MP4 : Laik sistem mutlaka gereklidir.FLV : Laik sistem mutlaka gereklidir.MP4 FOR IPOD (edge) : Laik sistem mutlaka gereklidir.DOC : Laik sistem mutlaka gereklidir.MP3 : Laik sistem mutlaka gereklidir.