MP4 : Washington’da Katedral’de Cuma namazı kılınması çok önemli.FLV : Washington’da Katedral’de Cuma namazı kılınması çok önemli.MP4 FOR IPOD (edge) : Washington’da Katedral’de Cuma namazı kılınması çok önemli.MP3 : Washington’da Katedral’de Cuma namazı kılınması çok önemli.