FLV : KARAİM MUSEVİLERİ NAMAZ KILARKENMP3 : KARAİM MUSEVİLERİ NAMAZ KILARKEN