Четири от най-големите мистерии около хората са: 1) защо вървят на два крака? 2) защо са загубили своята козина? 3) защо са развили толкова големи мозъци? 4) защо са се научили да говорят? Стандартните отговори на тези въпроси са: 1) ‘Ние все още не знаем'; 2) ‘Ние все още не знаем'; 3) ‘Ние все още не знаем'; 4) ‘Ние все още не знаем'. Този списък от въпроси може да бъде значително удължен, без да бъде нарушена монотонността на отговорите.” 2

Лорд Solly Zuckerman е един от най-известните и уважавани учени във Великобритания. В продължение на много години той изучава фосилни останки, извършва детайлни проучвания и дори поради приносите си към науката получава титлата “Лорд”. Zuckerman е еволюционист, т.е. немислимо е направените от него коментари относно еволюцията умишлено да са срещу нея. Но след като в продължение на много години проучва фосилните материали, включени в еволюционния сценарий, той достига до заключението, че не съществува никакво родословно дърво.

Zuckerman също изработва и една интересна “научна скала”. Той оформя спектър от науки, подредени от такива, които счита за научни, към такива, които счита за ненаучни. Според този спектър на Zuckerman “най-научни”, т.е. опиращи се на конкретни данни, области на науката са физиката и химията. След тях са биологичните науки и след това социалните науки. В края на спектъра – частта, смятана за “най-ненаучна” от Zuckerman – са разположени екстрасензорното възприятие, като понятията телепатия и шесто чувство, и “човешката еволюция”. Zuckerman обяснява тази част на спектъра по следния начин:

“Когато се отдалечаваме от списъка на обективните истини и се отправяме към тези области на предполагаема биологична наука, като екстрасензорното възприятие или интерпретацията на човешката фосилна история, където всичко е възможно за този, който вярва – и където ревностният вярващ понякога е способен да повярва едновременно в няколко противоречащи си едно на друго неща.” 3

Списанието Нюзуик (Newsweek) със заглавие "Науката открива Бог!" разкрива истината, от която еволюционистите се опитват да избягат.

Тогава каква е причината, която кара толкова много учени да бъдат толкова привързани към тази догма? Защо полагат такива усилия да запазят своята теория жива с цената да приемат безброй много противоречия и да се отказват от намерените от самите тях доказателства?

Единственият отговор е, че те се страхуват от истината, с която ще се сблъскат, като напуснат еволюционната теория. А тази истина, с която биха се сблъскали, е фактът, че човекът е сътворен от Бог. Тази мисъл обаче е недопустима от гледна точка на предразсъдъците, които те имат, и материалистическата философия, в която вярват.

Поради тази причина те хем заблуждават себе си, хем целия свят, използвайки медиите, с които си сътрудничат. Ако не могат да открият необходимите вкаменелости, те ги “произвеждат” чрез измислени рисунки и макети и се опитват да създадат впечатление, че в действителност съществуват фосилни материали, които подкрепят еволюцията. Различните медийни организации, които подобно на тях са повярвали в материалистическата философия, използвайки тези измислени рисунки и макети, се опитват да заблудят обществото и да внедрят еволюционната теория в човешкото подсъзнание.

Но без значение колко упорити са техните опити, истината е една: човекът се е появил не посредством еволюционен процес, а посредством Божието сътворение. Следователно той носи отговорност към Него, дори и да не иска да приеме тази отговорност.


(За повече информация, моля вижте "Еволюционната Измама" от Харун Яхя)


1) Ruth Henke, "Aufrecht aus den Baumen", Focus, Cilt 39, 1996, s. 178.
2) Elaine Morgan, The Scars of Evolution, New York: Oxford University Press, 1994, s. 5.
3) Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, s. 19.
Препоръчителни сайтове

Еvolutsionataizmama.com >>

Darwinism - Watch>>


 

 

 

 

САЙТ НА ДЕНЯ


Много хора днес търсят път, по който да установят начин на живот, който да им донесе удоволетворение, вътрешна сигурност и мир. Някои от тези търсачи вярват, че ще открият щастието и душевния мир, който търсят в религии като Хиндуизъм и Будизъм. Много хора са се повлияли от тези източни религий поради тяхната мистериозна и мистична атмосфера, поради това, че използват техники като медитация и поради необикновените пози, облекло, начин на говорене и религиозни обичаи на последователите им. Тези религий обаче възприемат много вярвания и обичаи, които противоречат на разума и логиката. Тази страница разглежда както аспектите на вярването в кармата, които отговарят на доброто етично поведение съответстващо на това, на което ни учи Корана, така и погрешните му страни, които не отговарят нито на Корана, нито на човешкия разум или съвест. Посетете сайта >>

 


ЗА ДА ЗАКУПИТЕ НЯКОЯ ОТ ТВОРБИТЕ НА ХАРУН ЯХЯ , МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ: WWW.BOOKGLOBAL.NET