HАЧАЛО  ЗА СТРАНИЦАТА  ЗА КОНТАКТ
Харун Яхя - страници за Рамазан

 

Първи ден

АЙЯТ И ХАДИС НА ДЕНЯ

Рамадан е месецът, през който беше низпослан Коранът за напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и разграничението. Който от вас се окаже в този месец, да говее през него, а който е болен или на път ­ да се издължи в други дни. Аллах иска да ви улесни и не иска да ви затрудни, а да завършите докрай определените дни, да възвеличите Аллах за онова, с което ви е напътил и да сте признателни. (Сура Ал-Бакара: 185)

"Ей, народе! Над вас идва велик месец; един благословен месец... месец, през който Аллах ви е задължил да постите през деня и доброволно да се молите през ноща. Който се доближи до Аллах, извършвайки някое от незадължителните добри дела през този месец, ще получи същото възнаграждение, като при извършване на задължителните неща през което и да било друго време... Това е месец на търпение и възнаграждението за търпението е Раят. Това е месец на даване на милостиня и месец, в който препитанието на вярващите се увеличава..."
(Ибн Кхъзаймах)


ТЕМА НА ДЕНЯ


ВСИЧКИ МЮСЮЛМАНИ ПО СВЕТА ЧЕСТВАТ МЕСЕЦ РАМАДАН

ХАРУН ЯХЯ

Изпращам най-добрите си благопожелания към всички Мюсюлмани по света по случай месец Рамадан и искрено се надявам този свят месец да донесе изобилие, благополучие и най-вече мир на всички вярващи. Множество Мюсюлмани от Палестина, Чечения, Кашмир, Източен Тюркистан, Индонезия и други държави встъпват в този месец съпроводени от насилие, конфликти и войни. Единственото желание на тези невинни хора, изправени пред опустошителното действие на бедността, глада и болестите, е да могат да живеят според своята религия в една мирна и стабилна среда и да водят един спокоен живот.

За да може всички тези проблеми да завършат, всички Мюсюлмани трябва да се обединят в едно цяло, да положат едно значително усилие, за да може моралните ценности от Корана да станат преобладаващи и всички заедно да си сътрудничат в оказването на възможно най-голяма помощ на техните нуждаещи се братя Мюсюлмани. Важното нещо тук е човек да не си помисли "какво ли моите деяния биха помогнали?", а да действа с искрени чувства. Това, което не трябва да се забравя е, че Аллах, Господарят на всички светове, е Този, който ще позволи на тези усилия да постигнат успех и ще приеме молитвите на вярващите.

Месец Рамадан е един месец на изобилието, в който е низпослан Корана като напътствие за всички хора и в който се намира Нощта на могъществото, която е описана като "по-добра от хиляда месеца" (Сура Ал-Кадр: 3). През този месец всички Мюсюлмани по света изпълняват своето задължение да говеят и отдават благодарности на Аллах за всички блага, с които ги е дарил. В сура Ал-Бакара Аллах повелява следното, относно месец Рамадан:


Рамадан е месецът, през който беше низпослан Коранът за напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и разграничението. Който от вас се окаже в този месец, да говее през него, а който е болен или на път ­ да се издължи в други дни. Аллах иска да ви улесни и не иска да ви затрудни, а да завършите докрай определените дни, да възвеличите Аллах за онова, с което ви е напътил и да сте признателни. (Сура Ал-Бакара: 185)


Изпълняването на задължението за говеене по начин, който да се хареса на Аллах, е признак на силна вяра, непорочност, искреност и богобоязън. Говеенето е начин на преклонение пред Аллах от Неговия раб, тъй като само Аллах знае намерението, искреността, непорочността и предпазливостта, която човек проявява по отношение на разрешеното и забраненото, докато изпълнява своя дълг. Никой не би могъл да знае дали някои говее, за да впечатли тези около себе си или с искрено намерение. Човек, който говее, ще получи своето възнаграждение за това преклонение единствено при Аллах. Нашия Пророк (Бог да го благослови и с мир да го дари) е благовестил вярващите с хадиса: "Колко щастливи са тези, които прекарват този месец в говеене, преклонение и извършване на праведни дела!"
Аллах разкрива задължителния характер на говеенето в сура Ал-Бакара така:

О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас, за да се побоите. (Сура Ал-Бакара: 183)

Както е разкрито в този айят една от причините, поради която говеенето е задължително, е хората да се въздържат от злото и да потиснат своите желания. Единственият начин да направят това е да повярват в Аллах с чисто сърце, да съблюдават Неговите заповеди и препоръки и да се въздържат от изкушенията на желанията си. Нравствеността на един такъв човек с течение на времето ще стане още по привлекателна, неговата вяра ще стане по зряла и богобоязънта му по-силна.

Важен момент обаче е това, че истинската вяра, искрените молитви, вниманието оказвано за възпоминанието на Аллах и ограничаването на нечии желания придобити по време на месец Рамадан не трябва да отслабнат след неговото отминаване. Един човек със силна вяра трябва да разпростре възвишените морални ценности проявени през месец Рамадан върху всеки един момент от своя живот. Аллах е направил говеенето през определени дни задължително и е повелил на хората да избягват злодеянията. Човек обаче може да се въздържа от злодеянията през целия си живот като се вслушва в гласа на съвестта си, като полага усилия да спечели благоволението на Аллах с благочестиво намерение и обръщайки се само към Него. Това е морала, който би се харесал на Аллах. Правейки обратното, с други думи прекланяйки се, молейки се и възпоминавайки Аллах само през месец Рамадан и след като месеца е завършил обръщайки гръб на истините, разкрити в Корана, е поведение порицано от Аллах. Това е така, защото в Съдния ден човек ще отговаря за всички свои деяния, било то големи или малки, и в замяна ще получи заслуженото. Тези, които се въздържат от злото и се вслушват в гласа на съвестта си ще бъдат спасени, а тези които Го отрекат ще бъдат подложени на безкрайни мъчения в ада.

 

 

ЧУДЕСАТА НА КОРАНА ЗА ДЕН 1

СЪТВОРЕНИЕТО НА ВСИЧКО, КОЕТО Е МЕЖДУ НЕБЕСАТА И ЗЕМЯТА

ХАРУН ЯХЯ


В Корана има множество айяти, свързани със сътворението на небесата, земята и всичко, което се намира между тях:

Сътворихме Ние небесата и земята, и онова, което е помежду тях , единствено с мъдрост.
Часът непременно ще дойде, затова [о, Мухаммад] прости с великодушна прошка! (Сура Хиджр, 85)

Негово е всичко на небесата и всичко на земята, и всичко между тях , и всичко под пръстта. (Сура Та Ха, 6)

Не сътворихме Ние небесата и земята, и всичко помежду им на шега. (Сура Анбиа, 16)

Учените твърдят, че първоначално една топла газова маса се е сгъстила, после тази маса, разделяйки се на части, е формирала галактически тела, след това звездите и планетите. С други думи, всички звезди, както и планетата Земя, са отделилите се от една-единна газова маса частици. От една част от тези частици са се формирали слънцата и планетите и по този начин са се формирали множество слънчеви системи и галактики. Така както обяснихме и в предходните глави, Вселената от състояние на "ратк" (съединение: слепени един с друг, сплотени) става "фатк" (разделя се на парчета). В Корана формирането на Вселената е описано чрез най-подходящите думи, които напълно потвърждават научните разяснения. (Dr. Mazhar U. Kazi, 130 Evident Miracles in the Qur'an , Crescent Publishing House, New York, USA, 1998, s. 53)

При всяко едно делене, отделяне, освен новообразувалите се в космоса основни тела някои частици остават навън. Научното название на тези остатъчни частици е “междузвезден галактичен прах”. От гледна точка на астрофизичните измерения учените третират тези вещества като много важни. Нещо повече, тези вещества са толкова деликатни, че могат да бъдат окачествени като прах, пушек или газ. Но когато тези вещества бъдат разгледани като едно цяло, то става въпрос за маса, която е по-голяма от всички галактики, взети заедно. Въпреки че тези вещества извън галактиките са открити неотдавна, с преведения като “помежду тях, всичко между тях” арабски израз "ма бейнехума" от горецитираните айяти на съществуването на тези частици е обърнато внимание в Корана още преди стотици години.

 

(За повече информация, моля вижте "Чудесата на Корана " от Харун Яхя)

 

 

ИСТИНАТА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО - ДЕН 1


ЧУДОТО НА ПРОЦЕСА ФОТОСИНТЕЗА

ХАРУН ЯХЯ


Несъмнено растенията играят голяма роля в превръщането на вселената в годно за живот място. Те прочистват въздуха за нас, поддържат температурата на планетата на едно постоянно ниво и балансират пропорциите на газовете в атмосферата. Съществена част от нашата храна също се осигурява от растенията. Характерната ценност на растенията произлиза от специалния дизайн на техните клетки, на които също така дължат и другите си характеристики.

Растителната клетка, за разлика от човешката и животинската, може директно да използват слънчевата енергия. Тя превръща слънчевата енергия в химична енергия и я съхранява в хранителните вещества по много специални начини. Този процес се нарича “фотосинтеза“. Всъщност този процес се извършва не от клетката, а от хлоропластите, органелите, които придават зеления цвят на растенията. Тези малки зелени органели, видими единствено с микроскоп, са единствените лаборатории на Земята, които са способни да съхраняват слънчева енергия в органична материя. Количеството вещества, произведени от растенията по Земята, е около 200 милиарда тона на година. Това производство е жизнено важно за живите същества по Земята. Производството, извършвано от растенията, се осъществява чрез много сложен химичен процес. Хиляди “хлорофилни“ пигменти, намиращи се в хлоропластите, реагират на светлината за невероятно кратко време, около една хилядна от секундата. Ето защо много дейности, случващи се в хлорофила, все още не са проучени.

Превръщането на слънчевата енергия в електрическа или химична е съвременен технологичен напредък. За да се направи това, са използвани високотехнологични инструменти. А една растителна клетка, толкова малка, че не се вижда с просто око, извършва тази дейност от милиони години.

Тази съвършена система още веднъж ни разкрива Сътворението. Много комплексната система на фотосинтезата е съзнателно проектиран механизъм, сътворен от Аллах. За да може да бъде извършвана тази дейност в едно микроскопично място, в листата е разположена неповторима фабрика. Този съвършен дизайн е само един от знаците показващи, че всички живи организми са сътворени от Бог, Владетеля на всички светове.

 

"... по земята изникват растенията за препитание на хората и на добитъка..." (Сура Юнус: 24)


ПРОВАЛЪТ НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ ДЕН СЛЕД ДЕН


ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА - I

ХАРУН ЯХЯ

 

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ

Еволюционната представа като догматична вяра, правеща опити да отрече факта за сътворението, води началото си още от древни времена.

Еволюционната теория е плод на материалистическата философия, широко разпространена през 19 век и появила се с възраждането на античните материалистически философии. Материализмът, както бяхме споменали и по-рано, се опитва да обясни природата само чрез чисто материални фактори. Тъй като отрича сътворението още от самото начало, той отстоява, че всички живи или неживи организми са се появили не чрез действието на сътворение, а по-скоро чрез случайности, които тогава придобиват състояние на подреденост. Човешкият ум обаче така е структуриран, че където и да види подредба, непременно разбира, че съществува организационна воля. Материалистическата философия, която противоречи на тази най-основна характеристика на човешкия ум, в средата на 19 век създава“еволюционната теория”.

Чарлс Дарвин

Човекът, който излага еволюционната теория във вида, в който тя сега се защитава, е английският природоизследовател аматьор Чарлз Робърт Дарвин. Дарвин никога не е получавал истинско образование в областта на биологията.

Той просто проявява аматьорски интерес към природата и живите организми. В резултат на този свой интерес той доброволно се присъединява към експедиция на борда на кораб на име “Бигъл” (“H.M.S. Beagle”), който потегля от Англия през 1832 г. и в продължение на пет години обикаля различни краища на света. По време на пътешествието младият Дарвин бива силно впечатлен от различните видове живи организми и най-вече от чинките (вид птици), които вижда на островите Галапагос. Той счита, че различията в човките на тези птици са се появили в резултат на адаптацията им към околната среда. Изхождайки от тази своя идея, той предполага, че в основата на произхода на всички видове лежи понятието “адаптация към околната среда”. Според Дарвин разнообразните живи организми не са създадени поотделно от Бог, а произлизат от един общ прародител и са се диференцирали един от друг в резултат на различните природни условия.

Дарвин нарича този процес “еволюция чрез естествен отбор”. Той смята, че е открил “корените на видовете”: Коренът на един вид е друг вид. През 1859 година той публикува тези възгледи в книгата си “Произходът на видовете”.

Дарвин е наясно, че неговата теория се сблъсква с много проблеми. Това той признава в своята книга в глава наречена “Трудностите на теорията”( Difficulties on Theory). Начело на тези “трудности” са темите свързани с фосилните данни, комплексните органи на живите същества, които не могат да се обяснят със случайностите (например окото), и инстинктите на организмите. Дарвин се надява тези трудности да се решат с осъществяването на нови открития и за някои от тях дава абсурдни обяснения. Американският физик Липсън прави следния коментар относно “трудностите” на Дарвин:

“Когато за пръв път прочетох “Произходът на видовете”, забелязах, че Дарвин е много по-несигурен, отколкото в действителност се представя, че е. Например главата, озаглавена “Трудностите на теорията”, изразява голяма неувереност. Като физик аз бях силно заинтригуван от неговите коментари относно това как би могло да се появи окото.” (1)

Докато развивал своята теория, Дарвин е впечатлен от много предхождащи го биолози-еволюционисти и най-вече от френския биолог Ламарк. (2) Според Ламарк организмите предават своите качества, придобити по време на живота си, на следващите поколения и така се развивали. Например жирафите са се развили от подобни на антилопите животни и в резултат на опитите им да се хранят с листата на високите дървета от поколение на поколение шията им се удължила. И така Дарвин използва тезата на Ламарк за “прехвърлянето на необходимите качества” като фактор, който кара организмите да се развиват.

Но всъщност и Ламарк, и Дарвин грешат, защото по онова време животът би могъл да бъде изследван единствено с много примитивна технология и на много ниско равнище. Все още дори не са съществували имената на научни области като генетика и биохимия. Техните теории са се основавали единствено на въображението им.

Докато продължават отзвуците, предизвикани от книгата на Дарвин, през 1865 г. австрийският ботаник Грегор Мендел открива наследствените закони. Откритията на Мендел, не много известни до края на столетието, с появата на генетиката в началото на 20 век, придобиват голямо значение. Също в тези години бива открито устройството на гените и хромозомите. А откриването през 50-те години на ДНК - молекулата, криеща цялата генетична информация, въвежда теорията в голяма криза. Причината за това била огромната комплексност на живота и неправдоподобността на представения от Дарвин еволюционен механизъм.

Всички тези събития трябваше да захвърлят теорията на Дарвин по прашните рафтове на историята. Но това не се случи, защото определени среди настояваха за възраждането, подновяването и издигането на теорията на научна платформа. Всички тези усилия получават значение единствено ако ние осъзнаем, че зад тази теория лежат по-скоро идеологически намерения, отколкото научни интереси.

(За повече информация, моля вижте "Еволюционната Измама" от Харун Яхя)

(1) H. S. Lipson, "A Physicist's View of Darwin's Theory", Evolution Trends in Plants, Vol 2, No. 1, 1988, p. 6.
(2) Although Darwin came up with the claim that his theory was totally independent from that of Lamarck's, he gradually started to rely on Lamarck's assertions. Especially the 6th and the last edition of The Origin of Species is full of examples of Lamarck's "inheritance of acquired traits". See Benjamin Farrington, What Darwin Really Said, New York: Schocken Books, 1966, p. 64.


Препоръчителни сайтове

Еvolutsionataizmama.com >>
Darwinism-watch.com >>

 

САЙТ НА ДЕНЯ

Коранът е божието слово и притежава множество чудотворни характерни признаци, които доказват това. Едното от тях е факта, че редица научни истини, които сме способни да открием единствено посредством технологията на 20ти век, са споменати в Корана преди 1400 години. Разбира се Корана не е научна книга. В неговите айяти обаче са описани по един изключително сбит и прозорлив начин много научни факти, които могат да бъдат открити единствено посредством технологията на 20ти век. Тези факти не е било възможно да бъдат известни по времето, когато Корана е бил низпослан, и това е още едно от доказателствата, че Корана е Божие слово.
Посетете сайта >>


ЗА ДА ЗАКУПИТЕ НЯКОЯ ОТ ТВОРБИТЕ НА ХАРУН ЯХЯ , МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ: WWW.BOOKGLOBAL.NET