MP4 : Hz. Musa kıssası: Hz. Musa'nın Firavun'a tebliğiFLV : Hz. Musa kıssası: Hz. Musa'nın Firavun'a tebliğiMP4 FOR IPOD (edge) : Hz. Musa kıssası: Hz. Musa'nın Firavun'a tebliğiMP3 : Hz. Musa kıssası: Hz. Musa'nın Firavun'a tebliği